LCG WMS nam vorig jaar 38 geschillen in behandeling

De Landelijke Commissie Geschillen WMS heeft vorig jaar 38 geschillen in behandeling genomen. Dat staat in het jaarverslag van de commissie.

Het ging om 16 instemmingsgeschillen, 10 adviesgeschillen en 12 nalevingsgeschillen. De commissie deed in 14 gevallen uitspraak. Er werden ook 14 geschillen ingetrokken. Van de geschillen die in 2018 in behandeling werden genomen, staan er nog 7 open. In 3 gevallen is mediation ingezet.

De Commissie Geschillen  WMS buigt zich over geschillen die betrekking hebben op de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Lees meer…

Janine Eshuis geeft workshop op WMS-congres

Mr. Janine Eshuis van VOS/ABB levert met een workshop een bijdrage aan het landelijke WMS-congres in november in Ede.

Zij verzorgt de workshop ‘Achterban of eigenbelang’. Deze workshop is interessant voor leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden in het primair en voortgezet onderwijs.

Het congres over alles wat met de Wet medezeggenschap op scholen te maken heeft,  is op woensdag 7 november in de ReeHorst in Ede.

Lees meer… 

Medezeggenschapsraad moet adviseren over groepsgrootte

Schoolbesturen van basisscholen moeten voortaan de medezeggenschapsraad om advies vragen als het gaat om het beleid met betrekking tot groepsgrootte. Onderwijsminister Arie Slob heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) op dit punt gaat aanpassen.

‘Op deze manier zorgen we ervoor dat leraren en ouders echt kunnen meepraten over de groepsgrootte’, aldus Slob. Hij benadrukte dat het advies dat de medezeggenschapsraad moet gaan geven, niet vrijblijvend is. Als een schoolbestuur het advies naast zich neerlegt, dan kan de MR naar een geschillencommissie.

De minister denkt dat met de wetswijziging het probleem wordt weggenomen dat leraren en ouders zich overvallen voelen door besluiten van het schoolbestuur. ‘Dit moet het gesprek tussen besturen en leraren op gang brengen’, aldus Slob.

Lees meer…

Nog veel onduidelijk

De PO-Raad stelt dat er nog veel onduidelijk is over het plan van Slob. de sectororganisatie wil met hem in gesprek over de voorgenomen wetswijziging.

Lees meer…

Geldropse raad van toezicht hield zich niet aan WMS

De raad van toezicht van de Stichting Nutsscholen Geldrop heeft zich met de benoeming van een interim-bestuurder niet aan de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) gehouden, meldt onderwijsminister Arie Slob.

Hij reageert op vragen van D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen over de rel bij de drie nutsscholen De Regenboog, Beneden Beekloop en De Ganzebloem in Geldrop, waar de leraren zich vorige maand massaal ziek meldden en aldus het werk neerlegden. Zij eisten het vertrek van de raad van toezicht en interim-bestuurder Mieke van den Broek.

Slob legt in zijn antwoorden uit dat ‘de conflictueuze situatie’ met name speelde ‘tussen enerzijds het college van bestuur en de raad van toezicht en anderzijds de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de teams’.

Daar voegt hij aan toe dat de raad van toezicht bij de benoeming van interim-bestuurder Van den Broek niet had gehouden aan de WMS. ‘De raad van toezicht had de GMR tijdig om advies moeten vragen (WMS artikel 11 en artikel 17). Echter op 15 maart heeft de raad van toezicht de GMR geïnformeerd over de benoeming van een interim-bestuurder die op 16 maart zou starten. Zo kon de GMR de benoeming niet meer beïnvloeden. Dat was de aanleiding voor de escalatie op 19 maart.’

Nadat de interimmer was teruggetreden en de raad van toezicht afgetreden hervatten de leraren hun werk.

Lees meer…

Geen instemmingsrecht (G)MR op begroting

Het is geen goed idee om de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) instemmingsrecht te geven op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid van het schoolbestuur. Dat vindt een meerderheid van de partijen die hebben gereageerd op een internetconsultatie over dit onderwerp.

De (G)MR heeft op dit moment adviesrecht op dit onderwerp. Uit de internetconsultatie blijkt dat een meerderheid het wijzigen van het adviesrecht in een instemmingsrecht niet ziet zitten, omdat (G)MR-leden over het algemeen geen verstand hebben van financiën. Instemmingsrecht zal het risico op financiële incidenten niet verkleinen.

Het wetsvoorstel dat het instemmingsrecht zou moeten regelen, werd vorig jaar ingetrokken vanwege bezwaren van de Raad van State. Toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er mogelijk een nieuw wetsvoorstel komt, mits uit de internetconsultatie zou blijken dat daar behoefte aan is. Dat is dus niet het geval.

Instemmingsrecht in regeerakkoord

In het regeerakkoord van het huidige kabinet-Rutte staat dat instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting er moet komen.

In de jaarverslagen worden doelstellingen uit toekomstige bestuurlijke afspraken inzichtelijk gemaakt. Ook vooraf moet de verantwoording beter, om dat te bereiken krijgt de medezeggenschapsraad in het primair en voortgezet onderwijs instemmingsrecht over de hoofdlijnen van de begroting.

Het is niet duidelijk wat er gaat gebeuren nu de uitkomst van de internetconsultatie negatief is.

Nieuwe handreikingen medezeggenschap

Op de website van het project Versterking medezeggenschap staat een nieuwe handreiking voor starters in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden (GMR’s). Ook zijn de handreikingen over medezeggenschap en passend onderwijs geactualiseerd.

De nieuwe handreiking voor starters in (G)MR’s geeft antwoord op de vraag wat medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs inhoudt. Er staat ook in waar informatie te vinden is over de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) en waar statuten en reglementen staan.

Lees meer…

Medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs heeft tot januari 2016 ondersteuning geboden aan ondersteuningsplanraden (OPR’s) en (G)MR-leden bij de invoering van passend onderwijs. De door het Steunpunt ontwikkelde handreikingen, checklisten en overige belangrijke documenten zijn nu geactualiseerd.

Lees meer…

Handreiking over contact tussen (G)MR en RvT

Het project Versterking medezeggenschap heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over het contact tussen de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad ((G)MR) en de raad van toezicht (RvT).

Met de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (WMS) per 1 januari 2017 zijn (G)MR en toezichthouder verplicht minimaal twee keer per jaar met elkaar te overleggen. Wat is het doel van dit overleg, wie zijn erbij aanwezig en welke onderwerpen zet je op de agenda? In de handreiking worden deze vragen beantwoord.

Het project Versterking medezeggenschap wil hiermee bereiken dat het overleg zinvol wordt voor alle partijen. (G)MR en de RvT hebben immers een gezamenlijk belang: bijdragen aan een goed bestuur van de school.

Download handreiking

Dekker herhaalt: geen instemmingsrecht bij sluiting school

Demissionair staatssecretaris Sander Dekker van OCW blijft erbij dat het bij de voorgenomen sluiting van een school niet nodig is om de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen.

De SP-Kamerleden Lilian Marijnissen en Peter Kwint hadden vragen gesteld aan Dekker over de geplande sluiting van Den Bongerd in Oss, een locatie voor speciaal onderwijs van Het Hooghuis. Volgens de SP’ers moet deze locatie openblijven, omdat er voor sluiting onvoldoende draagvlak zou zijn onder ouders, leerlingen en personeelsleden.

De staatssecretaris stelt dat ouders, leerlingen en personeel via de medezeggenschap advies hebben gegeven bij de totstandkoming van het besluit om Den Bongerd in 2019 te sluiten. ‘Een aantal gespecialiseerde docenten is daarnaast ook betrokken geweest bij de uitwerking. De MR-geledingen van de verschillende locaties van Hooghuis werden gedurende het proces geïnformeerd, net als de gemeente. De centrale directie van het Hooghuis heeft aangegeven deze communicatie met alle betrokken serieus te nemen.’

Instemmingsrecht niet nodig

Op de vraag van Marijnissen en Kwint of Dekker de mening deelt dat de medezeggenschap instemmingsrecht moet krijgen over het besluit om de locatie te sluiten, antwoordt hij ontkennend. ‘Zoals ik eerder heb toegelicht (…), zie ik geen aanleiding voor het gelijktrekken van het instemmingsrecht bij sluiting van een school.’

Het is volgens Dekker wel zo dat ouders, leerlingen en personeel in een vroeg stadium moeten worden betrokken bij een dergelijk besluit. Bij Den Bongerd in Oss is dat volgens de staatssecretaris gebeurd.

Lees meer…

MR hoeft niet in sollicitatiecommissie schoolleider

Bij de aanstelling van een schoolleider hoeven in de sollicitatiecommissie geen leden van de medezeggenschapsraad (MR) te zitten. De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) had daar bij staatssecretaris Sander Dekker van OCW op aangedrongen, maar die ziet daar de noodzaak niet van in.

In de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) staat dat bij de benoeming van een bestuurder een sollicitatiecommissie wordt ingesteld waarin de personeelsgeleding en de ouder-/leerlinggeleding van de MR vertegenwoordigd moeten zijn. VOO pleitte ervoor om die verplichting ook in te stellen bij de aanstelling van een schoolleider.

De staatssecretaris vindt dat niet nodig: ‘Het geldende adviesrecht brengt ten aanzien van schoolleiders in de praktijk vaak met zich mee dat leden van de MR ook deel uitmaken van een sollicitatiecommissie. Er zijn geen signalen dat hier problemen zijn en dat het noodzakelijk is dit met wetgeving een verplichtend karakter te geven.’

OPR in lijn met MR

Dekker is wel positief over het idee van VOO om een afvaardiging van de ondersteuningsplanraad (OPR) een plaats te geven in de sollicitatiecommissie voor bestuurders van samenwerkingsverbanden passend onderwijs. ‘Onderzocht wordt hoe op dit punt de bevoegdheden van de ondersteuningsplanraad in lijn kunnen worden gebracht met die van de MR’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

VOO wil dat MR sluiting van school kan tegenhouden

Ouders en docenten in de medezeggenschapsraad moeten de mogelijkheid krijgen om niet in te stemmen met een eventuele sluiting van hun school. Daarvoor pleit de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een brief aan de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil aan de fusietoets het begrip ‘zorgplicht menselijke maat’ toevoegen, met daarbij een extra bevoegdheid voor de medezeggenschap in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), maar dat vindt VOO niet genoeg. ‘De huidige adviesbevoegdheid van de (G)MR bij sluiting van scholen moet een instemmingsbevoegdheid te worden, net als bij fusie en overdracht’, aldus VOO.

Lees de VOO-brief 

Twee nieuwe publicaties over WMS

Onderwijsgeschillen heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

Er is een geactualiseerde versie van het Zakboek medezeggenschap WMS beschikbaar. Deze bewerkte 7e druk is aangepast aan nieuwe wetgeving per 1 januari 2017. Het boekje kost 5 euro.
Bestellen.

Onderwijsgeschillen biedt ook het boek De Wet medezeggenschap op scholen toelicht aan. Het gaat onder meer over wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak. Ook deze publicatie is aangepast aan nieuwe wetgeving per 1 januari 2017. Dit boek kost 15 euro.
Bestellen.

WMS-reglementen aangepast aan Wet bestuurskracht

Onderwijsgeschillen heeft alle modelreglementen bij de Wet medezeggenschap op scholen aangepast aan de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Deze wet treedt op 1 januari 2017 in werking.

In de nieuwe modelreglementen is ook de vaststelling van de klokkenluidersregeling toegevoegd aan het instemmingsrecht van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

De Wet Huis voor klokkenluiders verplicht sinds 1 juli 2016 onderwijsinstellingen met 50 of meer medewerkers tot het vaststellen van een klokkenluidersregeling.

Ga naar de aangepaste modelreglementen

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Gratis maatwerktraining Quickstart Medezeggenschap

Schoolbesturen en medezeggenschapsraden kunnen een gratis maatwerktraining Quickstart Medezeggenschap aanvragen. OCW stelt hiervoor budget voor beschikbaar in het kader van het project Versterking Medezeggenschap.

De Quickstart Medezeggenschap is een training van één dag- of avonddeel op de eigen locatie. Er komt dan een adviseur van een van de onderwijsbonden of besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB.

De eerste helft van de training gaat over de praktische organisatie van medezeggenschap, zoals het maken van een jaarplanning of een communicatieplan. Ook eigen onderwerpen kunnen aan bod komen. Het merendeel van de MR-leden moet hier bij zijn. In het tweede deel komt er een vertegenwoordiger van het schoolbestuur bij en wordt gesproken over de wederzijdse ambities.

Het project Versterking Medezeggenschap is een initiatief van onderwijsorganisaties en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Doe de aanvraag voor de Quickstart snel, want het budget is beperkt. Per kwartaal wordt een aantal aanvragen gehonoreerd.

Meer informatie over de Quickscan en aanvragen

Gratis bijeenkomst medezeggenschap voor bestuurders

Optimale medezeggenschap is bepalend voor de kwaliteit van het bestuur van de school en daarmee voor goed onderwijs. Daarom organiseren wij samen met de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen een bijeenkomst waarbij u als bestuurder inzicht krijgt in de rode draad van de uitspraken van deze commissie. Ook zal op deze bijeenkomst op 3 oktober worden ingegaan op actuele ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. Deelname is gratis.

In het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staat goed onderwijs voor álle kinderen centraal. Goede medezeggenschap als onderdeel van goed bestuur is daarom voor ons een speerpunt.

Tijdens de bijeenkomst komen die thema’s aan bod waarop u als bestuurder in de dagelijkse praktijk uw besluitvorming baseert. U komt ook meer te weten over jurisprudentie en over actuele ontwikkelingen. Deze kennis kunt u benutten voor een verdere stroomlijning van de medezeggenschap binnen uw organisatie.

Prof. dr. Dick Mentink en mr. Joke Sperling zullen elk een bijdrage leveren. Zij zijn beiden verbonden aan de LCG WMS.

Datum, tijd, locatie en aanmelden
De bijeenkomst is op maandag 3 oktober van 13.30 tot circa 16 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden. Na afloop kunt u onder het genot van een hapje en drankje met elkaar napraten.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst LCG WMS’. Vermeld in uw mail duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Er kunnen per bijeenkomst maximaal 25 mensen deelnemen. Alleen leden van VOS/ABB kunnen zich aanmelden. Niet-leden kunnen helaas niet deelnemen.

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl

WMS-congres over good governance

‘Medezeggenschap en good governance’, onder deze titel organiseren Onderwijsgeschillen en het project Versterking medezeggenschap op woensdag 9 november 2016 het jaarlijkse WMS-congres in de ReeHorst in Ede. Janine Eshuis van VOS/ABB zal er twee workshops geven.

Het congres is bestemd voor schoolbestuurders en -directeuren, leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden of ondersteuningsplanraden en andere geïnteresseerden uit het primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs.

Dit jaar verzorgen de landelijke onderwijsorganisatie 46 workshops verdeeld over 3 ronden. De workshops en lezingen gaan altijd over actuele thema’s. Dit keer is specifieke aandacht voor good governance en de nieuwe Wet versterking bestuurskracht.

Janine Eshuis van VOS/ABB zal twee workshops geven: in de ene workshop kunt u met haar uw kennis van medezeggenschap testen, in de andere workshop gaat Eshuis in op actuele ontwikkelingen. Uiteraard is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden voor WMS-congres

Deelname aan het WMS-congres kost 90 euro per persoon (inclusief lunch). U kunt zich online aanmelden.

Lees meer…

 

Handboek medezeggenschap leerlingen

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft een handboek met informatie en tips gemaakt om leerlingen in de medezeggenschapsraad te ondersteunen en een impuls te geven aan de medezeggenschap in het voortgezet onderwijs.

In het handboek staat algemene informatie over medezeggenschap en de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Ook worden praktische tips gegeven over vergaderen, onderhandelen en contact houden met de achterban.

Het handboek gaat tevens in op een aantal onderwerpen waar de MR over meepraat, zoals de schoolbegroting, het personeelsbeleid, het leerlingenstatuut, sociale veiligheid en de klachtenregeling.

Download het handboek of bestel het via info@laks.nl.

Meer medezeggenschap voor VO en OPR

Per 1 augustus is de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) op enkele punten aangepast. Hierdoor krijgen de Ondersteuningsplanraad en de MR in het voortgezet onderwijs er rechten bij.

De aanpassingen voor de MR in het voortgezet onderwijs vloeien voort uit de nieuwe Wet modernisering en vereenvoudiging onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. Per 1 augustus 2015 hebben scholen meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen.

Aanpassing onderwijstijd
Volgens de nieuwe wetgeving worden de bestaande urennormen van 1040, 1000 of 700 uur per leerjaar worden vervangen door in totaal 5.700 uur (vwo), 4.700 uur (havo) en 3.700 uur (vmbo en mavo). Dit wordt geregeld in het nieuwe artikel 6g van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). In de Wms verandert feitelijk alleen een aantal verwijzingen naar dit artikel 6g. Een technische aanpassing dus, maar wel een met gevolgen voor de bevoegdheden van de medezeggenschap. Want de nieuwe regeling van onderwijstijd kan van invloed zijn op vakanties, lesuitvalbeleid, planning en invulling van roostervrije dagen, lesrooster en taakbeleid. Allemaal onderwerpen waarvoor de (G)MR of geledingen ervan advies- of instemmingsrecht heeft. De personeelsgeleding heeft ook instemmingsrecht op het zogenoemde ‘transitieplan’ waarin het schoolbestuur vastlegt hoe de onderwijstijd is gepland. Meer informatie over deze wijzigingen in de Wms.

Ondersteuningsplanraad
De Ondersteuningsplanraad (OPR) krijgt per 1 augustus instemmingsrecht op de faciliteitenregeling. Deze gaat over vergoeding van scholingskosten voor OPR-leden. Daarnaast komt er adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders. De MR van het samenwerkingsverband wordt daarbij uitgezonderd van dit adviesrecht, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan. Zie verder de website over de Wms.

 

 

 

Rol MR bij sluiting dislocatie of nevenvestiging

Uit een recente uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LGC WMS) blijkt dat het voor de medezeggenschap verschil maakt of er een dislocatie of nevenvestiging wordt gesloten. 

De uitspraak betrof  een geschil bij een basisschool met één dislocatie, die het bestuur wilde sluiten. Al het onderwijs zou voortaan op de hoofdlocatie worden gegeven. Het geschil betrof de vraag op welke grond de MR adviesbevoegdheid toekwam. Ging het hier over:
–        wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de school, of
–        beëindiging of belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school.

Dit is van belang voor de invulling van de medezeggenschap. In het tweede geval hebben de beide MR-geledingen namelijk afzonderlijk instemmingsrecht.

Verhuizing
De LCG WMS kwam tot de conclusie dat bij de sluiting van deze dislocatie geen sprake was van inkrimping of beëindiging van werkzaamheden. Het was een huisvestingskwestie: het onderwijs uit de dislocatie ging door op de hoofdvestiging. Dit valt onder het organisatiebeleid van de school en de MR komt dan een adviesrecht toe.

Deze uitspraak volgt op een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer van het Hof in Amsterdam, van 17 juli 2012, over de sluiting van een nevenvestiging. Het hof gaf daarin al te kennen dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen een nevenvestiging en ‘slechts een dislocatie’. Bij sluiting van een nevenvestiging is wel degelijk sprake van een beëindiging of belangrijke inkrimping van de werkzaamheden van de school en daarbij hebben de MR-geledingen dus elk afzonderlijk instemmingsrecht. Het hof wees erop dat het van belang is of de nevenvestiging ‘telkens een autonoom draaiende eenheid’ is geweest.

Bevoegdheden bepalen
De recente uitspraak van het LCG WMS maakt nog eens duidelijk dat bij sluiting van een dislocatie of nevenvestiging goed gekeken moet worden of het gaat om inkrimping of verhuizing, om te bepalen welke bevoegdheden de MR(-geledingen) toekomt.

VOS/ABB werkt weer mee aan WMS-congres

De beleidsmedewerkers Janine Eshuis en Simone Baalhuis van VOS/ABB werken mee aan het negende landelijke WMS-congres over ambitie en versterking van medezeggenschap in het onderwijs.

Janine Eshuis zal een lezing en een workshop geven over de actuele (wettelijke) ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap. De informatie die u tijdens de lezing en/of de workshop krijgt, kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met nieuw initiatieven.

Simone Baalhuis zal een lezing geven over medezeggenschap in integrale kindcentra (IKC’s). Zij zal aan de hand van verscheidene praktijkvoorbeelden ingaan op een integrale benadering van medezeggenschap.

Download het workshopschema en het  volledige programma van het WMS-congres.

Wanneer en waar?
Het negende landelijke WMS-congres is op woensdag 11 november in congrescentrum De Reehorst in Ede. Deelname kost 85 euro per persoon. U kunt zich online inschrijven.

Door nieuwe wetsvoorstellen wijzigt medezeggenschap

Deze maand zijn twee wetsvoorstellen ingediend die invloed hebben op onder andere de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Het gaat om het wetsvoorstel Variawet passend onderwijs en kwaliteit (v)so en het wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs.

Het wetsvoorstel Variawet brengt met zich mee dat de artikelen 11, 12, 13, 14 en 14a van de WMS worden aangepast. Bovendien wordt voorgesteld een nieuw artikel 11a toe te voegen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De geledingen van de ondersteuningsplanraad (OPR) krijgen instemmingsrecht op de faciliteitenregeling (op de invulling van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van medezeggenschapsactiviteiten die in de ondersteuningsplanraad worden verricht, zoals scholingskosten of kosten voor het inhuren van deskundigen).
 • De OPR krijgt adviesrecht op de door het samenwerkingsverband vast te stellen competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan. De MR van het samenwerkingsverband wordt uitgezonderd van het adviesrecht op de competentieprofielen, omdat anders een dubbel adviesrecht zou ontstaan.

Met het Wetsvoorstel ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs worden de artikelen 8, 10, 13 en 14 van de WMS gewijzigd.

Het gaat om wetstechnische wijzigingen in verband met het nieuwe voorgestelde artikel 6g WVO over onderwijstijd. In het nieuwe artikel 6g WVO wordt de wettelijke urennorm (het minimumaantal uren onderwijstijd) niet meer per leerjaar en per leerling geregeld, maar per opleiding (vmbo, havo respectievelijk vwo). In de genoemde artikelen in de WMS worden enkele verwijzingen naar artikel 6g WVO aangepast.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Meer ouders krijgen medezeggenschap over clusters 1 en 2

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor medezeggenschap voor ouders van leerlingen met ambulante begeleiding in het reguliere onderwijs. De motie roept het kabinet op om in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) te regelen dat deze ouders medezeggenschap krijgen over het beleid van onderwijsinstellingen in de clusters 1 en 2.

De Kamer nam ook twee moties aan over leerlingen met diabetes. De ene motie roept staatssecretaris Sander Dekker van OCW op om scholen zo snel mogelijk te verbieden leerlingen te weigeren op grond van het feit dat ze suikerziekte hebben.

De andere aangenomen motie die betrekking heeft op diabetes, verzoekt Dekker om in overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, scholen, leraren en ouders te verkennen in hoeverre de ondersteuning van onderwijspersoneel aan kinderen met suikerziekte kan worden uitgezonderd van de ‘medische handelingen’.

Ook nam de Tweede Kamer een motie aan om meer gewicht te geven aan de rol van de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs. In die motie staat dat de uitspraken van die commissie moeten worden opgevolgd.

Klik hier voor een overzicht van de moties.

Toelichting op Wet medezeggenschap op scholen

Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft een boek uitgegeven over de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De auteur van het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’ is mr. dr. Joke Sperling. Zij is lector onderwijsrecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys en vice-voorzitter van de Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief (v)so.

De uitgave is een uitvoerige artikelsgewijze toelichting op de WMS. De opgenomen wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van deze wet.

Het boek kost 15 euro. Meer informatie…

Moties aangenomen voor versterking medezeggenschap

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen voor versterking van de positie van de medezeggenschapsraden ten opzichte van die van de schoolbesturen. Ook andere moties op het gebied van medezeggenschap in het onderwijs zijn aangenomen.

De motie voor versterking van de positie van medezeggenschapsraden was afkomstig van Jasper van Dijk van de SP en kreeg steun van D66, de PvdA en het CDA. Er staat in dat de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) moet worden aangepast op vier punten:

 • de medezeggenschapsraad moet aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand;
 • er moet een regeling komen voor de beslechting van nalevingsgeschillen;
 • het moet mogelijk worden besluiten terug te draaien;
 • het scholingsbudget moet voortaan rechtstreeks naar de medezeggenschapsraad.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Dit is goed nieuws voor leerlingen, leraren en ouders. Vorig jaar was er nog onvoldoende steun, maar nu is een Kamermeerderheid alsnog tot de conclusie gekomen dat schoolbestuurders een volwaardige tegenmacht nodig hebben. Met deze versterking krijgt de medezeggenschap veel meer slagkracht. Dat mag ook wel, want het fiasco met Amarantis heeft laten zien dat bestuurders soms moeten worden bijgestuurd.’

Ook een motie van Harm Beertema (PVV) is aangenomen. Daarin pleit hij voor meer zeggenschap van leraren over de inhoud van het onderwijs. Een andere motie van VVD’er Pieter Duisenberg, waarin hij aandringt op permanente bijscholing van toezichthouders, heeft het ook gehaald.

Dit geldt tevens voor een motie van PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing, waarin zij staatssecretaris Sander Dekker van OCW oproept om met de sectorraden in gesprek te gaan over goede informatievoorziening aan toezichthouders.

In het najaar gaat de Tweede Kamer in debat over andere voorstellen rond medezeggenschap, zoals het instemmingsrecht op de begroting.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Modelstatuut en -reglementen ondersteuningsplanraad

VOS/ABB heeft een modelstatuut en -reglementen voor ondersteuningsplanraden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs opgesteld. Er zitten toelichtingen bij. U kunt de documenten gratis downloaden.

Er zijn twee modelreglementen voor respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs:

 • Medezeggenschapsreglement voor de ondersteuningsplanraad primair onderwijs;
 • Medezeggenschapsreglement voor de ondersteuningsplanraad voortgezet onderwijs.

Het modelstatuut is geschikt voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs:

 • Statuut medezeggenschap bestuur samenwerkingsverband passend onderwijs.

De toelichtingen:

 • Algemene toelichting bij modelreglement;
 • Algemene toelichting bij de statuten.

De modelreglementen, het modelstatuut en de toelichtingen zijn opgesteld door seniorbeleidsmedewerker Janine Eshuis van VOS/ABB. U kunt voor ondersteuning contact met haar opnemen:

Of u belt of mailt met de Helpdesk van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe reeks trainingen voor goede medezeggenschap

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) organiseren in het najaar van 2013 en in de winter van 2014 een nieuwe reeks trainingen over medezeggenschap op scholen. Er zijn aparte trainingen voor schoolleiders in het primair respectievelijk voortgezet onderwijs.

De reeks bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining. Het is mogelijk ze los van elkaar te volgen, maar u ook kunt kiezen voor beide trainingen. De basistraining staat in het teken van de theoretische beginselen en de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Met de verdiepingstraining, het woord zegt het al, gaat u meer de diepte in. Centrale vraag is hoe u als schoolleider samen met uw MR het beste uit medezeggenschap kunt halen. Er wordt gewerkt met casuïstiek en er komen tips & tricks aan bod.

Voor primair onderwijs zijn er in het najaar van 2013 trainingen. Voor het voorgezet onderwijs wordt in de winter van 2014 een training georganiseerd.

Regio Noord, primair onderwijs. Locatie: nog niet bekend.

Regio Midden, primair onderwijs. Locatie: kantoor VOS/ABB Woerden

Regio Midden, voortgezet onderwijs. Locatie: kantoor VOS/ABB Woerden

 • 6 februari 2014, verdiepingstraining 13.30-16.00 uur. Door Janny Arends (VOO) en Janine Eshuis (VOS/ABB)

Leden van VOS/ABB en/of de VOO betalen voor deelnamen 135 euro per persoon (btw-vrij). Voor niet-leden geldt het tarief van 195 euro (btw-vrij).

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Training Medezeggenschap op scholen’. Vermeld in uw e-mail duidelijk de datum van de training van uw keuze, uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Als u niet goed kunt inschatten of het voor u raadzaam is om te beginnen met de basistraining en daarna eventueel de verdiepingstraining te volgen, kunt u met een korte vragenlijst uw kennis over medezeggenschap toetsen.

Voor meer informatie over de training of mogelijkheden voor een in-companytraining, kunt u contact opnemen met Janine Eshuis (VOS/ABB) of Janny Arends (VOO).