Weer Kamervragen over ‘dure zzp’ers’ in onderwijs

CDA-Kamerlid Michel Rog heeft Kamervragen gesteld over ‘dure zzp’ers’ in het onderwijs. Directe aanleiding daarvoor was een bericht van de Telegraaf. Zijn vragen zijn min of meer een herhaling van vragen van de SP en GroenLinks.

In het Telegraaf-bericht staat dat ‘zzp-leraren en docenten die zich via detacheringsbureaus laten inhuren’ scholen veel geld kosten, terwijl zij ‘de hoge werkdruk en de administratieve rompslomp proberen te omzeilen’.

‘Dubbele kosten’

‘Deze leraren willen wel de lusten en niet de lasten’, zo citeert de Telegraaf voorzitter Petra van Haren van schoolleidersvakbond AVS. ‘Naast een mindere onderwijskwaliteit kost het een school soms wel het dubbele van een normale leerkracht. Bovendien doen ze niet mee aan vergaderingen en oudergesprekken.’

De AVS-voorzitter wees er afgelopen september op dat de inzet van docenten via het uitzendbureaus 30 tot 50 procent extra kosten met zich meebrengt. Maar Van Haren benadrukte toen ook dat een verbod op het inhuren van docenten via uitzendbureaus niet nodig is. ‘Een schooldirecteur heeft altijd zelf de keuze om gebruik te maken van een uitzendbureau of niet’, aldus Van Haren.

CDA-Tweede Kamerlid en oud-voorzitter van vakbond CNV Onderwijs Michel Rog wil nu van onderwijsminister Arie Slob weten hoe hij denkt over de toename van het aantal zzp’ers in het onderwijs. Hij vraagt zich onder andere af of het alleen om leraren gaat of dat er ook zzp’ende onderwijsondersteuners zijn.

Ook wil Rog van Slob weten of zzp’ers inderdaad duurder zijn dan personeel dat onder de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs vallen.

Herhaling van zetten

De vragen van Rog aan Slob zijn min of meer een herhaling van vragen die zijn collega’s Peter Kwint van de SP en Lisa Westerveld van GroenLinks vorig jaar april stelden. Hun vragen volgden op een bericht van RTL Nieuws over de toename van het aantal zzp-docenten.

De minister gaf toen aan dat hij het onwenselijk vindt als ‘onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen’. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Het is volgens hem aan de schoolbesturen om ‘te kijken welke contractvorm het beste past en mogelijk is’.

De minister merkte toen ook op dat met de inzet van zzp’ers kan worden voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is, ‘met alle gevolgen van dien voor de werkdruk en/of de voortgang van het onderwijs’.

‘Zzp’ers niet duurder’

Magazine Naar School! van VOS/ABB besteedde vorig jaar uitgebreid aandacht aan de opkomst van zzp’ers in het onderwijs. In het artikel Zzp’er in het onderwijs. Kans of risico? komen onder anderen de zzp’ende docenten Arthur Krijgsman en Tineke de Jong aan het woord.

Zij herkennen zich niet in het beeld dat ze wel de lusten, maar niet de lasten van het vak zouden willen. ‘Vergaderingen en rapportgesprekken: daar lopen wij niet voor weg, die doen wij ook’, zeggen ze. Beiden benadrukken bovendien dat hun manier van werken het schoolbestuur geen extra geld kost: ‘Wij krijgen geen vakantiegeld, geen pensioenrechten, en betalen zelf onze nascholing en onze belastingaanslag. Per saldo zijn wij ongeveer even duur als een vaste leerkracht.’

Slob legt uitzendbranche geen strobreed in de weg

Onderwijsminister Arie Slob gaat niet in gesprek met de uitzendbranche over de hoge tarieven die uitzendbureaus vragen. Dat meldt hij in antwoord op Kamervragen.

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul en de SP’er Jasper van Dijk wilden dat Slob de uitzendbranche erop zou aanspreken dat sommige bureaus zeer hoge tarieven vragen nu het lerarentekort steeds groter wordt.

De minister geeft weliswaar aan dat hij het ‘onwenselijk’ vindt dat er uitzendbureaus zijn die de krapte op de onderwijsarbeidsmarkt gebruiken om extra hoge tarieven te vragen, maar het is en blijft de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om met uitzendbureaus afspraken te maken over de tarieven.

‘Ik vind het op dit moment niet nodig om met de uitzendbranche specifiek over de rol van uitzendbureaus in het onderwijs te spreken’, aldus Slob.

Lees meer…

AVS vindt verbod op inzetten uitzendbureaus onnodig

Een verbod voor het onderwijs op het inzetten van uitzendbureaus is niet nodig. ‘Een schooldirecteur heeft altijd zelf de keuze om gebruik te maken van een uitzendbureau of niet’, zegt voorzitter Petra van Haren van schoolleidersvakbond AVS.

De AVS hield een enquête onder haar leden. Daaruit blijkt dat 72 procent van de schoolleiders de personeelstekorten in het onderwijs – dit betreft zowel leraren als schoolleiders – als de grootste uitdaging ziet. Van Haren spreekt van een gevaar voor de samenleving. ‘Het tekort aan schoolleiders betekent op de korte termijn een probleem voor leraren en op de lange termijn voor de kwaliteit van het onderwijs.’

De enquête wijst ook uit dat bijna een kwart van de schoolleiders afgelopen jaar gebruikmaakte van zzp’ers en ruim een derde bemiddelaars, uitzendbureaus of headhunters inschakelde. Van Haren wijst erop dat een uitzendkracht ’30 tot 50 procent meer’ kost en dat daardoor steeds minder geld overblijft voor vaste leerkrachten.

Schoolleiders benoemen dit als een aanslag op de publieke middelen voor onderwijs, zo blijkt uit de enquête. Een verbod op de inzet van uitzendbureaus is volgens de voorzitter van de AVS echter niet nodig: ‘Een schooldirecteur heeft altijd zelf de keuze om gebruik te maken van een uitzendbureau of niet.’

Lees meer op de website van de AVS

In de Volkskrant staat naar aanleiding van de enquête van de AVS het artikel Schooldirecteuren kritisch op inhuren docenten via uitzendbureaus: ‘Vervanger kost 20 duizend euro meer’

Schoolbesturen willen uitzendbureaus uitbannen

Schoolbesturen moeten geen uitzendbureaus meer inschakelen. Dat vinden de besturen voor primair onderwijs in Zaanstad.

Zaan Primair en Stichting Agora benadrukken dat uitzendbureaus duur zijn. Bovendien zouden schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners die via een uitzendbureau werken, niet zo betrokken zijn bij de school.

De Zaanse schoolbesturen deden hun oproep tijdens de algemene ledenvergadering van de PO-Raad. De aanwezige leden reageerden er positief op.

Hoge salarissen en auto van de zaak

In de Tweede Kamer is ook onvrede over uitzendbureaus die het onderwijs veel geld kosten. PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul stelde vragen aan onderwijsminister Arie Slob over ‘de ontwikkeling dat zulke bureaus leerkrachten hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto beloven’.

Slob reageerde daarop door te stellen dat hij dit ‘geen wenselijke ontwikkeling’ vindt, maar dat hij er niets aan kan doen. Leraren zijn volgens hem vrij zelf hun werkgever te kiezen en verder is het een zaak van de schoolbesturen, zo staat in zijn antwoorden.

Het staat leraren vrij te kiezen voor dure uitzendbureaus

‘Het staat leraren vrij een werkgever te kiezen’, stelt onderwijsminister Arie Slob in reactie op berichten dat een deel van de leraren ervoor kiest om te gaan werken voor dure uitzendbureaus.

Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA had vragen gesteld over deze ontwikkeling. Zij wilde van Slob weten of hij ‘de ontwikkeling dat zulke bureaus leerkrachten hogere salarissen en bijvoorbeeld een auto beloven’ als een verschijnsel ziet ‘dat nu eenmaal hoort bij het alledaagse kapitalisme’.

De minister laat in zijn reactie weten dit ‘geen wenselijke ontwikkeling’ te vinden, maar hij benadrukt ook dat leraren zelf hun werkgever kunnen kiezen. ‘In deze tijd waarin we te maken hebben met een lerarentekort, hebben leraren meer te kiezen’, aldus Slob.

Tevens wijst hij erop dat het werven van personeel een zaak is van de schoolbesturen. ‘Dat geldt ook voor de inhuur van personeel via bureaus en de tarieven daarvan’, zo schrijft hij.

Lees meer…

Slob hekelt uitzendbureaus die tarieven verhogen

Het is een slechte ontwikkeling dat uitzendbureaus het lerarentekort aangrijpen om hun tarieven te verhogen. Dat vindt onderwijsminister Arie Slob.

Slob reageert op Kamervragen van SP’er Peter Kwint. Die wilde van de minister weten hoe hij denkt over de ontwikkeling dat ‘scholen in zee gaan met dure uitzendbureaus en bemiddelingsbureaus om leraren te werven, waardoor tonnen aan onderwijsgeld terecht komen bij dit soort commerciële bedrijven’.

De minister vindt dit geen goede ontwikkeling, maar hij benadrukt in zijn antwoorden dat scholen en hun besturen wel voor de taak staan om voldoende personeel voor de klassen te krijgen om het onderwijs vorm te geven.

‘Door de schaarste op de arbeidsmarkt zien we dat het in het primair onderwijs (…) lastig is om voldoende leraren te vinden. Hoewel scholen en besturen vaak heel creatief zijn (…), lukt het echter niet altijd om een oplossing te vinden binnen hun eigen personeelsformatie. In die situaties kan een beroep worden gedaan op uitzend- en bemiddelingsbureaus’, aldus Slob.

Hij voegt hieraan toe dat het inschakelen van uitzendbureaus voor het inhuren van leraren op zich niet nieuw is. Ook laat hij aan Kwint weten dat de CAO PO hier ruimte voor biedt ‘in gevallen van vervanging wegens ziekte of buitengewoon verlof, activiteiten van tijdelijke aard en bij onvoorziene omstandigheden’.

Slob laat echter ook weten dat hij het een slechte ontwikkeling vindt dat uitzendbureaus het lerarentekort aangrijpen om hun tarieven te verhogen.

Lees meer…

Hogere premies afdragen voor uitzendkrachten

Een regeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan het duurder maken om uitzendkrachten in te huren.

De nieuwe regeling heeft tot gevolg dat voor uitzendkrachten hogere premies moeten worden afgedragen aan het UWV. Het is aan de uitzendbureaus of zij die hogere premies doorberekenen aan de organisaties die uitzendkrachten inhuren, bijvoorbeeld in het onderwijs.

Het is dus niet op voorhand te zeggen dat de nieuwe regeling ertoe zal leiden dat schoolbesturen meer gaan betalen voor leraren op uitzendbasis.

De regeling komt van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij bewerkstelligt ermee dat uitzendbureaus geen gebruik meer kunnen maken van de mogelijkheid om minder premies af te dragen dan andere werkgevers.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

‘Veel geld kwijt aan uitzendbureaus? Eigen schuld!’

Schoolbesturen die klagen dat uitzendbureaus zo duur zijn, moeten beseffen dat ze zelf het ‘uitzendmonster’ hebben gecreëerd. Dat vindt arbeidseconoom Ronald Dekker van de Universiteit Tilburg, meldt Trouw.

‘Scholen waren jarenlang onvoldoende bereid om docenten zekerheid te bieden. Ze hebben zelf hun arbeidsmarktpositie uitgehold. Nu schreeuwen de schoolbesturen moord en brand omdat ze mensen nodig hebben. Dit monster hebben ze zelf gecreëerd’, zo citeert de krant de Tilburgse arbeidseconoom, die eraan toevoegt dat de uitzendbureaus er de vruchten van plukken.

Scholen zullen volgens hem beter hun best moeten doen om leerkrachten aan zich te binden, maar een goede reputatie als werkgever heb je als school niet zo makkelijk hersteld, benadrukt hij. Bovendien is het volgens Dekker ‘te simpel om te denken dat iedereen vanzelf komt als je mensen in vaste dienst neemt’. Dat is ook niet altijd mogelijk, beseft hij.

Lees meer…