Te weinig leerlingen: Jeroen Bosch College gaat dicht

Het rooms-katholieke Jeroen Bosch College gaat in 2022 dicht. De Brabantse schoolvereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) meldt dat de school in Den Bosch al jaren te weinig leerlingen trekt en dat ook de prognoses negatief zijn.

OMO moet al jaren financieel bijspringen om de school open te houden. ‘Dit is een onhoudbare situatie. Daarom is besloten om het Jeroen Bosch College te sluiten’, zo staat op de website van het schoolbestuur. Er is een sociaal plan in de maak voor leraren die mogelijk hun baan verliezen.

Lees meer…

In krimpregio’s gaan onherroepelijk scholen dicht

In krimpregio’s zullen de komende jaren onherroepelijk scholen voor voortgezet onderwijs hun deuren moeten sluiten. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen van D66.

De vragen volgden op het nieuwsbericht VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio’s van de NOS. In dat artikel waarschuwt de VO-raad dat in Oost-Nederland, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland scholen zullen verdwijnen.

De minister antwoordt dat ook hij zich zorgen maakt over deze krimpregio’s. ‘Leerlingendaling gaat onherroepelijk leiden tot sluiten en fuseren van scholen: als er minder leerlingen zijn, is het logisch dat er ook minder scholen nodig zijn’, aldus Slob. Het is volgens hem de taak van de schoolbesturen ‘om te voorkomen dat leerlingendaling leidt tot een onacceptabele verschraling van het onderwijsaanbod’.

Lees meer… 

MR-handreiking sluiting/fusie aangepast

De Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is aangepast.

In deze handreiking staat de procedure beschreven die de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) bij een fusie of sluiting van een school kan volgen. Ook staat erin wat de procedure kan zijn als het schoolbestuur een alternatief van de (G)MR afwijst.

WMS gewijzigd

De handreiking is aangepast aan een wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) per 1 januari 2018. Vanaf die datum is het verplicht om alle ouders te raadplegen voordat besluiten over fusie, sluiting, verandering van de grondslag of omzetting van een school worden genomen.

De WMS laat in het midden wie de raadpleging moet uitvoeren. Dat kan de voltallige MR, de oudergeleding of het bevoegd gezag zijn. Ook schrijft de wet niet voor hoe de raadpleging moet plaatsvinden.

In de handreiking wordt ervan uitgegaan dat de raadpleging van de ouders moet gebeuren voordat de MR zijn instemmings- of adviesbevoegdheid bij fusie of sluiting uitoefent en de MR in dit kader alternatieven wil voorstellen aan het bevoegd gezag.

Download aangepaste handreiking

VOO wil dat MR sluiting van school kan tegenhouden

Ouders en docenten in de medezeggenschapsraad moeten de mogelijkheid krijgen om niet in te stemmen met een eventuele sluiting van hun school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil aan de fusietoets het begrip ‘zorgplicht menselijke maat’ toevoegen, met daarbij een extra bevoegdheid voor de medezeggenschap in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), maar dat vindt VOO niet genoeg. ‘De huidige adviesbevoegdheid van de (G)MR bij sluiting van scholen moet een instemmingsbevoegdheid te worden, net als bij fusie en overdracht’, aldus VOO.

Lees de VOO-brief 

Handreiking voor MR bij sluiting of fusie

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen biedt een Handreiking aan ouders die het niet eens zijn met een voorgenomen sluiting of fusie van een school. 

Vaak wil een medezeggenschapsraad (MR) in zo’n geval een alternatief voorstellen. Dat kan bijvoorbeeld zijn de overdracht van de school aan een ander bevoegd gezag. De nieuwe handreiking helpt de MR om zo’n alternatief op de juiste wijze voor te leggen. De stappen die de MR in de vier verschillende fasen van de besluitvorming kan zetten, worden beschreven. Een daarvan is dat de MR zijn achterban kan raadplegen en daarvoor faciliteiten kan aanvragen bij het schoolbestuur. Ook staat in de handreiking wat het gevolg kan zijn als het schoolbestuur het alternatief van de MR afwijst.

De handreiking is in opgesteld door prof. mr. D. Mentink en mr. dr. J. Sperling, op verzoek van staatssecretaris Dekker. Dit past in zijn streven de positie van ouders te versterken. De handreiking is gebaseerd op de huidige Wet medezeggenschap scholen (WMS) en op uitspraken van de landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

De Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school is nu te downloaden op de site www.infowms.nl.

 

Met truc kan opheffing openbare school in augustus 2014

Het is mogelijk om een basisschool van een verzelfstandigd bestuur voor openbaar primair onderwijs met ingang van 1 augustus 2014 op te heffen, maar dat gaat niet zomaar. Het ministerie van OCW meldt dat de medezeggenschapsraad met een bepaalde truc moet instemmen, omdat die ‘juridisch niet helemaal is dichtgetimmerd’. 

Het ministerie laat aan VOS/ABB weten dat ‘strikt juridisch genomen naar de letter van de wet’ niemand bevoegd is om een openbare school van een verzelfstandigd bestuur op te heffen met ingang van 1 augustus 2014.

Dit heeft te maken met het feit dat door de inwerkingtreding per 1 januari 2014 van het nieuwe artikel 159 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) de gemeente niet meer bevoegd is tot de vrijwillige opheffing van een dergelijke school. Tevens geldt dat het verzelfstandigde schoolbestuur nog niet bevoegd is tot opheffing per 1 augustus 2014.

Het ministerie van OCW meldt in een mailwisseling met VOS/ABB dat verzelfstandigde schoolbesturen voor openbaar onderiwjs ‘op grond van het nieuwe artikel alleen vóór 1 augustus 2014 een besluit kunnen nemen dat ze de school per 1 augustus 2015 willen sluiten’. Daarbij geldt dat de gemeente tot 1 februari 2015 de tijd heeft om de openbare basisschool over te nemen.

Het ministerie erkent dat dit ‘een wat onhandige situatie’ is. Achteraf bezien was het volgens OCW beter geweest als er in overgangsrecht voor deze situatie was voorzien, maar dat is dus niet gebeurd.

Het volgende is nu de te volgen weg, meldt het ministerie, om opheffing van een openbare basisschool alsnog per 1 augustus 2014 mogelijk te maken: de openbare rechtspersoon neemt een besluit tot opheffing > de gemeenteraad stemt hiermee in > de gemeenteraad neem het besluit de school niet zelf in stand te houden.

‘De intentie van het nieuwe artikel 159 blijft overeind – we wijken alleen af van de termijnen die in dit nieuwe artikel genoemd zijn’, aldus het ministerie.

OCW wijst nog op twee aandachtspunten:

  • In zowel de oude als de nieuwe situatie mag een school niet gesloten worden als het de laatste openbare school in een straal van 10 km is.
  • Omdat het juridisch niet helemaal is dichtgetimmerd, is het van belang te weten of ook de medezeggenschapsraad het met sluiting van de school eens is. Anders valt niet te voorzien hoe de situatie uitpakt als de MR hiertegen bezwaar maakt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Asbest: Thorbecke SG in Zwolle weer open

De havo/vwo-locatie van de openbare Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle is weer open. Afgelopen donderdag werd het gebouw gesloten, omdat er asbest was aangetroffen.

Donderdagochtend werd een rapportage van een asbestinventarisatie gepresenteerd. Daaruit bleek dat er nader onderzoek nodig was, waarvoor de school uit voorzorg dicht moest.

De resultaten van het onderzoek zijn vrijdagmiddag gepresenteerd. Er is alleen in afgesloten ruimten asbest aangetroffen. De lucht blijkt schoon. ‘Dit betekent dat er met betrekking tot asbest op de Thorbecke Scholengemeenschap geen gezondheidsrisico aanwezig is en ook niet geweest is’, meldt de school.

Het personeel en de leerlingen konden maandag weer gewoon naar school.

Wethouder blij met sluiting zwakke basisschool

De Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) is blij dat de evangelische basisschool Timon in zijn stad dichtgaat.

De school gaat officieel op 1 januari dicht. Het bestuur heeft dat op aandringen van de gemeente besloten. Het onderwijs op het schooltje met 63 leerlingen is volgens de Inspectie van het Onderwijs structureel zeer zwak. De ouders maakten zich daar al lange tijd zorgen over. Er stonden onbevoegde leerkrachten voor de klas en er was veel agressie onder de leerlingen.

De evangelische basisschool werd in 2010 opgericht. Binnen vijf jaar had de school minimaal 300 leerlingen moeten hebben om voort te kunnen blijven bestaan. Het zag er niet naar uit dat dit aantal zou worden gehaald.

Wethouder De Jonge vindt het ‘goed dat er een punt achter wordt gezet’. Hij noemt dat op Twitter ‘de beste oplossing voor de leerlingen’. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de sluiting.

Doordat de school in Rotterdam dichtgaat, moet ook de evangelische basisschool Talitha de deuren sluiten. De school in Utrecht is namelijk een nevenvestiging van de school in Rotterdam.

De Stichting voor Evangelische Scholen (SVeS) is ook actief in Amsterdam, Den Haag, Tilburg, Hoofddorp en Apeldoorn.

In het hele land moties tegen sluiting kleine scholen

Overal in het land komen gemeenteraden in het geweer tegen de door de Onderwijsraad voorgestelde sluiting van kleine scholen. In tal van gemeenten is inmiddels een motie aangenomen, waarin de raadsleden een dringend beroep doen op de staatssecretaris om niet in te gaan op dit advies van de Onderwijsraad.

In de protestmotie geven de gemeenteraden allemaal aan dat kwaliteit van onderwijs niet afhankelijk is van het aantal leerlingen. Ook vinden ze dat het lokale bestuur behoort te beslissen over eventuele sluiting van een school, om de regionale situatie te kunnen meewegen.

Een goed voorbeeld is de gemeente Neerijnen in de Betuwe. Deze gemeente omvat 10 dorpen (Hellouw, Haaften, Tuil, Waardenburg, Neerijnen, Est, Opijnen, Heesselt, Varik en Ophemert), en telt 11 basisscholen. Drie daarvan (in Tuil, Est en Opijnen)  hebben minder dan 100 leerlingen en zouden dus volgens de Onderwijsraad hun deuren moeten sluiten. De gemeenteraad spreekt in zijn motie uit dat niet het leerlingenaantal, maar de kwaliteit van onderwijs bepalend moet zijn voor het bestaansrecht van de scholen, en die kwaliteit is op deze scholen in orde. Daarnaast staat in de motie dat op lokaal niveau moet worden besloten welke voorzieningen behouden moeten blijven: 'Dit is geen zaak voor Den Haag'. Sluiting van de kleine scholen treft niet alleen jonge gezinnen, maar heeft ook grote gevolgen voor de leefbaarheid in de dorpen, aldus de gemeenteraad. De plaatselijke schoolbesturen Fluvium voor openbaar onderwijs en de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs ondersteunen de motie.

'Tekentafel lijkt niet op de werkelijkheid'
Algemeen directeur Anita Burlet van Stichting Fluvium geeft desgevraagd een toelichting op de situatie: 'Op de tekentafel bij de Onderwijsraad lijkt het simpel, maar kom eens kijken hoe de werkelijkheid is. De gemeenten hier beslaan een grote oppervlakte en omvatten veel kleine dorpen. Het gebied wordt doorsneden door grote rivieren, snelwegen en spoorlijnen zoals de Betuwelijn.  Veel kernen hebben maar één school, en als we die dan moeten sluiten omdat er minder dan 100 leerlingen zijn, wordt het onderwijs door al die barrières hier slecht bereikbaar.' Ook Burlet wijst erop dat de kwaliteit in de kleine scholen op orde is: 'Dankzij het grotere bestuursverband met 15 scholen kunnen we in die kleine scholen toch veel voor elkaar krijgen. Dat is zichtbaar in de resultaten.'

Net als in Neerijnen hebben de gemeenteraden in veel andere gemeenten in maart een zelfde motie aangenomen als protest tegen de plannen van de Onderwijsraad. Dat gebeurde onder meer al in Joure, Het Bildt, Dantumadeel, Leeuwarderadeel, Hoogeveen, Stadskanaal, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Almelo, Tubbergen, Twenterand, Kampen, Ede, Putten, Aalten, Brummen, Heerlen, Schiedam, Bernisse en Schagen.

Voor eerdere berichtgeving over dit onderwerp klikt u op 'gerelateerde berichten' in het rode vlak hiernaast.

 

 

Utrechtse ouders willen openbare school houden

Ouders in de Utrechtse wijk Lombok zijn een petitie begonnen voor het openhouden van de openbare Jan Nieuwenhuyzenschool. Het bestuur wil de school sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn. 

De openbare school in de multiculturele wijk heeft 90 leerlingen. Het ziet er volgens de Stichting openbaar Primair Onderwijs (SPO) in Utrecht niet naar uit dat dit aantal de komende jaren omhoog gaat. Daarom wil de stichting de school per 1 augustus aanstaande sluiten. De gemeenteraad moet zich er nog over buigen.

Ouders zijn een petitie begonnen om sluiting tegen te houden. De regionale zender RTV Utrecht meldt dat de petitie door meer dan 400 mensen is ondertekend. De Van Nieuwenhuyzenschool is de enige openbare school in de wijk.

In het januarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs staat een interview met een van de ouders.