Commissie van Beroep PO, 35378: Beroep tegen overplaatsing gegrond. De werkgever heeft geen belangenafweging gemaakt en heeft niet eerst andere mogelijkheden dan overplaatsing onderzocht.

De werkgever krijgt diverse klachten binnen over de werknemer. Hij spreekt de werknemer daar op aan en deelt de werknemer direct mee dat zij niet kan blijven werken op de school. Ook legt de werkgever de werknemer een viertal scenario’s voor, waarbij een optie...

Commissie van beroep VO, 2021015941: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart.

De werkgever heeft kritiek op houding en gedrag van de werknemer en meent dat het dienstverband met hem niet langer in stand kan blijven. Hij schorst de werknemer voor vier weken om onderzoek te doen. Vervolgens schorst hij de werknemer een tweede keer, ditmaal voor...

Commissie van Beroep PO,109518: Beroep tegen berisping gegrond. De weigering van de werknemer om zijn nevenwerkzaamheden neer te leggen levert geen plichtsverzuim op.

De school waar de werknemer werkt staat in de wijk waar hij ook woont. Hij is (bestuurs)lid van de bewonersvereniging. Omdat in de wijk het aantal leerlingen daalt en daardoor minder scholen nodig zijn, willen de schoolbesturen en de gemeente een nieuwe gezamenlijke...