Enquête Sociaal Emotioneel Leren in vmbo

De educatieve uitgeverij Kwintessens heeft een enquête uitgezet over Sociaal Emotioneel Leren in het vmbo. 

De enquête gaat over het pilotproject ONDERGROND voor de leerjaren 1 en 2 van het vmbo. ONDERGROND sluit aan bij de recente voorstellen van curriculum.nu. Het doel is om er een volwaardige leerlijn van te maken die burgerschap, levensbeschouwing en Sociaal Emotioneel Leren in samenhang presenteert.

Scholen kunnen ook een aantal activiteiten uitproberen op het gebied van Sociaal Emotioneel Leren, burgerschap en levensbeschouwing.

Ga naar de enquête

Wat vindt u van kernwaarden openbaar onderwijs?

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) willen graag weten hoe u denkt over een voorgestelde actualisering van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Wij vragen u daarom een online enquête hierover in te vullen.

De afgelopen tijd is uitgebreid gesproken met onder anderen schoolbestuurders en -leiders, wetenschappers, leraren en ouders over hoe de kernwaarden van het openbaar onderwijs kunnen worden geactualiseerd, zodat ze passen bij de huidige tijd.

Op basis van deze gesprekken zijn de volgende kernwaarden tot stand gekomen:

  1. Gelijkwaardigheid
  2. Vrijheid
  3. Actieve pluriformiteit

Deze waarden komen voort uit het democratische karakter van de openbare school, die van en voor de gehele samenleving is en waar ontmoeting plaatsvindt. Op basis hiervan is ook een nieuwe slogan bedacht:

Openbaar onderwijs: waar verhalen samenkomen

Onze vraag aan u is hoe u over de nieuwe kernwaarden en de slogan denkt: ga naar de online enquête.

AOb: Veel leraren kunnen passend onderwijs niet aan

Veel leraren kunnen passend onderwijs niet aan, zo blijkt uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Met het begeleiden van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen valt het naar omstandigheden nog wel mee; leraren hebben vooral moeite met het geven van onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking.

De AOb meldt dat de zorgvraag sinds de invoering van passend onderwijs complexer is geworden. ‘Leerlingen worden pas doorverwezen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs als het in de ‘gewone’ klas echt niet meer gaat. Ze raken hierdoor onnodig beschadigd, vinden hun leraren’, zo staat op de website van de bond.

‘Dat er problemen met passend onderwijs zijn, was al wel duidelijk. Deze enquête maakt inzichtelijk hoe groot het probleem is’, zegt AOb-beleidsmedewerker en onderzoeker Cornee Hoogerwerf.

Lees meer…

Enquête over omgaan met verschillen

De Vereniging Openbaar Onderwijs vraagt de medewerking van scholen voor een enquête onder ouders over levensbeschouwing, burgerschap en omgaan met verschillen in de klas.

Openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen via de mail een vragenlijst met het verzoek deze door te sturen naar de ouders van de leerlingen. De enquête kan online worden ingevuld tot en met zondag 11 maart.

De openbare school verbindt

Dezelfde enquête wordt in Vlaanderen uitgezet door de KOOGO, de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs in Vlaanderen. De twee ouderorganisaties willen weten wat ouders belangrijk vinden voor hun kind en wat ze vinden van de manier waarop openbare scholen aandacht besteden aan levensbeschouwing en burgerschap. Ook de manier waarop scholen omgaan met verschillen komt aan de orde.

De resultaten van de enquêtes en de verschillen tussen Nederland en België worden gepresenteerd op de expertmeeting De openbare school verbindt op 20 april in Helmond.

Schoolleiders te druk om ambities waar te maken

Veel schoolleiders kunnen door hoge werkdruk hun ambities voor de school niet waarmaken. Dat blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs, die is ingevuld door 198 directeuren van basisscholen.

Voorzitter Loek Schueler van CNV Onderwijs concludeert hieruit dat het kabinet echt meer geld moet investeren in onderwijs. De meeste respondenten op de enquête (89 procent) melden dat het schoolbestuur hen steunt in hun ambities, maar tweederde zegt te weinig (financiële) middelen te hebben om die ambities ook waar te maken.

Op de open vraag wat ze nodig hebben, wordt vaak geantwoord: administratieve ondersteuning, een conciërge, meer ambulante tijd en financiën.

CNV Onderwijs heeft eerder, net als de PO-Raad, een manifest van de protestbeweging PO In Actie gesteund. Dat manifest ging ook over te hoge werkdruk in het basisonderwijs, naast een roep om hogere salarissen.

Meer informatie over de enquête van CNV Onderwijs.

Enquête over godsdienst en levensbeschouwing

VOS/ABB en de christelijke profielorganisatie Verus houden een gezamenlijke enquête naar godsdienst en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

Het doel van de online enquête is om een beeld te krijgen van de manier waarop het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs aandacht (willen) besteden aan godsdienst en levensbeschouwing.

VOS/ABB en Verus hebben voor deze enquête bestuurders, rectoren en directeuren gericht benaderd. De resultaten zullen onder andere via deze website worden gedeeld.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Let op privacy leerlingen: risico op hoge boetes

Scholen lopen risico op hoge boetes als ze de privacy van hun leerlingen onvoldoende bewaken. 

Uit een enquête onder de schoolpsychologen en pedagogen, opgezet door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), blijkt dat de privacy van leerlingen beter kan worden gewaarborgd.

Van de leden die reageerden, bleek driekwart zich zorgen te maken over de privacy van hun leerlingen. Ze vinden dat dossiers niet veilig worden opgeborgen en dat gegevens over leerlingen vaak – intern en extern – worden gedeeld zonder dat de ouders of de leerling zelf er toestemming voor hebben gegeven. Ook melden ze dat ouders soms niet eens weten dat hun kind wordt onderzocht.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten willen het NIP en de NVO binnenkort een informatiefolder met tips naar de scholen sturen en workshops over privacy opzetten voor bestuurders.

Het is voor scholen van belang om zorgvuldig met de privacy van leerlingen om te gaan, omdat de boetes hoog kunnen zijn. Volgens dagblad AD zijn scholen ‘veel te nonchalant’ en kan de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor een boete van maximaal 820.000 euro opleggen. De krant meldt ook dat Tweede Kamerleden regelmatig klachten krijgen over scholen die slordig zijn met privacygevoelige informatie.

Meer informatie over het onderzoek en de aandachtspunten die pedagogen en psychologen noemen, vindt op de website van NIP en NVO.

VOS/ABB-katern en reglement over privacy

VOS/ABB heeft in 2013 het katern Wet bescherming persoonsgegevens gepubliceerd, dat leden kunnen downloaden, en zeer recent een geactualiseerd model-privacyreglement verwerking leerlinggegevens.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

 

 

Enquête lerarenpool verlengd

De invultermijn voor de enquête over het opzetten van een lerarenpool voor vluchtelingenkinderen is verlengd tot 1 maart. Dit meldt het Arbeidsmarktplatform PO, dat hiermee wil peilen of er behoefte is aan zo’n pool van tijdelijk beschikbare, gespecialiseerde leraren. 

Aanleiding is de grote toestroom van vluchtelingenkinderen die onderwijs moeten krijgen. Dit vraagt een flinke capaciteitsuitbreiding van onderwijsvoorzieningen. Er zijn niet alleen extra leraren nodig, maar ook gespecialiseerde leraren, die de schoolbesturen niet altijd voorhanden hebben. Het Arbeidsplatform PO wil daar graag bij helpen door een pool op te zetten met tijdelijk beschikbare, gekwalificeerde leraren. Dat kunnen leraren zijn die Nederlands als tweede taal geven of dat hebben gedaan, of leraren die gespecialiseerd zijn in het werken met getraumatiseerde kinderen. De enquête moet uitwijzen of schoolbesturen inderdaad behoefte hebben aan zo’n lerarenpool. In het onderzoek wordt ook gevraagd of schoolbesturen zelf hun eigen extra gekwalificeerde leerkrachten – indien nodig – willen detacheren naar andere scholen.

Invullen tot 1 maart
Door de enquête in te vullen kunt u laten weten waar u behoefte aan hebt. Invullen kan in vijf minuten en tot 1 maart. De respons wordt anoniem verwerkt.
U kunt het onderzoek hier online invullen.

CDA wil weten waaraan basisonderwijs behoefte heeft

CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog heeft een online enquête uitgezet om antwoord te krijgen op de vraag waaraan basisscholen in de praktijk behoefte hebben.

Rog zegt dat er tegenstrijdige signalen zijn over het basisonderwijs. ‘Waar bijvoorbeeld de PO-Raad aangeeft dat de ‘rek er echt uit is’, wijst het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vaak op het feit dat de bekostiging per leerling stijgt en op de eigen verantwoordelijkheid van scholen inzake het maken van verantwoorde keuzes.’

Het CDA wil volgens hem duidelijkheid van het onderwijsveld om in Den Haag goed beleid te kunnen maken. ‘Het is dus belangrijk dat we hier goed op de hoogte zijn van wat er bij ú speelt’, aldus Rog.

De online enquête gaat over de onderwerpen ‘klassengrootte’, ‘personeel’, ‘bekostiging’ en ‘financiële positie’ en bestaat uit 19 stellingen vier vragen. Het invullen van de enquête kost ongeveer 10 minuten.

Ga naar de enquête

Enquête over lokaal onderwijsbeleid

Onderzoeksbureau Oberon voert deze (jaarlijkse) enquête uit in opdracht van OCW. Mede in overleg met de besturenorganisaties is een aantal extra vragen toegevoegd over Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op dit beleidsterrein is veel gaande en het is belangrijk dat de mening van de schoolbesturen hierover wordt gehoord. Vandaar dat VOS/ABB het onderzoek ondersteunt.

Het gaat om een korte vragenlijst, die online is in te vullen. Er zijn 15 vragen voor po-schoolbesturen en 10 vragen voor vo-schoolbesturen. De resultaten worden onder meer gebruikt in het overleg tussen ministerie, VNG en Besturenorganisaties. U kunt de enquête invullen tot 30 mei. De benodigde gebruikersnaam en wachtwoord zijn per post toegestuurd.

Direct naar de enquête.