Samenwerking na geslaagde pilot

VOS/ABB en het Expertisecentrum Stichting Onderwijsgeschillen zijn na een geslaagde pilot een langdurige samenwerking met elkaar aangegaan. Doel daarvan is om bestuurders en toezichthouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs.

Medezeggenschap wordt steeds belangrijker. De wetgever heeft de medezeggenschapsorganen verreikende instemmings- en adviesbevoegdheden toegekend. Het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht. Daarom zijn VOS/ABB en het Expertisecentrum Stichting Onderwijsgeschillen een langdurige samenwerking met elkaar aangegaan.

Pilot governance-bijeenkomsten

Dit besluit is genomen na de succesvolle pilot met de regionale governance-bijeenkomsten van VOS/ABB. Aan deze drukbezochte bijeenkomsten werd meegewerkt door directeur mr. Hilde Mertens van Stichting Onderwijsgeschillen en prof.mr. D. Mentink, voormalig lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS). Zij deelden hun kennis en ervaring op het gebied van zeggenschap en medezeggenschap in relatie tot goed bestuur met de aanwezige bestuurders en toezichthouders.

Bijeenkomsten voor bestuurders en toezichthouders

De nieuwe samenwerking houdt in dat VOS/ABB en Stichting Onderwijsgeschillen één keer in de ongeveer anderhalf jaar een bijeenkomst organiseren voor bestuurders en toezichthouders van onderwijsorganisaties die bij VOS/ABB zijn aangesloten. De eerstvolgende bijeenkomsten staan gepland voor september/oktober 2020. Meer informatie volgt via deze website en de e-mailnieuwsbrieven van VOS/ABB.

Informatie: Janine Eshuis, telefoon 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

Binnenkort toelichting Commissie van Beroep

Na publicatie van de teksten van de nieuwe cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs komt Onderwijsgeschillen met informatie over de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs.

De nieuwe cao’s zijn op 1 juli in werking getreden, maar de teksten zijn er nog niet. De PO-Raad en VO-raad melden dat de cao-teksten in de week van 4 juli beschikbaar zullen komen.

In de nieuwe cao’s wordt de instelling van de Commissie van Beroep voor het bijzonder onderwijs geregeld. De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs willen uiteindelijk één landelijke commissie voor het gehele funderend onderwijs inrichten.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nu al behandeling geschil passend onderwijs mogelijk

De landelijke Geschillencommissie passend onderwijs biedt de mogelijkheid om vóór 1 augustus 2014, wanneer passend onderwijs wordt ingevoerd, geschillen te behandelen die er nu al zijn.

Het gaat hierbij om geschillen over toelating van een leerling met een extra ondersteuningsvraag die met ingang van het nieuwe schooljaar wil beginnen in het primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voorwaarde om een geschil in behandeling te nemen, is dat de ouders en schoolbestuur ermee instemmen dat de commissie het geschil behandelt.

De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is zes weken. U kunt hiervoor een model gebruiken.

Lees meer…

MR houdt fusie openbare basisscholen tegen

De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Bongerd in het Gelderse dorp Hoog-Keppel heeft terecht niet ingestemd met een voorgenomen fusie. Dat is het oordeel van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van de Stichting Onderwijsgeschillen.

Stichting IJsselgraaf wil de school laten samengaan met obs De Woordhof in het nabijgelegen dorp Hummelo. Dat heeft te maken met het feit dat een nieuw schoolgebouw in dat dorp voor een deel leegstaat.

De MR wilde hierin niet meegaan, omdat het bestuur volgens de ouders geen financiële, organisatorische en onderwijskundige argumenten kon aanvoeren voor een fusie. Het is niet zo dat obs De Bongerd zodanig krimpt dat de school onder de opheffingsnorm komt. De kwestie werd voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

Die oordeelt dat de MR terecht niet heeft ingestemd met de voorgenomen fusie, omdat de noodzakelijke argumenten er inderdaad niet zijn.

‘Op grond van bovenstaande overwegingen oordeel de Commissie dat de MR in redelijkheid instemming heeft kunnen onthouden aan het voorgenomen besluit tot fusie (…) en dat er geen sprake is van bepaalde zwaarwegende omstandigheden die het voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen’, zo staat in het oordeel.

De voorgenomen fusie van obs De Bongerd en obs De Woordhof per 1 augustus 2014, waarvoor de instemming van medezeggenschapsraad nodig is, is nu van de baan.

Goede begeleiding!
De kwestie benadrukt dat een goede begeleiding van voorgenomen fusies van scholen voor alle betrokken partijen van doorslaggevend belang is.

VOS/ABB kan die begeleiding bieden. U kunt hierover contact opnemen met senior beleidsmedewerker Hans Teegelbeckers: 06-51603209, hteegelbeckers@vosabb.nl.

U kunt ook contact opnemen met onze Helpdesk: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Toelichting op Wet medezeggenschap op scholen

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft een boek uitgegeven over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De auteur van het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ is mr. dr. Joke Sperling. Zij is lector onderwijsrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en vice-voorzitter van de Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief (v)so.

De uitgave is een uitvoerige artikelsgewijze toelichting op de WMS. De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van deze wet.

Het boek kost 15 euro. Meer informatie…

VOS/ABB-workshops op Landelijk WMS-Congres

Het Landelijke WMS-Congres in november in Ede staat in het teken van medezeggenschap en passend onderwijs. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB verzorgt er twee interessante workshops.

Het is op dinsdag 26 november de zevende keer dat het Landelijke WMS-Congres plaatsvindt. Het congres wordt gehouden in De Reehorst in Ede. Het wordt georganiseerd door Stichting Onderwijsgeschillen en het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Het thema is passend onderwijs, waar alle schoolbesturen, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en ouders mee te maken krijgen.

Er zal dit keer een recordaantal van 42 workshops worden aangeboden. Senior beleidsmedewerker Janine Eshuis, die binnen VOS/ABB specialist is op het gebied van medezeggenschap, neemt twee workshops voor haar rekening: over actuele ontwikkelingen en over de basisbeginselen van medezeggenschap.

In de workshop over de actuele ontwikkelingen laat zij zien dat medezeggenschap altijd in beweging blijft. Ze gaat in op wettelijke wijzigingen, interessante uitspraken van de Geschillencommissie WMS en op dilemma’s die zij uit haar eigen praktijk haalt. Deze workshop is een mix van horen en doen.

De workshop over de basisbeginselen is bedoeld voor schoolleiders en MR-leden die op het terrein van medezeggenschap nog geen of weinig ervaring hebben. Het gaat in deze workshop van Eshuis om kennisoverdracht, waarbij de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) het uitgangspunt is.

Het volledige overzicht van de workshops staat in de brochure over het Landelijk WMS-Congres. Deelname kost 60 euro per persoon. Inschrijven kan uitsluitend via www.deelnameregistratie.nl.

Informatie: 036-5331941 (10-12 uur), wms@deelnameregistratie.nl

Proef met mediation bij onderderwijsgeschillen

De Stichting Onderwijsgeschillen is op proef gestart met mediation op het gebied van klachten en medezeggenschapsgeschillen in het onderwijs. 

Onderwijsgeschillen wil onderzoeken of alternatieve conflictoplossing mogelijk is, waarbij partijen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de oplossing. De mediator ondersteunt, maar doet geen uitspraak en geeft inhoudelijk geen mening.

Meer informatie staat op de website van de Stichting Onderwijsgeschillen.