Landelijke Klachtencommissie PO: Klachten over groepsindeling en communicatie daarover, besteding formatie en handelen hieromtrent in het medezeggenschapsproces

Kwesties over raadpleging van de MR en samenstelling van de MR vallen onder de werking van de Wms zodat deze niet door de Commissie worden beoordeeld. De uitkomsten van het medezeggenschapstraject zullen wel betrokken worden bij de beoordeling van de overige...

Geschillencommissie WMS PO: Interpretatiegeschil – artikel 10 onder b (schoolplan) en artikel 11 onder e Wms (deelneming aan onderwijskundig project of experiment); adviesgeschil – artikel 10 onder b Wms

In geschil is of de beëindiging van de Plusklas voor hoogbegaafde leerlingen neerkomt op de wijziging van het schoolplan, waarvoor de GMR instemmingsrecht heeft dan wel is aan te merken als de beëindiging van de deelneming aan een experiment of project, waarvoor de...