Correctievolgorde examens niet omgedraaid

De huidige correctievolgorde van de eindexamens in het voortgezet onderwijs blijft gehandhaafd. Het voorstel van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de correctievolgorde om te draaien, is van de baan.

Onderwijsminister Arie Slob heeft in de Tweede Kamer gezegd dat de correctievolgorde niet wordt omgedraaid. Het blijft dus zo dat eerst de ‘eigen’ leraar en daarna een leraar van een andere school de examens nakijkt.

Oud-staatssecretaris Dekker wilde de volgorde omdraaien, omdat uit onderzoek van het Cito bleek dat de tweede correctieronde lang niet altijd integraal werd uitgevoerd. Docenten zagen het voorstel van Dekker vooral als een blijk van wantrouwen.

Lees meer bij de VO-raad

Omkering correctievolgorde gaat mogelijk niet door

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil bezien of zijn plan om de centrale eindexamens voortaan eerst door een vreemde docent te laten nakijken, niet door hoeft te gaan. Dat staat in antwoorden van hem op vragen uit de Tweede Kamer.

De staatssecretaris zegt dat hij recht wil doen ‘aan de zorgen en bezwaren die zijn geuit’. Daarom is hij bereid om zijn besluit over de omkering van de eerste en tweede correctie ‘nog een jaar aan te houden en te bezien of de huidige werkwijze met de inzet van alle betrokken partijen toch goed ingevuld kan worden’. Hij stelt hierbij de uitdrukkelijke voorwaarde dat de betrokken partijen zich hieraan committeren.

Dekker verwacht van de VO-raad dat die de leden oproept ‘om de leraren in staat te stellen de eerste dan wel de tweede correctie volledig uit te laten voeren’. Van de bonden verwacht hij dat die hun respectievelijke achterbannen oproepen ‘hier consciëntieus invulling aan te geven en zo nodig collegiaal oplossingen te zoeken en – waar onvermijdelijk – het gesprek met de schoolleiding aan te gaan’.

Hij voegt eraan toe dat het omkeren van de correcties voor hem geen doel op zich is, ‘maar een middel om tot een sluitende correctie van de centrale examens te komen’.

Objectiviteit
Het plan om de correctievolgorde om te draaien is gebaseerd op een advies van de VO-raad. De sectororganisatie stelde dat advies op na een pilot waaraan tien scholen met in totaal 39 docenten meededen.

De gedachte achter het plan is dat omkering van de correctievolgorde leidt tot een objectievere beoordeling dan het geval is nu de eigen docent als eerste het examen nakijkt en daarna pas de tweede corrector van een andere school.

Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat driekwart van de leraren de omkering van de correctievolgorde niet ziet zitten. Volgens de AOb ervaren leraren het omdraaien van de correctievolgorde als wantrouwen. Bovendien vrezen zij dat ze het drukker gaan krijgen, maar volgens Dekker is die vrees ongegrond.

Engeland
Directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB pleitte onlangs om de correctievolgorde van de centrale examens te organiseren zoals dat in Engeland gebeurt. Daar worden de examens nagekeken door een pool van docenten die de betreffende leerlingen niet kennen. Deze leraren krijgen daar voldoende tijd en geld voor.

Lees meer…

Omkeren correctievolgorde: kijk naar Engeland!

Bijna niemand in het voortgezet onderwijs wil het, maar staatssecretaris Sander Dekker van OCW houdt voet bij stuk: de correctievolgorde van de centrale eindexamens wordt omgedraaid. Als het dan per se anders moet, kies dan voor de manier waarop het in Engeland gaat.

Volgens de staatssecretaris is omkering van de correctievolgorde nodig voor een objectieve beoordeling van de centrale examens. Dat kan worden bewerkstelligd, stelt hij, door eerst een leraar van een andere school het examen te laten nakijken en pas daarna de leraar van de betreffende leerling, die kennelijk volgens hem niet objectief kan zijn.

Dekker baseert zich voor zijn besluit op een advies van de VO-raad. De sectororganisatie stelde dat advies op na een pilot waaraan tien scholen met in totaal welgeteld 39 docenten meededen. Nu ben ik geen statisticus, maar het aantal van 39 leraren lijkt mij erg klein om uitspraken te kunnen doen over de wenselijkheid van welke maatregel dan ook, laat staan van een omstreden maatregel als deze.

Wantrouwen
De kritiek vanuit het onderwijs is dat een omkering van de correctievolgorde getuigt van wantrouwen jegens hen. Kennelijk veronderstelt Dekker dat leraren bij het nakijken van de examens van hun eigen leerlingen een oogje toeknijpen als blijkt dat het eigenlijk niet zo goed gemaakt is. Genadezesjes liggen op de loer, zo is de gedachte van Dekker.

De maatregel getuigt ook van wantrouwen jegens de schoolbesturen. Die zijn echt wel in staat om leraren aan te nemen die ook bij het nakijken van de examens integer zijn!

Werkdruk
Daarbij komt de vrees dat omkering van de correctievolgorde tot meer werkdruk leidt. Volgens Dekker zal dat niet het geval zijn. ‘Het corrigeren is immers al onderdeel van de taken van een docent’, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Hij lijkt te vergeten dat de tweede correctie er één op hoofdlijnen is. De eigen docent van de leerling zal het nooit willen om als tweede corrector slechts op hoofdlijnen na te kijken. In de situatie zoals Dekker die voor zich ziet, zal er dus wel degelijk meer werk op de leraren afkomen, tenzij die dus genoegen nemen met een oppervlakkige check van de examens van hun eigen leerlingen.

Een ander punt, dat weet iedereen die in het onderwijs werkt, is dat de tweede corrector nu slechts een zeer bescheiden of zelfs helemaal geen financiële vergoeding krijgt en nauwelijks of niet in tijd wordt gecompenseerd. Dit is al jaren een bron van ergernis.

Engelse systeem
De argumenten tegen de voorgenomen omkering van de correctievolgorde zijn in mijn ogen zeer waardevol. Alles wijst er echter op dat Dekker voet bij stuk houdt, dus intrekking van de maatregel lijkt niet reëel. Wellicht is het een optie voor hem, als dan toch per se anders moet, om naar Engeland te kijken.

Daar worden de centrale examens nagekeken door een pool van docenten die de betreffende leerlingen niet kennen. Deze leraren krijgen daar voldoende tijd en geld voor.

In achterhoofd parkeren
Het vervelende gevoel van het onderwijs in Nederland dat Dekker met de omkering van de correctievolgorde zijn wantrouwen uitspreekt, wordt met de keuze voor het Engelse systeem niet weggenomen. Wellicht kunnen we dat in ons achterhoofd parkeren?

Als Dekker voor het Engelse systeem kiest, kan hij er ten minste wel voor zorgen dat de hoge werkdruk die leraren nu al ervaren niet nog verder omhoog gaat. Bovendien kan hij een einde maken aan de lage vergoeding voor het nakijken van examens.

Ik geef mijn overwegingen mee aan Dekker en aan de Tweede Kamer die op 24 juni opnieuw overlegt over deze kwestie.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Voor zomer Kameroverleg over omkering correctievolgorde

De Tweede Kamer houdt nog voor het zomerreces een algemeen overleg over de omstreden omkering van de volgorde van de correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Dit overleg komt er op initiatief van CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW blijft bij zijn besluit om de correctievolgorde om te draaien, hoewel daar onder docenten veel verzet tegen is. Uit een peiling van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt dat driekwart van de leraren de omkering van de correctievolgorde niet ziet zitten. Volgens de AOb ervaren leraren het omdraaien van de correctievolgorde als wantrouwen. Bovendien vrezen zij dat ze het drukker gaan krijgen.

Dekker nam het besluit mede op advies van de VO-raad. De sectororganisatie baseerde een advies over de omkering van de correctievolgorde op een pilot van tien scholen met in totaal 39 docenten. Volgens Dekker leidt de omdraaiing van de correcties niet tot meer of minder werkdruk. ‘Het corrigeren is immers al onderdeel van de taken van een docent’, aldus Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Het opmerkelijke van het besluit van de staatssecretaris is dat in december de Tweede Kamer een motie om de correctievolgorde om te draaien afwees. Nu komt er dus op initiatief van CDA-Kamerlid Michel Rog voor het zomerreces nog een algemeen overleg over de kwestie. De geplande datum hiervoor is 24 juni.

Duizenden docenten tegen omkering correctievolgorde

Een online petitie tegen het omkeren van de correctievolgorde van de centrale examens is inmiddels door duizenden docenten ondertekend.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat vanaf 2016 de volgorde van de eerste en tweede correctie van de centrale examens in het voortgezet onderwijs wordt omgekeerd. ‘Eerst beoordeelt een docent van een andere school het examen. Pas daarna is de ‘eigen’ docent aan de beurt’, zo staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

Dekker schrijft dat hij het besluit mede op advies van de VO-raad neemt. De sectororganisatie baseert dat advies op een pilot van tien scholen met in totaal 39 docenten. ‘De omdraaiing van de correcties leidt niet tot meer of minder werkdruk. Het corrigeren is immers al onderdeel van de taken van een docent’, aldus Dekker.

Het is opmerkelijk dat de staatssecretaris de volgorde omkeert, omdat in december de Tweede Kamer een motie daartoe afwees.

Online petitie
Onder docenten in het voortgezet onderwijs is weerstand tegen de omkering van de correctievolgorde. ‘Deze maatregel straalt wantrouwen uit richting de docenten. Elke docent is na afloop van het examen benieuwd hoe zijn eigen leerlingen het gedaan hebben. Nu kan er niet direct begonnen met de correctie, hetgeen alle plezier en motivatie weghaalt’, zo staat in een online petitie die door duizenden leraren in ondertekend.