Jaarverslag: voorziening groot onderhoud ongewijzigd

Schoolbesturen mogen ook over 2020 de voorziening groot onderhoud op de zelfde wijze opbouwen zoals zij dat in voorgaande jaren hebben gedaan. 

De PO-Raad en VO-raad melden dat naar verwachting in de loop van 2020 duidelijk wordt hoe de voorziening groot onderhoud in de toekomst moet worden opgebouwd. Voor 2020 blijft alles dus nog zoals het nu is.

Lees meer…

Onderzoek naar richtlijnen jaarverslag groot onderhoud

Een onderzoek door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) moet leiden tot een verwerkingswijze in 2020 die aansluit bij de richtlijnen voor groot onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke onderwijsaspecten.

Aanleiding voor het onderzoek is dat veel schoolbesturen die al een voorziening voor groot onderhoud vormden, zich niet strikt hielden aan richtlijnen van de RJ. Dit kan in de toekomst leiden tot problemen bij het goedkeuren van controleverklaringen.

Het effect van strikte naleving van de RJ-methodiek kan echter zijn dat schoolbesturen meer geld voor het eigen vermogen opzij moeten zetten, waardoor er minder geld naar het onderwijs kan.

Het ministerie van OCW meldt nu dat er een onderzoek komt om ‘te komen tot een verwerkingswijze (…) waarbij rekening wordt gehouden met onderwijssector-specifieke aspecten’. De RJ werkt voor het onderzoek samen met de PO-Raad en VO-raad. Ook zal er een aantal schoolbesturen bij worden betrokken.

Lees meer…