Actueel overzicht wetsvoorstellen en jurisprudentie

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben de overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie geactualiseerd (let op: alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB!).

In het jurisprudentie-overzicht staat onder andere het oordeel van Landelijke Commissie voor Geschillen WMS dat het bevoegd gezag een ingrijpend besluit als fusie op tijd en op de juiste wijze moet bespreken met de medezeggenschapsraad (MR). Het bevoegd gezag mag niet zonder evidente noodzaak lang wachten met het formeel in gang zetten van de in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschreven instemmingsprocedure.

Een ander oordeel komt van de Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaring. Deze commissie vindt dat de school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt, niet ook de deskundigenverklaring mag opstellen die dient voor de beoordeling van de aanvraag. De school heeft immers belang bij de uitkomst van de aanvraag.

Ook de Geschillencommissie passend onderwijs heeft een interessante uitspraak gedaan: een school mag in haar schoolondersteuningsprofiel niet vermelden dat pas voor leerlingen vanaf midden groep 5 een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld. Dit moet een reguliere basisschool voor alle leerlingen doen die extra ondersteuning krijgen die niet valt onder het basisondersteuningsaanbod.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Overzicht wetsvoorstellen en jurisprudentie

De Helpdesk van VOS/ABB heeft de overzichten van wetsvoorstellen en jurisprudentie geactualiseerd (let op: alleen toegankelijk voor leden van VOS/ABB!).

Jurisprudentie
Entreerecht

In januari hebben verschillende commissies uitspraken gedaan over het onthouden van het entreerecht. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de verwachtingen die in het verleden zijn gewekt bij werknemers en de procedure die schoolbesturen hebben gehanteerd voor het toekennen van de bovenbouwuren aan docenten. Dit heeft geleid tot een aantal afwijzingen van het beroep, maar ook een aantal toekenningen.

Bovenwettelijke WW-uitkering
Ten aanzien van de bovenwettelijke WW-uitkering oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat een wettelijke indexatie van de WW-uitkering ook doorgegeven dient te worden als wijzigingen van de inkomsten aan KPMG. De indexatie kan namelijk een wijziging meebrengen in de hoogte van de bovenwettelijke WW-uitkering. Ondanks het feit dat het een wettelijke indexatie is die ook de instanties kenbaar zou moeten zijn, dient de ex-werknemer deze wijziging alsnog door te geven.

Verboden onderscheid
Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat een school jegens een leerling verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte bij de weigering haar de toetsen in het kader van het LVS uitsluitend mondeling te laten afleggen.

Wetsvoorstel
Op 20 januari is het wetsvoorstel sociale veiligheid op school bij de Tweede Kamer ingediend. De regering vindt dat alle kinderen recht hebben op een onbezorgde schooltijd, die in het teken staat van ontwikkelen, ontdekken en leren. Kinderen moeten veilig zijn op school, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Met dit wetsvoorstel worden schoolbesturen in het funderend onderwijs, dus in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs, verplicht om zorg te dragen voor een sociaal veilige schoolomgeving waarbij aandacht wordt besteed aan pesten. Hiertoe regelt het wetsvoorstel drie concrete verplichtingen:

− het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
− het beleggen van de taken: coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten bij een persoon;
− de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Actueel overzicht jurisprudentie en wetsvoorstellen

Vanaf deze maand staan de voor het funderend onderwijs relevante uitspraken in de online VOS/ABB-jurisprudentiedatabank. De databank – in het besloten ledengedeelte van deze website – wordt nog bijgewerkt. Ook de werking ervan moet nog worden verbeterd. De databank is dus nog niet af, maar is al wel te gebruiken.

Twee uitspraken die deze maand zijn toegevoegd, zijn interessant om te belichten. De eerste betreft het verzoek van de ouders van een basisschoolleerling om buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen. De grond was het beroep van de vader, die als piloot juist in de schoolvakanties moet werken. Het verzoek werd afgewezen. De specifieke aard van het beroep van piloot bracht niet de onmogelijkheid met zich mee om in de schoolvakanties vrij te nemen; dit was het gevolg van de arbeidsvoorwaarden. De ouders hebben niet aannemelijk kunnen maken dat ze slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen.

Een andere interessante uitspraak betrof het beroep van een leraar tegen een schriftelijke berisping. De berisping was op twee verschillende gronden van plichtsverzuim gegeven. Op beide gronden werd het beroep gegrond verklaard. Een van de gronden van de berisping betrof het aanspreken van een leerling met de term ‘beugelbekje’. Dit kan als plichtsverzuim worden aangemerkt, maar gezien de omstandigheden in dit specifieke geval werd geoordeeld dat de straf niet proportioneel was door de disbalans in de werkzaamheden in de periode waarin het incident plaatsvond en het feit dat er reeds spijt was betuigd.

Wetsvoorstellen
Met betrekking tot de wetsvoorstellen geldt dat op 21 maart jongstleden er in de Tweede Kamer een debat heeft plaatsgevonden over de invoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs. In dat debat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW een aantal toezeggingen gedaan over wijzigingen die hij meeneemt in het wetsvoorstel, zoals het feit dat de eindtoets zal dienen plaats te vinden tussen 15 april en 15 mei. Overige wijzigingen kunnen teruggevonden worden in het wetsvoorstellenoverzicht, eveneens in het besloten ledengedeelte van deze website.

Daarnaast staan ook de wetsvoorstellen die de minister van OCW mogelijk wil intrekken en het nieuwe wetsvoorstel inzake stichting en opheffen van scholen in het overzicht vermeld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl