Medische handeling geen taak van docent

In de Arbocatalogus PO wordt het personeelsleden van scholen afgeraden om leerlingen vrijwillig diabetesprikken te geven of sondes bij hen te vervangen.

‘Een betrokkenheid van het onderwijspersoneel optredend als privépersoon bij deze zorg is een niet-wenselijke situatie. De onderwijsprofessionals zijn immers niet toegerust en geschoold in dit soort medische handelingen, de uitzonderingen daar gelaten’, zo staat in de Arbocatalogus PO.

Aansprakelijkheid bij medische handeling

Vorig jaar raadde de Algemene Onderwijsbond (AOb) personeelsleden al af om medische handelingen bij leerlingen te verrichten, omdat zij volgens de bond aansprakelijk kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB liet in reactie hierop weten dat het genuanceerder ligt dan de bond suggereerde.

‘Als personeelsleden beschikken over een medische-bekwaamheidsverklaring en zorgvuldig handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld als het onverhoopt misgaat’, aldus onze Helpdesk.

Leraren kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor een medische fout als ze geen bekwaamheidsverklaring hebben en/of met opzet onoordeelkundig handelen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leraar werkt niet op suikerpoli

Schoolbesturen moeten met een oplossing komen voor het prikken van leerlingen met diabetes. Dat kan geen extra taak van leraren zijn, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb), omdat zij aansprakelijk kunnen worden gesteld als het misgaat. De Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de kwestie rond aansprakelijkheid genuanceerder ligt dan de bond denkt.

Onlangs publiceerde het ministerie van OCW een protocol over diabeteszorg in het basisonderwijs. Daarin staat dat leraren onder bepaalde voorwaarden diabeteshandelingen mogen uitvoeren.

AOb-bestuurder José Muijres adviseert docenten hier niet aan mee te werken: ‘Doe het niet, want je kan als leraar zelf aansprakelijk worden gesteld als het fout gaat. Niet het schoolbestuur. De AOb wil leerkrachten wijzen op die risico’s.’

De bond wil dat schoolbesturen een speciale verpleegkundige of iemand van thuiszorg inschakelt die medische handelingen op school kan uitvoeren.

Zaak ligt genuanceerder
De Helpdesk van VOS/ABB relativeert het aansprakelijkheidsrisico voor leraren. Als die beschikken over een medische-bekwaamheidsverklaring en zorgvuldig handelen, zullen zij niet aansprakelijk worden gesteld als het onverhoopt misgaat.

Leraren kunnen wel aansprakelijk worden gesteld voor een medische fout als ze geen bekwaamheidsverklaring hebben en/of met opzet onoordeelkundig handelen. De Helpdesk voegt daaraan toe dat kwesties rondom aansprakelijkheid altijd afhangen van de individuele omstandigheden van het geval.

School moet het regelen
Het is van belang voor een personeelslid om altijd een goede afweging te maken over het uitvoeren van eventuele medische handelingen. Het is duidelijk dat zij hiertoe niet kunnen worden verplicht.

Wel is het zo dat de school het in het kader van passend onderwijs moet regelen, in overleg met de ouders van het kind en eventuele externe partijen. Het is raadzaam om dit te doen voorafgaand aan de toelating van een leerling bij wie onder schooltijd (een) medische handeling(en) moet(en) worden verricht.

Teleurgesteld
De Diabetesvereniging Nederland is teleurgesteld over het advies van de AOb. Directeur Olof King: ‘De oproep van de onderwijsbond is misplaatst. Als er gewoon voldaan wordt aan enkele eenvoudige voorwaarden, dan is geen sprake van enige verwijtbaarheid van de leerkracht die de handeling verricht en kan deze niet aansprakelijk worden gesteld.’

Ook Lydia Braakman, initiatiefneemster van de coalitie Zorgeloos met diabetes naar school, is teleurgesteld: ‘Zo jammer, dit creëert een hoop onnodige onrust bij ouders en leerkrachten. Terwijl de kaders nu eindelijk voor iedereen helder op papier staan’, aldus Braakman.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer ouders krijgen medezeggenschap over clusters 1 en 2

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor medezeggenschap voor ouders van leerlingen met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs. De motie roept het kabinet op om in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) te regelen dat deze ouders medezeggenschap krijgen over het beleid van onderwijsinstellingen in de clusters 1 en 2.

De Kamer nam ook twee moties aan over leerlingen met diabetes. De ene motie roept staatssecretaris Sander Dekker van OCW op om scholen zo snel mogelijk te verbieden leerlingen te weigeren op grond van het feit dat ze suikerziekte hebben.

De andere aangenomen motie die betrekking heeft op diabetes, verzoekt Dekker om in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, scholen, leraren en ouders te verkennen in hoeverre de ondersteuning van onderwijspersoneel aan kinderen met suikerziekte kan worden uitgezonderd van de ‘medische handelingen’.

Ook nam de Tweede Kamer een motie aan om meer gewicht te geven aan de rol van de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs. In die motie staat dat de uitspraken van die commissie moeten worden opgevolgd.

Klik hier voor een overzicht van de moties.