Lichte verbetering van voor- en vroegschoolse educatie

De kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verbetert licht. Dat blijkt uit een tussenrapportage van de de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie keek in 2013 en 2014 naar de kwaliteit van de VVE in de grootste 37 gemeenten (G37). Er is gekeken naar de kwaliteit op gemeentelijk niveau en naar de kwaliteit op de voor- en vroegscholen. De kwaliteit is op beide niveaus licht verbeterd.

De VVE moet verder worden verbeterd, vindt de inspectie, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitszorg en systematische evaluatie.

Download de tussenrapportage en de Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW over bestuursafspraken met de G37 en het convenant VVE.

‘VVE-programma’s taal en rekenen voegen niets toe’

Onderwijsprogramma’s om leerachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen, hebben niet het verwachte effect. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De Nijmeegse sociologen Inge Bruggers en Maurice Gesthuizen en onderwijskundige Geert Driessen schrijven in het tijdschrift Mens en maatschappij dat onderwijsprogramma’s voor peuters en kleuters van allochtone afkomst en/of met laagopgeleide ouders niet effectief zijn. Het gaat specifiek om programma’s voor taal en rekenen. Voor het onderzoek baseerden de onderzoekers zich op de Cito-gegevens van 3922 leerlingen in de cohort-studie COOL 5-18.

In de gratis krant Spits benadrukt Bruggers dat dit onderzoek niet uitwijst dat onderwijsprogramma’s voor VVE slecht zijn, maar wel dat er strenger moet worden gekeken naar hun effectiviteit. ‘Daar is nauwelijks iets over bekend. We zien in dit grootschalige onderzoek dat de achterstanden over de tijd niet verdwijnen. Dat hadden we wel gehoopt’, aldus Bruggers.

Sinds het jaar 2000 hebben tienduizenden kinderen van 2,5 tot en met 5 jaar extra onderwijs gehad. Omgerekend is daar jaarlijks zeker 400 miljoen euro mee gemoeid, schatten onderzoekers. VVE is bedoeld om zo veel mogelijk achterstand weg te werken voordat kinderen aan de basisschool beginnen.

In een reactie in Spits laat een woordvoerder van het ministerie van OCW weten dat de VVE-programma’s niet ter discussie staan: ‘Het onderzoek houdt geen rekening met recente verbeteringen.’

Gratis voorschool voor alle peuters onbetaalbaar

Het plan van de gemeenten voor één integrale voorschoolse voorziening voor alle peuters niet te betalen. Dat stelt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liet in december weten het geen goed plan te vinden om de financiering van peuterspeelzalen onder de toeslagenregeling van de kinderopvang te brengen. Dat zou alleen maar leiden tot hogere kosten voor werkende ouders en daarmee tot het risico dat minder kinderen naar de voorschool gaan. Vooral voor kinderen met een taalachterstand zou dat slecht zijn.

De VNG stelde daarom voor een ‘ontwikkelrecht’ voor peuters in te voeren. Er zou er één integrale voorschoolse voorziening moeten komen die voor alle kinderen gratis toegankelijk wordt. Daarmee zou een doorlopende leerlijn met de basisschool kunnen worden gerealiseerd.

Minister Asscher reageert hier nu op door te benadrukken dat uitvoering van het alternatief van de VNG niet realistisch want veel te duur is. ‘Een belangrijke component in de kosten van uw plan is het gratis aanbod aan alle ouders. Voor het alternatieve voorstel ontbreekt ruim 400 miljoen euro aan dekking.’