VOS/ABB blijft voordeligste profielorganisatie

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is ermee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief niet te verhogen, behoudens een bescheiden indexering. Voor het jaar 2020 bedraagt het tarief 2,69 euro per leerling (voor 2019 was dat 2,64 euro). VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

De algemene ledenvergadering ging akkoord met de toetreding van bestuurder Patrick Went van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek tot het bestuur van VOS/ABB. Directeur-bestuurder Peter Adriaans van Stichting Akkoord! po voor openbaar primair onderwijs in Noord-Limburg is teruggetreden uit het bestuur.

Praktijkonderwijs en kernwaarden

Voorafgaand aan de algemene ledenvergadering in openbare praktijkschool Het Segment in Gouda konden de aanwezige leden deelnemen aan een rondleiding, die werd verzorgd door leerlingen. Daarna gaf directeur Arian Koops een presentatie over het belang van het praktijkonderwijs in het algemeen en Het Segment in het bijzonder.

Beleidsmedewerkers Eline Bakker en Tamar Kopmels van VOS/ABB gaven op de ALV een toelichting op de herijking van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Op 18 maart 2020 is er in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem een extra algemene ledenvergadering, waarop de leden van VOS/ABB zal worden gevraagd of zij met de nieuwe kernwaarden kunnen instemmen. Daarna is er op dezelfde locatie een congres over de geactualiseerde kernwaarden. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Ledenpeiling en koersplan

Adviseur Arjen Toet presenteerde op de algemene ledenvergadering de resultaten van een eerder dit jaar uitgevoerde ledenpeiling. Daaruit kwam naar voren dat de leden van VOS/ABB het aanbod en de dienstverlening van de vereniging over het algemeen goed waarderen, maar dat er ook verbeterpunten zijn.

Na de presentatie van de resultaten van de ledenpeiling ging directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB met de aanwezige leden in gesprek over het nieuwe koersplan van de vereniging voor de periode na 2020. De leden gaven waardevolle input.

Algemene ledenvergadering 2020

De datum van algemene ledenvergadering in 2020 is al bekend: woensdag 11 november. Over de locatie moet nog een besluit worden genomen.

VOS/ABB ook voor openbaar onderwijs en gemeenten

Ook gemeenten kunnen zich bij VOS/ABB aansluiten. Het gemeentelidmaatschap staat onder andere in het teken van de gemeente als externe toezichthouder van het openbaar onderwijs.

Gemeenten die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen ook advies krijgen op belangrijke thema’s als onderwijshuisvesting en de lokale en regionale educatieve agenda. Dat geldt tevens voor andere beleidsterreinen, zoals voor- en vroegschoolse educatie, integrale kindcentra, brede scholen, buitenschoolse opvang en de relatie met jeugdwelzijnsorganisaties en samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.

Ook voor het stichten van openbare scholen en governancevraagstukken in relatie tot het openbaar onderwijs zijn gemeenten bij VOS/ABB aan het juiste adres.

Met VOS/ABB kunnen gemeenten ervoor zorgen dat de relatie met het openbaar onderwijs optimaal is. Met als uiteindelijk doel: goed openbaar onderwijs als stevig fundament voor een samenleving waarin kennis en onderling respect centraal staan.

Voor meer informatie over het gemeentelidmaatschap van VOS/ABB, neemt u contact op met Janine eshuis: 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Daarom VOS/ABB: lidmaatschap met meerwaarde!

Twee lidmaatschapsbrochures voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs laten zien waaruit de meerwaarde van VOS/ABB bestaat.

De brochures gaan in op de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en op de dienstverlening van VOS/ABB. Essentieel is dat de dienstverlening van VOS/ABB voor bestuur en management van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs verder gaat dan de algemene werkgeversrol van de PO-Raad en VO-raad.

De dienstverlening van VOS/ABB kent drie thema’s:

  1. Bestuur & management: informatie, advies en overige dienstverlening voor bestuursbureaus, gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en andere instanties.
  2. Identiteit & imago: informatie, advies en overige dienstverlening op het gebied van de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
  3. Politieke lobby: actieve specifieke belangenbehartiging bij lokale, regionale en landelijke bestuurders en politici.

Bent u nog geen lid? Bestel de po- of vo-brochure dan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Lidmaatschapsbrochure’, uw naam, de organisatie waarover u werkt en het adres waar u de brochure wilt ontvangen.

Of download de online versies:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl