Op 1 januari is een aantal wijzigingen van kracht geworden, die voor het primair en/of voortgezet onderwijs van belang kunnen zijn. 

  • Samenwerkingsschool: het is makkelijker voor openbare en bijzondere basisscholen om te fuseren tot een samenwerkingsschool. Dit wordt gezien als een pragmatische oplossing voor scholen in gebieden waar het aantal leerlingen afneemt. Er blijft een school beschikbaar én leerlingen krijgen onderwijs dat bij hun identiteit past.
  • Toekomstbestendig onderwijsaanbod: het is eenvoudiger om basisscholen om te zetten van bijzonder naar openbaar (of andersom). Ook is het makkelijker een school binnen de gemeentegrenzen te verplaatsen. Dit moet regionale samenwerking bevorderen.
  • Rekentoets: de rekentoets wordt in het huidige schooljaar 2017-2018 wel afgenomen, maar het resultaat telt niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma. Voor havo, vmbo (en mbo) gold dit al.
  • Aanmelddatum mbo: leerlingen die zich aanmelden voor het middelbaar beroepsonderwijs, moeten dit uiterlijk op 1 april voor het komende studiejaar doen. Als een leerling zich niet op 1 april heeft aangemeld, kan de mbo-instelling hem of haar weigeren.
  • Topinkomens: met de Evaluatiewet WNT is de Wet normering topinkomens op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd. Tevens zijn de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd en is de normering aangescherpt om wetsontwijking tegen te gaan. Ook de Uitvoeringsregeling WNT en de Beleidsregels WNT zijn op onderdelen gewijzigd.
  • Schoolleidersregister: in de CAO PO is afgesproken dat iedere schoolleider uiterlijk op 1 januari 2018 geregistreerd moest staan in het Schoolleidersregister PO. Wie zich nog niet heeft geregistreerd, moeten dit zo snel mogelijk doen.

Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: