‘Cruciale rol schoolbesturen bij aanpakken lerarentekort’

De schoolbesturen hebben als werkgevers een cruciale rol bij het oplossen van het lerarentekort. Het kabinet kan slechts investeren in de randvoorwaarden hiervoor, benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit die brief blijkt dat het kabinet geen extra geld uittrekt om het groeiende lerarentekort tegen te gaan. Slob schrijft dat er al veel geld naartoe gaat. Hij noemt de 270 miljoen euro voor hogere lerarensalarissen in het primair onderwijs en de 430 miljoen euro om de werkdruk te verlagen.

De minister komt dus niet met meer geld, maar hij beseft wel dat er meer moet worden gedaan om het lerarentekort te bestrijden. Hij noemt drie actiepunten:

  1. een regionale aanpak in sterke netwerken;
  2. versterking van het strategische personeelsbeleid door werkgevers;
  3. verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de deeltijdfactor.

Hij wijst erop dat het uiteindelijk de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid. ‘Zij hebben dan ook een cruciale rol bij het aanpakken van het lerarentekort’, aldus de minister.

Lees de brief van Slob

Mensen in onderwijs blijven lang bij zelfde werkgever

Het onderwijs is een van de sectoren waar mensen lang bij dezelfde werkgever blijven, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 45 procent van de mensen die in het onderwijs werken, zit al tien jaar of langer bij dezelfde werkgever, terwijl bijna 21 procent er vijf tot tien jaar bij zit. Alleen in de industrie en bij de overheid en in het openbaar bestuur is de zogenoemde baanduur langer dan in het onderwijs.

Sectoren waarin mensen maar kort bij dezelfde werknemer blijven, zijn de cultuur, de landbouw en de horeca.

Lees meer…

Bussemaker trekt mogelijk drie wetsvoorstellen in

Minister Jet Bussemaker van OCW heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de mogelijke intrekking van drie wetsvoorstellen. Het gaat om de wetsvoorstellen voor de versterking van de positie van leraren, het wetsvoorstel voor incidentenregistratie in het onderwijs en het wetsvoorstel voor de maximale ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal bij deelname aan voor- en vroegschoolse educatie.

De minister wil het wetsvoorstel voor de versterking van de positie van leraren intrekken als er conform de afspraken in de bestuursakkoorden professionele statuten zijn ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Ze schrijft dat ze de voorkeur geeft aan zelfregulering door werkgevers en werknemers boven wettelijke bepalingen.

Het wetsvoorstel voor incidentenregistratie in het onderwijs kan volgens de minister worden ingetrokken zodra bij wet is geregeld dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken. Daar is nu een wetsvoorstel voor in de maak.

Het wetsvoorstel voor de maximale ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal bij deelname aan voor- en vroegschoolse educatie kan volgens Bussemaker worden ingetrokken, omdat in het Regeerakkoord is afgesproken dat de peuterspeelzalen onder de Wet kinderopvang komen te vallen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl 

Is uw school de beste onderwijswerkgever?

Medewerkers van scholen kunnen ook dit jaar hun school nomineren voor de verkiezing ‘De beste onderwijswerkgever’.

Als u op een school in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs werkt, kunt u op deze site vragen over uw school beantwoorden. De scholen met de meeste stemmen krijgen een uitgebreid onderzoek onder alle personeelsleden. Hieruit volgt een nominatie van twee scholen per onderwijstype. Deze scholen worden door deskundigen onderzocht.

De verkiezing 'De beste onderwijswerkgever' is een initiatief van de Docentenbank, de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement en DUO Onderwijsonderzoek.

De prijs in de categorie primair onderwijs ging vorig jaar naar openbare basisschool Steigerland in Amsterdam. In het voortgezet onderwijs won het protestants-christelijke Altene College in Sleeuwijk. In de categorie middelbaar beroepsonderwijs was het gereformeerde Menso Alting in Zwolle de winnaar.

VOG nu voordelig elektronisch aan te vragen

Een elektronische VOG-aanvraag kan alleen in gang worden gezet door de organisatie die een VOG verlangt van haar (aankomende) werknemer. De werkwijze is als volgt:

De werkgever dient op de website www.eherkenning.nl een eHerkenning van het betrouwbaarheidsniveau 1 aan vragen: https://aanvragen.eherkenning.nl/. Daarna kan de werkgever inloggen op de website www.elovog.organisatie.dienstjustis.nl. Hiervan komt nog een link op de site van de Rijksoverheid.

Na het inloggen kan de werkgever een aanvraag voor een VOG voor een (aankomende) werknemer klaarzetten. Deze aanvraag blijft 30 dagen staan en vervalt daarna en moet dan weer opnieuw worden opgemaakt.

Als de aanvraag is opgemaakt, ontvangt degene die het betreft een e-mail. Deze kan de aanvraag dan verder invullen. Daarbij heeft hij een digid, ideal (voor de betaling) en een burgerservicenummer nodig. Ook dient hij ingeschreven te staan in de Gemeentelijke Basisadministratie.

Met deze mogelijkheid voor een elektronische aanvraag wil staatssecretaris Teeven van justitie het gebruik van de VOG verder stimuleren. Juist daarom is het jammer dat de werknemer moet betalen, terwijl de werkgever dit bekostigt. Het geld moet dus worden voorgeschoten en dat kan weer als een drempel werken. Een drempel die juist met deze procedure weggenomen had kunnen worden, omdat de werkgever toch ook moet inloggen en een aanvraag moet doen.

De elektronische VOG-aanvraag kost 24,55 euro en dat is ruim 5 euro goedkoper dan de papieren aanvraag (30,05 euro). De mogelijkheid van een papieren aanvraag op het gemeentehuis blijft overigens ook bestaan.