Regioplannen indienen voor technisch vmbo

De regeling voor de transitie van het technisch vmbo is gepubliceerd. De regeling geeft meer duidelijkheid over fase 2, waarin scholen regionale plannen moeten indienen.

Fase 2 is de transitiefase, die in 2020 begint en waarvoor schoolbesturen al dit najaar actie moeten ondernemen. Ze moeten regionale plannen gaan maken.

Deze plannen moeten worden opgesteld door minimaal twee scholen met technisch vmbo, een mbo-instelling en het bedrijfsleven in de regio. Daarbij geldt de eis dat het bedrijfsleven voor minimaal 10 procent hieraan een bijdrage levert, in geld of natura.

De plannen moeten een visie bevatten, gebaseerd op een analyse van de regionale arbeidsmarkt en een prognoses van de leerlingenaantallen. Ook moet er een plan van aanpak worden opgesteld alsmede een begroting.

De vooraanmelding van dergelijke plannen dient vóór 1 november 2018 te geschieden. De plannen moet vóór 1 april 2019 zijn ingediend. De uitvoering ervan staat gepland voor het schooljaar 2019-2020.

Lees meer…

Bètatechniek in voortgezet onderwijs groeit

Bètatechniek neemt in vmbo, havo en vwo een groeiende aandeel voor zijn rekening, blijkt uit de highlights uit de Techniekpact monitor 2018.

Het aandeel vmbo-leerlingen dat in het derde leerjaar van de basisberoeps- of kadergerichte opleiding koos voor een technisch profiel, nam de laatste jaren weliswaar af, maar dat aandeel groeide onder de gediplomeerde vmbo’ers in de gemengde en theoretische leerweg.

Dit aandeel nam bij vmbo-basisberoeps af van 30 procent in het schooljaar 2007-2008 tot 24 procent in 2017-2018. Bij vmbo-kader was in diezelfde periode een afname te zien van 26 tot 22 procent. De groei bij vmbo-gemengd en -theoretisch in de periode van 2006-2007 tot 2016-2017 bedroeg 37>40 procent respectievelijk 38>41 procent.

Het aandeel havo- en vwo-leerlingen met een N-profiel is van 2007-2008 tot 2017-2018 ook toegenomen. Bij de havo was die groei 34>42 procent en bij vwo 55>61 procent. Deze groei deed zich zowel onder jongens als onder meisjes voor.

Tot 3000 euro erbij voor elke leerling technisch vmbo

Vmbo’s met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld, meldt het ministerie van OCW.

Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019. De gemengde leerweg ontvangt hiervan de helft. Dit staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het technisch vmbo er geld bij zou krijgen. De brief van Slob is de uitwerking hiervan.

In deze infographic ziet u de fasering van de regeling voor aanvullende bekostiging van technisch vmbo.

Doekle Terpstra wil meer aandacht voor technisch vmbo

‘Wat betreft het beroepsonderwijs op het vmbo zijn we het kneusje van Europa’, zegt voorzitter Doekle Terpstra van de brancheorganisatie UNETO-VNI.

Brandpunt+ interviewt Terpstra, die tevens aanjager is van het Nationaal Techniekpact 2020. ‘Nederland moet zich schamen’, zegt hij. ‘We hebben het beroepsonderwijs teloor laten gaan.’

Hij wijst de beschuldigende vinger onder andere naar de ouders. Die willen volgens hem ‘het walhalla voor hun kinderen bereiken via havo, vwo of gymnasium’. Volgens Terpstra vinden ouders theorie belangrijker dan de praktijk.

Vmbo heeft het niet door

Ook stelt hij dat het vmbo nog niet doorheeft dat techniek belangrijk is. ‘Op het vmbo heeft men nog het idee dat techniek iets van het verleden is. Maar nee, techniek is van de toekomst. Denk alleen al aan de enorme energietransitie die eraan komt. In het hoger onderwijs hebben ze dat wel begrepen, en het gaat ook gebeuren in het vmbo.’

Lees meer…

‘Onderwijs sluit slecht aan op techniek’

Het groeiende tekort aan personeel in de techniek komt onder andere doordat het onderwijs slecht aansluit op het bedrijfsleven, blijkt uit de ROVC TechBarometer.

Ruim de helft van de technische organisaties verwacht dat het tekort aan technici in de toekomst een negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van Nederland, zo blijkt uit het onderzoek. Eén op de drie ziet op dit moment al negatieve gevolgen ervan.

Als belangrijkste oorzaak voor dit probleem wordt een slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven genoemd. Ook een slecht imago van de technische branche en de vergrijzing spelen een grote rol.

Lees meer…

Meer meisjes kiezen techniek

Meer meisjes op havo en vwo kiezen voor een technische richting, maar in het vmbo is die trend nauwelijks waarneembaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het schooljaar 2006-2007 koos 2 procent van de havo-meisjes en 6 procent van de vwo-meisjes voor Natuur en Techniek, waarbij wiskunde b, natuur- en scheikunde verplicht zijn. In 2017-2018 was dit toegenomen tot respectievelijk 10 en 28 procent.

De stijging werd volgens het CBS ingezet in het schooljaar 2007-2008, toen de vernieuwde tweede fase werd ingevoerd. Hierdoor werd het eenvoudiger om de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid te combineren in een vakkenpakket. Vooral onder meisjes in het vwo is dit dubbelprofiel populair.

Natuur en Techniek is nog steeds het populairst bij jongens. Ook zij kozen de afgelopen tien jaar vaker voor dit profiel, maar het verschil met de meisjes is kleiner geworden.

Weinig vmbo-meisjes kiezen techniek

Onder meisjes op het vmbo blijft Techniek de minst gekozen sector. In het schooljaar 2017-2018 koos 4 procent van de meisjes en 33 procent van de jongens in de leerjaren 3 en 4 van vmbo-b, vmbo-k en vmbo–g voor zo’n opleiding. Het percentage techniekmeisjes op het vmbo neemt nauwelijks toe.

Wint uw basisschool de TechniekTrofee 2018?

Basisscholen in het hele land kunnen weer meedingen naar de TechniekTrofee.

De TechniekTrofee gaat naar de basisschool met het meest inspirerende idee voor wetenschaps- en techniekonderwijs. Er is ook een inspiratieprijs van 2500 euro voor de basisschool die dit onderwijs op een enthousiasmerende manier in het lesprogramma heeft verweven.

Meedoen kan via www.techniektalent.nu/techniektrofee.

Kabinet zet in op dekkend aanbod technisch vmbo

Het kabinet komt met 100 miljoen euro voor onder andere versterking van het technisch vmbo. Daarmee reageren minister Ingrid van Engelshoven van OCW en haar collega Arie Slob op Kamervragen van Kirsten van den Hul van de PvdA over onder andere de aangekondigde sluiting van technische vmbo-opleidingen.

De ministers signaleren dat er de afgelopen jaren een afname te zien was van het aantal vmbo-vestigingen dat technische profielen aanbiedt, maar dat dat aantal in 2016 weer is toegenomen. Daardoor is het aantal vestigingen bijna gelijk aan dat in 2012.

‘Het is het besluit van schoolbesturen om te stoppen of te starten met een profiel techniek. De keuze om te stoppen kan aan veel zaken liggen. Een afname van het aantal leerlingen, waardoor het relatief steeds duurder wordt om een profiel in de lucht te houden, is daarin een belangrijke factor’, aldus Van Engelshoven en Slob.

Levensvatbaarheid technisch vmbo

Zij benadrukken dat in het regeerakkoord is aangekondigd dat het kabinet 100 miljoen euro investeert in een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het technisch vmbo. ‘Deze investering biedt vmbo-scholen samen met vervolgonderwijs en bedrijfsleven de mogelijkheid om blijvend een adequaat en kwalitatief hoogstaand aanbod van technisch vmbo te realiseren’, schrijven de ministers.

Ze voegen eraan toe dat de focus ligt op de levensvatbaarheid van het technisch beroepsonderwijs in de regio.

Lees meer…

Meer oog voor techniek en technologie

De houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen, meldt het Techniekpact op basis van een voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken.

Voorzitter Doekle Terpstra van het Techniekpact heeft de rapportage maandag overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW. Dat deed hij op het Mediapark in Hilversum tijdens het jaarcongres van zijn organisatie.

Bij de voortgangsrapportage hoort de Monitor van het Techniekpact. Daarin wordt de stand van bètatechniek geduid.

Lees meer…

Girlsday in teken van duurzame energie

Circa 11.000 meisjes hebben donderdag een kijkje genomen bij een van de 300 bedrijven in het hele land die aan Girlsday 2017 meededen.

Het startsein van de landelijke actie werd gegeven in het Ingenieur Topshuis bij de stormvloedkering in de Oosterschelde. Meisjes uit het basis- en voortgezet onderwijs deden daar mee aan activiteiten om meer te leren over getijden-, wind- en zonne-energie.

Girlsday in een jaarlijks terugkerend evenement om meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar te interesseren in techniek en ICT. Het is een initiatief van VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek.

‘Vmbo kan technische ontwikkelingen niet bijbenen’

Het vmbo heeft moeite zich aan te passen aan de veranderende wereld, zegt voorzitter Doekle Terpstra van het Techniekpact in het Financieele Dagblad.

‘Een aantal gebieden, zoals Noord-Holland, Friesland en Limburg, kampt met demografische krimp en een docententekort. Daar weten we met piepen en kraken het technisch vmbo overeind te houden, laat staan in te spelen op de toekomst. Dat is een gevaar voor vervolgopleidingen in het mbo en daarmee voor de doelen van het Techniekpact‘, aldus Terpstra.

In de krant komt ook voorzitter Ineke Dezentjé Hamming van ondernemersvereniging FME aan het woord.  ‘Door de opkomst van zelfrijdende auto’s gaat het werk van automonteurs radicaal veranderen, maar in het onderwijs lijkt dat nauwelijks door te dringen’, aldus Dezentjé Hamming.

Lees meer…

In het aprilnummer van ons magazine Naar School! komt een artikel over de manier waarop de openbare RSG Wolfsbos in Hoogeveen samenwerkt met opleidingscentrum Bouwmensen in Ruinen om ook in het krimpgebied waarin deze school opereert te zorgen voor goed techniekonderwijs dat aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven.

 

‘Genoeg geld voor wetenschap en technologie’

Het primair onderwijs heeft genoeg geld voor lessen wetenschap en technologie. Dat staat in antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA).

De vragen aan Dekker volgden op een brandbrief van het Scholennetwerk voor Onderwijsinnovatie WTE. In die brief staat dat de financiële ondersteuning van de scholen om de beoogde ambities van het kabinet in het kader van het Techniekpact te realiseren ‘volstrekt onvoldoende’ is.

Daar is Dekker het niet mee eens: ‘Voor stimulering van de lessen wetenschap en technologie is het budget toereikend. Scholen ontvangen in de lumpsum en via de prestatiebox middelen om goed gestalte te geven aan de lessen. Daarnaast ontvangen regionale netwerken van schoolbestuurders middelen om het onderwijs extra te stimuleren.’

Lees meer…

Leraren worstelen met ontwerpend leren

Leraren van basisscholen zijn over het algemeen nog niet vaardig genoeg om kinderen onderzoekend en ontwerpend te laten leren, blijkt uit onderzoek van de schoolleidersvakbond AVS.

Vrijwel alle 179 schoolleiders die de AVS voor dit onderzoek heeft benaderd, willen dat onderzoekend en ontwerpend leren een basisactiviteit wordt in het onderwijsaanbod. Daar is dan wel scholing van de leerkrachten voor nodig, omdat die hier over het algemeen nog niet de vaardigheid voor hebben.

Onderzoekend en ontwerpend leren heeft onder andere betrekking op wetenschap en techniek.

Lees meer…

Nederlandse kinderen rekenen iets minder goed

Nederlandse basisschoolkinderen zijn wat minder goed gaan presteren als het gaat om rekenen en natuuronderwijs. Dat blijkt uit het rapport Trends in International Mathematics and Science Study 2015 (TIMSS) dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

TIMSS is een internationaal steekproefonderzoek naar de basisvaardigheden van kinderen in groep 6 op het gebied van rekenen en natuuronderwijs. Ditmaal namen 49 landen deel aan deze vierjaarlijkse studie.

Dekker meldt in de brief bij het rapport dat Nederlandse kinderen zowel voor rekenen als natuuronderwijs ruim boven het TIMSS-gemiddelde presteren. ‘Ons basisonderwijs slaagt er consequent goed in om vrijwel alle leerlingen in groep 6 minstens op het basisniveau te krijgen’, aldus Dekker.

De staatssecretaris merkt echter ook op dat het aantal leerlingen dat het op één na hoogste niveau haalt, ten opzichte van de vorige meting is afgenomen. ‘Als gevolg hiervan dalen de gemiddelde prestaties van de Nederlandse leerlingen voor beide vakgebieden licht.’ Het gaat volgens hem om een meerjarige trend.

Meisjes vinden bètavakken steeds leuker

Bètavakken worden steeds populairder bij meisjes. Dat meldt Qompas, een platform voor studie- en carrièrekeuze, loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Qompas deed onder 25.000 scholieren uit de derde klas havo/vwo onderzoek naar de populariteit van schoolvakken. Het populairst is Engels, gevolgd door lichamelijke opvoeding. Het minst populair is levensbeschouwing, gevolgd door muziek.

Dat bètavakken, zoals scheikunde, natuurkunde en biologie, met name bij meisjes steeds populairder worden, komt volgens Qompas onder meer door het succes van jarenlange campagnes om deze vakken te promoten.

Meisjes doen het beter

Uit het onderzoek blijkt verder dat meisjes gemiddeld iets hogere cijfers halen dan jongens. Gemiddeld scoren jongens voor alle vakken een 6,8 en meisjes een 7.

Lees meer…

Vmbo’s krijgen geen extra geld voor techniek

Vmbo-scholen hoeven niet te rekenen op extra geld voor de relatief dure technische profielen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

De brief van Dekker volgt op de grote zorgen die de werkgeverskoepel VNO-NCW, brancheorganisatie MKB Nederland en het Platform Techniek hadden geuit over de financiering van het vmbo, en dan met name van de technische profielen.

Technisch vmbo belangrijk

De staatssecretaris benadrukt dat goed technisch beroepsonderwijs erg belangrijk is, maar hij maakt ook duidelijk dat daar niet meer geld voor beschikbaar zal komen. Hij gaat ervan uit dat de scholen genoeg hebben aan de reguliere bekostiging. Als ze meer geld nodig hebben, dan moeten ze dat van hem maar uit hun reserves halen.

Dekker reageert op dezelfde manier op zorgen van het Teylinger College. Deze school in het Zuid-Hollandse Voorhout had ook aan de bel getrokken over de betaalbaarheid van het technisch beroepsonderwijs.

Girlsday om meisjes te interesseren voor techniek

Een recordaantal van ruim 10.000 meisjes en meer dan 300 bedrijven doen mee aan de zevende editie van Girlsday. Deze techniekdag is bedoeld om meisjes te interesseren voor een technische opleiding.

Girlsday is een activiteit van expertisebureau VHTO, dat meisjes in de leeftijd van 10 tot 15 jaar kennis wil laten maken met bètavakken, techniek en ICT. VHTO wil de participatie van meisjes in deze sectoren vergoten.

Vorige week was er in Rotterdam ook een techniekdag voor jongens. De ROC’s Albeda en Zadkine zien dat niet alleen meisjes, maar ook veel jongens niet goed op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden in de techniek.

Boysday moet jongens interesseren voor techniek

In Rotterdam wordt de Boysday Techniek gehouden. Deze techniekdag is een initiatief van de ROC’s Albeda en Zadkine om jongens die nu in het voortgezet onderwijs zitten te interesseren voor een technische beroepsopleiding. Op 14 april volgt in het hele land de Girlsday Techniek, speciaal voor meisjes.

Het is voor het eerst dat er in Rotterdam ook een techniekdag voor jongens is. Tot nu toe was er alleen zo’n dag voor meisjes, maar Albeda en Zadkine zien dat ook veel jongens in het voortgezet onderwijs niet goed op de hoogte zijn van de beroepsmogelijkheden in de techniek.

Op 14 april volgt in het hele land de Girlsday Techniek. Hiervoor hebben zich meer dan 10.000 meisjes aangemeld. Er doen ruim 300 bedrijven aan mee.

Ans Hekkenberg nieuwe ambassadeur Techniekpact

Communicatieadviseur en wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg is de nieuwe ambassadeur van het Techniekpact.

Hekkenberg studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft een grote passie voor wetenschap en techniek. Zij gaat zich als ambassadeur van het Techniekpact richten op het interesseren van met name meisjes op het vmbo en mbo voor de techniek.

Bedrijven, overheid en onderwijs vinden elkaar in techniek

Twee jaar na de ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 hebben bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar rond techniek gevonden. Dat concluderen minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW en minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Zij baseren zich op de voortgangsrapportage en monitor van het Techniekpact. Daarin staat dat duizenden bedrijven betrokken zijn bij het verbeteren van de beeldvorming van de technische sector bij kinderen en jongeren. Binnen de publiek-private samenwerkingsverbanden heeft het bedrijfsleven ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd. Dit heeft als resultaat dat de positieve trend van meer instroom in bètatechniek-opleidingen zich doorzet.

Staatssecretaris Dekker benadrukt naar aanleiding van de voortgangsrapportage en de monitor dat het belangrijk is om kinderen vroeg uit te dagen om techniek leuk te vinden: ‘Leerlingen zijn al jong nieuwsgierig en dat moet je stimuleren. Dat kan als je al op de basisschool spelenderwijs begint en ervoor zorgt dat je op de middelbare school de interesse voor techniek vasthoudt. Je ziet ook al resultaten: leerlingen in het voortgezet onderwijs kiezen steeds vaker voor een bètaprofiel. In het VWO zit dit percentage op 62 procent.’

Bussemaker geeft startschot Girlsday

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft het startschot voor Girlsday. Dat deed ze in aanwezigheid van honderd meisjes bij verpakkingenproducent Smurfit Kappa Zedek in Deventer.

Girlsday is een activiteit van VHTO, het landelijk expertisebureau om meer meisjes en vrouwen kennis te laten maken met bètavakken, techniek en ICT. In heel Nederland openen ruim 300 bedrijven hun deuren voor 8500 meisjes van 10 tot 15 jaar.

Lees meer…

Jongens
In Rotterdam was op vrijdag 17 april de Boysday Techniek. Ruim 180 jongens uit het voortgezet onderwijs hadden zich hiervoor aangemeld.

De techniekdag voor jongens werd georganiseerd door het Albeda College en Zadkine en vond plaats op de RDM Campus in Rotterdam-Heijplaat.

Kabinet verdubbelt miljoeneninjectie in techniekonderwijs

Het kabinet verdubbelt de investering van 140 miljoen euro van bedrijven in technisch onderwijs. Dat hebben de minister Jet Bussemaker van OCW en Henk Kamp van Economische Zaken één jaar na ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 bekendgemaakt.

Het Nationaal Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Er staan concrete afspraken in tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

In de rapportage Nationaal Techniekpact 2020 – één jaar na ondertekening staat dat de urgentie van de afspraken onverminderd groot is. Er zijn nog wachtlijsten van scholen in het voortgezet onderwijs die geen ondersteuning kunnen krijgen van het bedrijfsleven. Tevens zijn er nog altijd vmbo’s die moeite hebben hun techniekopleidingen rendabel te houden. Het aantal meisjes dat voor techniek kiest is nog te laag.

Maar in de rapportage staat ook dat het eerste jaar belangrijke positieve ontwikkelingen heeft laten zien. Zo neemt de belangstelling voor technische opleidingen toe en groeit in Nederland de waardering voor technisch vakmanschap en de maakindustrie.

Bovendien zijn in de sectorakkoorden van het primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over wetenschap, techniek en technologie. In het eerste jaar van het pact is ook de kennisbasis natuurwetenschap en technologie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gereed gekomen.

Speciale editie Donald Duck over digitaal programmeren

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft dinsdagochtend het eerste exemplaar van de DigiDuck in ontvangst genomen.

De speciale Donald Duck-editie wordt in een oplage van 300.000 stuks verspreid. Met het initiatief wordt aandacht gevraagd voor de noodzaak om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan het leren van digitaal programmeren.

Minister Bussemaker zegt te hopen dat de speciale uitgave meer jongeren enthousiast maakt voor techniek: ‘De DigiDuck nodigt kinderen uit tot nieuwsgierigheid, tot doordenken en doorvragen. Om samen met elkaar of met je ouders aan de hand van het verhaal te praten over hoe dingen werken. Wat het verband is tussen a en b? Vaardigheden die kinderen goed kunnen gebruiken in de 21e eeuw.’

Lees meer op de website van Kennisnet.

Meer meisjes kiezen bètastudie

Meisjes kiezen na het voortgezet onderwijs vaker voor een bètatechnische studie in het hbo of op de universiteit.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke studenten aan een bètatechnische hbo-studie dit collegejaar met 20 procent is toegenomen ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal vrouwelijke bètastudenten in het hbo is nog steeds minder groot dan het aantal mannelijke studenten, maar vertoont een sterkere groei dan de 5 procent die te zien is bij het aantal nieuwe mannelijke studenten dat in het hbo voor bètatechniek kiest.

Op de universiteiten ligt het aantal vrouwelijke bètatechniekstudenten bijna 15 procent hoger dan in het vorige collegejaar.

Techniekpact voor meer praktische vakmensen

In Science Center NEMO in Amsterdam hebben onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties uit het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de regionale en landelijke overheid het Techniekpact 2020 ondertekend.

Er komt een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren. Dit begint al in de basisschool. Met een bedrag van 400 miljoen euro moet (bij)scholing van docenten worden gerealiseerd en moet hun technische kennis worden vergroot. Het doel van het Techniekpact 2020 is om meer jongeren voor techniek te laten kiezen, zodat de personeelstekorten in die sector kunnen worden beperkt.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is blij met de gemaakte afspraken: ‘Veel bedrijven die groeikansen zien, moeten die laten lopen omdat ze niet aan genoeg technische vakmensen kunnen komen. Daar gaan we nu met elkaar verandering in brengen. Het is leuk en lucratief om als student of als werknemer te kiezen voor techniek en technologie.’

Ga voor alle informatie naar www.techniekpact.nl.