Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet: wat verandert er?

Juridisch adviseur mr. Cécile van der Goot-Koenig van de Helpdesk van VOS/ABB legt uit wat belangrijke wijzigingen zijn in de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet die per 1 juli 2017 ingaat.

Bedrijfsarts

Iedere werknemer krijgt directe toegang tot de bedrijfsarts via een open spreekuur. Dit kan ook als hij (nog) niet ziek zijn. Medewerkers hebben daarnaast recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. In het huidige recht bestaat die mogelijkheid nog niet, maar kan de werknemer wel een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen indien hij het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts. Het recht van een second opinion geldt overigens alleen voor werknemers. Bedrijfsartsen zijn verplicht om een dergelijk verzoek te honoreren.

Basiscontract

Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Hierin staat in ieder geval het volgende vermeld:

  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
  • Op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en MR zijn geregeld.
  • Hoe medewerkers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
  • Hoe de klachtenprocedures werken;
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Partijen krijgen één jaar de tijd om hun huidige contracten aan de nieuwe voorwaarden aan te passen. Dit betekent dat de basiscontracten op 1 juli 2018 moeten voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Preventie

De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. De bedrijfsarts gaat zich meer richten op preventieve maatregelen. Hij adviseert de werkgever hierover en krijgt in dat kader ook de mogelijkheid om de werkvloer te bezoeken.

Handhaving

De inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid van het basiscontract. De inhoud van het contract is handhaafbaar gemaakt. Tevens kan er een boete opgelegd worden bij het niet melden van beroepsziekten.

Klik hier voor de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Passend onderwijs niet mislukt, vindt Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW spreekt tegen als zou passend onderwijs zijn mislukt. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wilde hem dit in in de mond leggen, maar dat is haar niet gelukt.

Siderius had een reeks vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van het bericht Scholier te vaak ziek thuis in het Algemeen Dagblad. Ze wilde van Dekker weten of hij ook vindt dat passend onderwijs is mislukt ‘nu blijkt dat veel leerlingen zich ziek melden en geen onderwijs volgen’. Siderius stelde in haar vragen dat ‘de daadwerkelijke reden van thuiszitten (depressies, thuissituatie, chronische ziekte) onvoldoende gesignaleerd wordt in het reguliere onderwijs’.

Dekker spreekt in zijn antwoorden tegen als zou passend onderwijs zijn mislukt. ‘Nee. Met de invoering van passend onderwijs, inclusief de maatregelen op het terrein van ‘onderwijs op een andere locatie’, zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk. Hierdoor kunnen meer leerlingen, ook zieke leerlingen, een passend onderwijsprogramma volgen’, aldus de staatssecretaris.

M@ZL West-Brabant

In de vragen van Siderius kwam ook het West-Brabantse GGD-programma M@ZL (Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) aan bod. Ze wilde van Dekker weten in hoeverre de inzet van dit programma het langdurig en regelmatig ziekteverzuim heeft teruggedrongen.

Dekker antwoordt dat evaluatieonderzoek heeft laten zien dat ziekteverzuim gehalveerd wordt. ‘Door leerlingen te begeleiden volgens het M@ZL-protocol kon het ziekteverzuim met de helft worden teruggedrongen in vergelijking met een even grote controlegroep die op de gebruikelijke manier werd begeleid’, aldus de staatssecretaris.

In het septembernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School!, dat op 27 september verschijnt, komt een artikel over M@ZL. U kunt het artikel als preview downloaden.

Suïcide voorkomen met integrale aanpak

Zeven regio’s in Nederland gaan de preventie van suïcide integraal aanpakken. Onder andere scholen hebben hierin een rol. 

Het initiatief Supranet Community van 113Online is gericht op betere herkenning en behandeling van mensen met suïcidaal gedrag. De integrale aanpak is gebaseerd op succesvolle voorbeelden uit onder meer Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Samen suïcide voorkomen

Het idee dat preventie van zelfmoord niet alleen de verantwoordelijkheid is van de zorgsector, wordt volgens 113Online steeds breder gedeeld.

‘Succesvolle suïcidepreventie werkt alleen in een zogeheten community-aanpak’, aldus 113Online. In de integrale aanpak hebben naast onder meer familie en naasten, GGD’s, wijk- of buurtteams, huisartsen en politie ook scholen hun verantwoordelijkheid.

De regio’s die deel uitmaken van Supranet Community zijn Zuidoost-Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zeeland, Friesland, Den Haag, Haarlem/Zuid-Kennemerland en Groningen.

Lees meer…

Ouders verantwoordelijk bij ongelukken met wheelies

Een eventuele aansprakelijkheidsclaim bij een school in verband met een ongeluk als gevolg van het gebruik van wheelies zal geen stand kunnen houden. Dat verwacht VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon.

Wheelies (ook wel heely’s genoemd) zijn kleine wieltjes die in schoenzolen kunnen worden vastgeklikt. Ze zijn vooral populair onder basisschoolleerlingen. Er zijn diverse scholen die het gebruik van wheelies verbieden, omdat er al diverse ongelukken mee zijn gebeurd. Afgezien van het leed dat een ongeluk kan veroorzaken, is het de vraag hoe het verzekeringstechnisch zit en of de school aansprakelijk kan worden gesteld.

Volgens adviseur Henri Damen van Aon zal het met de aansprakelijkheid zo’n vaart niet lopen. Het zijn immers de ouders die verantwoordelijk zijn voor veilig schoeisel voor hun kind(eren). Een claim bij de school lijkt daarom niet logisch. Wel is het verstandig, zo benadrukt Damen, dat de school voor het gebruik van wheelies expliciete gebruiksregels vaststelt. Dat kan een verbod zijn, uit preventieve overwegingen.

De school moet over de gebruiksregels of een verbod op wheelies duidelijk met de leerlingen en hun ouders communiceren om eventuele misverstanden te voorkomen. Het kan immers buitengewoon vervelend zijn om met ouders een discussie te moeten voeren over letselschade. Damen tekent verder aan dat het gezien de toenemende claimcultuur verstandig kan zijn om goed na te denken over het gebruik van wheelies in en om de school.

Hij verwacht dat eventueel letsel door ongelukken die het gevolg zijn van het gebruik van wheelies door de ongevallenverzekering van de school of de betreffende leerling wordt gedekt. Daarbij tekent hij wel aan dat het dan moet gaan om blijvend letsel. Schade zoals een kapotte broek valt daar dus niet onder. Bovendien moet dan duidelijk zijn dat het ongeluk op school is gebeurd of op de weg tussen school en thuis.

Preventie werkt: aantal schoolbranden beperkt

Het aantal branden in en bij schoolgebouwen tijdens de jaarwisseling en de schade die hierdoor is ontstaan, zijn beperkt gebleven. Dit is mede te danken aan tips voor brandpreventie, die VOS/ABB elk jaar in samenwerking met verzekeringspartner Aon onder de aandacht brengt.

Voor zover dit uit een inventarisatie van berichten in de media blijkt, is geen enkele school door brand verwoest. Er is al jaren een dalende tendens waar te nemen van schoolbranden tijdens de viering van oud en nieuw. Tijdens de jaarwisseling 2008-2009 raakten nog 23 schoolgebouwen door brand zeer ernstig beschadigd, waarvan een aantal tot de grond toe afbrandde.

Dit keer was er op Oudjaarsdag brand in de kelder van de openbare basisschool Gevers-Deutz in Oegstgeest. Vermoedelijk was er vuurwerk door ventilatiekieren naar binnen gegooid. Bij openbare basisschool De Wilster in Middelstum (Groningen) was brand in het fietsenhok annex berging. De schade bleef in beide gevallen beperkt.

In Hilversum raakte een lokaal van openbare basisschool De Dubbeldekker door brand beschadigd. Er was door een ingeslagen ruit vuurwerk naar binnen gegooid. In het lokaal was een gloednieuwe speelzaal ingericht.

Bij het Radius College in Breda heeft op Oudjaarsdag een bomenrij in brand gestaan. De brandweer had het vuur snel geblust. In Zeeland woedde korte tijd brand in het fietsenhok van de christelijke basisschool De Schute in Biggekerke en bij de openbare basisschool Duiveland in Nieuwerkerk. In Breda zijn bij de rooms-katholieke basisschool De Werft speeltoestellen door brand verwoest.

In het centrum van Amsterdam is door zwaar vuurwerk een muur ontzet van de dependance aan de Kleine Wittenburgerstraat van openbare basisschool De Parel. Eerder in de kerstvakantie was er in Amsterdam-Noord brand bij de dependance van de oecumenische basisschool De Kinderboom.

Er waren eerder in de kerstvakantie ook (beperkte) branden bij scholengemeenschap Kristallis voor (voortgezet) speciaal onderwijs en de school voor speciaal basisonderwijs De Windroos in Nijmegen, bij de christelijke basisschool Dr. H. Bavinck in Haarlem en bij de openbare basisschool Het Toverkruid in Asten (Noord-Brabant).

In Zwanenburg tussen Amsterdam en Haarlem heeft na de jaarwisseling brand gewoed bij de protestants-christelijke basisschool De Kinheim. Er stonden twee kerstbomen in brand die tegen een muur van het gebouw stonden. De brandweer had het vuur snel geblust. De schade aan het gebouw bleef zeer beperkt.