‘Ouders bij luxeverzuim direct op de bon slingeren’

Ouders die hun kinderen van school houden om eerder met vakantie te kunnen, moeten meteen een boete krijgen. Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat leerplichtambtenaren die bevoegdheid krijgen, melden diverse media. De belangenorganisatie Ouders & Onderwijs is hiertegen.

Van luxeverzuim is bijvoorbeeld sprake als ouders een dag voor een schoolvakantie al op wintersport gaan en dan zonder dat ze daar toestemming voor hebben hun kinderen meenemen. Een deel van de ouders doet dat om files naar vakantiegebieden te mijden. In het schooljaar 2015-2016 waren er 6000 meldingen van luxeverzuim.

Proces-verbaal bij luxeverzuim

Nu is het zo dat ouders die worden betrapt, van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal kunnen krijgen. Daarna beslist de officier van justitie of er actie tegen de ouders wordt ondernomen.

Dat zou moeten veranderen, vinden het Openbaar Ministerie en de landelijke vereniging van de gemeentelijke leerplichtafdelingen Ingrado. De leerplichtambtenaar zou de bevoegdheid moeten krijgen om direct boetes uit te schrijven.

‘Eigenlijk is de tussenkomst van het OM doodzonde’, stelt directeur-bestuurder Carry Roozemond van Ingrado in het Algemeen Dagblad. ‘Het kost veel tijd en geld om die regels te handhaven, terwijl we precies weten waar het over gaat: ouders overtreden doelbewust de regels, zodat ze goedkoper of rustiger op vakantie kunnen.’

Snipperdagen tegen luxeverzuim

De belangenorganisatie Ouders & Onderwijs laat weten tegen het plan van het OM en Ingrado te zijn. ‘De regels slaan volkomen door, terwijl er juist vraag is naar flexibiliteit. Geef vijf snipperdagen voor leerlingen en de problemen zijn opgelost’, aldus Marieke Boon van Ouders & Onderwijs in de Telegraaf.

De verzuimboete bedraagt 100 euro per kind per dag.

‘Te veel thuiszitters door lichtvaardig beleid’

‘Vrijstelling mag niet het afvoerputje worden voor kinderen die complex of duur zijn’, zegt aanjager Marc Dullaert van het Thuiszitterspact in het AD.

Een kind kan door de leerplichtambtenaar van de gemeente worden vrijgesteld van de leerplicht als het bijvoorbeeld door ernstige psychische of lichamelijke klachten niet in staat is onderwijs te volgen. Dullaert ziet in de praktijk dat hier te lichtvaardig mee wordt omgesprongen. Volgens hem worden leerlingen geweigerd, omdat ze ‘te duur’ zijn en scholen onvoldoende expertise in huis hebben.

Dullaert wijst erop dat er meer dan 1 miljard euro is uitgetrokken voor passend onderwijs. ‘Dat geld ligt bij de scholen’, zo zegt hij. Daarbij tekent hij aan dat de zorgkosten voor de gemeenten zijn. ‘Zorg en onderwijs moeten dus samenwerken’, aldus Dullaert in het AD.

Lees meer…

Als ‘republikeins’ kind meedoen aan Koningsspelen?

Het Nieuw Republikeins Genootschap (NRG) heeft een standaardbrief opgesteld voor mensen die vinden dat de school van hun kind niet zou moeten meedoen aan de Koningsspelen.

In de voorbeeldbrief staat dat de monarchie een achterhaald instituut is. ‘Bij ons thuis geloven we in democratische waarden en niet in erfopvolging, en zo proberen we onze kinderen ook op te voeden. We vinden dan ook dat het vieren van een feestje ter ere van het Koningshuis een verkeerd signaal afgeeft aan de kinderen’.

‘Propaganda voor de monarchie’ hoort volgens het NRG niet op scholen thuis, ‘maar bij de Oranjeverenigingen’. Het organiseren van een ‘gewone’ sportdag is volgens het genootschap ‘een prima alternatief’, zo staat in de brief.

Kinderen thuishouden tijdens Koningsspelen?

In de voorbeeldbrief staat verder een verzoek aan de schooldirectie om kinderen tijdens de Koningsspelen thuis te mogen houden. De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat zo’n verzoek op basis van artikel 41 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) bij de schooldirecteur kan worden ingediend.

‘De school dient beleid daarvoor te hebben en geeft dan een vervangende onderwijsactiviteit op dat moment. De directeur bepaalt dan eigenstandig op basis van eigen beleid of hij of zij het toestaat en wat de kinderen dan als vervangende activiteit doen’, aldus jurist Ronald Bloemers van de Helpdesk.

Gewichtige republikeinse omstandigheden?

Daarnaast is het voor ouders mogelijk vrijstelling voor schoolbezoek aan te vragen. Dat valt niet onder artikel 41 van de WPO, maar onder artikel 14 van de Leerplichtwet. Ook hierover kán de directeur een besluit nemen, maar vaak is daar eerst overleg over met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Artikel 14 van de Leerplichtwet heeft betrekking op ‘gewichtige omstandigheden’. Daaronder zou het verzoek in verband met de Koningsspelen wellicht kúnnen vallen, maar erg waarschijnlijk lijkt dat niet. Het moet dan echt aantoonbaar zijn dat door gewichtige omstandigheden het kind verhinderd is de school te bezoeken. Het zijn de ouders die dat moeten aantonen. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om situaties buiten de wil en invloedssfeer van de ouders.

In schoolgids vermelden

De Helpdesk wijst er verder op dat het verstandig kan zijn om in de schoolgids te vermelden dat de school al of niet meedoet aan de jaarlijkse Koningsspelen. Dat kan eventuele verwarring tussen school en ouders voorkomen.

Indien de Koningsspelen opgenomen staan in de schoolgids, dan hoort deze activiteit tot het onderwijsprogramma van de school en dienen ouders hun kind deel te laten nemen. Doordat ouders hun kind op de school hebben ingeschreven, conformeren zij zich met de regels van de school en de inhoud van het lesprogramma conform de schoolgids.

Het NRG wil het liefst dat de leerplicht op de dag van de Koningsspelen voor één dag wordt opgeschort om zo deelname aan deze sportdag vrijwillig te maken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gezin gaat nat door wintersportfoto’s op Facebook

Foto’s van een wintersportvakantie op Facebook hebben een ouderpaar uit de Noord-Brabantse gemeente Bergeijk een boete van 400 euro opgeleverd.

Het kind van het stel was niet op school, terwijl het geen vakantie was. Het vermoeden bestond dat het gezin op wintersport was. Dat bleek inderdaad het geval: andere ouders tipten de school dat het bewuste gezin op Facebook wintersportfoto’s had geplaatst.

De school gaf dat door aan de leerplichtambtenaar, die het gezin niet thuis trof en daarom een brief achterliet. Toen het gezin weer thuis was, ging de leerplichtambtenaar op huisbezoek. Het luxeverzuim werd toegegeven.

Omdat er in de bewuste schoolweek één studiedag zat, waarop de leerlingen vrij waren, kreeg het gezin een boete voor vier dagen luxeverzuim van in totaal 400 euro, zo heeft de leerplichtambtenaar van de gemeente Bergeijk aan VOS/ABB laten weten.

Passend onderwijs: geen verschuivingen

Volgens staatssecretaris Dekker heeft de invoering van passend onderwijs vooralsnog geen grote verschuivingen in leerlingenstromen tot gevolg gehad. Er is niet ineens een enorme instroom van zorgleerlingen in het reguliere onderwijs op gang gekomen. Evenmin is er onder de leraren een grote uitstroom ontstaan.

Dit zei Dekker gisteren in de Tweede Kamer bij een debat over passend onderwijs. De verschillende politieke partijen gaven daar aan dat ze willen dat er meer vaart komt in de ontwikkeling van het passend onderwijs, maar de staatssecretaris wil geen nieuwe maatregelen nemen. Hij benadrukte nogmaals dat scholen hun zorgplicht nooit mogen ontlopen. ‘Geld kan geen reden zijn om een kind te weigeren’, aldus Dekker. Volgens hem gaat het om samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Op aandringen van de Kamer beloofde hij dat hij gaat onderzoeken of de leerplichtambtenaar in de toekomst niet alleen ouders, maar ook scholen kan aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

De NOS berichtte gisteren dat oudervereniging Balans zich zorgen maakt over de verdeling van de gelden van passend onderwijs. De 2,5 miljard euro voor passend onderwijs gaat niet meer via ‘rugzakjes’ rechtstreeks naar de ouders van zorgleerlingen, maar wordt nu verdeeld via de samenwerkingsverbanden. Vereniging Balans vindt dit ondoorzichtig en wil dat er een controlerend orgaan komt.

Dekker zei gisteren dat het huidige budget voldoende moet zijn om ook vluchtelingenkinderen passend onderwijs te bieden. Hij wees daarbij op het teruglopende leerlingenaantal in krimpgebieden.

Koning op bezoek
Vandaag heeft koning Willem-Alexander samen met staatssecretaris Dekker  een werkbezoek gebracht aan scholen in Oegstgeest en Leiden, om te zien hoe het passend onderwijs er in de dagelijkse praktijk uitziet. In Oegstgeest bezocht de koning de prof. dr. Leo Kannerschool voor (voortgezet) speciaal onderwijs, vooral gericht op leerlingen met een vorm van autisme. In Leiden ging het  gezelschap naar de reguliere christelijke basisschool De Springplank, die veel zorgleerlingen opvangt. De koning sprak op beide locaties met leraren en deskundigen, meldt het Koninklijk Huis.