Internetconsultatie schooldiploma praktijkonderwijs

Wat vindt u van het wetsvoorstel Schooldiploma praktijkonderwijs? Tot 10 februari staat hierover een internetconsultatie open.

In het wetsvoorstel staat dat scholen voor praktijkonderwijs aan alle leerlingen die die opleiding succesvol afronden een schooldiploma uitreiken. De leerlingen krijgen dan ook het bijbehorende portfolio. De gedachte hierachter is dat ook leerlingen uit het praktijkonderwijs trots kunnen zijn op hun diploma.

‘Daarmee wordt de erkenning voor de leerlingen en het praktijkonderwijs als schoolsoort vergroot. De eenduidige vorm van erkenning (…) vergroot mogelijk de positie van de leerlingen op de arbeidsmarkt’, zo staat in de toelichting bij deze internetconsultatie.

De sluitingsdatum is 10 februari 2020.

Internetconsultatie over afschaffen rekentoets

Tot 13 januari kunt u deelnemen aan de internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen.

Het besluit bevat technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO een overgangsbepaling opgenomen. Daarin staan nadere regels over het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Er wordt onder meer geregeld dat de toets niet meetelt in de uitslagbepaling, maar het resultaat komt wel bij de cijferlijst.

Ga naar de internetconsultatie

 

Positieve reacties op verdwijnen Vervangingsfonds

Het is uitstekend dat het Vervangingsfonds wordt opgeheven. Dat vindt bestuursvoorzitter Frank Tigges van de Stichting Klasse voor openbaar basisonderwijs in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.

Tigges reageerde op de internetconsultatie over de voorgenomen opheffing van het Vervangingsfonds (Vf) en modernisering van het Participatiefonds (Pf).

Over het verdwijnen van het Vf is hij positief. Dit fonds is volgens hem ‘een goedbedoelde, maar achterhaalde oplossing met perverse prikkels, waardoor het ziekteverzuim bij aangesloten werkgevers onnodig hoog zou kunnen blijven’. Hij wijst erop dat alle schoolbesturen eraan meebetalen, ook als zij eigenrisicodrager zijn.

Ook de modernisering van het Pf vindt Tigges een goede zaak. Hij benadrukt dat goed personeelsbeleid moet worden beloond. Ook wil hij dat het principe dat de veroorzaker betaalt belangrijker wordt bij het bepalen van de hoogte van de premie.

Veel regels

HRM-adviseur Monique van Amerongen is ook positief over het verdwijnen van het Vf. Zij spreekt op basis van haar ervaring bij verschillende schoolbesturen voor primair onderwijs. Het fonds is volgens haar ‘verworden tot een eigen wereld met een grote hoeveelheid regels’.

Ook het Pf kan wat haar betreft worden opgeheven. ‘Ik ben bang dat er op de voorgenomen vereenvoudigde systematiek binnen afzienbare tijd opnieuw aanvullende regelgeving wordt geformuleerd’, aldus Van Amerongen in haar reactie op de internetconsultatie.

Werkloosheidskosten beheersen

Mr. Christiaan Rooseboom van de Onderwijsjuristen meldt namens VOS/ABB dat hij de doelen van de modernisering van het Pf ondersteunt. Die doelen zijn een vereenvoudigen van het systeem, het vergroten van de voorspelbaarheid van de instroomtoets en het initiëren van financiële prikkels om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen.

Hij vindt het een goed plan dat de instroomtoets strenger wordt. ‘Het is nu een vage toets die eigenlijk geen toets is, maar die wel veel administratieve lasten met zich meebrengt’, aldus Roosenboom.

Hij ziet ook een nieuw probleem opdoemen dat met de modernisering van het Pf samenhangt. ‘De modernisering beoogt te leiden tot minder ontslagen. Mijn kritiek daarop is dat het er hoogstwaarschijnlijk óók toe zal leiden dat schoolbesturen vaker en sneller naar de rechter zullen gaan.’

Achterhaalde constructie

Het opheffen van het Vf is al jaren een wens van VOS/ABB. Toenmalig directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB noemde het Vf in 2012 in een brief aan de Tweede Kamer al ‘een achterhaalde constructie’.

Lees meer…

Internetconsultatie doorgaande leerroute vmbo-mbo

Een wetswijziging moet het voor vmbo-leerlingen makkelijker maken om door te stromen naar het mbo, meldt het ministerie van OCW. U kunt deelnemen een internetconsultatie over deze voorgenomen wetswijziging. 

Het is de bedoeling om vmbo en mbo in elkaar te schuiven. Dat moet de doorstroom versoepelen en leiden tot minder uitval. De doorgaande leerroute vmbo-mbo zou vanaf 2020 een feit moeten zijn. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de leerroute vormgeven.

Ga naar de internetconsultatie.

Lees meer…

VOS/ABB voorstander van afschaffing fusietoets

VOS/ABB heeft sinds de invoering in 2011 ervaren dat de wet fusietoets niets bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van het onderwijs en steunt dan ook de voorgestelde afschaffing van deze wet. 

Dit staat in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel Afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs. In deze bijdrage staat ook dat de fusietoets veel bureaucratie en administratieve lasten met zich meebrengt, ‘wat leidt tot een onwerkbare situatie’. Bovendien zorgt de fusietoets voor een afschrikwekkende werking, ‘waardoor in verschillende regio’s samenwerking niet van de grond kwam, terwijl dat wel nodig was’.

In de bijdrage wijst VOS/ABB er verder op dat de fusietoets voor het openbaar onderwijs in feite overbodig is, omdat de gemeenteraad altijd kan ingrijpen als blijkt dat de grondwettelijke vereiste alomtegenwoordigheid van het openbaar onderwijs in het geding is.

Iedereen kan een bijdrage leveren aan de internetconsultatie. Dat kan tot 6 augustus.

Internetconsultatie wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

Aan welke wettelijke eisen moet het burgerschapsonderwijs volgens u voldoen? Tot 3 juli kunt u deelnemen aan een internetconsultatie over het wetsvoorstel ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen.

Burgerschapsonderwijs moet volgens onderwijsminister Arie Slob in ieder geval gaan over ‘respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en de mensenrechten’. Het moet leerlingen sociale en maatschappelijke competenties bijbrengen die hen ‘in staat stellen om deel uit te maken van en bij te dragen aan de samenleving’. Ook moet het personeel van de school volgens deze waarden handelen. VOS/ABB heeft al input geleverd aan dit wetsvoorstel.

Ga naar de internetconsultatie

Minister negeert voorstel SER over kraamverlof

Minister Koolmees van Sociale Zaken gaat niet in op het voorstel van de Sociaal Economische Raad (SER) om partners zes weken betaald kraamverlof op kosten van de overheid toe te kennen. 

Dat blijkt uit de publicatie van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), waarvoor nu een internetconsultatie is geopend. Reacties op het wetsvoorstel kunnen tot 19 maart worden ingediend.

Vijf dagen kraamverlof met loondoorbetaling

Met de WIEG geeft minister Koolmees uitvoering aan het regeerakkoord, waarin is afgesproken dat het verlof voor partners bij de geboorte van een kind wordt uitgebreid van 2 dagen naar 5 dagen met loondoorbetaling door de werkgever. Daarnaast kan de kersverse vader kiezen voor vijf weken aanvullend verlof zonder loon, maar met recht op een uitkering van het UWV van 70 procent van het loon (met een maximum). Met deze wijziging wil de overheid de binding tussen kind en partner vergroten. Ook wordt verwacht dat de beide ouders hierdoor ook de zorgtaken in het huishouden evenwichtiger gaan verdelen en vrouwen meer kunnen werken.

Naar de internetconsultatie

 

 

 

 

Internetconsultatie Lerarenregister

Tot 24 augustus kunt u online uw mening over de wijze waarop gegevens zullen worden aangeleverd voor het Lerarenregister.

In het wetsvoorstel voor het Lerarenregister is bepaald dat bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur nader worden geregeld:

  • de door de schoolbesturen aan te leveren basisgegevens,
  • de tijdstippen en wijze van levering,
  • de wijze van gegevensverstrekking aan een ieder respectievelijk aan het schoolbestuur.

In dat licht wijzigen diverse besluiten betreffende gegevensaanlevering en informatievoorziening. Het is tot 24 augustus mogelijk om daarop via een internetconsultatie uw zienswijze te geven.

Ga naar de internetconsultatie

Veel kritiek op wetsvoorstel kleine klassen

Er klinkt veel kritiek in de 360 reacties die zijn binnengekomen op een internetconsultatie over het wetsvoorstel kleine klassen in het basisonderwijs. Schoolbesturen en ouders maken zich zorgen over de praktische uitvoering van een wettelijk maximum aan de omvang van een klas. Ze vrezen dat het niks oplost, maar nieuwe problemen oproept.

Ouders en leerkrachten
Opmerkelijk is dat ook ouders en leerkrachten niet onverdeeld positief reageren. De organisatie Ouders & Onderwijs zegt dat ouders de kwaliteiten van de leerkracht minstens even belangrijk vinden als de omvang van de klas. Een enkele ouder vindt een grote klas zelfs een voordeel vanwege de diversiteit aan vriendjes en vriendinnetjes. Een andere ouder vindt dat ‘minder denken in klassikaal onderwijs’ ook een oplossing is.
Een leerkracht uit Hilversum, die op persoonlijke titel heeft gereageerd, zegt een klas met 28 leerlingen prima te vinden, op voorwaarde dat het lokaal groot genoeg en voldoende geventileerd is én er maar een beperkt aantal zorgleerlingen in zit.

Andere organisatievormen
Ook VOS/ABB wijst erop dat niet het aantal leerlingen, maar de samenstelling van de groep het verschil maakt. Een maximum stellen aan de klassengrootte biedt daarvoor geen oplossing. Een ander punt waar VOS/ABB op wijst is dat dit wetsvoorstel scholen de mogelijkheid ontneemt om ook andere organisatievormen te kiezen dan de standaard jaarklassenindeling. Er zijn specifieke situaties waarin het schoolbestuur een andere indeling van groepen kiest, bijvoorbeeld bij een onevenwichtige leeftijdsopbouw, een hoge instroom of een keuze voor heterogene groepen.

Financiële consequenties
VOS/ABB waarschuwt verder voor de financiële consequenties van het wetsvoorstel. ‘Zonder structurele ophoging van de bekostiging kan een schoolbestuur geen extra mensen aannemen die kunnen zorgen voor kleinere klassen. Dit is in feite een stille bezuiniging, want aan de ene kant meer geld uitgeven, betekent dat je aan andere onderdelen minder kunt uitgeven.’ VOS/ABB herhaalt nog eens dat eerder al is berekend dat het tekort aan materiële bekostiging nu al zo groot is dat het gelijk staat aan de kosten van circa 5000 leraren. ‘Puur door de materiële bekostiging toereikend te maken, zou je al een klassenverkleining kunnen financieren’, constateert VOS/ABB, die eraan toevoegt dat een schoolbestuur dat kleinere groepen wenst vanuit onderwijskundig oogpunt, dat nimmer zal nalaten. ‘Maar zonder de daartoe strekkende middelen zal het niet mogelijk zijn.’

Toegankelijkheid (openbaar) onderwijs
VOS/ABB wijst verder op de toegankelijkheid van het onderwijs, die met dit wetsvoorstel in het geding komt: wat als groepen al op hun wettelijke maximum zitten als er zich nog leerlingen aanmelden bij de openbare school?

Liever onderwijsassistenten
Nog een reactie: de Vereniging Openbaar Onderwijs vraagt zich af of verkleining van de klassen echt bijdraagt aan vergroting van de aandacht voor de individuele leerling. De VOO ziet meer in investeren in ondersteuning en professionalisering van leerkrachten. ‘Juist aan die ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijsassistenten, wordt in het voorstel volledig voorbijgegaan’.

‘Niet invoeren’
Verus, de Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, zegt in haar reactie ronduit het ‘geen goed voorstel’ te vinden, omdat de overheid zich hiermee direct bemoeit met de vormgeving van het onderwijs. Verus vindt net als VOSABB dat het voorstel de onderwijsvernieuwing frustreert: ‘bijvoorbeeld grotere groepen met één leerkracht en één of meer onderwijsassistenten’. Verus besluit kort en bondig met het advies: ‘Niet invoeren’.

De meeste reacties op de internetconsultatie over het wetsvoorstel kleine klassen staan openbaar op de website van Overheid.nl  en zijn daar in te zien.

Wat vindt u van wetsvoorstel voor profielen in vmbo?

Nog tot en met 31 mei kunt u via een internetconsultatie input leveren voor het wetsvoorstel over de invoering van profielen in het vmbo.

Met dit wetsvoorstel worden de sectoren en afdelingen in het vmbo vervangen door profielen. Elk profiel zal bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het beroepsgerichte onderwijs zal gaan bestaan uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel de verouderde beroepsgerichte examenprogramma’s te vernieuwen.Ook moet het een breed, overzichtelijk en organiseerbaar aanbod van beroepsgerichte profielen realiseren.

Op basis van de reacties uit het onderwijsveld wordt het wetsvoorstel mogelijk aangepast.

Ga naar de internetconsultatie

Consultatie over lwoo/pro in passend onderwijs

Wat vindt u van de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs? Tot 1 januari kunt u uw mening geven via een internetconsultatie.

Samenwerkingsverbanden (swv’s) in het voortgezet onderwijs zullen per 1 augustus 2014 met inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verantwoordelijk zijn voor de toewijzing en bekostiging van zware onderwijsondersteuning. Door lwoo en pro toe te voegen aan het stelsel van passend onderwijs, worden samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning. Dit voornemen staat in het regeerakkoord van het tweede kabinet-Rutte.

Met de internetconsultatie wordt iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde in de gelegenheid gesteld op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting een reactie te geven. De consultatie kan vooral interessant zijn voor swv’s in het voortgezet onderwijs, vo-scholen en hun besturen, ouders en vo-leerlingen (al of niet met extra ondersteuningsbehoefte).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl