Landelijke criteria praktijkonderwijs en lwoo loslaten?

Wij willen graag van u weten hoe u denkt over het loslaten van de landelijke criteria voor praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).

Sinds ruim een jaar vallen lwoo en praktijkonderwijs onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Sindsdien zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.

Op dit moment gelden nog de landelijke criteria en duur van de toewijzing van lwoo en praktijkonderwijs en de lwoo-licenties. Middels een wetswijziging zal dit in de nabije toekomst worden losgelaten. De scholen in het samenwerkingsverband zijn dan vrij om – net als bij de zware ondersteuning – zelf te bepalen welke leerlingen lwoo-ondersteuning nodig hebben in het vmbo en welke leerlingen naar het praktijkonderwijs gaan.

Praktijkonderwijs gaat verloren?

Van leden horen wij dat gevreesd wordt dat door het loslaten van de criteria de identiteit van het praktijkonderwijs verloren gaat. Het zou een zelfstandige richting moeten blijven die net zoals vmbo, havo en vwo volwaardige bekostiging moet behouden.

Daarnaast vindt het praktijkonderwijs dat de leerlingen ervan verzekerd moeten zijn dat ze in een veilige leeromgeving komen waarin ze worden herkend en erkend. Door het loslaten van de landelijke criteria ontstaat de angst dat deze veilige omgeving niet meer kan worden gegarandeerd.

Wat vindt u?

Wij zijn benieuwd hoe u denkt over het loslaten van de criteria. Bent u daar voorstander van of juist niet (en waarom)? U kunt uw reactie mailen naar onze beleidsmedewerker Rozemarijn Boer: rboer@vosabb.nl.

Wij nemen de input mee in onze lobby-activiteiten bij de landelijke politiek.

Verevening bij lwoo en pro niet verstandig

Bij de verdeling van het geld voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) zou niet moeten worden overgegaan tot verevening. Dat is de conclusie van het rapport Naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor lwoo en praktijkonderwijs.

Op dit moment is er sprake van een ongelijke verdeling van de middelen voor lwoo en pro: de ene regio heeft een hoger percentage lwoo- en pro-leerlingen dan de andere regio.

Verevening onverstandig

Onderzoek naar de mogelijkheid om de middelen voor lwoo en pro te verevenen wijst uit dat de verwachte behoefte aan lwoo en pro niet gelijk is verdeeld over het land en dat er daarom niet verevend zou moeten worden.

De bekostigingssystematiek zou rekening moeten houden met sociaaleconomische aspecten in de verschillende regio’s, zoals het opleidingsniveau van de ouders.

Het onderzoek hoort bij de Negende voortgangsrapportage passend onderwijs.

Brochure voor samenwerkingsverbanden over lwoo en pro

Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs moeten zich dit najaar voorbereiden op de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs door hun ondersteuningsplan aan te passen. Het Informatiepunt Passend Onderwijs heeft hierover een online brochure gepubliceerd. 

Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs verantwoordelijk voor het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en praktijkonderwijs en de bijbehorende budgetten.

Dit volgt op de goedkeuring eerder dit jaar door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in passend onderwijs. De Tweede Kamer ging hier eerder al mee akkoord.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Eerste Kamer akkoord: lwoo en pro in passend onderwijs

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Integratie van leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in passend onderwijs. De Tweede Kamer ging er vorige maand mee akkoord.

Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de samenwerkingsverbanden de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Daarmee worden zij verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben.

Nu de Eerste Kamer ook met het wetsvoorstel heeft ingestemd, zal de wet op 1 augustus 2015 in werking treden. Vanaf dat moment zouden de samenwerkingsverbanden zich moeten voorbereiden op de toewijzing van lwoo en praktijkonderwijs door hun ondersteuningsplan aan te passen.

Per 1 januari 2016 worden samenwerkingsverbanden vervolgens verantwoordelijk voor het toewijzen van de ondersteuning voor lwoo en praktijkonderwijs en de bijbehorende budgetten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Presentatie Bé Keizer over LWOO en PRO

De presentatie van Bé Keizer over de financiering van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs staat online. Zijn presentaties over de financiering van passend onderwijs in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Keizer gaf deze presentaties dinsdag op twee VOS/ABB-bijeenkomsten in Woerden. De ochtendbijeenkomst was voor mensen uit het primair onderwijs die in hun organisatie nauw betrokken zijn bij de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. De middagbijeenkomst was voor geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs.

Leden van VOS/ABB kunnen op het besloten ledengedeelte van deze website de presentatie over LWOO en PRO downloaden. Niet-leden kunnen de presentatie aanvragen bij het secretariaat van VOS/ABB.

De presentaties van Bé Keizer over de financiering van passend onderwijs in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs komen niet online beschikbaar, maar ook deze presentaties zijn bij het secretariaat van VOS/ABB aan te vragen via
welkom@vosabb.nl.

Vermeld in uw e-mail welke presentatie(s) u per post wilt ontvangen. Vermeld ook uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het adres waarnaar het secretariaat de presentatie(s) kan versturen.

Helpdesk
Advies nodig over de financiering van passend onderwijs? U kunt daarvoor contact opnemen met de Helpdesk van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl.

De Helpdesk geeft gratis eerste- en tweedelijnsadvies. Ook dossierbehandeling is in de meeste gevallen gratis.

Let op: de Helpdesk werkt alleen voor leden van VOS/ABB. Is uw organisatie niet bij VOS/ABB aangesloten? Lees alles over het lidmaatschap!  

Consultatie over lwoo/pro in passend onderwijs

Wat vindt u van de inpassing van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs? Tot 1 januari kunt u uw mening geven via een internetconsultatie.

Samenwerkingsverbanden (swv’s) in het voortgezet onderwijs zullen per 1 augustus 2014 met inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs verantwoordelijk zijn voor de toewijzing en bekostiging van zware onderwijsondersteuning. Door lwoo en pro toe te voegen aan het stelsel van passend onderwijs, worden samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor alle onderwijsondersteuning. Dit voornemen staat in het regeerakkoord van het tweede kabinet-Rutte.

Met de internetconsultatie wordt iedere belanghebbende en/of geïnteresseerde in de gelegenheid gesteld op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting een reactie te geven. De consultatie kan vooral interessant zijn voor swv’s in het voortgezet onderwijs, vo-scholen en hun besturen, ouders en vo-leerlingen (al of niet met extra ondersteuningsbehoefte).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Duimschroeven samenwerkingsverbanden aangedraaid

De samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs moeten zelf maar uitzoeken hoe zij de bezuiniging van 10 miljoen euro op het ondersteuningsbudget opvangen. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op schriftelijke Kamervragen.

Dekker bezuinigt op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Onderdeel daarvan is een ‘efficiencykorting’ van 10 miljoen euro voor de samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs. In de Tweede Kamer klonk de vrees dat dit ten koste zou gaan van de ondersteuning van leerlingen en daarmee van de kwaliteit van passend onderwijs.

De staatssecretaris blijft volhouden dat hij de leerlingen zo veel mogelijk ontziet. Hij wijst erop dat de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor hun eigen budget en dat het aan hen is om te bepalen hoe en waar zij het beste kunnen korten op de bureaucratie.

Hij ziet synergievoordelen in de gezamenlijke vormgeving in het samenwerkingsverband van de ondersteuning van leerlingen. ‘Niet iedere school hoeft zelf een dekkend ondersteuningsaanbod te hebben, maar er kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het inrichten van gezamenlijke tussenvoorzieningen’, aldus Dekker.

Daarnaast hebben samenwerkingsverbanden volgens hem de mogelijkheid om, beter dan nu, maatwerk te leveren aan leerlingen. ‘Hierdoor kan de uitstroom naar de duurdere onderwijsvormen (zoals het (v)so) worden beperkt. Daarmee bespaart een samenwerkingsverband middelen die het elders weer in kan zetten.’

Dekker erkent dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden. ‘Zo kunnen samenwerkingsverbanden niet besluiten om de bekostiging van een leerling die deelneemt aan het lwoo, pro of vso te verlagen. Deze bedragen worden namelijk landelijk vastgelegd. Zo wordt voorkomen dat de scholen voor lwoo, pro en de vso-scholen grote onzekerheid zouden hebben over de bekostiging die zij per leerling ontvangen en waarmee zij hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod vormgeven’, aldus staatssecretaris Dekker.

Dekker verdedigt bezuiniging op lwoo en pro

De bezuiniging op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is gerechtvaardigd. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij reageert op een brief van VOS/ABB, waarin staat dat het onverteerbaar is dat het ministerie van OCW bezuinigt op het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In de brief aan Dekker uitte VOS/ABB grote zorgen over de structurele bezuiniging van 50 miljoen euro op lwoo en pro. ‘Het mag niet zo zijn dat u de invoering van passend onderwijs gebruikt om structureel 50 miljoen euro weg te halen bij de meest kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs.’

VOS/ABB drong er bij Dekker op aan om de bezuiniging te heroverwegen, maar de staatssecretaris gaat dat niet doen. Hij vindt een bezuiniging gerechtvaardigd, omdat in het stelsel van passend onderwijs de ondersteuning van lwoo- en pro-leerlingen in één hand komt te liggen, namelijk bij het samenwerkingsverband. ‘Dat betekent dat de ondersteuning efficiënter kan worden ingericht’, aldus Dekker.

De staatssecretaris wijst er vervolgens op dat de bezuiniging na de invoering van passend onderwijs minder draconisch wordt dan de eerder genoemde 50 miljoen euro. Hij zet daarvoor 29 miljoen euro in die nu beschikbaar is voor de invoering van passend onderwijs en daarna vrijvalt.

De resterende 21 miljoen euro wordt gekort op de budgetten voor de regionale verwijzingscommissies (7 miljoen), de regionale expertisecentra (4 miljoen) en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (10 miljoen).

Dekker schrijft dat hij met zijn keuzes de leerlingen zoveel mogelijk ontziet. VOS/ABB ziet dat anders. Onderwijskwaliteit is mede afhankelijk van een solide bestuurlijke en organisatorische basis. Wie het fundament verzwakt, loopt het risico op onherstelbare schade aan het gebouw, waarin in dit geval de groep meest kwetsbare leerlingen zit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker misbruikt passend onderwijs voor bezuiniging

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW denkt dat hij met de invoering passend onderwijs 50 miljoen kan bezuinigen op het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (lwoo/pro). Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Paul van Meenen reageert kritisch: 'Dat gaan we dus niet doen!'

In 2015 wil Dekker 15 miljoen euro korten op lwoo/pro. Vanaf 2016 gaat er per jaar structureel 50 miljoen euro vanaf. De staatssecretaris denkt dat de leerlingen hier niets van zullen merken, omdat de miljoenen volgens hem kunnen worden bespaard met een efficiëntere organisatie.

Hij rekent voor dat er 7 miljoen euro kan worden bespaard doordat met de invoering van passend onderwijs de regionale verwijzingscommissies niet meer nodig zijn. Ook zal de indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komen te vervallen, wat 4 miljoen euro scheelt.

Verder schrapt hij vanaf de invoering van passend onderwijs in 2014 de enveloppenmiddelen voor de uitvoering ervan. Daarmee kort de staatssecretaris 29 miljoen euro. Ten slotte haalt hij 10 miljoen euro weg uit het ondersteuningsbudget voor de samenwerkingsverbanden (swv's) in het voortgezet onderwijs. De swv's moeten zelf uitzoeken hoe ze dit probleem oplossen.

D66-Kamerlid Paul van Meenen twitterde na de publicatie van de brief van Dekker direct dat de staatssecretaris aan 'illusiepolitiek' doet. 'Een bezuiniging van 50 miljoen euro op meest kwetsbare groep leerlingen, dat gaan we dus niet doen!', aldus Van Meenen.