Nooit uitsluiting op basis van ouderbijdrage!

VOS/ABB is positief over het initiatief van SP en GroenLinks in de Tweede Kamer om een wetsvoorstel in te dienen dat uitsluiting van leerlingen op grond van het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage onmogelijk moet maken.

‘Goed onderwijs dient voor álle kinderen toegankelijk te zijn en dat betekent het hele aanbod van de school, ook de extracurriculaire onderdelen’, zo staat in een reactie van VOS/ABB op het initiatief van de Tweede Kamerlid Peter Kwint van de SP en zijn collega Lisa Westerveld van  GroenLinks. In de reactie staat ook dat de vrijwillige ouderbijdrage te vaak op incorrecte wijze wordt gebruikt en dat de Inspectie van het Onderwijs nu niet de mogelijkheden heeft hierop te handhaven.

VOS/ABB vindt dat als een activiteit, zoals een schoolreis, niet een-op-een binnen een kerndoel te vatten is, dit niet impliceert dat er geen sprake is van een onderwijsactiviteit. ‘De activiteiten vinden plaats met een sociaal doel en vallen binnen het pedagogische karakter van het onderwijs. Het zijn dan ook onderwijsactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de bijlessen door de school of door leraren van de school.’

Ouderbijdrage is vrijwillig

In de onderwijswetten is nadrukkelijk vastgelegd dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Daarom past het volgens VOS/ABB niet dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op betaalgedrag van ouders.

Tevens wordt in de reactie op het initiatief van SP en GroenLinks het karakter van het openbaar onderwijs benoemd. De algemene toegankelijkheid brengt met zich mee dat de financiële draagkracht van ouders niet bepalend mag zijn voor het wel of niet deelnemen aan schoolactiviteiten.

Gehandicaptenverdrag houdt verwijdering niet tegen

Artikel 24 van het Gehandicaptenverdrag bevat voor de burger geen onmiddellijk en afdwingbaar recht tegenover een schoolbestuur, zo oordeelt de Geschillencommissie passend onderwijs.

De kwestie waarover de geschillencommissie oordeelde, gaat over een leerling die wegens zijn gedrag en veiligheidsincidenten is verwijderd van school. Zijn moeder beroept zich op het Gehandicaptenverdrag. Zij vindt dat op basis daarvan een leerling niet van school kan worden verwijderd, ook al veroorzaakt zijn ondersteuningsbehoefte een onevenredige belasting voor de school.

De commissie oordeelt echter dat de school voldoende ondersteuning heeft geboden. Het voorstel om de leerling ter observatie te plaatsen op een bovenschoolse voorziening heeft zijn moeder afgewezen. Het voortgezet speciaal onderwijs wil de leerling opnemen en er is een toelaatbaarheidsverklaring.

Het verwijderingsbesluit is daarom volgens de geschillencommissie niet onredelijk en het wordt ook niet belemmerd door het Gehandicaptenverdrag. Op basis van artikel 24 van dit verdrag kan geen beroep worden gedaan, ‘omdat het programmatisch van aard is en een opdracht bevat aan de Staat’, aldus de commissie.

Download de uitspraak

School hoeft leerling met Down niet toe te laten

Stichting Primair Onderwijs Utrecht heeft voldoende gedaan om een leerling met het downsyndroom te laten deelnemen aan het reguliere onderwijs. Daarom oordeelt het College voor de Rechten van de Mens dat de school niet discrimineerde door de jongen niet langer als leerling toe te laten.

De jongen was acht jaar lang leerling op de school. In deze periode heeft de school hem intensief begeleid met behulp van externe deskundigen. In groep 6 ging zijn ontwikkeling echter achteruit en vertoonde hij ongewenst gedrag. De school vond daarom dat die hem geen goed onderwijs meer kon bieden en besloot hem niet langer toe te laten.

Lees meer…

Jaarcongres Brede School op 19 april

Het elfde Jaarcongres Brede School is op 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht en heeft als hoofdthema: ‘inclusie’. Wat houdt dit begrip precies in, hoe wordt het toegepast en wat betekent het voor medewerkers op brede scholen en in kindcentra?

Drs. Jitske Kramer en dr. Jeannette Doornenbal houden een plenaire inleiding over de term inclusie. Prof. dr. Patrick Kenis geeft toelichting bij en tips voor succesvolle samenwerking in interprofessionele teams. Na de plenaire inleidingen kunnen de deelnemers kiezen uit 28 deelsessies verdeeld over zeven thema’s, waaronder samenwerken op de werkvloer, opleiden, beleid & bestuur, teamontwikkeling & professionalisering en veiligheid.

Het congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.De kosten zijn 295 euro exclusief btw, maar inclusief lunch.

Meer informatie en aanmelden

Passend onderwijs ook in Vlaanderen

Passend onderwijs is niet alleen in Nederland een actueel thema, ook in Vlaanderen staat het midden in de belangstelling. Het Vlaamse parlement heeft vorige week het zogenoemde M-Decreet goedgekeurd.

Het decreet met maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zorgt ervoor dat leerlingen met een beperking meer in het reguliere Vlaamse onderwijs terechtkunnen. Vlaanderen wil hiermee uitvoering geven aan het verdrag van de Verenigde Naties dat mensen met een handicap gelijke rechten geeft.

Het Vlaams Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding benadrukt het belang van de zogeheten inclusieve samenleving, waarin iedereen gebruik kan maken van dezelfde voorzieningen.

Het onderwijs heeft hierin een prominente plaats: ‘Leerlingen met en zonder handicap die samen naar school gaan, vinden het vanzelfsprekend dat ze ook andere dingen samen gaan doen. Als leerling en later als volwassene’, zo meldt het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Gratis nascholing
Inclusie wordt ook in Vlaanderen de regel, buitengewoon onderwijs (ons speciaal (basis)onderwijs) de uitzondering. De Vlaamse overheid verzorgt gratis nascholing voor leraren om zich voor te bereiden op de komst van meer leerlingen met een beperking.

De invoering verloopt geleidelijk: doordat er niet meer wordt verwezen naar het buitengewoon onderwijs, zal dat steeds kleiner worden. Kinderen met een beperking hebben recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school onderwijs te volgen. Dit betreft nadrukkelijk ook het curriculum. Overigens bezuinigt de Vlaamse overheid niet op het buitengewoon onderwijs.

Kritiek van oppositie en vakbonden
Het decreet krijgt in Vlaanderen forse kritiek, zo meldt de krant De Morgen, van onder andere de oppositiepartijen Open Vld, Vlaams Belang en Groen. Die laatste partij bijvoorbeeld vindt dat de scholen onvoldoende worden ondersteund en gefinancierd om de doelstellingen van het decreet waar te maken.

Ook de Vlaamse onderwijsvakbonden zijn buitengewoon kritisch. Zij willen dat uitvoering van het decreet wordt uitgesteld. De bonden vrezen vooral dat het personeel onvoldoende zal worden ondersteund en dat er te weinig geld is.