Leerlingen bedreigd om activiteit Coming Out Day

Een groep leerlingen van het interconfessionele Trinitas Gymnasium in Almere is ernstig bedreigd vanwege hun inzet op school bij festiviteiten rondom Coming Out Day, meldt Omroep Flevoland.

De regionale omroep noemt een brief van de school aan de ouders. In die brief staat dat een aantal jongeren berichten op sociale media heeft geplaatst ‘met een homofobe en dreigende toon’.

De rector van de school vertelt dat vanwege de bedreigingen de politie werd ingeschakeld. Die heeft actie ondernomen, maar hij wil niet vertellen hoe. Uiteindelijk konden de feestelijkheden in het kader van Coming Out Day doorgaan.

Diversiteit

De Almeerse wethouder Jerzy Soetekouw (PvdA) kwam naar de school om de regenboogvlag te hijsen. Deze vlag staat symbool voor diversiteit.

Soetekouw heeft tegen Omroep Flevoland gezegd dat hij de bedreigingen verschrikkelijk vindt. ‘Vandaag is juist een dag om met elkaar te laten zien dat je (…) in vrijheid en veiligheid mag zijn wie je bent’, aldus de wethouder.

Lees meer…

Nashville-verklaring past bij reformatorisch onderwijs

Documentatie van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) over seksuele diversiteit komt op hoofdlijnen overeen met wat er in de Nashville-verklaring staat, meldt de VGS. In reactie op de omstreden verklaring heeft onder andere het openbare Rembrandt College in Veenendaal de regenboogvlag gehesen, omdat die symbool staat voor diversiteit, gelijkwaardigheid en wederzijds respect. 

‘Het begin van het nieuwe jaar is helaas minder rustig gestart dan gehoopt’, zo meldt de VGS naar aanleiding van de commotie over de omstreden Nashville-verklaring. Deze verklaring is onder anderen door dominees uit reformatorische kringen overgenomen van de Southern Baptist Convention, met 15 miljoen leden het grootste protestants-christelijke kerkgenootschap in de Verenigde Staten.

In de verklaring staat onder meer dat alle niet-heteroseksuelen een geaardheid hebben die niet past bij de Bijbelse uitgangspunten zoals God die zou hebben bedoeld. Het homohuwelijk wordt afgewezen en het zou een zonde zijn om transgenders te accepteren. Critici stellen dat met de verklaring uitsluiting wordt gepredikt van iedereen die een niet-heteroseksuele geaardheid heeft.

De VGS meldt in reactie op de commotie te hechten aan een eigen visienota uit 2008 en een brochure over (homo)seksualiteit in het reformatorisch onderwijs en tevens aan een brochure uit 2014 over sociale veiligheid en seksuele diversiteit. De Nashville-verklaring komt hier volgens de VGS op hoofdlijnen mee overeen, ‘maar heeft een andere achtergrond, doelstelling en doelgroep’. Dat laatste wordt verder niet gespecificeerd.

Heldere Bijbelse lijn

In het Reformatorisch Dagblad zei voorzitter Pieter Moens van de VGS dat hij hoopt ‘dat we in de huidige discussie rond de Nashville-verklaring als gereformeerde gezindte met één stem blijven spreken’. De krant citeert hem ook als het over de inhoud van de omstreden verklaring gaat. Moens stelt dat de Nashville-verklaring aansluit bij de ‘heldere Bijbelse lijn zoals we die al jaren hanteren’.

Uit de ontstane ophef leidt Moens af dat er in het huidige debat geen enkele ruimte meer lijkt voor nuance: ‘Je bent het óf met alles eens óf je bent homofoob’, zo citeert het Reformatorisch Dagblad hem.

Lees meer…

Kernwaarden openbaar onderwijs

De standpunten van het reformatorisch onderwijs over seksuele diversiteit staan haaks op die van het openbaar onderwijs. In de kernwaarden van de openbare scholen is opgenomen dat iedereen welkom is. Het openbaar onderwijs gaat nadrukkelijk uit van gelijkwaardigheid en wederzijds respect en sluit niemand uit.

Onder andere het openbare Rembrandt College in Veenendaal heeft in reactie op de Nashville-verklaring de regenboogvlag gehesen.

Lhbt-leerlingen krijgen veel naar hun hoofd geslingerd

Nog altijd hebben veel niet-heteroseksuele leerlingen het zwaar in het voortgezet onderwijs. Dat meldt COC Nederland op basis van onderzoek dat de belangenorganisatie heeft uitgevoerd in samenwerking met de Amerikaanse Columbia University.

Volgens het COC worden op scholen veel negatieve dingen over homo’s gezegd, zowel door leerlingen als docenten. Bovendien zouden veel leraren niet adequaat optreden als leerlingen aangeven dat ze er last van hebben.

Bijna de helft van de zogenoemde lhbt-leerlingen werd het afgelopen jaar uitgescholden wegens hun seksuele oriëntatie. Ze zeggen ook dat andere leerlingen hen buitensluiten en over hen roddelen. Leerlingen die met geweld te maken krijgen, melden dit meestal bij het schoolpersoneel, maar dat doet er volgens het COC maar weinig mee.

Lees meer…

Hengelose leerlingen positief over seksuele diversiteit

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW complimenteert mede namens onderwijsminister Arie Slob de leerlingen van groep 8 van de openbare Anninksschool in Hengelo voor de positieve manier waarop zij met het thema seksuele diversiteit bezig zijn.

De complimenten volgen op kritische vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij stelde die vragen naar aanleiding van een artikel in de Twentse krant Tubantia. Deze krant meldde dat de directeur van de school het geen goed idee vond om twee jongens in de eindmusical van groep 8 een stelletje te laten spelen. Dat zou bezwaarlijk kunnen zijn voor een meisje van ouders die tot de Jehovah’s Getuigen behoren.

‘Ik weet hoe mensen van dit geloof hierover denken. Je mag wel homo zijn, maar je mag het niet praktiseren. Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten. En mijn uitgangspunt is dat álle kinderen bij dit afscheid van school moeten zijn’, zo citeerde Tubantia de directeur van de Anninksschool.

Van den Hul plaatste de keuze van de directeur in een homofoob kader. Van de minister wilde ze onder andere horen dat ook kinderen van Jehovah’s Getuigen moeten worden voorbereid ‘op de Nederlandse samenleving waarin wèl mensen voorkomen die homoseksualiteit praktiseren en dat ook hun goed recht is’.

Respect en diversiteit

De minister benadrukt in haar antwoorden dat alle leerlingen op school les moeten krijgen over het respectvol omgaan met diversiteit, waaronder ook seksuele en genderdiversiteit. ‘Daarnaast is de school verantwoordelijk voor een sociaal veilig en inclusief klimaat, voor alle leerlingen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en ongeacht geloof’, aldus Van Engelshoven.

Op de vraag van Van den Hul wat de minister in deze zaak gaat ondernemen, antwoordt Van Engelshoven dat het hier gaat om ‘een debat dat in de school moet worden gevoerd’. Uit contact met de schooldirecteur blijkt volgens haar dat dit debat volop en op een positieve manier wordt gevoerd.

Om dit te illustreren, wijst de minister erop dat zowel de leerlingen van de musicalklas als de directeur in roze shirts naar school zijn gekomen, dat er gesprekken zijn geweest met ouders en dat de school met homobelangenorganisatie COC in gesprek is over het ontwikkelen van een protocol voor dit soort situaties.

Van Engelshoven spreekt nadrukkelijk haar complimenten uit voor de wijze waarop de leerlingen van groep 8 van de Anninksschool met het thema ‘seksuele diversiteit’ omgaan.

Lees meer…

‘Godsdienstleraar kan moslimleerling beter overtuigen’

Een juf op een openbare basisschool kan een islamitische leerling minder goed overtuigen dan een godsdienstleraar op een islamitische school, stelt Marietje Beemsterboer in NRC. Zij deed als promovenda aan de Universiteit Leiden onderzoek naar de religieuze identiteit van islamitische basisscholen in de maatschappelijke context waarin deze scholen zich bevinden.

Beemsterboer interviewde voor haar onderzoek directeuren, leraren en godsdienstleerkrachten van negentien islamitische basisscholen. Haar conclusie is dat islamitisch onderwijs de integratie van moslims kan bevorderen.

‘Door de geborgen omgeving kunnen moeilijke onderwerpen worden besproken. Als een boodschap met veel tact en respect voor de islamitische achtergrond wordt gebracht, is de kans groter dat een leerling zich ervoor openstelt. Hij of zij komt dan niet in een loyaliteitsconflict met de thuissituatie’, zo citeert NRC haar.

Homoseksualiteit

Als voorbeeld noemt ze homoseksualiteit. ‘Op een openbare basisschool zal de juf vertellen dat je verliefd kunt zijn op zowel mannen als vrouwen. Kinderen uit een islamitisch gezin denken dan: ‘Mijn juf weet dat misschien niet, maar die boodschap geldt niet voor mij.’

Op een islamitische basisschool wordt het onderwerp niet behandeld door de juf, maar door een godsdienstleerkracht. ‘Die wordt door leerlingen en ouders vertrouwd. Als díe vertelt dat homoseksualiteit in Nederland geaccepteerd is, en dat je niets te maken hebt met het privéleven van een ander, dan is de kans groter dat de boodschap aankomt’, aldus Beemsterboer.

Lees meer…

Kamervragen na schrappen homorol uit eindmusical

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wil van onderwijsminister Arie Slob weten hoe hij denkt over het schrappen van een homorol uit een eindmusical in groep 8.

De vragen van Van der Hul volgen op een artikel in de Twentse krant Tubantia over openbare Anninksschool in Hengelo. In de krant staat dat de directeur van deze school het geen goed idee vond om twee jongens in de eindmusical van groep 8 een stelletje te laten spelen. Dat zou bezwaarlijk kunnen zijn voor een meisje van ouders die tot de Jehovah’s Getuigen behoren.

‘Ik weet hoe mensen van dit geloof hierover denken. Je mag wel homo zijn, maar je mag het niet praktiseren. Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten. En mijn uitgangspunt is dat álle kinderen bij dit afscheid van school moeten zijn’, zo citeert Tubantia de directeur van de Anninksschool.

Bij Van der Hul schoot dit in het verkeerde keelgat. Zij plaatst de keuze van de directeur in een homofoob kader. Van de minister wil ze onder andere horen dat ook kinderen van Jehovah’s Getuigen moeten worden voorbereid ‘op de Nederlandse samenleving waarin wèl mensen voorkomen die homoseksualiteit praktiseren en dat ook hun goed recht is’.

Lees meer…

‘Op school mag seksuele geaardheid geen taboe zijn’

Leerlingen moeten helemaal vrij zijn om in de klas over hun seksuele geaardheid te praten. Dat benadrukt minister Ingrid van Engelshoven van OCW in de Gaykrant.

Ze vindt het belangrijk dat er voor het onderwijs verschillende programma’s zijn om de vrijheid te bevorderen van alle leerlingen om openlijk voor hun geaardheid uit te komen.

‘Dat moet. Je ziet dat nog steeds veel jongeren in geestelijke nood komen omdat ze niet uit kunnen komen voor wat ze zijn’, aldus Van Engelshoven. De minister noemt in dit kader onder andere het belang van burgerschapsonderwijs.

Lees meer…

Veiligheid op scholen blijft aandachtspunt

Er wordt minder gepest, maar staatssecretaris Sander Dekker van OCW signaleert nog steeds problemen met de veiligheid op scholen. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer over het rapport Sociale veiligheid in en rond scholen

Twee jaar geleden gaf 14 procent van de kinderen in het primair onderwijs aan gepest te worden. Dit is gedaald naar 10 procent. In het voortgezet onderwijs is sprake van een daling van 11 naar 8 procent. Dekker brengt deze positieve ontwikkeling in verband met de wettelijke plicht die scholen sinds 2015 hebben om werk te maken van sociale veiligheid.

Het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel is ‘stabiel hoog’, zo meldt de staatssecretaris. Van de leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs voelt respectievelijk 97 procent en 95 procent zich veilig. Bij het personeel ligt dat op 96 procent en 88 procent.

Veiligheid personeel

Naar aanleiding van dat laatste, relatief lage, percentage uit het voortgezet onderwijs merkt Dekker op dat docenten en ander personeel zich veilig moeten kunnen voelen. ‘Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten zich blijven inzetten om het veiligheidsgevoel van het personeel op scholen in het voortgezet onderwijs te borgen’, aldus de staatssecretaris.

Een ander aandachtspunt is seksueel geweld op scholen, omdat er in het voortgezet onderwijs meer meldingen zijn over seksuele uitbuiting. Van de leerlingen geeft 6 procent aan slachtoffer te zijn van seksueel geweld. Dekker noemt dat een ‘onaanvaardbaar hoog percentage’. Tegelijkertijd geeft hij aan dat een overgrote meerderheid van de scholen toeziet op respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit.

LHBT’ers

Hij constateert dat de positie van lesbische, homo- en biseksuele en transgenderleerlingen en -personeelsleden (LHBT’ers) zorgelijk blijft. Zij geven aan meer met pesten en geweld te worden geconfronteerd dan andere groepen. ‘Inzet om de veiligheid van LHBT-leerlingen en LHBT-personeel te vergroten blijft dan ook hard nodig’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Versterking van Onderwijsalliantie seksuele diversiteit

Het samenwerkingsverband ‘Seksualiteit & diversiteit’ van de landelijke vereniging van psychologen en pedagogen (NIP en NVO) sluit zich aan bij de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit.

Vicevoorzitter Jeroen Muller van het algemeen bestuur van het NIP zegt dat het samenwerkingsverband een belangrijke bijdrage kan leveren aan ‘een professionele gender- en cultuursensitieve hulpverlening aan LHBTI-jongeren’. Hiermee worden lesbische, homo- en biseksuele, transgender en interseksuele jongeren bedoeld.

Lees meer…

Lesmethode Gelijk=Gelijk? wint homo-emancipatieprijs

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het dialoog- en debatprogramma Gelijk=Gelijk? bekroond als het meest baanbrekende initiatief op homo-emancipatiegebied.

In Gelijk=Gelijk?, dat de LHBT-Innovatieprijs 2015 heeft gewonnen, leren basisschoolleerlingen uit groep 6, 7 of 8 over vooroordelen en discriminatie vanwege religie, cultuur en seksuele diversiteit en hoe je dit kunt voorkomen. De gedachte achter dit programma is dat leerlingen ondanks verschillende achtergronden en opvattingen gedeelde waarden hebben.

De methode bestaat uit vijf of zes lessen op school. Ouders krijgen informatie over het project en worden uitgenodigd voor de afsluiting ervan.

Beleid rond seksuele diversiteit slechts vrijblijvend

In Nederland worden scholen nauwelijks geleid door richtlijnen over sociale veiligheid en integratie. Daardoor hebben ze bijna volledige vrijheid om negatieve uitingen over seksuele diversiteit te negeren. Dat stelt de Global Alliance for LGBT Education (GALE).

Ter gelegenheid van de Internationale dag tegen homofobie heeft GALE in kaart gebracht hoe landen scoren op de uitvoering van het recht op onderwijs voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele en interseksuele leerlingen (LHBTI).

Ierland scoort hoogst met 74 procent. Afghanistan, Irak en Liberia zijn hekkensluiters met 0 procent. Nederland staat op de achtste plaats met 68 procent. Van alle staten die tot nu toe zijn onderzocht, is 9,5 procent ondersteunend voor LHBTI-leerlingen. Bijna een kwart doet niets aan LHBTI-rechten voor leerlingen.

GALE stelt dat in Nederland scholen nauwelijks worden geleid door richtlijnen over sociale veiligheid en integratie. ‘Scholen krijgen daardoor een bijna volledige vrijheid om negatieve uitingen te negeren en LHBTI-pesten toe te staan. Doorgaans wordt in formeel beleid het aandachtspunt seksuele diversiteit niet genoemd.’

Als voorbeelden noemt GALE het concept van de anti-pestwet en het Actieplan Sociale Veiligheid van de sectorraden PO-Raad en VO-raad. ‘Men gaat ervan uit dat docenten ‘sensitief’ moeten zijn om dit ‘mee te nemen’. Helaas is daar in de praktijk geen sprake van’, aldus GALE.

Ministerraad akkoord met schrappen enkelefeitconstructie

De ministerraad is ermee akkoord dat de zogeheten enkelefeitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling per 1 juli wordt geschrapt.

Nu de enkelefeitconstructie verdwijnt, wordt het voor het bijzonder onderwijs wettelijk onmogelijk een leraar te weigeren of ontslaan omdat hij of zij homoseksueel is en daarnaar leeft. Ook mag het bijzonder onderwijs niet langer leerlingen om die reden weigeren of wegsturen.

Het initiatiefwetsvoorstel van D66, VVD, PvdA, SP en GroenLinks werd op 10 maart jongstleden met een ruime meerderheid aanvaard door de Eerste Kamer. Op 27 mei vorig jaar was het eveneens met een ruime meerderheid aanvaard door de Tweede Kamer.

Kernwaarden openbaar onderwijs
De enkelefeitconstructie speelt niet in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staat dat alle leerlingen en personeelsleden welkom zijn ‘ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid’.

VOS/ABB vindt het een goede ontwikkeling dat nu ook het bijzonder onderwijs de identiteit en de levenswijze van homoseksuele leerlingen en personeelsleden moet accepteren. Het is immers niet meer van deze tijd, waarin diversiteit en wederzijds respect centraal behoren te staan, om mensen die blijk geven aan hun geaardheid nota bene met de wet in de hand buiten te sluiten.

Subsidie voor Gay-Straight Alliances blijft op peil

Minister Jet Bussemaker van OCW en homobelangenorganisatie COC Nederland zorgen ervoor dat het subsidieniveau voor de Gay-Straight Alliances (GSA’s) op peil blijft. Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

In januari werd bekend dat GSA’s op scholen door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) zijn erkend als goed onderbouwd. Ze bestaan uit leerlingen die seksuele diversiteit aan de orde stelt om het schoolklimaat veiliger te maken voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen (LHTB).

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft Bussemaker dat er een aanvullende projectsubsidie wordt verstrekt van 150.000 euro per jaar. Bovendien gaat binnen de instellingssubsidie voor COC Nederland 50.000 euro extra naar GSA’s. ‘Op deze manier zorg ik samen met het COC dat de GSA’s op het oude niveau van 400.000 euro kunnen worden voortgezet’, aldus Bussemaker.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in november 2012 aandacht besteed aan de Gay-Straight Alliance van UniC in Utrecht.

Hoe besteedt uw school aandacht aan seksuele diversiteit?

Met de nieuwe gratis visievormer Dilemma’s in beeld kunt u samen met collega’s bepalen hoe u op uw school aandacht kunt besteden aan seksuele diversiteit.

In twaalf minifilmpjes laat Gay & School (onderdeel van Stichting School & Veiligheid) dilemma’s zien waar veel scholen mee te maken hebben. Op basis van de dilemma’s en aan de hand van het pakket van Dilemma’s in beeld kunt in uw team een discussie starten en tot actie komen.

Dilemma’s in beeld is gebaseerd op de documentaire Alleen in die week hebben wij homo’s in huis. In deze documentaire geven leerlingen, docenten, schoolleiders en een zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs een inkijkje in de worsteling van hun scholen met de (verplichte) voorlichting over seksuele diversiteit.

Eerste Kamer maakt einde aan enkelefeitconstructie

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met afschaffing van de enkelefeitconstructie. Dat bleek dinsdag tijdens de stemming over het initiatiefvoorstel om de enkelefeitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling te annuleren.

Dat een ruime meerderheid in de Senaat heeft ingestemd met het schrappen van de enkelefeitconstructie, betekent dat instellingen niet langer onderscheid mogen maken op grond van ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Voor het bijzonder onderwijs betekent dit onder andere dat schoolbesturen niet-heteroseksuele personeelsleden niet meer mogen weigeren of ontslaan als die uiting geven aan hun geaardheid. In de praktijk gebeurde dit nog wel eens.

Het nu bekrachtigde initiatiefvoorstel om de enkelefeitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling te annuleren, was afkomstig van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. Alleen de ChristenUnie en de SGP stemden tegen. De Tweede Kamer ging afgelopen mei al akkoord.

Goede zaak!
VOS/ABB vindt het een goede zaak dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met afschaffing van de enkelefeitconstructie, omdat het niet meer van deze tijd is dat scholen voor bijzonder onderwijs met de wet in de hand niet-heteroseksuele leraren mogen weigeren of ontslaan.

In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staat al sinds jaren nadrukkelijk dat de openbare scholen openstaan voor iedereen, ‘ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid’.

Ook Eerste Kamer wil af van enkelefeitconstructie

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer is voor afschaffing van de enkelefeitconstructie. Dat bleek dinsdag tijdens een debat over dit onderdeel van de Algemene wet gelijke behandeling.

Dat een ruime meerderheid in de Senaat voorstander blijkt van het schrappen van de enkelefeitconstructie, betekent dat het bijzonder onderwijs straks niet-heteroseksuele personeelsleden niet meer mag weigeren of ontslaan als zij uiting geven aan hun geaardheid.

De Tweede Kamer ging afgelopen mei akkoord met het schrappen van de enkelefeitconstructie. De stemming in de Eerste Kamer vindt plaats op 10 maart. Gezien de ruime meerderheid die zich dinsdag tijdens het debat aftekende, staat de uitslag van de stemming al min of meer vast.

Het initiatiefvoorstel om de enkelefeitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling te annuleren, is afkomstig van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp. De voormalig voorzitter van de homobelangenorganisatie COC kreeg steun voor haar voorstel van VVD, PvdA, SP en GroenLinks. In de Eerste Kamer toonde ook de Onafhankelijke Senaatsfractie zich voorstander. De huidige COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘historische dag’, omdat het COC hier ruim twee decennia voor heeft gestreden.

VOS/ABB is blij met de steun van de Eerste Kamer voor afschaffing van de enkelefeitconstructie, omdat het niet meer van deze tijd is dat scholen voor bijzonder onderwijs met de wet in de hand niet-heteroseksuele leraren mogen weigeren of ontslaan. In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staat nadrukkelijk dat de openbare scholen openstaan voor iedereen, ‘ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid’.

Lees meer op de website van de Eerste Kamer.

Gay-Straight Alliances erkend als goed onderbouwd

Gay-Straight Alliances (GSA’s) op scholen zijn door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) erkend als goed onderbouwd. Een GSA is een groep leerlingen die seksuele diversiteit aan de orde stelt om het schoolklimaat veiliger te maken voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenderleerlingen (LHTB).

De GSA’s zijn allianties van LHBT- en niet-LHBT-leerlingen. Ze organiseren of geven zelf voorlichting over seksuele en genderdiversiteit en bieden ondersteuning aan LHBT-leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Op de website van Gay-Straight Alliance kunnen leerlingen een gratis actiepakket bestellen met handleidingen en campagnemateriaal. Samen met andere leerlingen en een ondersteunende docent kunnen ze daarna een GSA vormen en activiteiten plannen die het gevoel van veiligheid van LHBT-leerlingen in het voortgezet onderwijs vergroten. Leerlingen worden benaderd via sociale media, advertenties en COC Nederland; docenten middels GSA-docentendiscussies, onderwijsbijeenkomsten en sociale media.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi.

Magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) heeft in november 2012 aandacht besteed aan de Gay-Straight Alliance van UniC in Utrecht.

Minder jongeren negatief over homo’s

De houding van jongeren tegenover homoseksualiteit positiever geworden, maar homoseksuele en biseksuele jongeren hebben nog wel veel problemen. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van het rapport Jongeren en seksuele oriëntatie, dat in opdracht van het ministerie van OCW is samengesteld.

In 2006 was 18 procent van de jongvolwassenen (16-25 jaar) negatief over homo- en biseksualiteit. Dat is gedaald tot 6 procent. Ook scholieren (11-16 jaar) denken anno 2013 positiever over homo- en biseksualiteit dan in 2009. Van de jongvolwassenen staat 11 procent negatief ten opzichte van transgenders, zo blijkt uit het rapport.

Er staat ook in dat homoseksuele en biseksuele jongeren op veel terreinen wel fors meer problemen ervaren dan heteroseksuele jongeren: zij hebben een minder goede relatie met hun ouders, spijbelen vaker, roken meer, gebruiken meer drugs, hebben meer
psychische problemen en doen vaker suïcidepogingen.

Lees meer…

Dik, dun, wit, zwart, homo, hetero: alles kan

‘Ik vind het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren dat het niet uitmaakt wie je bent en dat je respect voor elkaar moet hebben’. Dit zegt groepsleerkracht Alina Knol van openbare basisschool Geert Holle in het Noord-Hollandse Berkhout in Trouw. Deze school brengt homoseksualiteit onder de aandacht in de lessen levensbeschouwing.

In de lessen van Knol over levensbeschouwing stonden de afgelopen weken de kinderrechten centraal. Ook besprak ze de tien geboden uit de Bijbel. Het overkoepelende thema was een goede manier van leven met respect voor elkaar. ‘Of je nu dik of dun bent, zwart of wit, homo of hetero. Het kan allemaal’, aldus Knol.

Onderdeel van de lessen over levensbeschouwing was een bezoek van gastdocenten van homobelangenorganisatie COC. Gastlessen van deze organisatie worden tot nu toe vooral in het voortgezet onderwijs gegeven. Op de basisscholen zijn zulke lessen nog een uitzondering, schrijft Trouw op basis van wat Marloes Derksen van COC Noord-Holland-Noord vertelt.

Het artikel staat in Trouw van woensdag 17 december.

Paarse Vrijdag tegen homofobie: smaken verschillen

Het COC meldt dat meer dan 500 scholen in Nederland hebben meegedaan aan Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten droegen paarse kleding voor ‘gelijkheid tussen homo’s, hetero’s, bi’s, lesbo’s, transgenders en in dubio’s’.

In totaal bijna 600 scholen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hadden bij COC Nederland een Paarse Vrijdag-actiepakket besteld. De actiepakketten bevatten in totaal 150.000 paarse polsbandjes en andere gadgets om scholen paars te kleuren.

Paarse vrijdag bestaat sinds 2010. Toen deden leerlingen op 150 middelbare scholen aan de actie mee. Het idee komt uit de Verenigde Staten.

Lees meer…

Afkomst en religie bepalen mate van homo-acceptatie

Etnische en religieuze verschillen in homo-acceptatie zijn al op jonge leeftijd aanwezig. Met name islamitische leerlingen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond denken negatief over homoseksualiteit. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland.

Onder islamitische Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn de reacties op homoseksualiteit in het openbaar overwegend negatief en een groot deel zou een homoseksueel niet toelaten tot de vriendenkring. Ook geeft ruim eenderde aan problemen te hebben met een homoseksuele docent(e). Onder hindoeïstische leerlingen is de weerstand minder sterk.

Veel protestants-christelijke leerlingen die aangeven dat het geloof belangrijk voor hen is, hebben ook moeite met de acceptatie van homoseksualiteit. Onder katholieke leerlingen is die weerstand minder groot. Homo’s worden het meest geaccepteerd door autochtone leerlingen zonder religieuze achtergrond. Over het algemeen is de weerstand tegen lesbische meisjes minder sterk dan tegen homoseksuele jongens.

In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staat dat algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid betekenen dat alle leerlingen en werknemers welkom zijn, ‘ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid’.

Hoofdprijs voor lesmateriaal over seksuele diversiteit

Basisschooldocent Piet Karsten heeft de hoofdprijs gewonnen van de lesmaterialenwedstrijd over seksuele diversiteit. 

De jury viel volgens de jury op, omdat de benadering persoonlijk is, goed aansluit bij leerlingen van groep 8 en iedere week wordt herhaald. ‘Daardoor komt het onderwerp van homoseksualiteit op een vanzelfsprekende manier aan de orde’, aldus de jury.

De homoseksuele Karsten geeft les op de rooms-katholieke Jozefschool in het Noord-Hollandse dorp Venhuizen. De prijs is aan hem uitgereikt op Roze Zaterdag in Eindhoven door onderwijswethouder Jannie Visscher van die gemeente en haar collega Bianca van Kaathoven, die diversiteit in haar portefeuille heeft.

In het septembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs komt een artikel over de lesmaterialenwedstrijd, die was georganiseerd door de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit

Bussemaker wil aandacht seksuele diversiteit vasthouden

Minister Jet Bussemaker van OCW reageert verheugd op de uitkomsten van het rapport Anders in de klas van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In dat rapport over de aandacht in het onderwijs voor seksuele diversiteit staat onder andere dat lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen en transgenders (lhbt) zich veiliger zijn gaan voelen.

‘Het is blijkbaar effectief om al op de basisschoolleeftijd aandacht te hebben voor seksuele diversiteit’, aldus Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Wat betreft het voortgezet onderwijs merkt ze op dat ook daar niet-heteroseksuele leerlingen zich veiliger zijn gaan voelen.

‘Leerlingen zijn aan het denken gezet, leraren zijn alerter geworden, en er is meer draagvlak op school’, schrijft de minister. Ze verwacht dat aandacht voor seksuele diversiteit op de lange termijn zijn vruchten blijft afwerpen, maar dan moeten scholen hier wel actief op blijven.

Bijzonder onderwijs mag homo’s niet meer ontslaan

Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel om de enkelefeitconstructie uit de wet te schrappen. Dit betekent dat het bijzonder onderwijs leraren of leerlingen die niet-heteroseksueel zijn niet meer om hun geaardheid mogen ontslaan of weigeren.

De enkelefeitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) houdt kort gezegd in dat besturen van scholen op religieuze grondslag personeelsleden en leerlingen niet mogen ontslaan of weigeren om het enkele feit dat zij niet-heteroseksueel zijn. Maar als zij uiting geven aan hun geaardheid, hebben deze schoolbesturen wel de wettelijke mogelijkheid om dit te doen. Nu de constructie verdwijnt, wordt dat verleden tijd.

De initiatiefwet om de enkelefeitconstructie te schrappen was afkomstig van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die voor haar Kamerlidmaatschap voorzitter was van homobelangenorganisatie COC.

Het schrappen van de enkelefeitconstructie was al aangekondigd in het regeerakkoord. Alleen de christelijke partijen SGP en ChristenUnie stemden tegen. Het CDA stemde wel voor, met uitzondering van Kamerlid Jaco Geurts.

Discriminatie mag niet
VOS/ABB is blij dat na jarenlange politieke discussie de enkelefeitconstructie nu eindelijk verdwijnt. Ontkenning van seksuele diversiteit, het uitsluiten van mensen op basis van persoonlijke kenmerken (discriminatie) en het expliciet niet respecteren van bepaalde levenswijzen van mensen past niet in de huidige samenleving.

In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staat nadrukkelijk dat iedereen welkom is, ‘ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid’.

ChristenUnie poogt discriminatie van homo’s te handhaven

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft een amendement ingediend waarmee hij voor het bijzonder onderwijs de mogelijkheid wil behouden om werknemers op grond van godsdienstige uitgangspunten te discrimineren. 

Het amendement van Segers houdt verband met het voorstel tot het schrappen van de enkele-feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling. Dat voorstel is ingediend door D66-Kamerlid Vera Bergkamp en haar collega’s Tamara van Ark van de VVD, Keklik Yücel van de PvdA, Jasper van Dijk van de SP en Jesse Klaver van GroenLinks. Woensdag heeft de Kamer hierover gedebatteerd. Op 27 mei wordt erover gestemd.

Segers wil dat bijzondere scholen (en andere instellingen) ten aanzien van personen op grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid onderscheid mogen maken ‘voor zover deze kenmerken vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling en de houding van goede trouw en loyaliteit die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan.’

Met de wet in de hand
Het bovenstaande komt er in feite op neer dat de ChristenUnie met dit amendement vast wil houden aan de mogelijkheid voor het bijzondere onderwijs om met de wet in de hand werknemers te weigeren of te ontslaan als hun levenswijze niet zou passen bij de godsdienstige uitgangspunten van de school.

Het amendement gaat nog verder dan de bestaande enkele-feitconstructie, omdat die verbiedt een werknemer te weigeren of te ontslaan op basis van het enkele feit dat hij of zij bijvoorbeeld homoseksueel is. In het amendement wordt gesproken over ‘kenmerken’ die zouden kunnen botsen met de grondslag van de school.

Het lijkt erop dat Segers geen onderscheid wil maken tussen ‘kenmerken’ van een persoon en het leven dat die persoon onder meer op grond van die kenmerken leidt. Alleen de ‘kenmerken’ zouden dus al grond voor weigering of ontslag kunnen zijn.

Reformatorische scholen
De discriminatie van onder anderen homoseksuele personeelsleden en leerlingen speelt vooral op orthodoxe scholen, waaronder reformatorische. In deze scholen wordt een levenswijze die afwijkt van wat volgens orthodoxe christenen door de Bijbel is toegestaan gezien als een overtreding van wat God van de mens eist.

Homoseksuelen of transgenders worden volgens deze leer op zich geaccepteerd, maar het wordt niet geaccepteerd als zij uiting geven aan hun geaardheid. Dit kan op basis van de huidige wetgeving reden tot weigering of ontslag zijn.

Openbare scholen
In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staat expliciet vermeld dat alle leerlingen en alle bekwame personeelsleden welkom zijn, ‘ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit geldt nadrukkelijk ook als mensen hieraan uiting geven.

Reactie Segers
Gert-Jan Segers spreekt tegen als zou hij met het amendement laten blijken voorstander te zijn van discriminatie. In een discussie op Twitter tussen hem en VOS/ABB benadrukt hij dat discriminatie bij wet verboden is en dat dat zo moet blijven. Hij verdedigt de inhoud van zijn amendement door erop te wijzen dat er in Nederland vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs is.

VOS/ABB is van mening dat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs niet in stelling mogen worden gebracht om bepaalde mensen uit te sluiten op grond van hun persoonlijke kenmerken, hetgeen Segers met zijn amendement voorstaat. Uitsluiting van personen op grond van hun persoonlijke kenmerken is immers discriminatie.