8 april 2024 Commissie van beroep funderend onderwijs, Beroep tegen berisping ongegrond. De werknemer heeft eigenstandig cijfers aangepast in het leerlingvolgsysteem en heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

In een overgangsvergadering heeft de teamleider besloten dat een leerling moest doubleren. De werknemer heeft na die overgangsvergadering, zonder overleg met de leidinggevende, de toetsen van de betreffende leerling opnieuw nagekeken en vervolgens de cijfers van een...

Commissie van Beroep PO, 35378: Beroep tegen overplaatsing gegrond. De werkgever heeft geen belangenafweging gemaakt en heeft niet eerst andere mogelijkheden dan overplaatsing onderzocht.

De werkgever krijgt diverse klachten binnen over de werknemer. Hij spreekt de werknemer daar op aan en deelt de werknemer direct mee dat zij niet kan blijven werken op de school. Ook legt de werkgever de werknemer een viertal scenario’s voor, waarbij een optie...

Commissie van beroep VO, 2021015941: Beroep tegen schorsing als ordemaatregel gegrond. De werkgever heeft met terugwerkende kracht geschorst en de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst is niet opgestart.

De werkgever heeft kritiek op houding en gedrag van de werknemer en meent dat het dienstverband met hem niet langer in stand kan blijven. Hij schorst de werknemer voor vier weken om onderzoek te doen. Vervolgens schorst hij de werknemer een tweede keer, ditmaal voor...