Onderwijsraad: WVO louter technisch herzien

De Onderwijsraad adviseert om de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) louter technisch te herzien.

Dat staat in een advies over het wetsvoorstel modernisering WVO, dat als doel heeft te komen tot ‘een bruikbare, begrijpelijke en duurzame wetgeving’ en bij te dragen aan het verminderen van ‘het gevoel van regeldruk, veroorzaakt door onbegrepen regels’.

De raad vindt dit op zich positief, maar ‘constateert dat een aantal taalkundige aanpassingen kan leiden tot wijzigingen in de inhoudelijke betekenis van begrippen en bepalingen, waardoor interpretatieverschillen kunnen optreden’. Daardoor bestaat volgens de raad het risico dat de rechter er een andere betekenis aan gaat geven.

‘Dit maakt de wet kwetsbaar en is bovendien onwenselijk voor de rechtszekerheid voor betrokkenen: zij moeten erop kunnen vertrouwen dat de voorgestelde herziening louter een technische operatie betreft en geen wijzigingen omvat die voor hun rechtspositie van invloed zijn’, zo stelt de Onderwijsraad.

Lees meer…

Onderwijsraad ziet humanisme wettelijk als richting

De Onderwijsraad adviseert het humanisme te beschouwen als ‘richting’ zoals bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Aanleiding voor dit advies op aanvraag van staatssecretaris Sander Dekker van OCW is het verzoek tot bekostiging van een categorale mavo in Amsterdam op humanistische grondslag.

Hoewel de Onderwijsraad stelt principieel voorstander te zijn van een verruimde en pluriforme invulling van het richting begrip, dient vooralsnog te worden uitgegaan van de strikte eis in het eerste lid van artikel 65 van de WVO. Hierin staat dat de bekostiging van een school voor voortgezet onderwijs gerelateerd is aan ‘de verlangde richting’, waaronder volgens de wet ‘godsdienst of levensbeschouwing’ wordt verstaan.

De raad adviseert de staatssecretaris het humanisme te erkennen als richting, zoals bedoeld in de WVO. Uit de statuten blijkt dat de betreffende school in Amsterdam zich wil baseren op het humanisme en dat tot uiting wil brengen in het onderwijs. De raad wijst er daarnaast op dat het humanisme in Nederland ‘een duidelijk herkenbare stroming’ is. Hierbij wordt verwezen naar onder andere het Humanistisch Verbond.

Het advies is in maart al naar de staatssecretaris gestuurd, maar is nu pas op de website van de Onderwijsraad verschenen.

Download het advies Humanisme als richting.

Wat vindt u van wetsvoorstel voor profielen in vmbo?

Nog tot en met 31 mei kunt u via een internetconsultatie input leveren voor het wetsvoorstel over de invoering van profielen in het vmbo.

Met dit wetsvoorstel worden de sectoren en afdelingen in het vmbo vervangen door profielen. Elk profiel zal bestaan uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het beroepsgerichte onderwijs zal gaan bestaan uit een profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

Dit wetsvoorstel heeft onder andere tot doel de verouderde beroepsgerichte examenprogramma’s te vernieuwen.Ook moet het een breed, overzichtelijk en organiseerbaar aanbod van beroepsgerichte profielen realiseren.

Op basis van de reacties uit het onderwijsveld wordt het wetsvoorstel mogelijk aangepast.

Ga naar de internetconsultatie