Schatkistbankieren ook voor openbaar onderwijs

De mogelijkheden bij de schatkist tussen het openbaar en bijzonder onderwijs zijn gelijkgetrokken, bevestigt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer wilde van Dekker weten hoe het voor scholen voor openbaar onderwijs verschil uitmaakt, nu de gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet wordt afgeschaft.

Dit heeft volgens de staatssecretaris voor het openbaar onderwijs tot gevolg dat een rekening-courantkrediet kan worden afgesloten, zonder dat de gemeente hier garant voor hoeft te staan. ‘Het wordt hierdoor voor een instelling in het openbaar funderend onderwijs eenvoudiger om een krediet af te sluiten. Hiermee zijn de mogelijkheden bij de schatkist tussen het openbaar en het bijzonder onderwijs gelijkgetrokken’, aldus Dekker.

Brief over schatkistbankieren

Zijn antwoord volgt op de brief over schatkistbankieren die hij afgelopen november naar de Tweede Kamer stuurde. Daarin wees Dekker erop dat de gemeenten weliswaar verantwoordelijk zijn voor openbaar onderwijs, maar dat de bekostiging ervan via OCW loopt. Bovendien blijkt in de praktijk dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid meestal is overgedragen aan verzelfstandigde schoolbesturen.

‘De invloed van de gemeente is daardoor beperkt, waardoor de invloed van de gemeente bij een rekening-courantkrediet van een instelling in het openbaar onderwijs nauwelijks anders is dan bij een rekening-courantkrediet in het bijzonder onderwijs. Het beleid voor het vragen van een gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet in het openbaar onderwijs wordt daarom afgeschaft’, aldus Dekker toen.

In het februarinummer van ons magazine Naar School! staat een artikel over schatkistbankieren.

Download artikel Schatkistbankieren ook voor openbaar onderwijs

 

Schatkistbankieren ook voor openbaar onderwijs

De gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs wordt afgeschaft, zodat de weg naar schatkistbankieren opengaat. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW neemt hiermee een advies van VOS/ABB over.

Dekker heeft een brief over schatkistbankieren naar de Tweede Kamer gestuurd. In verlengde hiervan gaat hij in op de gemeentegarantie voor het openbaar onderwijs voor een rekening-courantkrediet.

De staatssecretaris concludeert op basis van een interdepartementaal beleidsonderzoek dat de logica van een dergelijk krediet ontbreekt, omdat de gemeenten niet zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van het primair en voortgezet onderwijs.

Bekostiging loopt via OCW

De staatssecretaris wijst erop dat de gemeenten weliswaar verantwoordelijk zijn voor openbaar onderwijs, maar dat de bekostiging ervan via OCW loopt. Bovendien blijkt in de praktijk dat de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid meestal is overgedragen aan verzelfstandigde schoolbesturen.

‘De invloed van de gemeente is daardoor beperkt, waardoor de invloed van de gemeente bij een rekening-courantkrediet van een instelling in het openbaar onderwijs nauwelijks anders is dan bij een rekening-courantkrediet in het bijzonder onderwijs. Het beleid voor het vragen van een gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet in het openbaar onderwijs wordt daarom afgeschaft’, aldus Dekker.

De interdepartementale werkgroep constateerde ook dat gemeenten wel verantwoordelijk zijn en blijven voor de bekostiging van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. De verplichte gemeentegarantie voor leningen voor huisvesting zal daarom in stand worden gehouden. Dat geldt voor zowel het openbaar als bijzonder onderwijs. Dekker sluit zich hierbij aan.

Advies schatkistbankieren overgenomen

Adviseur Ronald Bloemers van VOS/ABB heeft er bij het ministerie van OCW altijd op aangedrongen om de gemeentegarantie voor een rekening-courantkrediet voor het openbaar onderwijs af schaffen. Dekker heeft dat advies nu dus overgenomen.

Bloemers: ‘Dit punt hebben we vaker als achterstelling van openbaar onderwijs aan de orde gesteld, omdat het openbaar onderwijs niet bij nood kan schatkistbankieren, zoals bijzonder onderwijs dat wel kan. De overheid zei dan altijd dat het openbaar onderwijs maar bij de gemeente moest aankloppen.’

Nu de weg naar de gemeente wordt afgesloten, krijgt het openbaar onderwijs volgens Bloemers op basis van het gelijkheidsbeginsel net als het bijzonder onderwijs de mogelijkheid tot schatkistbankieren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

OCW onderzoekt schatkistbankieren in onderwijs

Het ministerie van OCW komt met een onderzoek naar schatkistbankieren in het onderwijs. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker geven op verzoek van de Tweede Kamer nadere informatie over deze vorm van lenen.

Onderwijsinstellingen kunnen op vrijwillige basis bij de schatkist bankieren. Gezien de stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van OCW en het feit dat het departement garant staat voor leningen bij de schatkist, stelt het ministerie een aantal voorwaarden.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een rekeningcourantkrediet (roodstandfaciliteit) en een lening (voor investering in huisvesting). De minister en staatssecretaris gaan hier in een brief aan de Tweede Kamer nader op in.

Openbaar onderwijs benadeeld
Voor instellingen in het openbaar funderend onderwijs is een gemeentegarantie vereist, omdat de gemeente de verantwoordelijkheid draagt voor het beschikbaar stellen van voldoende openbaar onderwijs.

VOS/ABB wijst erop dat deze voorwaarde voor het openbaar onderwijs een extra hobbel is om te kunnen schatkistbankieren. Daardoor wordt het openbaar onderwijs op achterstand gezet ten opzichte van het bijzonder onderwijs, waarvoor deze voorwaarde niet geldt.

Onderzoek
In de Kamerbrief staat ook dat er een onderzoek komt naar schatkistbankieren in het onderwijs. Dat heeft te maken met het aantal leenaanvragen en de omvang van de leningen waar het ministerie van OCW nu garant voor staat. Het onderzoek is gericht op risicobeheer en -beheersing bij het ministerie van OCW.

De uitkomsten van dit onderzoek worden voor de zomer 2016 verwacht.