Handreiking tijdelijke noodmaatregelen lerarentekort

In een handreiking van het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs staat welke tijdelijke noodmaatregelen schoolbesturen kunnen nemen om te voorkomen dat klassen zonder leraar komen te zitten.

De handreiking informeert scholen en schoolbesturen wat er mogelijk is binnen de wet, maar er staat ook in wat te doen bij overmacht. De veiligheid van leerlingen en personeel en de kwaliteit van het onderwijs zijn daarbij het uitgangspunt.

Zo wordt uitgelegd hoe vaak en voor welke groepen een vierdaagse schoolweek is toegestaan. Ook staat in de handreiking voor welke vakken buiten het kerncurriculum eventueel onbevoegde krachten kunnen worden ingezet. Het ministerie en de inspectie benadrukken dat ook voor deze mensen geldt dat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Handhaving inspectie

Als er in noodsituaties maatregelen worden genomen die niet passen binnen de regels, zal de Inspectie van het Onderwijs niet direct handhaven. Voorwaarde is wel dat de schoolbestuurder of directeur kan laten zien waarom en hoe bepaalde keuzes zijn gemaakt. Daarnaast wil de inspectie dat de school en het bestuur aantonen dat ze blijven zoeken naar structurele oplossingen.

Download de handreiking:

Een lerarentekort op uw school? Wat is er mogelijk en waar moet u op letten?

OCW kraakt UNICEF-rapport over ongelijke kansen

Het ministerie van OCW zegt in het Algemeen Dagblad dat UNICEF ‘de plank misslaat’ in een rapport over ongelijke kansen in het onderwijs. Het kinderfonds van de Verenigde Naties trekt aan de bel over de situatie in Nederland, maar volgens het ministerie valt het hier allemaal wel mee.

UNICEF stelt in het rapport An Unfair Start: Inequality in Children’s Education in Rich Countries dat Nederland een van de rijke landen is waar de schoolprestaties van kinderen lijden onder omstandigheden waar zij geen invloed op hebben, zoals de plaats waar ze geboren zijn en het opleidingsniveau van hun ouders.

Een oorzaak van de kansenongelijkheid in Nederland is volgens UNICEF het op jonge leeftijd uitsplitsen van leerlingen in verschillende onderwijssoorten op basis van hun schoolprestaties. Van de onderzochte landen heeft Nederland met 12 jaar een van de vroegste selectiemomenten voor het voortgezet onderwijs.

Ongelijke kansen, segregatie en subgroepen

Eerdere onderzoeken wijzen ook op het probleem dat Unicef signaleert. Zo stelde de Inspectie van het Onderwijs in De staat van het onderwijs 2016-2017 dat kansenongelijkheid in het Nederlandse onderwijs een groot probleem is. Voormalig hoofddemograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarschuwde ervoor, in een interview met de Volkskrant, dat kansenongelijkheid  tot gevolg heeft dat er subgroepen ontstaan, onder andere in scholen.

Volgens het ministerie van OCW valt het allemaal wel mee, zo blijkt uit een reactie van een woordvoerder van het ministerie in het AD. ‘Kansengelijkheid gaat over verschillende prestaties van leerlingen gerelateerd aan het inkomen en de opleiding van de ouder. Nederland doet het wat dát betreft internationaal gezien juist goed’, zo citeert de krant de woordvoerder van OCW. UNICEF zou met het rapport ‘de plank misslaan’.

Lees meer…

Op 14 november houdt VOS/ABB een lagerhuisdebat over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs. Meer informatie…

100-jarig ministerie trakteert op jubileumboek

Het ministerie van OCW heeft ter gelegenheid van zijn 100-jarig bestaan een jubileumboek uitgebracht: In de regel vrij, 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap.

Hoofdauteur is dr. Pieter Slaman van de Universiteit Leiden, die promoveerde op het onderzoek ‘200 jaar Studiefinanciering’. Er zijn bijdragen van diverse co-auteurs, onder wie hoogleraar sociologie en lid van de Onderwijsraad Sietske Waslander.

In het boek staan onder andere portretten van de achtereenvolgende ministers van Onderwijs, van wie Johannes Theodoor de Visser in 1918 de eerste was.

In het boek is ook aandacht voor de positie van het openbaar onderwijs door de decennia heen, met name in het licht van de vrijheid van onderwijs en de gelijke bekostiging van openbare en bijzondere scholen volgens artikel 23 van de Grondwet.

Download het boek

OCW: doorbetalen op stakingsdag toegestaan

Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen die op 5 oktober gaan staken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie tegenover VOS/ABB.

‘Wij zijn niet voornemens om schoolbesturen te straffen als die besluiten om werknemers die op 5 oktober aan de staking meedoen door te betalen’, zo laat de woordvoerder van het ministerie van OCW aan VOS/ABB weten.

Na de prikactie van een uur op 27 juni liet staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen weten dat staken een kwestie is tussen werkgevers en werknemers en dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om salaris door te betalen. Hij zei toen niet of dit wettelijk was toegestaan en dus ook niet of het verboden was.

Niet verboden

De woordvoerder van het ministerie stelt nu echter duidelijk dat stakers doorbetalen wettelijk is toegestaan. ‘Vakbonden hebben in principe een stakingskas. Maar het is strikt genomen niet verboden voor besturen om leraren bij een staking door te betalen.’

Hij benadrukt dat zijn woorden betrekking hebben op de aangekondigde staking in het primair onderwijs op 5 oktober. De woordvoerder weet niet wat het standpunt van het ministerie over doorbetalen zal zijn als er meer en misschien wel langere stakingen volgen.

Toelichting Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stelden eerder in een toelichting dat de wet doorbetalen van loon aan stakers verbiedt. Het ministerie van OCW denkt daar dus anders over.

Het is in elk geval van belang, vinden de Onderwijsjuristen ook nu, dat schoolbesturen die doorbetalen, daarover bewust een besluit nemen. De constatering van OCW dat doorbetalen mág, betekent niet dat het móet.

Regels voor samenwerkingsscholen vereenvoudigd

De ministerraad heeft ingestemd met een vereenvoudiging van de regels voor samenwerkingsscholen. Openbare en bijzondere scholen die vanwege krimp samen verder willen gaan, hoeven niet langer te wachten tot ze op omvallen staan.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW meldt op de website van het ministerie dat hij goed en bereikbaar onderwijs voor ieder kind centraal stelt, ook in krimpgebieden. ‘We helpen scholen daarom om binnen hun regio tot een gezamenlijke aanpak te komen. Samenwerken wordt gemakkelijker en aantrekkelijker.’

Het ministerie meldt verder dat kleine scholen die fuseren nog zes jaar lang de kleinescholentoeslag behouden, ‘waardoor zij niet financieel gestraft worden voor hun samenwerking’. Ook wordt het gemakkelijker een school te verplaatsen of van identiteit te doen veranderen. Scholen kunnen met geld van het rijk een regionale coördinator aanstellen die hen helpt om tot afspraken over samenwerking te komen.

De maatregelen zijn een uitwerking van de visie op leerlingendaling die de staatssecretaris een jaar geleden in brede school Het Samenspel in het Zeeuwse dorp Wolphaartsdijk presenteerde. In het regeerakkoord is afgesproken dat in krimpgebieden alle vormen van samenwerking tussen scholen mogelijk moeten zijn en dat denominatie noch de fusietoets daar een belemmering voor mogen vormen.

Samenvatting
Adviseur mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een samenvatting gemaakt van de uitgewerkte beleidsvisie op krimp zoals staatssecretaris Sander Dekker van OCW die naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de samenvatting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Woensdag Gehaktdag: onderwijs 2013 in cijfers

Het ministerie van OCW heeft in het kader van Verantwoordingsdag 2014 cijfers en andere gegevens over onder andere het primair en voortgezet onderwijs online gezet.

Verantwoordingsdag (ook wel Woensdag Gehaktdag genoemd) is de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer. Op dezelfde dag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn verslag van de controles op die jaarverslagen. Verantwoordingsdag is sinds 2000 jaarlijks op de derde woensdag in mei.

Nationaal Onderwijsakkoord
Wat betreft het onderwijs meldt het ministerie van OCW op zijn website onder andere dat in september 2013 het kabinet met de partijen in de Stichting van het Onderwijs het Nationale Onderwijsakkoord (NOA) heeft gesloten.

In het NOA staan belangrijke afspraken over de toekomst van het onderwijs, zoals over een extra impuls voor werkgelegenheid en afspraken over modernisering van arbeidsvoorwaarden. Eind 2013 is 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor werkgelegenheid van jonge leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

Lerarenbeleid
Het ministerie meldt voorts dat het de leraren zijn die het onderwijs maken. ‘In 2013 is een plan gemaakt voor verbetering van leraarschap in Nederland. Dat plan staat in de Lerarenagenda 2013-2020 en is leidend in het lerarenbeleid. Het doel is om de kwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.’

In 2013 is 646 miljoen euro uit het actieplan ‘LeerKracht van Nederland’ besteed voor een betere beloning en meer carrièrekansen en scholingsmogelijkheden voor onderwijspersoneel. Daarnaast is 80 miljoen uitgekeerd aan Leraren- en Promotiebeurzen.

‘Ruim 5400 leraren startten in 2013 met hun bachelor- of masteropleiding met behulp van de Lerarenbeurs. Ook hebben 300 personen meegedaan aan een zij-instroomtraject voor de opleiding tot bevoegd docent in het voortgezet onderwijs en mbo’, aldus OCW.

Miljarden
Verder meldt het ministerie dat er in 2013 in totaal 1.586.232 leerlingen op 7261 scholen in het primair onderwijs zaten. De Rijksoverheid gaf daarvoor 10,1 miljard euro uit. Per leerling bedroegen de gemiddelde uitgaven ruim 6400 euro.

In het voortgezet onderwijs zaten in 2013 in totaal 974.391 leerlingen op 645 scholen. Dit zijn gemiddeld 1459 leerlingen per school. Per leerling bedroegen de gemiddelde uitgaven 7800 euro. In 2013 is voor het voortgezet onderwijs ruim 7,4 miljard euro uitgegeven.

Met truc kan opheffing openbare school in augustus 2014

Het is mogelijk om een basisschool van een verzelfstandigd bestuur voor openbaar primair onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 op te heffen, maar dat gaat niet zomaar. Het ministerie van OCW meldt dat de medezeggenschapsraad met een bepaalde truc moet instemmen, omdat die ‘juridisch niet helemaal is dichtgetimmerd’. 

Het ministerie laat aan VOS/ABB weten dat ‘strikt juridisch genomen naar de letter van de wet’ niemand bevoegd is om een openbare school van een verzelfstandigd bestuur op te heffen met ingang van 1 augustus 2014.

Dit heeft te maken met het feit dat door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van het nieuwe artikel 159 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) de gemeente niet meer bevoegd is tot de vrijwillige opheffing van een dergelijke school. Tevens geldt dat het verzelfstandigde schoolbestuur nog niet bevoegd is tot opheffing per 1 augustus 2014.

Het ministerie van OCW meldt in een mailwisseling met VOS/ABB dat verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderiwjs ‘op grond van het nieuwe artikel alleen vóór 1 augustus 2014 een besluit kunnen nemen dat ze de school per 1 augustus 2015 willen sluiten’. Daarbij geldt dat de gemeente tot 1 februari 2015 de tijd heeft om de openbare basisschool over te nemen.

Het ministerie erkent dat dit ‘een wat onhandige situatie’ is. Achteraf bezien was het volgens OCW beter geweest als er in overgangsrecht voor deze situatie was voorzien, maar dat is dus niet gebeurd.

Het volgende is nu de te volgen weg, meldt het ministerie, om opheffing van een openbare basisschool alsnog per 1 augustus 2014 mogelijk te maken: de openbare rechtspersoon neemt een besluit tot opheffing > de gemeenteraad stemt hiermee in > de gemeenteraad neem het besluit de school niet zelf in stand te houden.

‘De intentie van het nieuwe artikel 159 blijft overeind – we wijken alleen af van de termijnen die in dit nieuwe artikel genoemd zijn’, aldus het ministerie.

OCW wijst nog op twee aandachtspunten:

  • In zowel de oude als de nieuwe situatie mag een school niet gesloten worden als het de laatste openbare school in een straal van 10 km is.
  • Omdat het juridisch niet helemaal is dichtgetimmerd, is het van belang te weten of ook de medezeggenschapsraad het met sluiting van de school eens is. Anders valt niet te voorzien hoe de situatie uitpakt als de MR hiertegen bezwaar maakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Jonkies met baangarantie bieden oude rotten ruimte

Ongeveer 200 beginnende leraren in het primair onderwijs nemen de komende twee jaar de lessen over van ervaren collega’s. De starters krijgen gegarandeerd een vaste baan. Het ministerie van OCW trekt hier 5 miljoen euro voor uit.

De gedachte achter dit initiatief is dat beginnende leraren op deze manier werkervaring opdoen en een betere start in het onderwijs maken. Ervaren leraren krijgen meer mogelijkheden en tijd om zich verder te ontwikkelen in hun vak, bijvoorbeeld door het volgen van een masteropleiding.

(Samenwerkende) schoolbesturen hebben tot 31 mei de tijd om duo’s van starters en ervaren leraren voor het schooljaar 2014-2015 op te geven. Dat kan via het online aanmeldformulier.

Meer informatie staat op de websites van het ministerie van OCW en het Arbeidsmarktplatform PO.

Lees meer…

‘Toezeggingen snel vastleggen in regelingen!’

Het kabinet heeft bekendgemaakt waar het geld uit het Herfstakkoord aan wordt besteed. Maar komt dat geld er wel? Dat is helaas nog niet met 100 procent zekerheid te zeggen. Adviseur mr. Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB roept het ministerie van OCW op om voor het primair onderwijs snel met regelingen te komen om de toezeggingen van het kabinet vast te leggen.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW hebben maandag de brief aan de Tweede Kamer gepubliceerd waarin staat wat de gelden uit het Herfstakkoord gaan betekenen voor het onderwijs. ‘Hoeveel geld er precies voor welke sector zal zijn, is nog onderwerp van gesprek’, aldus Bloemers. Maar wat volgens hem nog belangrijker is: ‘Is er, nu de brief is gepubliceerd, 100 procent zekerheid dat de gelden er daadwerkelijk komen? Nee, helaas niet.’

‘Vorige week berichtte het ministerie van OCW al dat in de eerdaags te publiceren Regeling bekostiging personeel PO 2014-2015 vooralsnog geen rekening zal worden gehouden met de gelden uit het Nationaal Onderwijsakkoord en het Herfstakkoord. Bloemers verwijst naar de volgende tekst van het ministerie van OCW:

‘Ook in het Begrotingsakkoord dat eind vorig jaar is overeengekomen tussen het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP zijn nieuwe investeringen vanaf 2015 in het vooruitzicht gesteld voor het primair onderwijs. Deze middelen zijn nog niet verwerkt in de regeling, omdat er eerst afspraken moeten worden gemaakt over modernisering van de arbeidsvoorwaarden en er een sectorakkoord moet worden gesloten, voordat het extra geld beschikbaar komt.’

In hun brief van maandag stellen Bussemaker en Dekker expliciet dat de ‘invulling (…) onder voorbehoud (is) van de integrale financiële afweging die in het voorjaar plaatsvindt’. De gestelde invullingen zijn dus vooralsnog toezeggingen van het ministerie van OCW aan het veld. Bloemers: ‘Schoolbestuurders mogen er dus nog niet mee gaan rekenen, want met de toezeggingen zijn de gelden er nog niet!’

Zolang niet in een regeling is vervat dat de gelden er daadwerkelijk komen, en ook niet duidelijk is wanneer dat gebeurt, is er dus nog geen antwoord op de vraag of het geld er echt zal komen. ‘Schoolbesturen in het primair onderwijs moeten voor 1 mei aanstaande hun bestuursformatieplannen gereed hebben. Daar kun je slechts gelden in meenemen waarvan je zeker weet dat je erover kunt beschikken. Extra banen worden niet gecreëerd met toezeggingen die nog niet verwerkt zijn in zekerheden.’

Het verdient de voorkeur, zo drukt Bloemers het voorzichtig uit, dat het ministerie van OCW de toezeggingen tijdig omzet in regelingen, zodat de schoolbesturen in het primair onderwijs daadwerkelijk hun formatie kunnen inrichten op basis van de toegezegde gelden. ‘Zolang er geen zekerheid is, groeit de onrust doordat er in de herfst wellicht een nieuw akkoord komt met een verlegging van de geldstroom. Misschien gaan de gelden dan wel naar een ander departement. De politiek kent in die zin geen verrassingen.’

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker telt minder grote klassen dan AOb

De klassen zijn volgens staatssecretaris Sander Dekker van OCW kleiner dan de Algemene Onderwijsbond (AOb) suggereert.

De AOb meldt op basis van een enquête dat een op de vijf leerkrachten op grote scholen een groep heeft van meer dan 30 leerlingen. Dekker zegt dat maar één op de veertien groepen meer dan 30 leerlingen heeft. De gemiddelde klas telt volgens gegevens van het ministerie van OCW 23,3 leerlingen.

Nog grotere verschillen zitten er tussen de cijfers als het gaat om groepen met meer dan 28 leerlingen op scholen met 200 tot 500 kinderen. Volgens de AOb heeft 40 procent van de groepen meer dan 28 leerlingen. OCW komt hier uit op 17 procent.

De verschillen zijn mogelijk te verklaren uit het feit dat Dekker een representatieve steekproef heeft genomen uit alle scholen, terwijl de AOb zich baseert op wat leraren melden. Het is goed mogelijk dat vooral leraren met veel leerlingen op de enquête hebben gereageerd.

Dekker laat aan de Tweede Kamer weten geen aanleiding te zien om een bovengrens van het aantal leerlingen per klas in te stellen. Er komt ook geen ondergrens. Hij wil het aan de scholen zelf overlaten hoe groot de klassen zijn.

RTL krijgt ook gemiddelde scores 2012-2013

Het ministerie van OCW stelt aan RTL Nieuws ook de gemiddelde eindtoetsscores per basisschool beschikbaar van het schooljaar 2012-2013. De commerciële nieuwszender had daarom gevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Eerder publiceerde RTL Nieuws al een lijst met gemiddelde eindtoetsscores, waarmee de zender naar eigen zeggen de kwaliteit van de scholen in beeld wilde brengen, maar daar jammerlijk in faalde.

De zogenaamde kwaliteitslijst was gebaseerd op de gemiddelde eindtoetsscores in de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012. De RTL-lijst werd in september bekendgemaakt. Dat er veel viel op was aan te merken, bleek onder meer uit de reactie van professor Jaap Dronkers van Maastricht University. Hij was door RTL Nieuws ingevlogen om een en ander in een statistisch verantwoorde context te zetten.

Dronkers erkende dat hij ‘creatieve oplossingen’ had moeten bedenken. ‘Ik heb daarbij de afweging gemaakt dat suboptimaal vastgestelde toegevoegde waarde beter is dan een publicatie van alleen ruwe scores. En dat laatste was gebeurd, als niemand RTL had willen helpen bij de berekening’, aldus de Maastrichtse professor.

Viking
Uit de woorden van bestuursvoorzitter Luc van Heeren van de Stichting Acis voor openbaar primair onderwijs in de Hoeksche Waard werd duidelijk hoe slecht het onderzoek van RTL Nieuws in elkaar zat. Hij gaf op Radio Rijnmond een toelichting op de slechte beoordeling van obs De Viking in Zuid-Beijerland: ‘De Viking is een kleine school met maar twaalf leerlingen. Twee leerlingen hebben de Cito-toets gemaakt. De eindscore is dus slechts gebaseerd op twee toetsen. Statistisch geeft dat geen goed gemiddelde.’

Het lijkt erop dat de kritiek van Van Heeren is gehoord. In het Wob-besluit van staatssecretaris Sander Dekker van OCW staat dat niet meer de gemiddelde eindscores worden gegeven van scholen waar vier of minder leerlingen de eindtoets hebben gemaakt. Dat besluit heeft mede te maken met de mogelijkheid om de toetsscores bij zulke kleine aantallen te herleiden tot bepaalde leerlingen.

Bijna hilarisch was de 10 waarmee openbare basisschool de Twilling in het Friese dorp Stiens uit de RTL Nieuws-bus kwam. Deze school werkt helemaal niet met een eindtoets, maar met een leerlingvolgsysteem. In de Volkskrant zei bestuursvoorzitter Nanne Koopmans van Onderwijsgroep Fier ‘dat we wel de beste willen zijn, maar dan moet die hoed ons wel passen’.

Geleerd?
VOS/ABB is benieuwd of RTL Nieuws weer een lijst wil publiceren, en of de commerciële zender geleerd heeft van zijn vele fouten in de lijst die in september online werd gezet. Het is bovendien zeer de vraag of wéér een lijst wel toegevoegde waarde heeft, nu het onderwijs zelf onlangs de website www.scholenopdekaart.nl heeft gelanceerd. Met de informatie op die website kan iedereen zich een oordeel vormen over de kwaliteit van de basisscholen. Essentieel is dat de context hier wordt geboden.

Het ministerie heeft alle schoolbesturen voor primair onderwijs een brief gestuurd over het besluit om RTL Nieuws de gemiddelde eindtoetsscore te leveren. U kunt ook het Wob-besluit downloaden.

Lees ook het artikel Leugens, grove leugens en statistiek uit het novembernummer van magazine School!.

Dekker wil slechte scholen eerder sluiten

Scholen die slecht onderwijs geven, moeten eerder dicht. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft hiertoe een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Scholen krijgen eerder een signaal als ze onderpresteren. Om er snel weer bovenop te komen, krijgen ze intensieve hulp. Als ze ondanks die hulp zeer zwak worden, krijgen ze voortaan nog maar een jaar de tijd om de kwaliteit op orde te brengen. Lukt dat niet, dan kunnen ze worden gesloten. Die termijn is nu twee jaar.

Dekker wil hiermee voorkomen dat leerlingen de dupe worden van falende pogingen om de onderwijskwaliteit op slechte scholen op orde te krijgen. ‘Elke dag dat een kind slecht onderwijs krijgt, is er wat mij betreft een te veel. Natuurlijk krijgen scholen de kans om de onderwijskwaliteit op orde te krijgen, maar ze mogen niet meer tot in lengte van dagen blijven aanmodderen’, aldus de staatssecretaris.

Aangezien het aantal zeer zwakke en zwakke scholen de afgelopen jaren enorm is gedaald, schat Dekker in dat hij deze nieuwe wettelijke mogelijkheid slechts in enkele gevallen hoeft te gebruiken. ‘Het sluiten van een school heeft grote impact, het zal niet vaak voorkomen. Maar mocht het nodig zijn, dan kunnen we dat in de toekomst eerder. In het belang van kinderen, want dat staat voor mij bovenaan’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Krimp zet door: ruim 21.000 leerlingen minder

De trend die in feite al bekend was, wordt bevestigd door cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW: de krimp van het aantal leerlingen in het primair onderwijs zet door.

DUO heeft bestanden online gezet, waarin het aantal leerlingen per vestiging op 1 oktober 2013 staat vermeld. De dienst baseert zich op de gegevens zoals die door de scholen zijn aangeleverd in de periode tot 26 oktober. Het gaat om het aantal leerlingen zoals geregistreerd in het Basisregister Onderwijs (BRON).

Uit deze gegevens blijkt dat de basisscholen dit jaar zijn gestart met ruim 21.000 leerlingen minder dan in oktober vorig jaar. Dat is een daling van 1,4 procent. Het speciaal basisonderwijs daalt sneller: daar waren 4,4 procent minder leerlingen.

Vergeleken met 2008 zijn er nu in het primair onderwijs 70.000 leerlingen minder (daling van 1,55 naar 1,48 miljoen).

Prikbord vol verhalen over pesten

Het ministerie van OCW heeft Een prikbord vol verhalen over pesten uitgebracht. Deze uitgave gaat over de opbrengst van vier regiobijeenkomsten over de aanpak van pesten.

In de publicatie van het ministerie komt onder anderen adjunct-directeur Els Siep van openbare basisschool De Compositie in Almere aan het woord: ‘In het Plan van aanpak tegen pesten verplicht de staatssecretaris alle scholen om aan de slag te gaan met een anti-pestmethode die aan vastgestelde kenmerken voldoet. Wij vinden het belangrijk om tot een aanpak te komen die door iedereen gedragen wordt. Alleen dan kun je echt iets bereiken.’

Hondendrol en tongzoen
Publicist Aaf Brandt Corstius en schrijver Ronald Giphart wisselden elkaar af bij de aftrap van de regiobijeenkomsten. Brandt Corstius erkent dat zij als leerlingen in het voortgezet onderwijs een pestkop was. Naar eigen zeggen was ze ‘niet zo’n erge’, hoewel ze ooit bij iemand een hondendrol in de brievenbus heeft geponeerd. Giphart werd vooral gepest. Hij probeerde dat tegen te gaan door gedichten uit het hoofd te leren in de hoop dat de meisjes dan met hem wilden tongzoenen. ‘Dat was helaas niet zo’, aldus Giphart in de publicatie van OCW.

Deadline oprichting samenwerkingsverband verlopen

Wat gebeurt er als het u niet is gelukt het nieuwe samenwerkingsverband voor passend onderwijs voor de deadline 1 november op te richten? De Helpdesk van VOS/ABB geeft antwoord.

De datum 1 november 2013 is belangrijk in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014. Uiterlijk op 1 november had de bestuurlijke inrichting van het samenwerkingsverband moeten zijn gerealiseerd door het inrichten van een rechtspersoon.

De stand van zaken is dat er op het moment van het publiceren van dit bericht van 89 swv’s bekend was dat ze formeel zijn opgericht, terwijl het er 150 moeten worden (76 in het primair onderwijs en 74 in het voortgezet onderwijs).

Op 4 november bekijkt het ministerie van OCW welke swv’s zijn opgericht en welke nog niet. De swv’s die nog niet zijn opgericht, krijgen van het ministerie een herstelbrief met het verzoek om aan te geven waarom de oprichting nog op zich laat wachten. Als blijkt dat een kleinigheid de oprichting in de weg staat (bijvoorbeeld een zieke notaris), dan zal OCW waarschijnlijk geen verdere actie ondernemen.

Als er sprake is van een andere reden, kan de Inspectie van het Onderwijs besluiten om een onderzoek in te stellen. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zal worden bekeken welke passende maatregelen kunnen worden ingezet om het oprichten van het swv te bespoedigen. Dit kan het aanstellen van een bewindvoerder zijn.

Deze mogelijkheid vloeit voort uit artikel 163c van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 103h van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO).

Gezien de dreigende taal die staatssecretaris Sander Dekker van OCW in het debat over de onderwijsbegroting heeft geuit aan het adres van trage samenwerkingsverbanden, moet er rekening mee worden gehouden dat er weinig coulance in acht wordt genomen.

Verzekerd?
VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon heeft speciaal voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs een aanbod ontwikkeld.

De praktijk wijst uit dat sommige nieuw opgerichte swv’s het besluit om zich te verzekeren voor zich uitschuiven. Hoewel ze nog geen concrete taken uitvoeren, is het aan te raden om in elk geval enkele basisvoorzieningen te treffen. Het op de lange baan schuiven van de verzekeringskwestie is sowieso buitengewoon onverstandig.

De taken van de swv’s brengen risico’s met zich mee, voornamelijk op het gebied van aansprakelijkheid. Deze risico’s zijn via Aon te verzekeren, zodat de financiële positie van de swv’s wordt beschermd.

Meer informatie staat in het verzekeringsprogramma voor samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Aon heeft ook een checklist voor aansprakelijkheidsrisico’s gemaakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Achterstallig onderhoud vergt miljarden

Er is bijna 7 miljard euro nodig voor hoognodige aanpassingen aan schoolgebouwen. De NOS meldt dat dit blijkt uit een onderzoek onder schoolleiders in opdracht van het ministerie van OCW.

De NOS laat onder anderen VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus op de uitkomst van het onderzoek reageren. Zij wijst op de komende doordecentralisatie van het buitenonderhoud in het primair onderwijs. Er gaat dan 158 miljoen euro per jaar van de gemeenten naar de schoolbesturen, die zelf verantwoordelijk voor worden voor het buitenonderhoud van hun gebouwen.

Straus relativeert echter ook de uitkomst van het onderzoek door te stellen dat de benaderde schoolleiders al hun wensenlijstjes op tafel hebben gelegd, waardoor het benodigde bedrag voor gebouwenonderhoud wel erg hoog zou zijn.

De NOS meldt verder dat de oppositiepartijen SP en D66 voor snelle actie pleiten. SP-Kamerlid Jasper van Dijk roept het kabinet op in de verbetering van schoolgebouwen te investeren. Hij benadrukt dat al jaren bekend is dat veel gebouwen er slecht aan toe zijn. D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend maar niet verrassend.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat in een reactie aan de NOS weten dat de gemeenten het geld dat ze voor het onderhoud van schoolgebouwen krijgen, daar ook voor moeten gebruiken. Het gaat om 1,5 miljard euro per jaar. Dat budget is echter niet geoormerkt. De gemeenten mogen het dus ook aan andere zaken of niet besteden.

Leerlinggegevens: keiharde deadline 1 december!

Schoolbesturen en scholen kunnen tot 1 december hun leerlinggegevens in BRON aanpassen. Het gaat om gegevens die worden gebruikt voor de teldatum 1 oktober. Als u wijzigingen na 1 december doorgeeft, tellen die niet meer mee voor het vaststellen van de bekostiging!

In een brief aan alle schoolbesturen in het primair onderwijs benadrukt het ministerie van OCW dat het niet meer coulant omgaat met te laat aangeleverde wijzigingen. De deadline van 1 december wordt dus strikt gehandhaafd!

Vanaf vrijdag 1 november kunt u uw leerlinggegevens in BRON inzien. Dat kan via de webpagina Open Onderwijsdata van DUO. Vanaf dat moment hebt u dus nog een maand de tijd om eventuele fouten te herstellen.

Let op: het gaat hierbij niet om de leerlinggebonden financiering. Die wordt op een ander moment vastgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Dekker verdedigt bezuiniging op lwoo en pro

De bezuiniging op het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) is gerechtvaardigd. Dat vindt staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Hij reageert op een brief van VOS/ABB, waarin staat dat het onverteerbaar is dat het ministerie van OCW bezuinigt op het onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In de brief aan Dekker uitte VOS/ABB grote zorgen over de structurele bezuiniging van 50 miljoen euro op lwoo en pro. ‘Het mag niet zo zijn dat u de invoering van passend onderwijs gebruikt om structureel 50 miljoen euro weg te halen bij de meest kwetsbare leerlingen in het voortgezet onderwijs.’

VOS/ABB drong er bij Dekker op aan om de bezuiniging te heroverwegen, maar de staatssecretaris gaat dat niet doen. Hij vindt een bezuiniging gerechtvaardigd, omdat in het stelsel van passend onderwijs de ondersteuning van lwoo- en pro-leerlingen in één hand komt te liggen, namelijk bij het samenwerkingsverband. ‘Dat betekent dat de ondersteuning efficiënter kan worden ingericht’, aldus Dekker.

De staatssecretaris wijst er vervolgens op dat de bezuiniging na de invoering van passend onderwijs minder draconisch wordt dan de eerder genoemde 50 miljoen euro. Hij zet daarvoor 29 miljoen euro in die nu beschikbaar is voor de invoering van passend onderwijs en daarna vrijvalt.

De resterende 21 miljoen euro wordt gekort op de budgetten voor de regionale verwijzingscommissies (7 miljoen), de regionale expertisecentra (4 miljoen) en de samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs (10 miljoen).

Dekker schrijft dat hij met zijn keuzes de leerlingen zoveel mogelijk ontziet. VOS/ABB ziet dat anders. Onderwijskwaliteit is mede afhankelijk van een solide bestuurlijke en organisatorische basis. Wie het fundament verzwakt, loopt het risico op onherstelbare schade aan het gebouw, waarin in dit geval de groep meest kwetsbare leerlingen zit.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verdeling leerlingen over denominaties stabiel

De afgelopen jaren is de verhouding van het aantal leerlingen over de vier denominaties (openbaar, rooms-katholiek, protestants-christelijk en overig bijzonder) nauwelijks veranderd. Dat blijkt uit de kerncijfers over de jaren 2008 tot en met 2012 die het ministerie van OCW heeft gepubliceerd.

Van alle scholen voor primair onderwijs in Nederland is 33 procent openbaar. Dat percentage is al sinds 2008 hetzelfde. Daarmee blijft het openbaar primair onderwijs de grootste denominatie. Het katholiek en protestants-christelijk onderwijs hebben beide een aandeel van 30 procent.

Als wordt gekeken naar het aandeel van het totale aantal basisschoolleerlingen, dan zit 31 procent op een openbare school. In 2008 was dat 30 procent. Sinds 2009 ligt dit percentage op 31.

Het katholiek basisonderwijs heeft met 34 procent de meeste leerlingen, gevolgd door het openbaar primair onderwijs met dus 31 procent en het protestants-christelijk primair onderwijs met 28 procent.

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat de gemiddelde openbare school voor primair onderwijs minder leerlingen heeft dan de gemiddelde rk- of pc-school.

Het ministerie van OCW gaat in de publicatie over de kerncijfers bij het voortgezet onderwijs niet in op de statistische verhoudingen over de verschillende denominaties.

Bezuiniging op lwoo/pro moet van tafel

VOS/ABB dringt er bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW met klem op aan af te zien van de voorgenomen structurele bezuiniging op het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs (lwoo/pro).

Dekker denkt dat hij met de invoering passend onderwijs structureel 50 miljoen per jaar kan bezuinigen op het lwoo/pro. Hij schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In 2015 wil hij 15 miljoen euro korten en vanaf 2016 gaat er per jaar structureel 50 miljoen euro vanaf. De staatssecretaris denkt dat de leerlingen hier niets van zullen merken, omdat de miljoenen volgens hem kunnen worden bespaard met een efficiëntere organisatie.

Hij rekent voor dat er 7 miljoen euro kan worden bespaard doordat met de invoering van passend onderwijs de regionale verwijzingscommissies niet meer nodig zijn. Ook zal de indicatie voor het (voortgezet) speciaal onderwijs komen te vervallen, wat 4 miljoen euro scheelt.

Verder schrapt hij vanaf de invoering van passend onderwijs in 2014 de enveloppenmiddelen voor de uitvoering ervan. Daarmee kort de staatssecretaris 29 miljoen euro. Ten slotte haalt hij 10 miljoen euro weg uit het ondersteuningsbudget voor de samenwerkingsverbanden (swv's) in het voortgezet onderwijs. De swv's moeten zelf uitzoeken hoe ze dit probleem oplossen.

Illusiepolitiek
VOS/ABB benadrukt in een brief aan Dekker dat het een illusie is te denken dat de leerlingen niets van de bezuiniging zullen merken: 'Onderwijskwaliteit is immers mede afhankelijk van een solide bestuurlijke basis.  Wie het fundament verzwakt, loopt het risico op onherstelbare schade aan het gebouw, waar in dit geval de meest kwetsbare leerlingen zitten.'

In de brief dringt VOS/ABB er bij Dekker op aan de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen, omdat 'een in alle opzichten verantwoorde invoering van passend onderwijs in het belang is van álle leerlingen, dus ook van hen in het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs'.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl