Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring, 109260: Bezwaar tegen het toelaatbaarheidsbesluit speciaal voortgezet onderwijs. Het besluit kan in stand blijven

De leerling volgt onderwijs in 3 vmbo. Gedragsmatig is de situatie op de school niet houdbaar. Het samenwerkingsverband kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet [...]

Commissie van Beroep VO, 109135: Beroep tegen berisping gegrond. De uitlatingen van de werknemer tegenover de leerling leveren plichtsverzuim op, maar een berisping is gezien de omstandigheden geen passende maatregel

De werkgever verwijt de werknemer dat zij tegen een leerling zou hebben gezegd dat de leerling kon kiezen: of strafregels schrijven, of knielen voor haar. De werkgever vindt dat er sprake is van [...]

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 109269: Instemmingsgeschil over wijziging van het aanstellingsbeleid. Het verzoek van de PMR is niet-ontvankelijk omdat de nietigheid te laat is ingeroepen

Het bevoegd gezag start een wervingsprocedure voor een directeursfunctie. Tussen de MR en het bevoegd gezag bestaat verschil van mening over welke wervingsprocedure geldend is. Het bevoegd gezag [...]

page 1 of 2