Meer verzuim onder personeel voortgezet onderwijs

Het verzuimpercentage onder het personeel in het voortgezet onderwijs is toegenomen. Hoe dat komt, is niet duidelijk.

In 2017 bedroeg het verzuim onder het onderwijsgevend personeel 5,3 procent. In 2018 was dat 5,6 procent. Bij het onderwijsondersteunend personeel was volgens arbeidsmarkt en opleidingsfonds Voion een toename van 5,5 procent naar 6,0 procent.

Het verzuim duurt ook langer. De gemiddelde verzuimduur van het onderwijsgevend personeel steeg van 13 dagen in 2017 naar 14 dagen in 2018. Bij het onderwijsondersteunend personeel nam het toe 17 naar 18 dagen.

Verder onderzoek van Voion moet uitwijzen wat de achterliggende factoren zijn die het verzuim veroorzaken. Wanneer dit onderzoek plaatsvindt, is nog niet bekend.

Onderwijs anders organiseren? Eerst goede visie!

Het anders organiseren van het onderwijs vereist om te beginnen een goede visie. Daarnaast moet er voldoende tijd en draagvlak onder het personeel voor zijn. Dat blijkt uit een verkenning die het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion in het voortgezet onderwijs heeft laten uitvoeren.

Uit de verkenning blijkt ook dat met een andere organisatie van het onderwijs scholen hun leerlingen beter willen voorbereiden op het vervolgonderwijs, hun toekomstige baan en de maatschappij.

Breder perspectief

Een ander aspect dat uit de verkenning naar voren komt, is dat docenten een breder perspectief krijgen doordat zij intensiever bezig zijn met onderwijsontwikkeling, leerdoelen en leerlijnen. Intensieve samenwerking tussen docenten wordt als inspirerend ervaren, maar vraagt ook het nodige van hen.

Tevreden en gemotiveerd

In de praktijk blijkt dat een andere wijze van organiseren een positief effect heeft op de tevredenheid en motivatie van leerlingen. Ook versterkt het de relatie tussen leerlingen en het personeel op scholen. Het is niet duidelijk of ook de leerresultaten verbeteren.

Lees meer…

Gratis bijeenkomst over strategische personeelsplanning

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion organiseert speciaal voor leden van VOS/ABB uit het voortgezet onderwijs een bijeenkomst over strategische personeelsplanning. Deelname aan deze bijeenkomst op 14 maart bij VOS/ABB in Woerden is gratis.

Op de bijeenkomst legt Voion uit hoe u kunt werken met de tools van Strategische personeelsplanning voor scholen voor voortgezet onderwijs. U leert omgaan met het vernieuwde Scenariomodel-VO en de SPP-module. Deze tool stelt scholen in staat om vooruit te kunnen kijken naar leerlinginstroom en bewegingen in het personeelsbestand. Dit kan helpen om gericht beleid op te stellen om de strategische doelen van de school te halen.

De bijeenkomst is bestemd voor HRM’ers en controllers. Neem vooral een schoolleider of schoolbestuurder van uw instelling mee om direct inzichten te kunnen delen!

Wanneer, waar en aanmelden

De bijeenkomst is op donderdag 14 maart van 13.30 tot 16.30 uur bij VOS/ABB in Woerden. De doelgroep: bestuurders, schoolleiders, HRM’ers en controllers. Er is plaats voor slechts 20 deelnemers, dus wacht niet te lang met aanmelden!

Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst strategisch personeelsbeleid’. Vermeld ook uw naam, uw functie, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Deelname is gratis.

Loopt u risico om overspannen te raken?

De Welzijnscheck-VO is vernieuwd. Hiermee kunt u zien hoe het is gesteld met de psychosociale arbeidsbelasting van uzelf en uw medewerkers.

De Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee u en uw medewerkers feedback krijgen op de welzijnssituatie in relatie tot het werk. Aan de hand van een vragenlijst worden verschillende factoren in kaart gebracht, meldt arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Lees meer…

Nieuwe arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft nieuwe regionale arbeidsmarktanalyses voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd.

De analyses geven inzicht in de cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs. Zo blijkt dat het aantal leerlingen de komende jaren in nagenoeg alle regio’s zal dalen. Zo wordt in Friesland tussen 2017 en 2021 een daling van ruim 7 procent verwacht. In de vier grote steden zal het aantal leerlingen nog wel toenemen.

Ondanks de krimp in de meeste regio’s worden er de komende jaren tekorten aan leraren verwacht. De verwachte tekorten verschillen per regio. In Zeeland bijvoorbeeld wordt in 2023 een tekort van 18 fte verwacht, terwijl het tekort in Amsterdam in hetzelfde jaar oploopt tot 51 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken, zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.

Lees meer…

Kandidatenpool tekortvakken blijft nog online

Scholen voor voortgezet onderwijs die docenten zoeken voor de tekortvakken, kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken op de online vacaturebank MeesterBaan.

De kandidatenpool is in maart jongstleden in opdracht van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion opgericht om extra leraren te werven die de juiste bevoegdheid kunnen halen en om het werkgevers gemakkelijker te maken geschikte leraren te vinden.

Lees meer…

Subsidie voor scholing en ontwikkelnetwerken

Er is opnieuw subsidie beschikbaar voor de scholingsmaatregelen uit het Sectorplan-VO, meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Schoolbesturen kunnen tot 1 september 2017 subsidie aanvragen voor gesprekstrainingen, intervisietrainingen, lerende netwerken en HR-opleidingen voor leidinggevenden.

Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor andere maatregelen uit het Sectorplan-VO, zoals de loopbaan- en ontwikkelscans, employabilitytrainingen en werkanalyses.

Lees meer op de website van Voion.

Achterban VO-raad akkoord met cao Voion

Van de achterban van de VO-raad steunt ruim 80 procent het onderhandelingsakkoord over continuering van de cao voor het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

De CAO A&O-Fonds VO zal door de VO-raad worden ondertekend en heeft een looptijd van drie jaar. Het onderhandelaarsakkoord behelst een voortzetting van de huidige afspraken en brengt derhalve geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee.

Lees meer…

Scholingsmogelijkheden vaak onbekend bij OOP

Onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs is vaak niet op de hoogte van scholingsmogelijkheden. Dat meldt het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.

Uit een arbeidsmarktanalyse die in opdracht van Voion is uitgevoerd, blijkt dat OOP weinig bekend is met de scholingsmogelijkheden uit de CAO VO. Daarin staat dat werkgevers een persoonlijk ontwikkelingsplan moeten faciliteren en dat er verschillende scholingsmogelijkheden zijn. Daar is ook geld voor beschikbaar.

Hoewel de scholingsmogelijkheden relatief onbekend zijn, geeft OOP wel aan behoefte te hebben aan scholing. Ook blijkt deze behoefte vaak op een ander vlak te liggen dan scholing die door de leiding wordt verplicht.

Lees meer…

Sectorplan voor meer jonge docenten ingetrokken

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion trekt het sectorplan voortgezet onderwijs voor het eerste tijdvak in, omdat het in de praktijk onwerkbaar is.

Op basis van de gesprekken en schriftelijke correspondentie met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft Voion er onvoldoende vertrouwen in dat de scholen gebruik willen maken van de maatregelen uit het sectorplan. Dit heeft volgens Voion te maken met de beperking van de doelgroep en hoge verantwoordingseisen.

Het in december ingediende sectorplan bevat maatregelen die het voor schoolbesturen onder andere aantrekkelijk moeten maken om jonge docenten aan te nemen. In het laatste gesprek gaf het ministerie van SZW aan de doelgroep te willen toespitsen op instroom voor de zogenoemde tekortvakken. Bovendien bleek de administratieve bewijslast voor schoolbesturen zeer hoog te worden. Voion verwachtte daarom dat er maar weinig van de regeling gebruik zou worden gemaakt.

Regionale deelplannen
In het tweede tijdvak van de regeling van 1 april tot 31 mei dient Voion in goed overleg met het ministerie van SZW een nieuw sectorplan in. Onderdeel van dit sectorplan is de maatregel Ruimte voor de regio. Schoolbesturen krijgen hiermee de mogelijkheid om plannen te maken die inspelen op arbeidsmarktproblemen op regionaal of bestuurlijk niveau. Indienen van deelplannen kan nog tot 1 april via het digitale loket.

Uiterlijk 13 weken na het indienen van het tweede sectorplan wordt het besluit van het ministerie van SZW verwacht over al dan niet toekenning van subsidie.

Hoe gaat school om met medicijnverstrekking?

Het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion heeft een publicatie online gezet over het veilig verstrekken van medicijnen aan leerlingen.

Met de invoering van passend onderwijs kunnen scholen van ouders het verzoek krijgen om te letten op de toediening van medicijnen aan leerlingen. Dit brengt een spanningsveld met zich mee tussen de zorgbehoefte van leerlingen en de zorg die een school kan of moet bieden. De uitgave VO-signaal: Medicijnverstrekking en medisch handelen gaat in op verschillende vormen en risico’s en biedt handvatten voor het beleid rond dit thema.

Voion wil met de publicatie scholen informeren en laten nadenken over de verschillende invalshoeken die hierbij mogelijk zijn. Hoe ver kan, wil en mag een school hierin gaan? Wat zijn de eventuele risico’s? Hoe gaat de school om met aansprakelijkheid? In de publicatie staan onder andere voorbeeldprotocollen.

Hoewel de publicatie geschreven is voor het voortgezet onderwijs, kunnen ook scholen voor primair onderwijs er gebruik van maken.

Hoe trekt u de arbeidsmarkt vlot?

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs kunnen tot 1 april een deelplan voor het sectorplan Ruimte voor de regio indienen bij het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion. Dat bundelt de deelplannen tot één sectorplan en vraagt op basis van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben in december jongstleden een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met dit plan willen de partijen een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs oplossen. In april wordt de beslissing van het ministerie van SZW verwacht over de mogelijke toekenning van subsidie voor dit plan. Voion voert het sectorplan uit.

Omdat de analyse van de vo-arbeidsmarkt laat zien dat knelpunten vaak lokaal en regionaal zijn, krijgen schoolbesturen nu de mogelijkheid om eigen deelplannen te maken. Denkt u bijvoorbeeld aan plannen op het gebied van scholingstrajecten, mobiliteitsactiviteiten of duurzame inzetbaarheid.

De gebundelde deelplannen worden in het tweede tijdvak van de regeling, dat loopt van 1 april tot en met 31 mei, ingediend bij het ministerie van SZW. Sociale partners roepen schoolbesturen op om voor 1 april deelplannen in te dienen om zo een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Informatiebijeenkomst
Voor scholen die overwegen een deelplan in te dienen, organiseert Voion op 13 maart in Utrecht een gratis informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden voorbeelden gegeven van mogelijke maatregelen voor een deelplan en is er gelegenheid om vragen te stellen over het indienen van een deelplan. Ook is er gelegenheid om met collega’s uit de sector ideeën uit te wisselen.

Arbeidsmarkt voortgezet onderwijs vlottrekken

Het sectorplan van de sociale partners in het voortgezet onderwijs moet de vastgelopen vo-arbeidsmarkt vlottrekken. Het plan is onlangs ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Recente analyses laten zien dat de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs op slot zit. De totale werkgelegenheid in de sector neemt af, de werkloosheid loopt op, de instroom van (jongere) werknemers stagneert en  ouderen werken langer door.

Op regionaal niveau spelen vooral personele tekorten voor specifieke vakken/bevoegdheden en een personele overschotten voor andere vakken.

In het sectorplan staan drie maatregelen waarmee de sociale partners hopen op korte termijn 600 fte voor jonge afgestudeerde docenten te creëren en een impuls te geven aan duurzame inzetbaarheid. Met de maatregel  ‘Meer handen in de school’ krijgen schoolbesturen subsidie om additioneel pas afgestudeerde docenten aan te nemen.

De extra ruimte die hierdoor ontstaat, kan gebruikt worden om andere docenten taakverlichting of -verandering te bieden. Een school kan deze ruimte bijvoorbeeld gebruiken om jongere docenten beter te begeleiden bij de start van hun carrière.

De tweede maatregel ‘Vacatureruimte ten behoeve van jongeren’ moet ertoe leiden dat er meer banen komen voor jongeren door oudere werknemers werkvermindering aan te bieden. De derde maatregel biedt de mogelijkheid werknemers een loopbaanscan aan te bieden die past bij hun levensfase.

Schoolbesturen krijgen in een later stadium de mogelijkheid om eigen plannen in te dienen die bijdragen aan het oplossen van regionale arbeidsmarktknelpunten.

Meer informatie staat op de website van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds voortgezet onderwijs (Voion).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Minder verzuim onder personeel voortgezet onderwijs

Het verzuim onder het personeel in het voortgezet onderwijs is in 2012 licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW zijn verzameld.

Het verzuimpercentage van het onderwijsgevend personeel (OP) is van 5,2 in 2011 gedaald naar 5,0 in 2012. Bij het onderwijsondersteunend personeel (OOP) is een daling te zien van 5,5 procent in 2011 naar 5,3 procent in 2012.

De gemiddelde verzuimduur nam in 2012 met ongeveer 1,5 dag toe tot gemiddeld 12 dagen voor het OP en 16 dagen voor het OOP.

Meer informatie staat op de website van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion.