Kamer wil toe naar inclusief onderwijs

De Tweede Kamer roept de regering op werk te maken van echt inclusief onderwijs. Dit betekent dat elk kind passend onderwijs kan krijgen in de reguliere school.

Tot nu toe zitten kinderen met een ondersteuningsbehoefte in Nederland vooral in speciale scholen. Drie jaar geleden heeft Nederland echter het VN Mensenrechtenverdrag Handicap mede ondertekend, waaruit het recht op inclusief onderwijs volgt. Vlak voor het zomerreces heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer een motie hierover aangenomen die was ingediend door D66-Kamerlid Paul van Meenen. Met deze motie wordt het kabinet verzocht om samen met onder anderen leraren, ouders, schoolbesturen, gemeenten en (jeugd)zorg een brede coalitie te vormen voor de realisering van echt inclusief onderwijs.

Taskforce inclusief onderwijs

De organisatie Defence for Children reageert verheugd op deze uitspraak van de Kamer, maar wijst er met klem op dat er nu daadwerkelijke, concrete en meetbare stappen gezet moeten worden. ‘Het opbouwen van een brede coalitie is waardevol, maar doet nog onvoldoende recht aan de verplichtingen van de staat’, aldus Defence for Children. De organisatie roept het ministerie van OCW op om daarom een Taskforce te starten die een helder plan met tijdpad en meetbare doelstellingen kan opstellen.

Platform Naar inclusiever onderwijs

Zeer recent, in juni, is de beweging Naar inclusiever onderwijs van start gegaan, die een landelijk praktijkplatform heeft gelanceerd om scholen en andere partijen bij elkaar te brengen. Dit platform op www.naarinclusieveronderwijs.nl fungeert als als vraagbaak en inspiratiebron voor scholen. Een uitvoerig artikel hierover stond in het VOS/ABB-magazine Naar School!, nr 19, van juni 2019 (zie pagina 12-17).  VOS/ABB is een van de partners die het initiatief Naar inclusiever onderwijs ondersteunt.

 

 

Tweede Kamer tegen vierdaagse schoolweek

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek op basisscholen. Een motie van die strekking werd aangenomen.

De motie was ingediend door de Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks). In de motietekst geven ze aan dat het lerarentekort scholen ertoe dwingt over te gaan op een (tijdelijke) vierdaagse schoolweek, maar dat dit gelijke kansen voor kinderen ondermijnt, een evenredige belasting bij ouders neerlegt en bovendien de werkdruk voor leraren niet verlaagt. Hun conclusie: de vierdaagse schoolweek is geen oplossing voor het lerarentekort.

Direct nadat de motie was aangenomen, twitterde PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher: ‘Tijd voor Slob om het regeerakkoord open te breken en alles uit de kast te halen om het lerarentekort tegen te gaan’.

Stille reserve activeren voor onderwijs

Ook een motie waarin de regering wordt verzocht een actieplan te maken om de ‘stille reserve’ van leraren te activeren, werd aangenomen. Deze motie werd ingediend door dezelfde drie Kamerleden plus Farid Azarkan (DENK) en Lammert van Raan (Partij voor de Dieren).

Zij maken melding van een stille reserve van 31.000 mensen met een onderwijsbevoegdheid voor het primair onderwijs die niet in het onderwijs werken, terwijl 14.000 van hen geen baan hebben en ook niet arbeidsongeschikt zijn. Deze mensen moeten volgens de Tweede Kamer geactiveerd worden.

Kamer verwerpt motie voor hogere salarissen

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie verworpen die was bedoeld om de lerarensalarissen in het primair onderwijs te verhogen.

In de motie werd de regering niet alleen opgeroepen om bij de begroting voor 2018 voorstellen te doen om de lerarensalarissen te verhogen, maar ook om de werkdruk in het primair onderwijs te verminderen.

De verworpen motie was afkomstig van de fracties van SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus en DENK. Deze fracties sloten met hun motie aan op de eisen van PO Front, waarin de lerarengroep PO in Actie, de onderwijsvakbonden en de PO-Raad zitten. PO Front initieerde de eenurige staking in het primair onderwijs op 27 juni.

Kamermeerderheid tegen bezuiniging op onderwijs

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66 tegen een geplande bezuiniging op onderwijs.

Het kabinet beweerde op Prinsjesdag dat er 200 miljoen euro extra in het onderwijs zou worden geïnvesteerd, maar in werkelijkheid wordt erop bezuinigd. Als de subsidie- en lumpsumtaakstellingen en een nog in te vullen ramingsbijstelling worden meegeteld, blijkt dat er veel meer dan 200 miljoen euro wordt gekort.

D66 rekende op basis van de Miljoenennota uit dat er tegenover de zogenaamde investering van 200 miljoen een korting van 400 miljoen euro staat. Uiteindelijk moet het onderwijs het dus met 200 miljoen euro minder doen.

In de motie van D66-leider Alexander Pechtold staat dat de bijstellingen niet ten koste mogen gaan van de bekostiging van de scholen. De motie heeft de steun van de regeringspartijen PvdA en VVD en van SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

Kamer steunt motie voor toezicht op medezeggenschap

De Tweede Kamer wil dat de Inspectie van het Onderwijs gaat toezien op de naleving van verplichtingen ten aanzien van medezeggenschap.

De Kamer heeft een motie van die strekking van D66’er Paul van Meenen aangenomen. In de motie staat de inspectie zelf constateert dat er slechts summiere eisen worden gesteld aan intern toezicht en dat de naleving van de regels daarvoor onvoldoende is.

Het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs zou volgens de aangenomen motie ‘de omgang met medezeggenschap, het organiseren van tegenspraak en het voldoen aan verplichtingen van regelgeving ten aanzien van medezeggenschap’ moeten bevatten.

De motie heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs alsmede op het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

Motie: laat rekentoets tot 2016-2017 niet meetellen!

De rekentoets in het voortgezet onderwijs moet in elk geval tot het schooljaar 2016-2017 niet meetellen voor het eindexamen. Dat staat in een motie die Tweede Kamerlid Michel Rog van het CDA wil indienen.

In het voortgezet onderwijs is veel verzet tegen de rekentoets. Die kritiek komt vooral van wiskundigen, die erop wijzen dat de rekentoets te veel gericht is op taalvaardigheid van leerlingen. Daardoor de rekenvaardigheid van leerlingen te weinig worden getoetst.

Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam gaf in december jongstleden in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs een toelichting op haar bezwaren tegen de rekentoets. Ook kwam een aantal van haar leerlingen aan het woord.

Dekker geeft (nog) geen krimp
Ondanks de bezwaren uit het voortgezet onderwijs, zei staatssecretaris Sander Dekker van OCW onlangs dat de rekentoets zoals gepland met ingang van het schooljaar 2015-2016 zal meetellen voor de slaag/zakbeslissing voor het eindexamen. Hij reageerde op Kamervragen van Tanja Jadnanansing van de PvdA.

Michel Rog liet toen al via Twitter aan VOS/ABB weten dat hij met een motie zou komen voor uitstel. Hij mailt nu dat die motie er inderdaad komt, maar dat die pas onderdeel van de beraadslagingen wordt nadat de commissie-Bosker met haar bevindingen naar buiten zal zijn gekomen. Deze commissie is in februari begonnen met een onderzoek naar de operationalisering van de referentieniveaus in de rekentoets.

Openbare school Maasbree komt in zicht

De realisatie van openbaar onderwijs in het Noord-Limburgse dorp Maasbree lijkt na jaren echt in zicht te komen. De gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas heeft op 17 december een motie aangenomen die tot de oprichting van een openbare school in de kern Maasbree moet leiden.

Er komt nu allereerst een directe meting en als daaruit blijkt dat er voldoende belangstelling is voor openbaar onderwijs, wordt een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord!po gebracht.

De motie werd gesteund door alle politieke partijen in de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA. De meeste raadsleden lieten meewegen dat er in Maasbree al jaren wordt gevraagd om openbaar onderwijs naast de bestaande bijzondere (katholieke) school. Zij geven aan dat er nu nieuwe wetgeving op komst is, waardoor het stichten van een nieuwe school eenvoudiger wordt. Ook melden de partijen in de motie dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor het in stand houden van openbaar onderwijs en dat de gemeente daarom participeert in de stichting Akkoord!po.

Lees hier de Motie Peel en Maas 17-12-13.

Een groep ouders in Maasbree ijvert al jaren voor openbaar onderwijs en in 2011 nam de gemeenteraad al een motie aan om de wethouder te op te roepen in gesprek te gaan met de stichting Akkoord!po. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. VOS/ABB ondersteunt de initiatiefgroep. Een nieuw wetsvoorstel geeft de ouders een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van burgemeester en wethouders in actie komen. Meer hierover in de gerelateerde berichten in de rechterkolom hiernaast.

 

 

Tweede Kamer omarmt motie tegen kleutertoets

De Tweede Kamer heeft dinsdag de motie tegen de kleutertoets aangenomen. Ook werd de motie aangenomen om de gemiddelde cito-score per school niet te gebruiken als kwaliteitsindicator voor basisscholen. Bovendien vindt de Kamer dat het kabinet er niet naar moet streven om de gemiddelde cito-score te verhogen van 535 naar 537.

De motie tegen de landelijk genormeerde kleutertoets was ingediend door het CDA-Tweede Kamerlid Michel Rog. Mede-indienaars waren de ChristenUnie, de SP, GroenLinks en de SGP. Met steun van de regeringsfractie PvdA tijdens de stemmingen in de Kamer bleek de motie van het CDA het te halen. Rog  twitterde direct nadat zijn motie was aangenomen, dat hij blij is dat ‘kleuters weer mogen kleuteren’.

Jesse Klaver van GroenLinks had met steun van het CDA, de SP, de SGP en de ChristenUnie de motie ingediend om de gemiddelde cito-score per school niet te gebruiken als kwaliteitsindicator voor basisscholen. VOS/ABB is blij dat deze motie is aangenomen, omdat – zoals de indieners stellen – de Cito-toets bedoeld is als advies aan de individuele groep 8-leerling voor vervolgonderwijs.

Paul van Meenen van D66 en Loes Ypma van de PvdA hadden samen de motie ingediend om af te zien van het streven de gemiddelde cito-score te verhogen van 535 naar 537. Ook deze motie kreeg voldoende steun. VOS/ABB had in haar politieke lobby er bij de Kamer op aangedrongen om dit streven van het kabinet tegen te houden. Het is dan ook een goede zaak dat deze motie is aangenomen.

De motie van Paul van Meenen van D66 en Jasper van Dijk van de SP om medezeggenschapsorganen in het onderwijs instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting heeft het niet gehaald. De indieners wilden hiermee vooral leraren meer zeggenschap geven over begrotingsaspecten, waar de schoolbesturen zeggenschap over hebben.

De motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie voor het behoud van de kleinescholentoeslag kon evenmin rekenen op voldoende steun in de Tweede Kamer. Deze motie was mede ingediend door de christelijke partijen CDA en SGP. Met name de christelijke partijen in de Tweede Kamer verzetten zich tegen het plan van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de kleinescholentoeslag om te zetten in een soort bonus voor kleine scholen die over de denominaties heen met elkaar samenwerken.

Een motie die het ook niet heeft gehaald, is die van Jasper van Dijk van de SP om 30 miljoen euro per jaar te behouden voor de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Deze motie werd mede ingediend door het CDA, de partij die aan de wieg stond van deze stages. Het kabinet schaft de maatschappelijke stages niet af, maar wil er met ingang van het volgende schooljaar (2014/2015) geen aanvullende financiering meer voor beschikbaar stellen.

Lees meer over de moties en de stemmingen.

Kamer steunt motie voor subsidie één ouderorganisatie

De Tweede Kamer steunt de motie van Mohammed Mohandis van de PvdA voor subsidiëring van één efficiënte ouderorganisatie in het onderwijs. De motie was mede namens zijn collega Anne-Wil Lucas van coalitiegenoot VVD ingediend. Het was dus voor de stemming op donderdag al duidelijk dat de motie het zou halen.

In hun brief over de invulling van de subsidietaakstelling voor onderwijs en onderzoek stellen PvdA-minister Jet Bussemaker en VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW voor de rijkssubsidie voor de ouderorganisatie in het onderwijs volledig stop te zetten.

De Vereniging Openbaar Onderwijs, de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs op algemene grondslag (Lobo) en de Nederlandse oudervereniging Katholieke Onderwijs (NKO) overhandigden de Tweede Kamer naar aanleiding van de voorgestelde subsidiestop een petitie. De protestants-christelijke ouderorganisatie OUDERS & COO deed overigens niet aan deze petitie mee.

In de petitie staat dat VOO, Lobo en NKO één efficiënte organisatie willen vormen, zodat ouders in het onderwijs een sterke vertegenwoordiging behouden. Dit nieuwe landelijke orgaan zou voor 1 miljoen euro minder opgebouwde expertise kunnen behouden en op efficiënte en effectieve wijze de belangen van ouders kunnen behartigen.

Checks and balances
In de aangenomen motie van PvdA’er Mohandis en VVD’er Lucas staat dat ouderorganisaties ‘een belangrijke rol vervullen als informatiepunt en ook een duidelijke rol hebben binnen het systeem van checks and balances. Ze stellen dat ‘deze belangrijke functies niet kunnen worden gehandhaafd als gevolg van het beëindigen van de subsidie door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap’.

De motie roept de regering op ‘om 1 miljoen euro structureel vrij te maken om de kerntaken van de ouderorganisaties te garanderen, te komen tot één centrale ouderorganisatie en deze centrale ouderorganisatie aan te laten sluiten bij lokale en regionale initiatieven die ouders al reeds ontplooien.’ In de motie wordt voorgesteld om het benodigde geld weg te halen bij vakbondsfaciliteiten en bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Staatssecretaris Dekker liet voor de stemming al weten niet onwelwillend tegenover deze motie van de coalitiegenoten PvdA en VVD te staan. Wel liet hij in een reactie in de Tweede Kamer weten dat hij nog twijfelt aan de financiële dekking, zoals Mohandis en Lucas die voorstellen.

In het hele land moties tegen sluiting kleine scholen

Overal in het land komen gemeenteraden in het geweer tegen de door de Onderwijsraad voorgestelde sluiting van kleine scholen. In tal van gemeenten is inmiddels een motie aangenomen, waarin de raadsleden een dringend beroep doen op de staatssecretaris om niet in te gaan op dit advies van de Onderwijsraad.

In de protestmotie geven de gemeenteraden allemaal aan dat kwaliteit van onderwijs niet afhankelijk is van het aantal leerlingen. Ook vinden ze dat het lokale bestuur behoort te beslissen over eventuele sluiting van een school, om de regionale situatie te kunnen meewegen.

Een goed voorbeeld is de gemeente Neerijnen in de Betuwe. Deze gemeente omvat 10 dorpen (Hellouw, Haaften, Tuil, Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert), en telt 11 basisscholen. Drie daarvan (in Tuil, Est en Opijnen)  hebben minder dan 100 leerlingen en zouden dus volgens de Onderwijsraad hun deuren moeten sluiten. De gemeenteraad spreekt in zijn motie uit dat niet het leerlingenaantal, maar de kwaliteit van onderwijs bepalend moet zijn voor het bestaansrecht van de scholen, en die kwaliteit is op deze scholen in orde. Daarnaast staat in de motie dat op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden moeten blijven: 'Dit is geen zaak voor Den Haag'. Sluiting van de kleine scholen treft niet alleen jonge gezinnen, maar heeft ook grote gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen, aldus de gemeenteraad. De plaatselijke schoolbesturen Fluvium voor openbaar onderwijs en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs ondersteunen de motie.

'Tekentafel lijkt niet op de werkelijkheid'
Algemeen directeur Anita Burlet van Stichting Fluvium geeft desgevraagd een toelichting op de situatie: 'Op de tekentafel bij de Onderwijsraad lijkt het simpel, maar kom eens kijken hoe de werkelijkheid is. De gemeenten hier beslaan een grote oppervlakte en omvatten veel kleine dorpen. Het gebied wordt doorsneden door grote rivieren, snelwegen en spoorlijnen zoals de Betuwelijn.  Veel kernen hebben maar één school, en als we die dan moeten sluiten omdat er minder dan 100 leerlingen zijn, wordt het onderwijs door al die barrières hier slecht bereikbaar.' Ook Burlet wijst erop dat de kwaliteit in de kleine scholen op orde is: 'Dankzij het grotere bestuursverband met 15 scholen kunnen we in die kleine scholen toch veel voor elkaar krijgen. Dat is zichtbaar in de resultaten.'

Net als in Neerijnen hebben de gemeenteraden in veel andere gemeenten in maart een zelfde motie aangenomen als protest tegen de plannen van de Onderwijsraad. Dat gebeurde onder meer al in Joure, Het Bildt, Dantumadeel, Leeuwarderadeel, Hoogeveen, Stadskanaal, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Almelo, Tubbergen, Twenterand, Kampen, Ede, Putten, Aalten, Brummen, Heerlen, Schiedam, Bernisse en Schagen.

Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u op 'gerelateerde berichten' in het rode vlak hiernaast.