Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Verlenging van de meivakantie is van gemeenschappelijk belang voor alle scholen van het bevoegd gezag. Daarom ligt het instemmingsrecht bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Het bevoegd gezag stelt voor om de meivakantie met vier dagen te verlengen en vraagt daarvoor instemming aan de GMR. Maar de GMR vindt dat het instemmingsrecht toekomt aan de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen. Het bevoegd gezag en de GMR leggen hun...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: De OMR heeft niet in redelijkheid instemming kunnen onthouden aan de vaststelling van de onderwijstijd; vanwege het gemeenschappelijk belang van de scholen heeft de GMR adviesrecht over de regeling van de vakantie.

De OMR onthoudt instemming aan een voorstel tot vaststelling van de onderwijstijd omdat een aantal ‘losse’ onderwijsvrije dagen (margedagen) niet aan de meivakantie aansluit. Het bevoegd gezag legt daarover een instemmingsgeschil aan de Commissie voor. Ook...

Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam: Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in interpretatiegeschil 106563 over de vraag of invoering nieuwe digitale rekenmethode een wijziging van het schoolplan is.

De uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS, 106563 d.d. 10 februari 2015) betrof een interpretatiegeschil over de vraag of de invoering van een nieuwe rekenmethode een wijziging van het schoolplan is, waarvoor de MR instemmingsrecht heeft....

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: De tijdelijke waarneming van de directiefunctie valt op verschillende gronden onder het adviesrecht van de MR en het instemmingsrecht van de PMR.

De directeur van een basisschool vertrekt. Het bevoegd gezag wil een nieuwe directiestructuur op de school invoeren en neemt in afwachting van definitieve besluitvorming het besluit tijdelijk te voorzien in de waarneming van de directiefunctie. De MR en de PMR leggen...