Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109181: Klacht over het niet meer verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag ongegrond. Het belang van de leerling verzet zich tegen het verstrekken van informatie

De rechtbank bepaalt dat de moeder het ouderlijk gezag over het kind zal uitoefenen. De school bericht de vader dat hem geen informatie meer zal worden geven over zijn dochter, omdat haar belang zich verzet tegen informatieverstrekking. De vader dient daarover een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109358: Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken

Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter, die dyscalculie heeft, onvoldoende ondersteuning biedt en niet adequaat communiceert. Zo heeft de school plotseling, zonder voorafgaand overleg de faciliteitenpas ingetrokken. Ook is volgens de moeder een...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 109396: Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Dyslexieonderzoek en -begeleiding is voor de doelgroep van de school niet zinvol en de uitstroombestemming is onderbouwd

Een leerling zit op een school voor speciaal onderwijs cluster 3, voor zeer moeilijk lerende kinderen. Vader wil dat zijn dochter meer individuele begeleiding op de school ontvangt en dat de mogelijkheid van dyslexie wordt onderzocht. Aandacht hiervoor ontbreekt in...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109453: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand worden gelaten, omdat het dossier niet dragend is voor het besluit

De leerling volgt regulier onderwijs maar komt, volgens de school, vanwege zijn gedrag onvoldoende tot leren. Het samenwerkingsverband (swv) kent een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) toe. De moeder van de leerling maakt daartegen...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaringen, 109457: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro). De tlv kan niet in stand blijven omdat niet duidelijk is of de leerling op praktijkonderwijs is aangewezen

Een leerling volgt onderwijs op een reguliere basisschool. De school meent dat praktijkonderwijs passend voor de leerling is. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro) toe. De moeder van de leerling is het oneens met een...