Weer examentrainingen bij Albert Heijn

Eindexamenkandidaten die bij Albert Heijn werken, kunnen via de Zaanse grootgrutter weer gratis examentrainingen volgen.

Vorig jaar volgden 2000 eindexamenkandidaten de examentrainingen. De meest gekozen vakken waren wiskunde, economie en Engels.

Lees meer…

Examencontracten onaanvaardbaar en onwettig

Examencontracten zijn onaanvaardbaar en onwettig, benadrukken de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

De minister reageren op signalen uit Tweede Kamer dat leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het mbo examencontracten voorgelegd krijgen op basis waarvan ze bij tegenvallende schoolexamenresultaten uitgesloten kunnen worden van deelname aan het centraal examen.

In 2016 liet toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer weten dat examencontracten in het voortgezet onderwijs onaanvaardbaar en illegaal zijn. Dit geldt ook voor het vavo en het mbo, benadrukken Van Engelshoven en Slob.

Lees meer…

CvTE blij met pleidooi voor herijking examinering

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is positief over het pleidooi van de VO-raad voor een herijking van de examinering in het voortgezet onderwijs.

De VO-raad stelt dat de huidige examensystematiek de diepgang in het onderwijs beperkt en niet goed aansluit bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. ‘Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk’, aldus de sectororganisatie.

De VO-raad pleit onder andere voor meer examenmomenten per schooljaar. Ook zouden gezakte leerlingen behaalde vakken moeten kunnen behouden. De sectororganisatie pleit bovendien voor een accentverschuiving in de examinering van cognitieve aspecten naar socialisatie en persoonsvorming.

Lees meer bij de VO-raad…

Waardevolle bijdrage

Voorzitter Pieter Hendrikse van het CvTE zegt dat zijn organisatie de roep om vernieuwing en meer flexibiliteit hoort. ‘Het CvTE is volop bezig om nieuwe ontwikkelingen te beproeven: onder meer de centrale examens in de nieuwe profielvakken zijn daarvan een voorbeeld’, aldus Hendrikse.

Hij wijst erop dat ook de scholen zelf aan zet zijn. Zij kunnen in de schoolexamens meer eigen accenten leggen. Hendrikse: ‘Investeren in de schoolexamens maakt het voor scholen mogelijk zich te profileren en zo hun kwaliteiten te etaleren.’

De CvTE-voorzitter wijst erop dat de Onderwijsraad rond de zomer met een advies komt over toetsen en examens. Het pleidooi van de VO-raad sluit volgens hem daarop aan en is daarvoor een ‘waardevolle bijdrage’.

Lees meer bij het CvTE

Rekentoets telt vanaf dit schooljaar niet meer mee

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de rekentoets dit schooljaar niet meer meetelt voor het vwo-eindexamen. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob vrijdag getwitterd. Kort daarna verscheen er een brief met toelichting.

Slob liet onlangs al weten dat zijn inzet was om de rekentoets niet meer mee te laten tellen voor het vwo-eindexamen. Dat zei hij in antwoord op Kamervragen van Rudmer Heerema van de VVD, Paul van Meenen van D66 en Lisa Westerveld van GroenLinks.

Zij benadrukten dat leerlingen, docenten en scholen snel moesten weten waar ze aan toe zijn. Die helderheid is er nu dus: de rekentoets telt niet meer mee. Dat was overigens al het geval voor de eindexamens havo en vmbo.

Rekentoets nog wel afgenomen

In de brief met toelichting van Slob staat dat de rekentoets nog wel wordt afgenomen. Leerlingen kunnen het cijfer dat zij behalen, gebruiken als het gunstig is voor het behalen van cum laude. Als het daar ongunstig voor is, telt het niet mee. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar. In de toelichting staat ook dat het behaalde cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) reageert laaiend enthousiast op het nieuws:

Kindje van Dekker

De rekentoets werd in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd. Toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW dacht dat hiermee de rekenkwaliteiten in het voortgezet onderwijs konden worden verbeterd.

Er kwam echter veel kritiek op de toets, omdat die vooral een toets begrijpend lezen zou zijn en niet de rekenkwaliteiten van leerlingen zou meten. Dekker bleef eraan vasthouden, maar nu hij van het politieke onderwijstoneel is verdwenen sneuvelt de toets.

Het mag wel opmerkelijk worden genoemd dat de ministerraad met afschaffing heeft ingestemd, in die zin dat Dekker daar nu als minister van Rechtsbescherming deel van uitmaakt. Het positieve bericht van Slob over het definitieve einde van de rekentoets – live and direct getweet – staat in contrast met het enthousiasme dat Dekker er altijd over tentoonspreidde.

Rekentoets telt zo goed als zeker niet meer mee

De rekentoets telt dit schooljaar niet meer mee voor het behalen van een diploma. Althans, dat is de inzet van onderwijsminister Arie Slob.

In antwoord op vragen van Paul van Meenen van D66, Lisa Westerveld van GroenLinks en Rudmer Heerema van de VVD over de rekentoets benadrukt Slob dat hij het belangrijk vindt dat leerlingen, docenten en scholen snel weten waar ze aan toe zijn.

‘Daarom wordt er hard gewerkt om de plannen uit het regeerakkoord zorgvuldig uit te werken. Daarbij gaat het zowel over het al dan niet meetellen van de rekentoets in dit schooljaar, als om een mogelijk alternatief hiervoor. Mijn inzet daarbij is dat de rekentoets al dit schooljaar niet meer meetelt’, aldus de minister.

Cijfers schoolexamens eerder doorgeven

Scholen voor voortgezet onderwijs moeten de cijfers van de schoolexamens voortaan eerder doorgeven: niet drie maar tien dagen vóór aanvang van de centrale examens.

De cijfers van de schoolexamens moeten dit schooljaar uiterlijk op 30 april 2018 zijn aangeleverd via Mijn DUO.

Het is nog mogelijk om de aangeleverde gegevens tot uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van de centrale examens te veranderen. Daarna kan dat ook nog wel, maar alleen met toestemming van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees meer…

Inspectie gaat niet over kwaliteit examens

Het behoort niet tot de taak van de Inspectie van het Onderwijs om een inhoudelijk oordeel te vellen over de inhoud en kwaliteit van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt dat hij dat zo wil houden.

Dekker laat dit weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij had de vragen gesteld naar aanleiding van de kwaliteit van het centrale vwo-examen Frans, waarover in het afgelopen schooljaar veel gedoe was.

De staatssecretaris stelt dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de signalen die over dit examen binnenkwamen, op correcte wijze heeft afgehandeld. ‘Het CvTE heeft gehandeld conform de lijn die geldt voor docentbetrokkenheid bij de totstandkoming en normering van examens’, aldus Dekker.

Hij benadrukt dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het CvTE en de inspectie niet wordt gewijzigd: ‘Tijdens het algemeen overleg op 24 juni 2015 heb ik aangegeven dat ik wil vasthouden aan deze verdeling’. De kwestie rond het vwo-examen Frans brengt daar voor hem geen verandering in.

Albert Heijn geeft gratis examentraining

Albert Heijn organiseert in de vier grote steden examentrainingen voor scholieren die vakkenvuller of caissière zijn, meldt NRC Handelsblad.

Sinds april organiseert de supermarktketen tweewekelijks examenklassen voor de 8000 vakkenvullers en caissières die eindexamen doen. De ouders hoeven hier niet voor te betalen. Ook is er gratis online examenbegeleiding. Albert Heijn wil zijn jonge werknemers hiermee een goede start geven op de arbeidsmarkt, schrijft NRC.

De VO-raad is er blij mee, meldt de krant. ‘Mooi voor kinderen die geen rijke ouders hebben’, reageert een woordvoerder van de sectororganisatie.

Lees meer…

Albert Heijn en gelijke kansen

Particuliere bijlessen waarvoor ouders wel moeten betalen, worden de laatste tijd in verband gebracht met kansenongelijkheid. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zeiden in januari in reactie op Kamervragen van GroenLinks dat het funderend onderwijs de verantwoordelijkheid heeft om alle leerlingen onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit aan te bieden.

De minister en de staatssecretaris zeiden echter ook dat ouders de vrijheid hebben om ervoor te kiezen buitenschoolse begeleiding in te schakelen. ‘Er heeft en zal altijd een particuliere markt voor bijlessen en huiswerkbegeleiding bestaan’, aldus Bussemaker en Dekker.

Lees meer…

 

Steeds meer vso-leerlingen doen examen

Het is een goede zaak dat het aantal leerlingen dat examen doet in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) blijft groeien. Dat meldt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

De trend betekent volgens Dekker ‘dat steeds meer leerlingen in het vso een diploma halen en daarmee gekwalificeerd aan een vervolgopleiding kunnen beginnen’. In zijn brienf aan de Tweede Kamer staat dat in 2011 de helft van de vso-scholen hun leerlingen de mogelijkheid bood om staatsexamen te doen. In 2015 was dat gegroeid naar 65 procent.

In 2011 werkte bijna een kwart van de vso-scholen samen met een reguliere school voor voortgezet onderwijs om leerlingen de mogelijkheid te bieden om als extraneus examen te doen. Inmiddels biedt meer dan de helft van de vso-scholen die mogelijkheid aan.

Lees meer…

School moet zorgen voor goede afname examens vmbo

Schoolbesturen zijn en blijven verantwoordelijk voor een deugdelijke afname van de centrale schriftelijke en praktische examens (CSPE’s) in de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerwegen van het vmbo.

Dat benadrukt demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar aanleiding van een recent inspectierapport waarin staat dat de afname van de CSPE’s weliswaar fors is verbeterd, maar dat nog niet alles goed gaat.

Afname examens verbeterd

Het rapport laat volgens Dekker zien dat er tussen 2013 en 2016 ‘een forse stap is gezet in de verbetering van de kwaliteit’. Hij heeft afspraken gemaakt met onder andere de VO-raad om tot een verdere verbetering te komen, maar dat is volgens hem niet genoeg.

‘Het is ook noodzakelijk dat scholen zelf toezien op de naleving van die afspraken. Schoolbesturen dragen hiervoor de verantwoordelijkheid. De inspectie blijft schoolbesturen hierop aanspreken binnen het reguliere toezicht’, aldus Dekker.

In 2018 zal de Inspectie van het Onderwijs wederom onderzoek verrichten naar de afnamecondities van de CSPE’s.

Lees meer…

Eindexamens goed gemaakt

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008, meldt het ministerie van OCW op basis van een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

In totaal haalden 3300 scholieren gemiddeld een 8,0 of hoger op hun diploma, waardoor ze de aantekening ‘cum laude’ in de wacht sleepten. Dekker merkt op dat de goede resultaten samenvallen met de aanscherping van de exameneisen.

Volgens hem stimuleert de aantekening ‘cum laude’ leerlingen om ‘net dat stapje extra te zetten’.  Het toekennen van het judicium cum laude is een maatregelen uit het plan van aanpak Toptalenten 2014-2018.

Eindexamens beter nagekeken

Dekker schrijft in de brief ook dat de examens steeds beter worden nagekeken door de tweede corrector. Hij houdt vast aan de huidige praktijk, waarbij eerst de eigen docent nakijkt en daarna een tweede docent. Hij baseert zich hierbij op het rapport De praktijk van de eerste en tweede correctie CSE.

Lees meer…

Alleen slechte vwo’ers zakken voor rekentoets

De zeldzame vwo’ers die geen voldoende scoren op de rekentoets, halen sowieso al niet hun eindexamen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Op basis van eerdere cijfers meldde Dekker dat de rekentoets in het vwo goed was gemaakt. Inmiddels zijn er nieuwe cijfers beschikbaar waaruit blijkt dat het resultaat nog beter is dan hij al dacht.

‘Uit de definitieve resultaten (…) blijkt dat afgerond 100 procent van de vwo-eindexamenkandidaten een 5 of hoger heeft gehaald en bijna 95 procent een voldoende (6 of hoger)’, aldus de staatssecretaris.

Er zijn volgens hem wel vwo-eindexamenkandidaten die voor de rekentoets lager dan een 5 hebben gehaald, maar ‘zij zouden (…) vanwege hun resultaten op andere examenonderdelen het diploma sowieso niet hebben gehaald’.

Vanaf het afgelopen schooljaar 2015-2016 telt het resultaat op de rekentoets mee voor het behalen van het vwo-diploma.

Lees meer…

Nul meldingen over illegale contracten eindexamen

Er zijn dit jaar bij de Inspectie van het Onderwijs geen meldingen bekend van scholen voor voortgezet onderwijs die een of meerdere leerlingen onterecht hebben uitgesloten van het eindexamen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

VVD-Kamerlid Rick Grashoff wilde van Dekker weten hoeveel scholen contracten sluiten met leerlingen om hen uit te sluiten van het eindexamen als zij te lage cijfers voor het schoolexamen halen om te kunnen slagen. Dergelijke contracten zijn wettelijk verboden.

Terecht uitgesloten van eindexamen

De staatssecretaris schrijft op basis van informatie van de inspectie dat er vorig jaar casussen rond uitsluiting zijn geweest op acht scholen. Bij de helft van de leerlingen was interventie niet meer nodig, omdat de kandidaten alsnog waren toegelaten. Bij de andere helft was het terecht dat de leerlingen waren uitgesloten van het eindexamen, omdat zij niet voldeden aan de eisen van het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Verder meldt Dekker dat er dit jaar bij de inspectie geen gevallen bekend zijn van scholen die een of meer leerlingen onterecht hebben uitgesloten van het examen.

Lees meer…

Nog af en toe ‘wurgcontract’ eindexamenkandidaat

Het is in de afgelopen twee jaar nog af en toe voorgekomen dat scholen slecht presterende leerlingen een overeenkomst hebben laten ondertekenen op basis waarvan deze leerlingen niet mochten meedoen aan het eindexamen. Eerder dit jaar noemde staatssecretaris Sander Dekker van OCW deze verboden overeenkomsten ‘wurgcontracten’.

De Volkskrant meldt dat er de afgelopen twee jaar ten minste zeven scholen zijn geweest die slecht presterende leerlingen verboden eindexamencontracten lieten ondertekenen. Omdat dergelijke contracten niet zijn toegestaan, zijn ze niet rechtsgeldig.

In april van dit jaar benadrukte staatssecretaris Dekker dat de wet bepaalt dat leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, zonder restricties tot het eindexamen moeten worden toegelaten. Het is verboden om met ‘wurgcontracten’ beperkingen op te leggen, zo liet hij aan de Tweede Kamer weten.

Lees meer…

Vso-leerling heeft voordeel van examens op maat

De verschillende manieren waarop in het voortgezet speciaal onderwijs examens worden afgenomen zijn helemaal niet nadelig voor leerlingen in die sector. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Loes Ypma van de PvdA.

Ypma stelde in haar vragen aan de staatssecretaris dat de omstandigheden waaronder vso-leerlingen examens moeten afleggen in hun nadeel is, maar daar is Dekker het duidelijk niet mee eens.

De staatssecretaris is het wel met Ypma eens dat er verschillen zijn ten opzichte van het reguliere voortgezet onderwijs, maar hij stelt dat die verschillen juist in het voordeel zijn van vso-leerlingen. Volgens hem staat bij de examinering in het vso maatwerk centraal.

Lees meer…

Meisjes kiezen minder vaak voor studeren dan jongens

Meisjes met een havo- of vwo-diploma melden zich het minst vaak (direct) voor een nieuwe studie. Zij kiezen ook minder vaak voor de hoogst mogelijke vervolgstudie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2014-2015 behaalden bijna 180.000 leerlingen een diploma in het voortgezet onderwijs. Van hen ging ongeveer 92 procent in het volgende schooljaar een vervolgopleiding doen. Bijna alle geslaagden uit het vmbo startten na de zomer direct met een nieuwe studie.

Van de havo-leerlingen die vorig jaar hun diploma ontvingen, is meer dan driekwart gaan studeren in het hoger beroepsonderwijs. Jongens kozen vaker dan meisjes voor het hbo. Meisjes stopten vaker dan jongens na de havo. Bijna 16 procent van de meisjes met een havo-diploma meldde zich niet (direct) aan voor een nieuwe studie.

Jongens met een vwo-diploma gingen vaker naar wetenschappelijk onderwijs dan meisjes. Driekwart van de gediplomeerde vwo-leerlingen ging vorig jaar studeren aan de universiteit. Jongens maakten die overstap iets vaker dan meisjes.

Lees meer…

VO-raad wil twee examenperiodes, maar Dekker niet

De VO-raad is blij met de oproep van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om in het voortgezet onderwijs twee examenperiodes per jaar te organiseren. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft het idee echter direct afgeschoten.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de sectororganisatie zegt in Trouw dat de oproep van zijn collega Pieter Hendrikse van het CvTE past bij de wens om de examenperiode te flexibiliseren. ‘Prima dat nu in Pieter Hendrikse een bondgenoot vinden’, aldus Rosenmöller in de krant.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is er eveneens blij mee, zegt LAKS-voorzitter Andrej Josic: ‘Absoluut een goede stap. Iedereen is het erover eens dat het onderwijs meer maatwerk moet bieden.’

In Trouw komt ook Jasper Rijpma aan het woord. Hij is leraar van het jaar en werkt op het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord. Hij denkt dat leerlingen die eerder in het jaar eindexamen doen, de resterende tijd kunnen besteden aan extra vakken of aan voorbereiding op het hoger onderwijs.

Voorzitter Hendrikse van het CvTE denkt aan twee examenperiodens in juni en in november. Leerlingen zouden zelf kunnen kiezen welke examens ze wanneer doen.

Extra examenperiode te veel gedoe

Het plan voor meerdere examenmomenten in het voortgezet onderwijs is niet nieuw. In 2004 maakte toenmalig minister Maria van der Hoeven van OCW bekend dat er op beperkte schaal mee zou worden geëxperimenteerd.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW maakte in 2009 een einde aan dat experiment, omdat het te veel gedoe opleverde om meer dan één eindexamenperiode te organiseren. Lees de brief waarin Van Bijsterveldt het einde bekendmaakte van het project ‘Meerdere examenmomenten’.

Staatssecretaris Dekker heeft op basis van de eerdere bevindingen direct laten weten dat hij het idee voor een extra examenperiode niet omarmt.

Dit jaar geen meldingen van examenfraude

Er zijn dit jaar via de Examenlijn geen meldingen binnengekomen van examenfraude in het voortgezet onderwijs, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dat er geen meldingen zijn binnengekomen, wil nog niet zeggen dat er geen examenfraude is gepleegd. Volgens Dekker zal fraude nooit helemaal kunnen worden uitgebannen. Hij baseert zich voor die uitspraak op informatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat hij wel met zekerheid kan stellen, is dat er dit jaar via de Examenlijn geen meldingen van fraude zijn binnengekomen.

Ibn Ghaldoun
De grootste fraudezaak ooit rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs was in 2013. Toen stal een aantal leerlingen van de islamitische Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam eindexamens uit een kluis.

Alleen vakken met onvoldoende overdoen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is positief over het idee om leerlingen die zijn gezakt voor hun eindexamens, alleen die vakken over te laten doen waarvoor ze een onvoldoende hebben.

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over dit idee van D66’er Paul van Meenen. Dekker vindt het plan aansluiten bij de bestaande ontwikkelingen in het onderwijs rond flexibilisering en maatwerk.

De VO-raad laat in de media weten groot voorstander te zijn van het idee om gezakte eindexamenkandidaten niet meer het hele jaar over te laten doen. Wat de sectororganisatie betreft, wordt het zo snel mogelijk ingevoerd.

 

Steeds meer uitzonderingen bij examens

Steeds meer scholieren komen in aanmerking voor een uitzonderingspositie bij de eindexamens. Het gaat vooral om leerlingen met dyslexie die extra tijd krijgen. Dit meldt dagblad AD op grond van gegevens van de Inspectie van het Onderwijs.

In 2011 kreeg één op de tien eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs extra tijd of een andere vorm van hulp, zoals het laten voorlezen van de vragen of gebruik van de computer. In 2015 maakte een op de zeven kandidaten daar gebruik van. Naast leerlingen met dyslexie gaat het om leerlingen met dyscalculie, adhd, psychische handicaps, een slecht gehoor of slechtziendheid. Om in aanmerking te komen voor een uitzonderingspositie moeten de leerlingen een officiële verklaring indienen. Onlangs ontstond ophef over dyslexieverklaringen, die te makkelijk te verkrijgen zouden zijn. Staatssecretaris Dekker doet daar nu onderzoek naar.

De uitzonderingen worden het meest aangevraagd voor leerlingen die vmbo gemengde leerweg doen: een op de vijf daar. Op het vwo is dat nog geen 10 procent. De inspectie kan de groei van het aantal uitzonderingen niet verklaren, omdat het niet is onderzocht, zo meldt dagblad AD.

 

Examentraining inkopen is en blijft vrije keuze

Er is geen sprake van dat scholieren extern een examentraining moeten inkopen, zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de PvdA’ers Tanja Jadnanansing en Joyce Vermue.

‘Het is de verantwoordelijkheid van scholen om eindexamenkandidaten goed voor te bereiden op de examens. De benodigde voorbereiding en eventuele school-eigen of ingehuurde examentraining verzorgen scholen vanuit hun eigen budget. Uiteraard staat het scholieren en ouders vrij om als particulieren naast datgene wat de school aanbiedt extra examentrainingen af te nemen bij een partij die zij daarvoor geschikt achten’, zo schrijft de staatssecretaris.

Examentraining met korting

Jadnanansing en Vermue wilde ook van Dekker weten hoe hij denkt de aanwending van de CJP Cultuurkaart om 100 euro korting te krijgen op examentraining. Er is een aanbieder van dergelijke trainingen die deze kortingregeling kent. ‘Het is een individuele keuze van kaarthouders van de cultuurkaart om gebruik te maken van de aanbiedingen die aan het cultuurkaarthouderschap verbonden zijn’, aldus de staatssecretaris.

Het is volgens Dekker niet zo dat een dergelijke aanbieding scholen stimuleert om examentrainingen ‘af te schuiven op externe aanbieders’, zoals Jadnanansing en Vermue het in hun vragen verwoordden.

‘Wurgcontracten’ examenkandidaten verboden

De wet garandeert dat leerlingen, die aan de voorwaarden voldoen, zonder restricties tot het eindexamen moeten worden toegelaten. Het is scholen verboden om hun met ‘wurgcontracten’ beperkingen op te leggen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

D66-Kamerlid Paul van Meenen had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een uitzending van De Monitor over scholen voor voortgezet onderwijs die in contracten met leerlingen zouden vastleggen dat die pas aan het eindexamen mogen meedoen als zij hun gemiddelde cijfers verbeteren.

In sommige gevallen zouden leerlingen zelfs voortijdig van hun school worden gestuurd als de kans dat ze slagen klein is. Daarmee zouden deze leerlingen niet meetellen in slagingspercentages die scholen gebruiken om nieuwe leerlingen te werven.

Wurgcontracten verboden!

Dekker antwoordt dat er noch bij de Inspectie van het Onderwijs, noch bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gevallen bekend zijn van scholen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan het afsluiten van contracten met leerlingen.

‘Zodra er een melding komt bij LAKS of bij de inspectie van een dergelijk contract, spreekt LAKS of de inspectie de betreffende school aan. Hierna is, tot nog toe, het contract meteen van tafel gegaan’, aldus de staatssecretaris.

Mochten er scholen zijn die zich hier wel herhaaldelijk aan schuldig maken, dan zal de inspectie deze scholen een sanctie opleggen. Dekker is het met Van Meenen eens dat alle leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, moeten worden toegelaten tot het eindexamen. Dit is wettelijk zo geregeld.

LAKS zoekt vrijwilligers voor klachtenlijn examens

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zoekt leerlingen die willen komen helpen bij de Eindexamenklachtenlijn 2016.

Het LAKS heeft daarvoor in het kantoor in Amsterdam voor de examenperiode van 12 tot en met 27 mei per dag minimaal acht vrijwilligers nodig.

Een lunch wordt geregeld en ’s avonds is het mogelijk om op kosten van het LAKS mee te eten. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Aanmelden

Voorwaardelijk naar eindexamenjaar mag niet!

Het is scholen verboden om leerlingen voorwaardelijk over te laten gaan naar het
examenjaar. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA.

De vragen van Jadnanansing volgden op een melding van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) aan het programma De Monitor van KRO-NCRV dat er scholen voor voortgezet onderwijs zijn die voorwaarden stellen aan eindexamenleerlingen om deel te mogen nemen aan het eindexamen. Wie te veel onvoldoendes heeft, zou niet mogen meedoen. Scholen zouden dit doen voor een zo hoog mogelijk slagingspercentage.

Dekker benadrukt dat dit verboden is. ‘Elk jaar wordt melding gemaakt van dergelijke contracten. Er zijn vorig jaar 30 meldingen bij LAKS binnengekomen, waarvan 19 meteen teniet zijn gedaan na een gesprek met de school. Van de meldingen die de inspectie – al dan niet via LAKS – heeft binnengekregen, is na ingrijpen van de inspectie het contract van tafel gegaan’, schrijft de staatssecretaris.

Het tv-programma De Monitor heeft zondagavond aandacht besteed aan de kwestie. Staatssecretaris Dekker herhaalde in de uitzending dat het verboden is.

Lees meer… 

‘Spellingcontrole moet blijven voor dyslectici’

De landelijke vereniging Balans van ouders met kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis vindt dat dyslectische eindexamenkandidaten gebruik moeten kunnen blijven maken van de spellingcontrole op de computer.

Vorig schooljaar mochten leerlingen met een beperking tijdens examens nog gebruikmaken van de spellingcontrole op de computer. Het College voor Toetsen en Examens heeft daar een einde aan gemaakt, omdat vanaf dit jaar voor elke leerling de spellingvaardigheid voor het examencijfer meetelt.

Volgens Joli Luijckx van Balans betekent de maatregel dat ‘heel veel leerlingen’ in het voortgezet onderwijs het examen niet op het niveau gaan halen dat bij hen past. Zij vreest dat leerlingen met dyslexie nu buiten de boot gaan vallen, zo zei ze op Radio 1.

CDA-Kamerlid Michel Rog zei, ook op Radio 1, dat leerlingen met een beperking zoals dyslexie een serieuze kans moeten hebben om hun examens te halen. Volgens hem moet het daarom voor deze groep leerlingen mogelijk blijven de spellingcontrole te gebruiken.

De kwestie zal in februari in de Tweede Kamer aan de orde worden gesteld in het debat over passend onderwijs.

Lees meer…