Ondanks de coronacrisis heeft het onderwijs stappen gezet in de verbeteraanpak van het passend onderwijs. Dit schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer bij de presentatie van de Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021.

De verbeteraanpak bestaat uit 25 maatregelen, die in november 2020 zijn afgekondigd. Toen is ook gestart met de uitvoering ervan. In de voortgangsrapportage staat een overzicht van de stand van zaken van alle maatregelen. Een eerste resultaat is in elk geval behaald bij het opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten bij de samenwerkingsverbanden. Daarvoor is een handreiking opgesteld en nog dit schooljaar zal elk samenwerkingsverband een functionerend steunpunt hebben, waar ouders en leerlingen terechtkunnen voor informatie over hun ondersteuning en het aanbod in de regio.

Brochure en stappenplan

De minister kondigt aan dat de leraren in het primair onderwijs begin 2022 een brochure ontvangen over de ruimte in regels rond passend onderwijs. Leraren en schoolleiders kunnen al meteen aan de slag met het Stappenplan basisondersteuning, dat tegelijk met de voortgangsrapportage is gepubliceerd. Daarin staan de zes stappen die scholen zetten als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Het stappenplan is bedoeld voor (beginnende) leraren, mentoren en andere professionals in het regulier basis- en voortgezet onderwijs, maar het gebruik ervan is niet verplicht.

Download de Voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021

Download het Stappenplan basisondersteuning

Deel dit bericht: