Boze brief naar PO-Raad over Participatiefonds

De PO-Raad krijgt van een aantal schoolbesturen het dringende verzoek zijn medewerking op te schorten aan een wetswijziging over het Participatiefonds. Ze willen dat de sectorraad hierover eerst een ledenraadpleging houdt.

Acht schoolbesturen hebben het bestuur van de PO-Raad een brief gestuurd om hun ongenoegen te uiten over de gang van zaken rond wat het Participatiefonds (Pf) een modernisering noemt. Het fonds spreekt van ‘het hervormen en verbeteren van de dienstverlening’ en een ‘nieuwe manier van vergoeden van werkeloosheidskosten’. Dat laatste wordt volgens het Pf ‘eenvoudiger en overzichtelijker’.

De afzenders van de brief aan de PO-Raad stellen dat zij van de ‘modernisering’ van het Pf veel nadelen zullen ondervinden. De administratieve beheerslasten zullen er volgens hen fors door toenemen ‘waardoor minder geld beschikbaar zal komen voor het onderwijs in de klas’. Ook zullen zij een financiële reserve moeten aanleggen ‘om toekomstige mogelijke uitkeringen te bekostigen’. Dat geeft volgens de briefschrijvers ‘voedsel aan het populistische beeld over rijke schoolbesturen’.

De voorgestelde andere werkwijze van het Pf brengt ook nog met zich mee, zo staat in de brief, dat van schoolbesturen blijkbaar wordt verwacht dat ze een afdeling Arbeidsbemiddeling inrichten. ‘Een nieuwe loot aan de stam van de door het Pf genoemde ‘gezonde bedrijfsvoering’?’, zo vragen zij zich retorisch af.

PO-Raad moet leden raadplegen!

De schoolbesturen nemen het de PO-Raad kwalijk dat die zijn goedkeuring heeft verleend ‘aan deze majeure wetswijziging’, zonder dat de sectorraad deze kwestie aan zijn leden heeft voorgelegd. ‘Wij roepen u dan ook nadrukkelijk op uw medewerking aan de wetswijziging op te schorten en alsnog over te gaan tot een ledenraadpleging en een brede verenigingsdiscussie.’

De afzenders melden in hun brief alvast dat zij in die discussie zullen pleiten voor volledige afschaffing van het Participatiefonds en over te stappen naar het model dat in het voortgezet onderwijs geldt, ‘waarbij vanzelfsprekend als voorwaarde geldt dat de kosten van dit model in de lumpsumvergoeding verdisconteerd dienen te worden’. Ze wijzen erop dat alleen al het in stand houden van het Pf jaarlijks 6 miljoen euro kost.

Lees de brief

Pf gaat streng toetsen of ontslag onvermijdbaar was

Schoolbesturen voor primair onderwijs betalen bij een ontslag standaard de helft van de werkloosheidskosten, tenzij ze kunnen aantonen dat het ontslag onvermijdbaar was. In dat geval vergoedt het Participatiefonds (Pf) 90 procent. Dat is de kern van een nieuwe werkwijze die het Pf  per 1 januari 2021 wil hanteren. Hiermee wil het Pf ‘op de lange termijn’ een premieverlaging realiseren.

Het Pf zegt dat het ‘in de huidige complexe systematiek’ niet meer goed kan controleren of een ontslag te voorkomen was. Daardoor komen soms werkloosheidskosten ten onrechte ten laste van het fonds. Dat is niet eerlijk, want ‘daar betaalt iedereen aan mee, ook alle scholen die werkloosheidskosten weten te voorkomen of beperken door goed HR-beleid’, zo meldt het Pf.

Ontslag écht onvermijdbaar?

Het motto van de nieuwe werkwijze is volgens het Pf eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Is ontslag toetsbaar onvermijdbaar, dan vergoedt het Pf 90 procent van de kosten. Kan het bestuur niet aantonen dat het ontslag onvermijdbaar was, dan betalen het bestuur en het Pf elk 50 procent van de werkloosheidskosten.

Er gaan vijf ontslagsituaties gelden waarbij een schoolbestuur in aanmerking kan komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50 naar 10 procent:

 1. Ontslag via kantonrechter op persoonlijke gronden;
 2. Ontslag via UWV op bedrijfseconomische gronden of in verband met ziekte;
 3. Niet verlengen van een tijdelijk contract voor vervanging;
 4. Beëindiging dienstverband met een vaststellingsovereenkomst vanwege bedrijfseconomische noodzaak;
 5. Ontslag op verzoek van werknemer waarbij werkloosheidskosten ontstaan.

In alle andere gevallen, zo meldt het Pf , kan het fonds bij een beëindiging niet toetsen of dit onvermijdbaar was. Dan gaat het fonds dus uit van de standaard eigen bijdrage van 50 procent en een vergoeding door het Pf van 50 procent.

Het doel van de nieuwe werkwijze, zo meldt het Pf, is dat de premie ‘op de lange termijn’ omlaag zou kunnen. Dat zal op 1 januari 2021 dus nog niet het geval zijn.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Positieve reacties op verdwijnen Vervangingsfonds

Het is uitstekend dat het Vervangingsfonds wordt opgeheven. Dat vindt bestuursvoorzitter Frank Tigges van de Stichting Klasse voor openbaar basisonderwijs in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.

Tigges reageerde op de internetconsultatie over de voorgenomen opheffing van het Vervangingsfonds (Vf) en modernisering van het Participatiefonds (Pf).

Over het verdwijnen van het Vf is hij positief. Dit fonds is volgens hem ‘een goedbedoelde, maar achterhaalde oplossing met perverse prikkels, waardoor het ziekteverzuim bij aangesloten werkgevers onnodig hoog zou kunnen blijven’. Hij wijst erop dat alle schoolbesturen eraan meebetalen, ook als zij eigenrisicodrager zijn.

Ook de modernisering van het Pf vindt Tigges een goede zaak. Hij benadrukt dat goed personeelsbeleid moet worden beloond. Ook wil hij dat het principe dat de veroorzaker betaalt belangrijker wordt bij het bepalen van de hoogte van de premie.

Veel regels

HRM-adviseur Monique van Amerongen is ook positief over het verdwijnen van het Vf. Zij spreekt op basis van haar ervaring bij verschillende schoolbesturen voor primair onderwijs. Het fonds is volgens haar ‘verworden tot een eigen wereld met een grote hoeveelheid regels’.

Ook het Pf kan wat haar betreft worden opgeheven. ‘Ik ben bang dat er op de voorgenomen vereenvoudigde systematiek binnen afzienbare tijd opnieuw aanvullende regelgeving wordt geformuleerd’, aldus Van Amerongen in haar reactie op de internetconsultatie.

Werkloosheidskosten beheersen

Mr. Christiaan Rooseboom van de Onderwijsjuristen meldt namens VOS/ABB dat hij de doelen van de modernisering van het Pf ondersteunt. Die doelen zijn een vereenvoudigen van het systeem, het vergroten van de voorspelbaarheid van de instroomtoets en het initiëren van financiële prikkels om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen.

Hij vindt het een goed plan dat de instroomtoets strenger wordt. ‘Het is nu een vage toets die eigenlijk geen toets is, maar die wel veel administratieve lasten met zich meebrengt’, aldus Roosenboom.

Hij ziet ook een nieuw probleem opdoemen dat met de modernisering van het Pf samenhangt. ‘De modernisering beoogt te leiden tot minder ontslagen. Mijn kritiek daarop is dat het er hoogstwaarschijnlijk óók toe zal leiden dat schoolbesturen vaker en sneller naar de rechter zullen gaan.’

Achterhaalde constructie

Het opheffen van het Vf is al jaren een wens van VOS/ABB. Toenmalig directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB noemde het Vf in 2012 in een brief aan de Tweede Kamer al ‘een achterhaalde constructie’.

Lees meer…

Vervangingsfonds verdwijnt, Participatiefonds blijft

Het Vervangingsfonds (Vf) wordt opgeheven, maar het tijdstip waarop dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Het Participatiefonds (Pf) blijft, maar zal wel een vereenvoudiging en modernisering moeten ondergaan. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De wettelijke waarborgtaak van het Vf wordt op termijn beëindigd: de verplichte aansluiting van schoolbesturen vervalt en de ministeriële aanwijzing van het Vf als rechtspersoon voor de uitvoering van deze taak wordt ingetrokken. De (financiële) basis voor deze wettelijke taak wordt namelijk steeds kleiner en daarmee de mogelijkheid om het fonds in stand te houden’, aldus Slob.

Hij legt uit dat dit komt doordat steeds meer schoolbesturen ervoor kiezen de vervangingskosten geheel of gedeeltelijk zelf te dragen. ‘Deze besturen kiezen voor (…) eigenrisicodragerschap. Het aantal besturen dat hiertoe is overgegaan, neemt jaarlijks toe. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar (…)’, zo staat in brief.

Wanneer het Vf ophoudt te bestaan, is nog niet bekend. Dat is volgens de minister afhankelijk van diverse voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet eerst duidelijk worden of schoolbesturen via samenwerking in staat zijn om zonder het Vf te voorzien in de kosten van vervanging van ziek personeel.

Participatiefonds

Over de toekomst van Pf meldt Slob, dat die bestaat ‘uit een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging van de bestaande systematiek’. Zo moeten er meer prikkels komen voor schoolbesturen om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen.

‘Daarnaast wordt het reïntegratiebeleid van het Pf vernieuwd. Er is meer aandacht in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of buiten het onderwijs’, aldus de minister.

Lees meer…

Participatiefonds streeft naar vereenvoudigd systeem

Het Participatiefonds (Pf) gaat moderniseren. Althans, dat is het streven van het bestuur van het Pf, zo blijkt uit een brief aan de aangesloten schoolbesturen.

Het streven van het Pf om te moderniseren sluit aan bij de wens van het vorige kabinet. Dat liet in 2016 aan de Tweede Kamer weten dat er ‘een vereenvoudigd en administratief minder belastend systeem voor de verevening van risico’s van werkloosheidsuitgaven’ moest komen met prikkels ‘om werkloosheid te voorkomen c.q. te bekorten’. Verder zouden in het nieuwe systeem de risico’s evenwichtig verdeeld moeten worden ‘tussen het collectief van schoolbesturen en de individuele besturen waar de uitkeringen zich voordoen’.

Het bestuur van het Pf heeft in het verlengde hiervan een advies van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden overgenomen, waarin onder andere staat dat schoolbesturen niet in financiële problemen mogen komen door hoge kosten van werkloosheidsuitkeringen. Het nieuwe systeem moet bovendien ‘anonieme afwenteling’ voorkomen van kosten door individuele schoolbesturen op het collectief.

Bekostigingsexpert Ronald Bloemers van VOS/ABB noemt de aangekondigde modernisering ‘vrij fors’. Hij wijst op de volgende punten:

 • Schoolbesturen betalen direct 50 procent van de werkloosheidskosten zelf.
 • Indien het ontslag in specifieke situaties als onvermijdbaar wordt beoordeeld en de werkgever voldoende inspanning heeft geleverd, is dat slechts 10 procent.
 • De sector draagt minimaal 50 procent van de werkloosheidskosten en in bepaalde gevallen dus 90 procent.
 • De facturatie van werkloosheidskosten zal rechtstreeks aan besturen worden gedaan. Er zal dus geen sprake meer zijn van verrekening via de lumpsum.

Het is de bedoeling, zo meldt het bestuur van het Pf, dat de vereenvoudigde systematiek aansluit bij de nieuwe ontslagsystematiek per 1 januari 2020. Op die datum zal de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking treden. Met die nieuwe wet worden de ontslagregels voor mensen in het openbaar onderwijs gelijkgetrokken met die voor werknemers in het bijzonder onderwijs.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

‘Oudere werkloze leraren moeten weer voor de klas’

Om het lerarentekort tegen te gaan, moet voluit worden ingezet op het terugleiden van oudere werkloze leraren naar het primair onderwijs, meldt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van de PvdA.

De Kamerleden Kirsten van den Hul en Gijs van Dijk van de PvdA stelden Slob vragen naar aanleiding van een bericht in de Telegraaf over ‘wegbezuinigde docenten’ die nu ‘knarsetandend’ met een WW-uitkering thuiszitten.

De minister vindt dat het primair onderwijs het zich niet kan veroorloven ‘deze stille reserve onbenut te laten’. Tegelijkertijd beseft hij dat niet alle werkloze leraren weer aan het werk kunnen, omdat deze personen om uiteenlopende redenen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. ‘Daarnaast is er niet altijd een match tussen de regio’s waar deze personen wonen en waarin de tekorten het grootst zijn’, aldus Slob.

Hij meldt ook het toe te juichen dat het Participatiefonds onderzoek doet naar ‘de mate van bemiddelbaarheid en arbeidsmarktkans’ van oudere werkloze leraren. ‘Tevens wordt (…) gewerkt aan een intensivering van de aanpak om uitkeringsgerechtigden (…) terug te leiden naar een functie in het onderwijs’, aldus de minister.

Lees meer…

Geke Faber voorzitter Vervangings- en Participatiefonds

Het bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds heeft Geke Faber aangesteld als nieuwe voorzitter van beide fondsen. Zij volgt per 1 januari 2018 Piet Holthuis op.

Faber beschouwt het voorzitterschap als ‘een uitdaging om tot weloverwogen en gedeelde besluitvorming te komen’, waarbij ze erop wijst dat het primair onderwijs ‘volop in beweging’ is en de fondsen daarin moeten ‘meebewegen’.

Geke Faber is lid van de PvdA. Ze was van 2007 tot 2016 burgemeester van de gemeente Zaanstad. Daarvoor was ze waarnemend burgemeester van Den Helder en eerder burgemeester van Zeewolde. In het tweede kabinet-Kok was Geke Faber staatssecretaris van Landbouw en Visserij.

Participatiefonds komt met forse premiestijging

De premie van het Participatiefonds (Pf) gaat op 1 januari 2018 omhoog naar 5,25 procent. Nu is de premie nog 4,00 procent. Het is de grootste premiestijging sinds jaren.

Volgens het Pf wordt de stijging voornamelijk veroorzaakt doordat er eind 2015 geld over was bij het fonds en dat toen het premiepercentage (tijdelijk) omlaag kon. Een andere oorzaak van de forse premiestijging per 1 januari 2018 zijn de stijgende werkloosheidskosten in het primair onderwijs.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

 

Bijeenkomst Reglement Participatiefonds

Er wordt een presentatie gegeven over de wijze waarop en op welke grondslag het vergoedingsverzoek moet worden ingediend en hoe de toetsing door het Participatiefonds plaatsvindt. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het indienen van vergoedingsverzoeken bij het Participatiefonds.

Lees meer…

Toch vergoeding mogelijk bij vertrek bestuurder

Schoolbesturen kunnen met terugwerkende kracht bij het Participatiefonds verzoeken indienen voor een vergoeding na contractbeëindiging van bestuurders.

Het betreft contractbeëidigingen van bestuurders die vallen onder de bestuurders-cao in het primair onderwijs.

Lees meer op de website van het Participatiefonds.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Premies Vervangings- en Participatiefonds herberekend

De premies van het Vervangings- en Participatiefonds (Vf en Pf) zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 herberekend. De uitkomst is verdisconteerd in de premienota over juli. Het kan dus zijn dat de premie over juli afwijkt van de premie over eerdere maanden. De details kunt u nakijken in Mijn Vf.

De herberekening is uitgevoerd omdat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de gegevenslevering. Zo is in de levering het aantal ‘contracturen per week’ gewijzigd in het ‘gemiddeld aantal contracturen per week’.

Ook is na overleg met de salarisdienstverleners een vierde aansluitvorm toegevoegd aan de levering. Deze toevoeging bleek nodig omdat de premieberekening voor met name het Pf niet helemaal correct verliep.

De volgende aansluitvormen zijn nu van toepassing:

01: verplicht aangesloten (premieplichtig voor Vf en Pf)
02: vrijwillig aangemeld (premieplichtig voor Vf en Pf)
03: niet aangesloten (geen premieplicht voor Vf en Pf)
04: uitsluitend premieplicht Pf; geen premieplicht Vf

Informatie: Helpdesk Vf/Pf, 045-5798107 (op werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur)

Nieuw reglement Participatiefonds

Het nieuwe reglement van het Participatiefonds voor primair en speciaal onderwijs is gepubliceerd. 

In dit reglement staan de voorwaarden waar werkgevers aan moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding van de kosten van (werkloosheids)uitkeringen van personeelsleden. Elk schooljaar wordt een nieuw reglement vastgesteld. Zo wil het Participatiefonds er voor zorgen dat werkgevers niet te makkelijk afscheid nemen van een personeelslid, om de kosten en daarmee de premies zo laag mogelijk te houden. Er is ook een Regeling Melding Misstanden.

Naar het reglement van het Participatiefonds

Bij 350 besturen negatief getoetste declaraties verrekend

Van de bijna 1100 schoolbesturen worden bij circa 350 besturen negatief getoetste declaraties ten behoeve van het Participatiefonds (Pf) verrekend.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW melden de Tweede Kamer dat dit voor een belangrijk deel schoolbesturen betreft die een zelfstandig wachtgeldbeleid voeren.

De negatief getoetste declaraties ten behoeve van het Pf hebben betrekking op de periode 2012 tot oktober 2015. Er wordt nu door DUO een inhaalslag gemaakt, die naar verwachting eind 2016 zal zijn afgerond.

Lees meer…

VOS/ABB berichtte hier in september al over. Lees DUO loopt jaren achter met verrekenen WW-kosten.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Premiewijzigingen in rekeninstrumenten verwerkt

De premie van het Participatiefonds is en die van het Vervangingsfonds wordt gewijzigd. De rekeninstrumenten Werkgeverslasten PO en Personele kosten PO in onze online Toolbox zijn daarop aangepast.

De geactualiseerde rekeninstrumenten zitten in de map Primair onderwijs. U kunt ze hieronder downloaden:

Werkgeverslasten PO 2015 vs 26okt2015

Personele kosten PO 2015 vs 26okt2015 (alleen voor VOS/ABB-leden)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

WW-kosten vervanger bij compensatieverlof

Met de inwerkingtreding van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs per 1 augustus 2015, is de compensatie van het verlof bij zwangerschaps- en bevallingsverlof gewijzigd. Het reglement van het Participatiefonds is hier formeel nog niet op afgestemd, maar het is nu toch mogelijk vergoedingsverzoeken in te dienen. 

Naast het onderwijsondersteunend personeel, kan nu ook het onderwijzend personeel in aanmerking komen voor een compensatie van het volledige vakantieverlof dat samenvalt met het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Artikel 8B.1 lid 3 CAO PO bepaalt dat onderwijzend personeel bij samenloop van vakantieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof met de zomervakantie (niet met andere schoolvakanties!) voor maximaal 3 weken vakantieverlof kan compenseren. Dit cao-artikel is niet meer van toepassing.

Schoolbesturen lopen tegen het feit aan dat het Reglement Participatiefonds (Pf) niet voorziet in een grondslag voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor de WW-lasten van een vervanger die nodig is als het niet genoten vakantieverlof wordt opgenomen. Het Pf is echter met een oplossing gekomen: vervangers die worden ingezet voor vervanging van een werknemer die het vakantieverlof dat is samengevallen met het zwangerschaps- en bevallingsverlof opnieuw opnemen, kunnen worden ingestroomd op grond van artikel 4:29 (bijzonder onderwijs) of 5:31 (openbaar onderwijs) van het reglement. Dit geldt voor álle schoolvakanties, dus niet alleen voor de zomer

De vergoedingsverzoeken kunnen op deze gronden met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2015 worden ingediend. Deze wijziging van de regeling zal nog worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

DUO loopt jaren achter met verrekenen WW-kosten

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een forse achterstand opgebouwd bij het verrekenen van bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. DUO verwacht dat de achterstand eind 2016 zal zijn ingelopen.

‘De werkloosheidsuitkeringen PO zijn momenteel verrekend tot en met de uitkeringen van 2011’, zo staat in een brief van DUO aan een bij VOS/ABB aangesloten schoolbestuur in het noorden van het land. Het gaat hierbij om uitkeringen waarover het Participatiefonds (Pf) heeft geoordeeld dat die niet voor rekening van het Pf komen.

‘Aangezien de uitkeringen vanaf 2012 nog niet zijn verrekend, zal DUO fasegewijs de uitkeringskosten verrekenen. Eind 2016 zullen de achterstanden met verrekenen zijn ingelopen.’ Dit betekent dat schoolbesturen er rekening mee moeten houden dat dit gevolgen kan hebben voor de hoogte van de rijksbekostiging, omdat de uitkeringskosten daarmee worden verrekend.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

 

Participatiefonds beperkt zich tot CAO PO

Het Reglement Participatiefonds geldt met ingang van 1 januari 2016 uitsluitend voor personeel dat valt onder de CAO PO. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds besloten.

Het besluit heeft met name gevolgen voor schoolbesturen die personeelsleden hebben die vallen onder de CAO Bestuurders PO. Deze vallen met ingang van 2016 dus niet meer onder de werkingssfeer van het Reglement Participatiefonds. Tot die tijd worden vergoedingsverzoeken voor personeel waarop de CAO Bestuurders PO van toepassing is, beoordeeld als ware dit verzoeken voor personeel waarop de CAO PO van toepassing is.

Beëindiging dienstverband
Het Participatiefonds heeft het nieuwe reglement voor het schooljaar 2015-2016 begin juni 2015 vastgesteld. Nu het bijzonder onderwijs vanaf 1 juli 2015 voor ontslag op grond van (langdurige) ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden bij het UWV een ontslagvergunning moet aanvragen, zou een toets bij het Participatiefonds dubbelop zijn. Het Participatiefonds heeft daarom besloten een vrijstellingsregeling te creëren, waarin wordt opgenomen dat werkgevers in het bijzonder onderwijs die al een ontslagvergunning van het UWV hebben, bij het Participatiefonds dezelfde stukken moeten indienen voor het vergoedingsverzoek. Dit voorkomt extra administratieve lasten voor schoolbesturen.
Meer informatie hierover op de site van het Participatiefonds.

Voor het openbaar onderwijs is het bovenstaande niet van toepassing, omdat voor deze werknemers geen ontslagvergunning van het UWV hoeft te worden aangevraagd. De openbare schoolbesturen dienen bij ontslag de regels te volgen die voortvloeien uit het Reglement Participatiefonds.

Reglement Participatiefonds gewijzigd

Het nieuwe reglement van het Participatiefonds (Pf) voor het schooljaar 2014-2015 staat online.

Het reglement is onder andere op drie belangrijke punten gewijzigd:

 • Er zijn artikelen opgenomen voor het indienen van vergoedingsverzoeken voor personele gevolgen van passend onderwijs.
 • Er is een artikel opgenomen voor het indienen van een vergoedingsverzoek voor dienstverbanden die met inachtneming van een sociaal plan zijn beëindigd.
 • Werkgevers die samenwerken in regionale transfercentra, die zich inzetten om werkloosheid van hun personeel te voorkomen en voldoen aan een aantal voorwaarden, kunnen eenmalig een beroep doen op restitutie van de premie.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Laat u niet verrassen na tijdelijk dienstverband!

De eventuele uitkeringskosten van tijdelijk personeel komen na beëindiging van het dienstverband alleen ten laste van het Participatiefonds (Pf) als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het Pf meldt dat schoolbesturen in toenemende mate behoefte hebben aan tijdelijk personeel. Als het bestuur na beëindiging van het dienstverband de eventuele uitkeringskosten ten laste van het Pf wil brengen, moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in het reglement van het Pf. Als daar niet aan wordt voldaan, komen de uitkeringskosten voor rekening van het schoolbestuur.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. het bestuur neemt op of na 15 maart 2014 een werkzoekende in tijdelijke dienst.
 2. het tijdelijk dienstverband loopt tot uiterlijk 31 juli 2014.
 3. de werkzoekende heeft op de dag dat hij in dienst treedt een toegekend, lopend recht op een WW- of bovenwettelijke BBWO- of WOPO-uitkering en zijn laatste werkgever direct voorafgaand aan de WW-uitkering is een werkgever in de zin van de Wet op het primair onderwijs (WPO) of de Wet op de expertisecentra (WEC) is geweest.
 4. het uitkeringsrecht van de werkzoekende loopt tot ten minste 1 augustus 2014.

Om vast te stellen of iemand die het schoolbestuur in dienst wilt nemen voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, kan vanaf 15 maart 2014 een verklaring worden aangevraagd bij het Pf.

Lees meer…

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Wijzigingen in reglement Participatiefonds

Het Participatiefonds (Pf) heeft het reglement voor het schooljaar 2013-2014 gepubliceerd. 

Het reglement is ingrijpend gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • De beëindiginggronden (en termen) zijn gelijkgetrokken met de beëindiginggronden in de CAO PO. Op die manier is direct duidelijk welke beëindiginggrond van toepassing is.
 • De structuur is aangepast, waardoor per beëindiginggrond duidelijk is aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke documenten het Pf verwacht.
 • Er zijn modelverklaringen opgesteld, waarmee kan worden bewezen dat aan de voorwaarden van het reglement is voldaan. Deze verklaringen zijn te downloaden bij het indienen van het vergoedingsverzoek.

U kunt via de website van het Pf een informatieve flyer over het reglement downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl