Zonder startkwalificatie nog altijd weinig kans op werk

Het aantal jongvolwassenen zonder startkwalificatie dat geen werk en geen uitkering heeft, is de afgelopen jaren licht gestegen, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Toezicht Sociaal Domein doet onderzoek naar de participatie van jongvolwassenen van 18 tot en met 27 jaar die (voortijdig) zijn uitgestroomd uit het voorgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entree-opleidingen in het mbo.

Het blijkt dat deze kwetsbare groep mensen moeilijk aan het werk komt. ‘Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat hun participatie ondanks alle inzet van beleid en uitvoering nog altijd laag is’, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De inspectie voegt daaraan toe dat een deel van de groep geen onderwijs volgt, niet werkt en ook geen uitkering heeft. Het is niet duidelijk waarom het niet lukt om hen mee te laten doen met de maatschappij.

Lees meer…

Zonder startkwalificatie veel minder kans op werk

Wie geen startkwalificatie heeft, komt veel moeilijker aan werk dan wie wel een havo-, vwo- of mbo2-diploma heeft behaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft vanaf 2003 tot en met 2016 de arbeidsdeelname vergeleken van jongeren zonder en jongeren met startkwalificatie. Het betreft specifiek de leeftijdscategorie 15-25 jaar.

Zonder startkwalificatie ligt de arbeidsdeelname in de loop er jaren rond de 50 procent, terwijl dat met startkwalificatie rond de 70 procent ligt.

Bekijk grafiek

Aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalen

In het schooljaar 2013-2014 zijn weer minder jongeren zonder startkwalificatie van school gaan. De uitval wordt sinds 2001, toen ‘de aanval op de uitval’ begon, gestaag minder, maar OCW blijft erin investeren.

In het schooljaar 2001/2002 stopten nog ruim 70.000 jongeren voortijdig met hun opleiding. Afgelopen schooljaar waren dat er 25.970. ‘De daling is te danken aan grote inspanningen van mbo-instellingen, maar ook vo-scholen, gemeenten en andere ketenpartners in de regio hebben goed werk verricht’, zegt minister Jet Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. In de regio Drenthe was de daling het grootst: -25,7 procent.

Sinds de start van ‘de aanval op de uitval’ is veel geïnvesteerd in voortijdig schoolverlaters. Jongeren die nog geen diploma havo, vwo of mbo-niveau 2 hebben, zijn tegenwoordig tot hun 18e jaar leerplichtig. Sinds 2013 stelt het kabinet jaarlijks 150 miljoen euro beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in het mbo. Hiermee wordt de onderwijstijd in het eerste leerjaar van het mbo uitgebreid en wordt intensievere begeleiding in de vorm van loopbaanoriëntatie en coaching van studenten mogelijk.

Download het rapport met de voorlopige schooluitvalcijfers over het schooljaar 2013-2014.