Meer bekostiging voor gehandicapte leerlingen

De bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking wordt verdubbeld tot 10 miljoen euro per jaar. Dat staat in deze Kamerbrief over zorg en onderwijs.

De verdubbeling van het budget betekent dat het bedrag per ingeschreven leerling maximaal 8000 euro per schooljaar bedraagt, bovenop de al bestaande bekostiging. Het extra geld is beschikbaar vanaf januari 2020.

De verdubbeling van het budget maakt het volgens onderwijsminister Arie Slob en zijn collega Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor scholen makkelijker de zorg voor meervoudig gehandicapte leerlingen te organiseren.

Het extra geld komt uit de begroting van het ministerie van VWS. Het gaat om een tijdelijke verdubbeling van het budget, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat er een collectieve financiering komt voor zorg in onderwijstijd.

Lees meer…

Chronisch zieke kinderen willen meer hulp op school

Eén op de vier kinderen en jongeren in Nederland is chronisch ziek of heeft een handicap. Dat meldt het Verwey-Jonker Instituut, dat een telling heeft uitgevoerd op basis van verzekeringsgegevens.

Volgens die telling zijn er in Nederland 1,3 miljoen mensen van 0 tot en met 25 jaar met een chronische aandoening, zoals diabetes, reuma, taaislijmziekte, astma en eczeem. Ook psychische aandoeningen, zoals depressie of ADHD, zijn meegeteld.

Volgens het Verwey-Jonker Instituut maakt het onderzoek duidelijk dat kinderen en jongeren met een chronische aandoening zich niet altijd voldoende ondersteund voelen. Dat betreft onder andere ondersteuning door de school.

Lees meer…

Wij trekken aan de bel: goed onderwijs voor elk kind!

In heel Nederland hebben maar liefst 108.041 kinderen meegedaan aan de actie Wij trekken aan de bel van het Liliane Fonds. Ze maakten 1 minuut lang herrie om onder de aandacht te brengen dat ook elk kind met een handicap recht heeft op goed onderwijs.

Een van de scholen die aan de actie meededen, is openbaar basisschool De Klimop. Daar maakten de Liliane Fonds-ambassadeurs Jaap Jongbloed, Jetta Klijnsma en Minke Booij herrie met de kinderen.

Daarna werd het Liliane Fonds-stemhokje geopend om mensen die kwamen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in staat te stellen ook te stemmen voor het manifest Alle kinderen welkom op school – óók kinderen met een handicap.

Goed onderwijs, óók voor alle kinderen met handicap!

Help wereldwijd ook elk kind met een handicap naar school en laat kinderen mét en zonder beperking samen leren. Dit is de kern van een rapport van het Liliane Fonds en een petitie die woensdag door leerlingen van Openbare Daltonschool Honselersdijk aan verscheidene Tweede Kamerleden is aangeboden.

De aanbieding van de petitie en het rapport Enabling Education. Steps Towards Global Disability-Inclusive Education viel samen met de actie Wij trekken aan de bel, waarin in heel Nederland en daarbuiten 300.000 kinderen meededen. Leerlingen van 600 basisscholen in Nederland en 500 scholen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maakten één minuut herrie om zo aandacht te vragen voor goed onderwijs voor kinderen met een handicap. De actie viel dit keer midden in de School!Week van het openbaar onderwijs.


In het rapport van het Liliane Fonds staat dat inclusief onderwijs een belangrijk instrument is om de vicieuze cirkel van handicap en armoede te doorbreken. Met dit voor ogen doet het Liliane Fonds aanbevelingen aan de toekomstige regering. Daarbij verwijst het fonds naar de verplichtingen die Nederland is aangegaan door de ratificatie van het internationale Verdrag voor de Rechten van Mensen met een Handicap en de onderschrijving van de Sustainable Development Goals.

Het Liliane Fonds is een partner van VOS/ABB

Wij trekken aan de bel voor leerlingen met handicap

Op woensdag 22 maart trekken tienduizenden leerlingen in heel Nederland één minuut aan de bel. Doet ook uw school (weer) mee aan de jaarlijkse actie Wij trekken aan de bel van het Liliane Fonds voor onderwijs aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden?

In ontwikkelingslanden gaat 90 procent van kinderen met een handicap niet naar school. Voor hen is onderwijs geen vanzelfsprekend recht. Het gaat om meer dan 23 miljoen kinderen.

U kunt uw school online aanmelden voor de actie.

School!Week

Let op: de actie Wij trekken aan de bel valt midden in de jaarlijkse School!Week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 maart laten openbare en algemene toegankelijke scholen in het hele land zien waar zij voor staan: goed onderwijs voor álle kinderen!

Brandbrief over onderwijs aan kind met zware handicap

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft een brandbrief gekregen over de situatie van ernstig gehandicapte kinderen in het onderwijs. De brandbrief komt van de vereniging BOSK van mensen met een lichamelijke handicap en hun ouders en het netwerk Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Ouders van zwaar gehandicapte kinderen zijn bang dat hun kind zonder onderwijs thuis komt te zitten doordat de benodigde ondersteuning in de klas niet kan worden betaald.

‘De onrust onder ouders is enorm nu de vraag groter wordt of juist kinderen met ernstige handicaps straks nog van hun recht op onderwijs gebruik kunnen maken. Wanneer scholen geen toegang krijgen tot het beschikbare budget voor de zorg en ondersteuning op school, dreigen zij het onderwijs aan deze kwetsbare kinderen te moeten staken. Dat is dan per direct een probleem van ouders, omdat alternatieven in een straal van 50 km meestal ontbreken’, zo staat in de brief aan Dekker.

Er wordt bij Dekker aangedrongen op maatregelen om voor ouders van ernstig gehandicapte kinderen financiële zekerheid te creëren. ‘Scholen en ouders (…) willen niet met elkaar in financiële onderhandeling over geld (…) om hun kind gebruik te mogen laten maken van het recht op onderwijs’, aldus BOSK en Ieder(in).

Lees de brandbrief.

Ook met handicap recht op regulier onderwijs

‘Elke leerling heeft recht op toegang tot het regulier onderwijs’. Dit stelt de Duitse hoogleraar Recht en Disability Studies Theresia Degener. Zij is vice-voorzitter van het VN-comité dat controleert of landen zich houden aan het internationale verdrag voor de rechten van personen met een handicap.

Op 9 februari is er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Het ziet ernaar uit dat Nederland dit mensenrechtenverdrag in juli gaat bekrachtigen.

Het gaat over recht op gelijke behandeling, gelijke toegang, eigen regie en participatie, mobiliteit, inclusief onderwijs, werk en een behoorlijke levensstandaard. Het verdrag is bedoeld om de ‘inclusieve samenleving’ dichterbij te brengen.

In een interview op de website van netwerkorganisatie Ieder(in) voor mensen met een beperking of chronische ziekte benadrukt hoogleraar Degener dat landen die het verdrag niet naleven de mensenrechten schenden.

Lees het interview