Eerste Kamer akkoord met halvering collegegeld

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor een halvering van het collegegeld. De halvering geldt voor nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten. Wie een lerarenopleiding gaat volgen, betaalt ook in het tweede jaar de helft van het reguliere collegegeld.

Het wetsvoorstel komt van minister Ingrid van Engelshoven van OCW. Zij denkt dat de halvering van het collegegeld meer leerlingen doet besluiten om te gaan studeren.

Het besluit om nieuwe studenten van lerarenopleidingen ook in hun tweede jaar de helft van het collegegeld te laten betalen, is een maatregel tegen het oplopende lerarentekort.

Tot lerarenopleidingen behoren:

  • opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo – bacheloropleiding)
  • opleiding tot leraar voortgezet onderwijs of mbo in de tweede graad (bacheloropleiding)
  • opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad (masteropleiding)

De halvering van het collegegeld betekent dat studenten in hun eerste jaar 1030 euro betalen in plaats van 2060 euro. Voor studenten aan lerarenopleidingen geldt dat dus ook in het tweede jaar.

De maatregel heeft alleen betrekking op nieuwe studenten die in of na het studiejaar 2018-2019 beginnen.

Lees meer…

Universiteit wil af van falende studenten

Universiteiten zitten in hun maag met studenten die de eindstreep niet halen. Ze willen deze studenten sneller kunnen wegsturen. Dat zegt de rector magnificus van Universiteit Utrecht, Bert van der Zwaan, vandaag in zijn afscheidsinterview in dagblad Trouw.

Volgens Van der Zwaan lopen er op de universiteiten momenteel te veel studenten rond die geschikter zijn voor het hoger beroepsonderwijs (hbo). ‘Dat zie je ook aan de uitval: 25 procent van de studenten stopt met een studie’, aldus Van der Zwaan. Hij wil studenten ‘die hier eigenlijk niet thuishoren’ sneller kunnen verwijzen naar het hbo.

‘Selectie schrikt af’

Het pleidooi van de Utrechtse rector magnificus valt slecht bij studentenorganisaties. Selectie zou jonge mensen met een migratieachtergrond of studenten van wie de ouders niet hebben gestudeerd, afschrikken. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) wijst  erop dat bij sommige studies, zoals geneeskunde, al selectie aan de poort is toegestaan, en dat universiteiten ook al studenten mogen wegsturen als ze in het eerste jaar niet genoeg studiepunten halen. De Vereniging van Universiteiten VSNU kan zich wel vinden in de woorden van Van der Zwaan, meldt dagblad Trouw.

 

 

Maatschappijprofielen sluiten niet aan op universiteit

Leerlingen met een natuurprofiel doen het beter op de universiteit, ook in de alfa- en gamma-opleidingen. Omdat dit niet het doel was van de verschillende vwo-profielen, pleit promovenda Els van Rooij voor een nieuwe discussie hierover. Zij vindt ook dat er meer universitair geschoolde vwo-leraren moeten komen. 

Uit haar onderzoek blijkt dat bètaleerlingen nieuwsgieriger zijn, meer wetenschappelijke interesse hebben en mede daardoor beter voorbereid lijken te zijn op de universiteit. Zij stelt dat de reden ook gezocht kan worden bij de negatieve beeldvorming van alfa- en gammawetenschap ten opzichte van bètawetenschap.

Wat betreft haar pleidooi voor meer universitair geschoolde vwo-leraren, benadrukt Van Rooij dat die nodig zijn voor een goede voorbereiding van vwo-leerlingen op een universitaire opleiding.

Lees meer…

Nederland hoger opgeleid: meer havo en vwo

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ziet dat in Nederland sinds 1990 een groter aandeel van de bevolking hoger is opgeleid. Meer mensen hebben een havo- of vwo-diploma gehaald en het aantal mensen met een opleiding op hbo- of universitair niveau is verdubbeld. Een steeds kleiner deel van de bevolking heeft geen startkwalificatie.

Het SCP meldt in het rapport De sociale staat van Nederland ook dat meisjes/vrouwen het in het onderwijs beter zijn gaan doen dan jongens/mannen. In 1990 was 53 procent van de mensen met een diploma in het hoger onderwijs man en 47 procent vrouw, sinds de eeuwwisseling is die verhouding ongeveer 44 om 56 procent.

In het rapport staat verder dat Nederlanders met een migratieachtergrond nog altijd een onderwijsachterstand hebben, maar dat hun gemiddelde opleidingsniveau wel stijgt. Doordat ook het opleidingsniveau van autochtone Nederlanders omhoog gaat, blijft het verschil tussen autochtoon en allochtoon echter bestaan.

Een ander punt dat het SCP aanstipt, is dat de prestaties van de huidige generatie leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs slechter is voor met name wiskunde en rekenen dan vijftien tot twintig jaar geleden.

Lees meer…

Numerus fixus houdt examenkandidaat niet tegen

De 91 opleidingen in het hoger onderwijs met een numerus fixus zijn dit jaar massaal overtekend, meldt de Telegraaf. De krant baseert zich op gegevens van Studiekeuze123, een website met informatie over opleidingen van hogescholen en universiteiten.

Het blijkt dat er 46.542 aanmeldingen zijn voor opleidingen waarvoor een maximumaantal toelatingen geldt, terwijl er bij die studies plaats is voor 19.608 studenten. Daarbij moet wel worden aangetekend dat aankomend studenten zich voor meer dan één studie kunnen aanmelden.

IBA populairste studie met numerus fixus

De Engelstalige opleiding International Business Administration aan de Erasmus Universiteit Rotterdam mag zich volgens de Telegraaf met 2299 aanmeldingen de meest gewilde universitaire studie noemen. Er is plaats voor 575 eerstejaarsstudenten.

Andere populaire studies met een numerus fixus zijn geneeskunde met in totaal 8404 aanmeldingen (vorig jaar 3865), terwijl er aan de universiteiten die deze studie aanbieden slechts 2785 plaatsen beschikbaar zijn. Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is met een verdubbeling van het aantal aanmeldingen tot 1043 ten opzichte van vorig jaar ook zeer in trek. Er worden maar 225 studenten toegelaten.

In het hoger beroepsonderwijs staat de opleiding Fashion & Textile Technologies van de Hogeschool van Amsterdam op nummer 1 met 1290 aanmeldingen, terwijl er plaats is voor 410 studenten.

Motivatie en prestaties

Centrale loting voor opleidingen met een numerus fixus bestaat niet meer. Aspirant studenten die zich voor een dergelijke opleiding hebben aangemeld, moeten door een selectieproces. Daarbij wordt gekeken naar persoonlijke motivatie en prestaties.

Lees meer…

Cijfers vwo 5 nu belangrijk voor studiekeuze

Leerlingen die een universitaire studie willen gaan doen waarvoor een studentenstop geldt, kunnen maar beter al in de vijfde klas van het vwo zorgen voor mooie cijfers. Die worden voortaan namelijk gebruikt voor de selectieprocedure. VO-scholen wordt geadviseerd dit onder de aandacht te brengen van hun leerlingen, meldt Trouw.

Het zou gaan om studies met een numerus fixus, waarvoor hogescholen en universiteiten met ingang van komend jaar niet meer mogen loten. Zij moeten nu een selectie maken uit de aanmeldingen en dat kost meer tijd. Daarom moeten de leerlingen zich voortaan al voor 15 januari aanmelden, waarna ze op 15 april te horen krijgen of ze worden toegelaten.

Er zijn dan nog geen eindexamencijfers beschikbaar en dus worden de cijferlijsten van 5-vwo bij de selectie betrokken. Er wordt overigens niet uitsluitend op cijfers geselecteerd. Ook motivatie of geschiktheid tellen mee. Cijfers worden wel gezien als het meest objectieve criterium.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft inmiddels bij de omliggende vo-scholen onder de aandacht gebracht dat straks de cijfers van 5-vwo worden opgevraagd. Volgens Trouw heeft dat ertoe geleid dat een leerling van het Emmauscollege in Rotterdam vrijwillig is blijven zitten. Ze wil haar cijfers verbeteren om meer kans te maken bij de studie geneeskunde.

Hoogleraren bezoeken Utrechtse basisscholen

Basisscholen in Utrecht hebben woensdag bezoek gekregen van hoogleraren van de plaatselijke universiteit.

Er gingen 134 hoogleraren naar de scholen toe om te vertellen over hun werk. Het onderdeel Meet the Professor van het lustrumprogramma van de 380-jarige universiteit was bedoeld om leerlingen uit de groepen 7 en 8 kennis te laten maken met de hoogleraren en met hun onderzoek.

Meer meisjes kiezen bètastudie

Meisjes kiezen na het voortgezet onderwijs vaker voor een bètatechnische studie in het hbo of op de universiteit.

Uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke studenten aan een bètatechnische hbo-studie dit collegejaar met 20 procent is toegenomen ten opzichte van het vorige collegejaar.

Het aantal vrouwelijke bètastudenten in het hbo is nog steeds minder groot dan het aantal mannelijke studenten, maar vertoont een sterkere groei dan de 5 procent die te zien is bij het aantal nieuwe mannelijke studenten dat in het hbo voor bètatechniek kiest.

Op de universiteiten ligt het aantal vrouwelijke bètatechniekstudenten bijna 15 procent hoger dan in het vorige collegejaar.

VSNU grijpt kans nu politiek meer academici wil

De universiteiten zetten in op meer en beter gekwalificeerde leraren in het voortgezet onderwijs. Dat staat in het Actieplan Lerarenagenda Nederlandse Universiteiten.  

De kwaliteit van de lerarenopleidingen moet omhoog en er moet meer onderzoek komen naar wat wel en niet werkt in de klas, stelt de koepelorganisatie van universiteiten VSNU. Voorzitter Karl Dittrich: ‘Wanneer er goede, bevoegde en gedreven leraren voor de klas staan plukt iedereen daar later de vruchten van’. De VSNU wijst erop dat de belangstelling voor de lerarenopleidingen al jaren onder druk staat en dat er daardoor te weinig bevoegde docenten zijn.

Met de wil om meer leraren op te leiden, sluit de VSNU aan op de wens van de politiek om meer academici voor de klas te krijgen. Tijdens de begrotingsbehandeling werd daartoe een motie van de VVD’er Pieter Duisenberg aangenomen.