Positieve reacties op verdwijnen Vervangingsfonds

Het is uitstekend dat het Vervangingsfonds wordt opgeheven. Dat vindt bestuursvoorzitter Frank Tigges van de Stichting Klasse voor openbaar basisonderwijs in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Woerden.

Tigges reageerde op de internetconsultatie over de voorgenomen opheffing van het Vervangingsfonds (Vf) en modernisering van het Participatiefonds (Pf).

Over het verdwijnen van het Vf is hij positief. Dit fonds is volgens hem ‘een goedbedoelde, maar achterhaalde oplossing met perverse prikkels, waardoor het ziekteverzuim bij aangesloten werkgevers onnodig hoog zou kunnen blijven’. Hij wijst erop dat alle schoolbesturen eraan meebetalen, ook als zij eigenrisicodrager zijn.

Ook de modernisering van het Pf vindt Tigges een goede zaak. Hij benadrukt dat goed personeelsbeleid moet worden beloond. Ook wil hij dat het principe dat de veroorzaker betaalt belangrijker wordt bij het bepalen van de hoogte van de premie.

Veel regels

HRM-adviseur Monique van Amerongen is ook positief over het verdwijnen van het Vf. Zij spreekt op basis van haar ervaring bij verschillende schoolbesturen voor primair onderwijs. Het fonds is volgens haar ‘verworden tot een eigen wereld met een grote hoeveelheid regels’.

Ook het Pf kan wat haar betreft worden opgeheven. ‘Ik ben bang dat er op de voorgenomen vereenvoudigde systematiek binnen afzienbare tijd opnieuw aanvullende regelgeving wordt geformuleerd’, aldus Van Amerongen in haar reactie op de internetconsultatie.

Werkloosheidskosten beheersen

Mr. Christiaan Rooseboom van de Onderwijsjuristen meldt namens VOS/ABB dat hij de doelen van de modernisering van het Pf ondersteunt. Die doelen zijn een vereenvoudigen van het systeem, het vergroten van de voorspelbaarheid van de instroomtoets en het initiëren van financiële prikkels om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen.

Hij vindt het een goed plan dat de instroomtoets strenger wordt. ‘Het is nu een vage toets die eigenlijk geen toets is, maar die wel veel administratieve lasten met zich meebrengt’, aldus Roosenboom.

Hij ziet ook een nieuw probleem opdoemen dat met de modernisering van het Pf samenhangt. ‘De modernisering beoogt te leiden tot minder ontslagen. Mijn kritiek daarop is dat het er hoogstwaarschijnlijk óók toe zal leiden dat schoolbesturen vaker en sneller naar de rechter zullen gaan.’

Achterhaalde constructie

Het opheffen van het Vf is al jaren een wens van VOS/ABB. Toenmalig directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB noemde het Vf in 2012 in een brief aan de Tweede Kamer al ‘een achterhaalde constructie’.

Lees meer…

Vervangingsfonds verdwijnt, Participatiefonds blijft

Het Vervangingsfonds (Vf) wordt opgeheven, maar het tijdstip waarop dit gaat gebeuren is nog niet bekend. Het Participatiefonds (Pf) blijft, maar zal wel een vereenvoudiging en modernisering moeten ondergaan. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

‘De wettelijke waarborgtaak van het Vf wordt op termijn beëindigd: de verplichte aansluiting van schoolbesturen vervalt en de ministeriële aanwijzing van het Vf als rechtspersoon voor de uitvoering van deze taak wordt ingetrokken. De (financiële) basis voor deze wettelijke taak wordt namelijk steeds kleiner en daarmee de mogelijkheid om het fonds in stand te houden’, aldus Slob.

Hij legt uit dat dit komt doordat steeds meer schoolbesturen ervoor kiezen de vervangingskosten geheel of gedeeltelijk zelf te dragen. ‘Deze besturen kiezen voor (…) eigenrisicodragerschap. Het aantal besturen dat hiertoe is overgegaan, neemt jaarlijks toe. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar (…)’, zo staat in brief.

Wanneer het Vf ophoudt te bestaan, is nog niet bekend. Dat is volgens de minister afhankelijk van diverse voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Zo moet eerst duidelijk worden of schoolbesturen via samenwerking in staat zijn om zonder het Vf te voorzien in de kosten van vervanging van ziek personeel.

Participatiefonds

Over de toekomst van Pf meldt Slob, dat die bestaat ‘uit een ingrijpende modernisering en vereenvoudiging van de bestaande systematiek’. Zo moeten er meer prikkels komen voor schoolbesturen om lopende en nieuwe werkloosheidskosten te beheersen.

‘Daarnaast wordt het reïntegratiebeleid van het Pf vernieuwd. Er is meer aandacht in de fase voorafgaande aan een mogelijk ontslag. Eenmaal in een uitkering worden uitkeringsgerechtigden via een op-maat-benadering intensiever begeleid bij terugkeer naar een baan, binnen of buiten het onderwijs’, aldus de minister.

Lees meer…

Geke Faber voorzitter Vervangings- en Participatiefonds

Het bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds heeft Geke Faber aangesteld als nieuwe voorzitter van beide fondsen. Zij volgt per 1 januari 2018 Piet Holthuis op.

Faber beschouwt het voorzitterschap als ‘een uitdaging om tot weloverwogen en gedeelde besluitvorming te komen’, waarbij ze erop wijst dat het primair onderwijs ‘volop in beweging’ is en de fondsen daarin moeten ‘meebewegen’.

Geke Faber is lid van de PvdA. Ze was van 2007 tot 2016 burgemeester van de gemeente Zaanstad. Daarvoor was ze waarnemend burgemeester van Den Helder en eerder burgemeester van Zeewolde. In het tweede kabinet-Kok was Geke Faber staatssecretaris van Landbouw en Visserij.

Geen invaller: één op tien kinderen naar huis gestuurd

Bijna driekwart van de basisschoolleerlingen heeft in het schooljaar 2016-2017 minstens één keer een vervanger voor de klas gehad. Bijna de helft kreeg te maken met verschillende invallers, terwijl één op de tien weleens naar huis is gestuurd omdat er geen invaller beschikbaar was. Dat meldt het Vervangingsfonds (Vf).

Het Vf baseert zich op een onderzoek dat het op heeft laten uitvoeren onder duizend ouders. Uit dat onderzoek blijkt verder dat acht op de tien ouders verwachten dat de school ervoor zorgt dat er alle lesuren een gekwalificeerde leerkracht voor de klas staat.

Bijna zes op de tien denken dat een goede invaller een kind minstens evenveel kan bieden als de vaste leerkracht. Het merendeel heeft het liefst een vaste invaller. Een ouder of ander schoolpersoneel zonder lesbevoegdheid vinden zij onacceptabel.

Met de presentatie van onderzoeksresultaten is de campagne Ode aan de invaller van het Vf van start gegaan.

Vervangingsfonds verhoogt premies

Per 1 augustus 2017 verhoogt het Vervangingsfonds de premies van 4,85 procent naar 5,15 procent. Het is een tussentijdse premiebijstelling vanwege ‘de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds’. Per 1 januari 2018 volgt opnieuw een premiestijging.

Dit heeft het Vervangingsfonds aangekondigd in een brief die aan alle schoolbesturen en administratiekantoren is gestuurd. Aanleiding is het resultaat over de eerste vier maanden van 2017. Daaruit blijkt dat de financiële reserve van het fonds zonder tussentijdse premieverhoging onder de ondergrens zou uitkomen. Daarom komt er nu een stapsgewijze premieverhoging. In september verwacht het Vervangingsfonds een indicatie te kunnen geven van de premiestijging per 1 januari 2018.

Overigens was de premie van het Vervangingsfonds in 2016 nog 6,68 procent, wat per 1 januari 2017 is verlaagd naar 4,85 procent.

Vervangingsfonds publiceert reglement 2017

Het Vervangingsfonds (Vf) heeft het nieuwe reglement gepubliceerd dat op 1 januari 2017 ingaat.

Het Vf meldt dat het reglement op de volgende punten is aangepast:

 • Termijn voor het indienen van inzetverantwoording vervangingspool
 • Vervanging directielid door leraar
 • Termijn extra uitgevraagde gegevens en/of documenten bij cases in ‘Mijn Vf’
 • Tussentijds instapmoment boven bestuurlijke vervangingspool
 • Keuzemogelijkheid openbaar onderwijs voor vervangingsbeleid bijzonder onderwijs

Lees meer…

Contractvormen cao verwerkt bij VF/PF

De reglementen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds (VF/PF) zijn aangepast aan de verschillende contractvormen uit de nieuwe CAO PO 2016-2017.

In dit schema is te zien hoe de verschillende contractvormen uit de cao worden verwerkt bij het Vervangingsfonds. Daaruit blijkt dat het VF niet alle vervangingen vergoedt. Als een school een leraar deels regulier inzet en deels voor vervanging, dan wordt deze vervanging niet vergoed. Als dit een belangrijk onderdeel van het vervangingsbeleid vormt, is de enige optie voor het schoolbestuur eigenrisicodrager te worden.

Meer informatie over het eigenrisicodragerschap

Premies Vervangings- en Participatiefonds herberekend

De premies van het Vervangings- en Participatiefonds (Vf en Pf) zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 herberekend. De uitkomst is verdisconteerd in de premienota over juli. Het kan dus zijn dat de premie over juli afwijkt van de premie over eerdere maanden. De details kunt u nakijken in Mijn Vf.

De herberekening is uitgevoerd omdat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de gegevenslevering. Zo is in de levering het aantal ‘contracturen per week’ gewijzigd in het ‘gemiddeld aantal contracturen per week’.

Ook is na overleg met de salarisdienstverleners een vierde aansluitvorm toegevoegd aan de levering. Deze toevoeging bleek nodig omdat de premieberekening voor met name het Pf niet helemaal correct verliep.

De volgende aansluitvormen zijn nu van toepassing:

01: verplicht aangesloten (premieplichtig voor Vf en Pf)
02: vrijwillig aangemeld (premieplichtig voor Vf en Pf)
03: niet aangesloten (geen premieplicht voor Vf en Pf)
04: uitsluitend premieplicht Pf; geen premieplicht Vf

Informatie: Helpdesk Vf/Pf, 045-5798107 (op werkdagen bereikbaar van 9 tot 17 uur)

Premiewijzigingen in rekeninstrumenten verwerkt

De premie van het Participatiefonds is en die van het Vervangingsfonds wordt gewijzigd. De rekeninstrumenten Werkgeverslasten PO en Personele kosten PO in onze online Toolbox zijn daarop aangepast.

De geactualiseerde rekeninstrumenten zitten in de map Primair onderwijs. U kunt ze hieronder downloaden:

Werkgeverslasten PO 2015 vs 26okt2015

Personele kosten PO 2015 vs 26okt2015 (alleen voor VOS/ABB-leden)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Premie Vervangingsfonds omhoog naar 6,68 procent

De premie van het Vervangingsfonds (Vf) – zowel vrijwillig als verplicht – wordt met ingang van 1 januari 2016 verhoogd van 6 naar 6,5 procent. Daarbovenop komt een BGZ-opslag (bedrijfsgezondheidszorg) van 0,18 procent. De totale Vf-premie komt daarmee op 6,68 procent.

Het nieuwe reglement van het Vf, dat ingaat per 1 januari 2016, bekend. Het zal op 29 oktober worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen:

 • Invoering van normbekostiging op basis van 5 normklassen;
 • Maximering van de vergoeding voor schorsing tot 6 weken;
 • Lesbevoegdheid van leraren wordt voorwaarde voor bekostiging;
 • Loslaten van de roostereis;
 • Gewijzigde premiegrondslag;
 • Indieningstermijn voor declaraties voortaan 3 maanden;
 • Wachttijden voor onderwijsondersteunend personeel.

Verdere verruiming eigenrisicodragerschap
Het bestuur van het Vf heeft besloten om de criteria voor uittreding te verruimen. De criteria zijn vanaf heden als volgt:

 • U kunt uittreden als uw lumpsumbudget hoger of gelijk is aan 20 miljoen euro;
 • U kunt uitreden als uw samenwerkingslumpsumbudget hoger of gelijk is aan 20 miljoen euro;
 • U kunt uittreden als uw lumpsumbudget lager is dan 20 miljoen euro en uw ziekteverzuimpercentage in 2014 10 procent of lager was óf met ten minste 10 procent is gedaald ten opzichte van 2013.

Lees meer…

 

Verplichte aansluiting Vf vervalt uiterlijk in 2020

Het Vervangingsfonds (Vf) zoals we dat nu kennen, heeft zijn langste tijd gehad. De verplichte aansluiting bij het Vf vervalt uiterlijk in 2020. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Sander Dekker van OCW naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het regeerakkoord is opgenomen dat het Vf en ook het Participatiefonds (Pf) worden gemoderniseerd. De modernisering van het Vf is ook afgesproken in het Bestuursakkoord Primair Onderwijs.

Aanleiding voor de modernisering van het Vf zijn drie knelpunten:

 1. Het huidige systeem draagt niet bij aan het terugdringen van het relatief hoge ziekteverzuim in het primair onderwijs, omdat schoolbesturen niet worden beloond voor goed verzuimbeleid. Scholen met een hoog ziekteverzuim betalen immers dezelfde hoge premie als scholen met een laag ziekteverzuim.
 2. Het declaratiesysteem voor vervanging is ingewikkeld voor scholen en schoolbesturen. Vooral kleine schoolbesturen die door hun omvang over geen of weinig ondersteunend personeel beschikken, ervaren het declareren als een hoge administratieve last. Bovendien leidt het onjuist indienen van declaraties tot fouten en daarmee tot een te hoge onrechtmatigheid.
 3. Veel schoolbesturen ervaren de verplichte premieafdracht als een knelpunt. Het ontneemt ze de mogelijkheid deze middelen naar eigen inzicht in te zetten voor een op maat gesneden verzuim- en vervangingsbeleid. De verplichte afdracht staat haaks op het systeem van lumpsumbekostiging.

Over deze knelpunten heeft Dekker overleg gevoerd met de sociale partners en het bestuur van het Vf. Daar is een advies uit voortgekomen. De belangrijkste punten daaruit:

 • de werkgevers worden zelf verantwoordelijk voor de zorg voor een goede vervanging en het beperken van het ziekteverzuim;
 • de verplichte aansluiting kan vervallen tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020;
 • ter ondersteuning van de werkgevers zorgt een coöperatieve werkmaatschappij voor een manier om op vrijwillige basis onderling risico’s op te vangen;
 • de werkmaatschappij kan bemiddelen in het realiseren van een aantrekkelijke verzekering voor schoolbesturen of een eigen vrijwillige, collectieve voorziening aanbieden;
 • daarnaast kan de werkmaatschappij de schoolbesturen ondersteunen bij de ontwikkeling van verzuim- en vervangingsbeleid.

Over de modernisering van het Pf merkt Dekker op dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de onderhandelingen over een nieuwe cao in het primair onderwijs in dit verband relevant kunnen zijn. ‘De sociale partners kunnen bijvoorbeeld op basis van de WWZ, in de CAO PO overeenkomen een onafhankelijke en onpartijdige sectorcommissie aan te wijzen, die bij ontslagen om bedrijfseconomische redenen de preventieve ontslagtoets uitvoert in plaats van het UWV’, aldus de staatssecretaris.

Het is volgens hem van belang de modernisering van het Pf ook te benutten voor het verminderen van administratieve lasten. ‘Daarnaast wordt bezien hoe in het vernieuwde stelsel het beste vorm kan worden gegeven aan de wijze waarop in het primair onderwijs de uitkeringslasten worden gedragen. Hierbij moet een goede balans worden gevonden tussen het principe van collectieve lastenverevening en het belonen van goed werkgeverschap’, schrijft Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Vervangingsfonds moderniseert: premies lager

Het Vervangingsfonds gaat stapsgewijs moderniseren. De eerste wijzigingen zijn al doorgevoerd per 1 januari 2015: minder vergoedingen, lagere premies.

Op deze manier werkt het Vervangingsfonds toe naar een nieuw stelsel, ‘waarin het onderwijs een meer actieve rol kan spelen in verzuim- en vervangingsbeleid’. Per 1 januari 2015 is het reglement vereenvoudigd en zijn de mogelijkheden om eigenrisicodrager (ERD) te worden, verruimd. Ook schoolbesturen met een lumpsum lager dan 20 miljoen euro kunnen hier voortaan – onder bepaalde voorwaarden – voor kiezen.

Een andere wijziging is dat vervanging bij rechtspositioneel verlof op grond van de CAO PO niet langer wordt vergoed. Het gaat dan onder meer om verlof vanwege verhuizing, huwelijk of ziekte van echtgenoot. Voortaan komt alleen vervanging bij ziekte en schorsing voor bekostiging in aanmerking. De schoolbesturen lopen hierdoor dus iets meer risico, maar ze betalen ook een lagere premie. De premies zijn gedaald van 7,7 naar 6,5 procent. Meer wijzigingen volgen per 1 augustus en per 1 januari 2016.

Meer informatie over de wijzigingen bij het Vervangingsfonds

 

Vervangingsfonds komt met premieverlaging

Met ingang van 1 januari dalen de premies van het Vervangingsfonds (Vf) van 7,7 naar 6,5 procent. Het betreft zowel de verplichte als de vrijwillige aansluiting.

De daling van de premies hangt volgens het Vf samen met de terugdringing van het aantal onrechtmatige declaraties. De kosten daarvan drukten onevenredig hoog op het collectief. De premies kunnen ook omlaag doordat het Vf per 1 januari 2015 de vervanging bij rechtspositioneel verlof niet meer vergoedt.

Daarnaast ontwikkelt het verzuim in het primair onderwijs zich gunstiger dan het Vf had ingeschat en is het eigen vermogen van het Vf binnen de bandbreedte gekomen die het ministerie van OCW voorschrijft. Schoolbesturen hoeven dus niet langer bij te dragen aan de verbetering van de vermogenspositie van het fonds.

Ook de premie voor eigenrisicodragers gaat omlaag: van 0,22 naar 0,21 procent.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verplichte aansluiting Vervangingsfonds verdwijnt

Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft ingestemd met het advies om de verplichte aansluiting op te heffen. Dat meldt het Vf in een brief aan de schoolbesturen in het primair onderwijs.

De beëindiging van en verplichte aansluiting van de po-besturen bij het Vf zal tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 een feit zijn. Het tijdstip hangt volgens het Vf af van de ontwikkelingen in de sector. ‘Streven hierbij is dat het verzuimbeleid en de verzuimcijfers op orde zijn’, zo meldt het Vf is de brief aan de besturen.

In 2012 stuurde VOS/ABB een brief aan de Tweede Kamer, waarin werd aangedrongen op beëindiging van de verplichte aansluiting bij het Vf. In die brief stond dat op basis van ondubbelzinnig cijfermateriaal blijkt dat er bij het Vf sprake is van zeer hoge onrechtmatigheidspercentages.

De verplichte aansluiting van schoolbesturen bij het Vf wordt door VOS/ABB gezien als een achterhaalde en fraudegevoelige constructie die slecht personeelsbeleid faciliteert. Het is daarom een goede zaak dat de verplichte aansluiting wordt beëindigd.

Keuzevrijheid
Het Vf meldt in de brief aan de besturen verder dat het in zijn dienstverlening meer keuzevrijheid creëert voor schoolbesturen. Dit moet ertoe leiden dat de premie omlaag gaat en dat de onrechtmatigheid van declaraties wordt teruggebracht. Het gaat om het volgende:

 • Verruiming van eigenrisicodragerschap;
 • Geen vergoeding meer van kosten voor vervanging vanwege rechtspositioneel verlof;
 • Invoering van normvergoeding.

Marktonderzoek
Het Vf en Participatiefonds (Pf) hebben in het voorjaar een marktonderzoek uitgevoerd onder schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit onderzoek stond in het teken van modernisering en vernieuwing van het product- en dienstenaanbod. Een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek kunt u downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Subsidie voor ideeën om werkplezier te vergroten

Op 1 september start de tweede tranche van de Tenderregeling Werkplezier. Tot en met 15 november kunnen scholen voor primair onderwijs weer een subsidieaanvraag in de vorm van een projectvoorstel indienen bij het Vervangingsfonds (Vf). Er is in totaal 900.000 euro beschikbaar.

Het Vf is op zoek naar goede ideeën van werkgevers en medewerkers in het primair onderwijs om de werkdruk te verminderen en het werkplezier te vergroten. De beste projectvoorstellen krijgen subsidie. Het Vf zorgt voor brede verspreiding van de ideeën, zodat het gehele primair onderwijs ervan kan profiteren.

Klik hier voor meer informatie op de website van het Vf.

Reactie op problemen met declaraties Vf

ADP verwijt VOS/ABB daarin onzorgvuldig te zijn geweest in de berichtgeving. Dat verwijt achten we niet terecht. We hebben ons gebaseerd op de informatie zoals we die verkregen hebben als lid van het bestuur van het Vervangingsfonds. Het lijkt ons niet onzorgvuldig om er van uit te gaan dat een instantie als het Vervangingsfonds een objectieve schets geeft van de situatie zoals zij die ervaren.

Voor ons is en was het belangrijk om onze leden zo snel en adequaat mogelijk te informeren over de kans dat vervangingsdeclaraties per 1 september a.s. gestopt zouden kunnen worden. Want dat betekent voor een schoolbestuur een groot risico.

ADP is er van overtuigd dat de zogenaamde ‘ketentest’ van de complete verwerking van de declaraties succesvol zal verlopen. Wij zullen het Vervangingsfonds vragen ons daarvan ook op de hoogte te houden zodat we onze leden daarover adequaat kunnen informeren.

 Van de kant van het Vervangingsfonds hebben we recent bericht gekregen dat het met de aanleveringen van de nieuwe salarisverwerkers de goede kant opgaat. Dat is verheugend en zal er hopelijk voor zorgen dat alles per 1 september prima in orde is. Dan kunnen de declaraties tenminste verzilverd worden!

Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen

Nieuwe premies Vervangingsfonds

De oorzaak is een correctie op de declaraties voor verplicht respectievelijk vrijwillig verzekerden. De controle op de declaraties liet zien dat declaraties van vrijwillig verzekerden opgegeven waren als declaraties van verplicht verzekerden. Voor de werkgever maakt dat niet uit . De omvang van de declaratie is in beide gevallen in principe gelijk. Maar voor de bepaling van een dekkende premie voor enerzijds verplicht en anderzijds vrijwillig maakt het natuurlijk wel uit.

Er is dus flink wat declaratie ten laste van verplicht overgebracht naar vrijwillig. Het gevolg is dat achteraf blijkt dat de premie voor verplicht wat naar beneden kan terwijl die voor vrijwillig omhoog moet. Door de omvang van het bestand verplicht respectievelijk vrijwillig gaat de verplichte premie een klein beetje en de vrijwillige relatief fors omhoog.

Het heeft geleid tot het besluit in het bestuur van het Vervangingsfonds dat de premie voor de verplicht verzekerden omlaag gaat van 8,31% naar 7,98% terwijl de premie voor de vrijwillig verzekerden van 3,50% naar 4,70% gaat.

In schema ziet het er als volgt uit (met uitsplitsing premie regulier en premie voor gedecentraliseerd verlof):

Premieverloop (%) per

1-10-07

1-2-08

1-8-08

Premie regulier

6,86%

7,58%

7,25%

Premie decentraal (I-C)

0,73%

0,73%

0,73%

Totaal verplicht verzekerd

7,59%

8,31%

7,98%

 

 

 

 

Vrijwillig verzekerd

3,50%

3,50%

4,70%

Deze verschuiving van de declaraties verandert het totaal aan declaratie natuurlijk niet. Daarom gaat de totale premiedruk voor een gemiddeld bestuur ook niet omhoog. Een eventueel al gemaakte begroting voor 08-09 zal dus over het algemeen geen verandering hoeven te ondergaan.

Uiitgebreide achtergrondinformatie vindt u in het artikel in de rechterkolom hiernaast. 

Informatie: Bé Keizer, senior beleidsadviseur VOS/ABB, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen