De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is er op 25 november in Amersfoort mee akkoord gegaan om het lidmaatschapstarief te handhaven. Het is voor het zevende achtereenvolgende jaar dat het tarief niet wordt verhoogd. Openbare schoolbesturen betalen 2,50 euro, niet-openbare besturen 1,50 euro per leerling per jaar. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

Tijdens de ALV traden de bestuursleden Annemie Martens, Annemarie Juli en Cees Vreugdenhil af. Als nieuwe bestuursleden traden aan Sandra Beuving, Pieter Schram en Alina Kuiper. Zij zijn bestuurder van respectievelijk de Stichting Openbaar Onderwijs Groep in Veghel, OSG Singelland in Drachten en de Stichting SPOOR in Purmerend.

Wat doet VOS/ABB voor de leden?

Beleidsmedewerkers van VOS/ABB gaven tijdens de ALV een toelichting op de activiteiten van de vereniging. Simone Baalhuis ging in op activiteiten die de identiteit van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs raken, zoals burgerschap en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Ook ging Baalhuis in op de School!Week die VOS/ABB organiseert. In de School!Week 2016 van 21 tot en met 25 maart laten openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland zien waar zij voor staan. De kernwaarden van het openbaar onderwijs nemen in deze week een belangrijke plaats in.

VOS/ABB heeft in het kader van de komende School!Week de inspiratiebrief Voor elkaar! naar de leden gestuurd. Hierin staan voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs tips om les te geven over de kinderrechten.

Helpdesk

Juridisch adviseur José van Snek gaf een toelichting op de activiteiten van de Helpdesk van VOS/ABB. Daarbij noemde zij de functie van ‘verlengd bestuursbureau’ dat vragen van leden kan beantwoorden. De Helpdesk biedt echter ook uitgebreide advisering. Bovendien verzorgt de Helpdesk diverse cursussen die aansluiten bij de actualiteiten in het onderwijs, zoals nieuwe cao’s, de Wet werk en zekerheid en de Participatiewet.

Ronald Bloemers, die als jurist aan de Helpdesk verbonden is, ging in op de belangenbehartiging door VOS/ABB voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Onderdeel daarvan is het lobbywerk dat de vereniging op lokaal, regionaal en nationaal niveau verricht.

Een voorbeeld is dat VOS/ABB actief heeft meegedacht over het wetsvoorstel voor samenwerkingsscholen. Andere voorbeelden zijn de contacten met het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en het overleg dat VOS/ABB voor leden op gemeentelijk niveau voert. Een deel van de lobbyactiviteiten wordt ‘onder de radar’ verricht, zoals Bloemers het uitdrukte, dus niet direct  waarneembaar voor de leden.

Cao’s

Silvia Schouten gaf een toelichting op de activiteiten die VOS/ABB mede op verzoek van de leden uitvoert op het gebied van de cao’s voor het primair respectievelijk voortgezet onderwijs. Hoewel VOS/ABB niet tot de cao-partijen behoort, doet de vereniging veel op dit gebied, zoals het organiseren van brainstormsessies met de diverse contactgroepen en informatiebijeenkomsten voor leden en het opstellen van onder andere formats en handreikingen.

Contributie blijft gelijk

De algemene ledenvergadering keurde de jaarrekening en de begroting goed en ging akkoord met de handhaving van het lidmaatschapstarief van 2,50 per leerling per jaar voor openbare schoolbesturen. Niet-openbare schoolbesturen die lid zijn van VOS/ABB betalen 1,50 euro per leerling, omdat de activiteiten op het gebied van openbaar onderwijs niet op hen van toepassing zijn.

Tijdens de ALV vroegen enkele leden zich wel af of het tariefverschil tussen openbare en niet-openbare leden moet worden gehandhaafd. Het bestuur zegde toe dit mee te nemen naar de volgende ALV.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: