VOS/ABB ook voor openbaar onderwijs en gemeenten

Ook gemeenten kunnen zich bij VOS/ABB aansluiten. Het gemeentelidmaatschap staat onder andere in het teken van de gemeente als externe toezichthouder van het openbaar onderwijs.

Gemeenten die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen ook advies krijgen op belangrijke thema’s als onderwijshuisvesting en de lokale en regionale educatieve agenda. Dat geldt tevens voor andere beleidsterreinen, zoals voor- en vroegschoolse educatie, integrale kindcentra, brede scholen, buitenschoolse opvang en de relatie met jeugdwelzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Ook voor het stichten van openbare scholen en governancevraagstukken in relatie tot het openbaar onderwijs zijn gemeenten bij VOS/ABB aan het juiste adres.

Met VOS/ABB kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de relatie met het openbaar onderwijs optimaal is. Met als uiteindelijk doel: goed openbaar onderwijs als stevig fundament voor een samenleving waarin kennis en onderling respect centraal staan.

Voor meer informatie over het gemeentelidmaatschap van VOS/ABB, neemt u contact op met Janine eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

VOS/ABB blijft voordeligste profielorganisatie

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is er woensdag mee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief voor leden in het openbaar onderwijs in 2019 niet te verhogen, behoudens een indexering. Voor besturen buiten het openbaar onderwijs die lid zijn van VOS/ABB gaat het lidmaatschapstarief met 50 cent per leerling per jaar omhoog. 

Openbare schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten blijven 2,60 euro per leerling per jaar betalen. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

Niet-openbare schoolbesturen gaan in 2019 het tarief van 2,10 euro per leerling per jaar betalen. Het voornemen is om het tarief in 2020 gelijk te trekken met dat van de ‘openbare’ leden. In eerdere algemene ledenvergaderingen klonk de roep om een einde te maken aan het tariefsverschil tussen ‘openbare’ en ‘niet-openbare’ leden.

De ALV ging tevens akkoord met een indexering met 1,5 procent van de contributietarieven.

Bestuurswisseling

De algemene ledenvergadering ging akkoord met de toetreding van bestuurder Roel Hoogendoorn van de Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (primair onderwijs) in Sleeuwijk tot het bestuur van VOS/ABB.

Rudi Meulenbroek, bestuurder-directeur van Openbaar Onderwijs Kampen en tevens bestuursvoorzitter van VOS/ABB, is volgens het rooster van aftreden uit het bestuur van VOS/ABB getreden. Hij zat acht jaar lang in het bestuur van de vereniging. Directeur Hans Teegelbeckers bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor VOS/ABB.

De huidige bestuursleden zullen in de volgende bestuursvergadering een nieuwe voorzitter kiezen.

Daarom VOS/ABB: lidmaatschap met meerwaarde!

Twee lidmaatschapsbrochures voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs laten zien waaruit de meerwaarde van VOS/ABB bestaat.

De brochures gaan in op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en op de dienstverlening van VOS/ABB. Essentieel is dat de dienstverlening van VOS/ABB voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs verder gaat dan de algemene werkgeversrol van de PO-Raad en VO-raad.

De dienstverlening van VOS/ABB kent drie thema’s:

  1. Bestuur & management: informatie, advies en overige dienstverlening voor bestuursbureaus, gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere instanties.
  2. Identiteit & imago: informatie, advies en overige dienstverlening op het gebied van de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
  3. Politieke lobby: actieve specifieke belangenbehartiging bij lokale, regionale en landelijke bestuurders en politici.

Bent u nog geen lid? Bestel de po- of vo-brochure dan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Lidmaatschapsbrochure’, uw naam, de organisatie waarover u werkt en het adres waar u de brochure wilt ontvangen.

Of download de online versies:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl