Zeeuws-Vlaanderen krijgt niet de ‘eilandenstatus’

Het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen hoeft niet te rekenen op extra geld. Onderwijsminister Arie Slob laat in antwoord op Kamervragen weten dat het gebied niet de ‘eilandenstatus’ krijgt, zoals die geldt voor de Waddeneilanden. Ook stelt hij dat er geen onderwijsgeld naar Zeeuws-Vlaamse startgroepen voor kinderen van twee tot vier jaar zal gaan.

Slob wijst erop dat de Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013 extra bekostiging toekent aan scholen onder de opheffingsnorm die op eilanden staan. ‘De school moet daarvoor omringd zijn door water en niet verbonden door een brug of tunnel’, aldus de minister.

Het doel van de beleidsregel is volgens Slob om scholen die vanwege zeer specifieke omstandigheden onder de opheffingsnorm zitten, niet op te heffen en te kunnen blijven bekostigen. Hij erkent dat de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te kampen met teruglopende leerlingenaantallen, maar hij wijst er ook op dat ze allemaal ruim boven de opheffingsnorm zitten.

Openbaar onderwijs móet

De antwoorden van Slob volgen op vragen van SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint en zijn collega’s Lisa Westerveld van GroenLinks en Kirsten van den Hul van de PvdA over het adviesrapport Gewoon goed onderwijs!. Daarin staat dat het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen vanwege bevolkingskrimp terug moet van vier verschillende schoolbesturen naar één bestuur voor bijzonder onderwijs en van vier scholen naar drie scholen.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB wijst erop dat het advies indruist tegen de Grondwet. Als het advies werkelijkheid wordt, verdwijnt namelijk het openbaar voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en dan is er geen sprake meer van het duale bestel, zoals dat is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Dit artikel bepaalt expliciet dat overal in Nederland openbaar onderwijs moet zijn.

Minister Slob heeft aan VOS/ABB laten weten dat hij met een reactie zal komen op de constatering dat het advies van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen tegen Grondwet indruist. De vragen van Kwint, Westerveld en Van den Hul gingen hier niet over.

Startgroepen en kinderopvang

De vragen gingen wel over structurele financiering van startgroepen voor kinderen van twee tot vier jaar. Daarmee zou kunnen worden voorkomen dat Nederlandse ouders in Zeeuws-Vlaanderen kiezen voor scholen in België, waar kinderen al vanaf 2,5 jaar welkom zijn en die bovendien spotgoedkope kinderopvang aanbieden.

De minister merkt over de financiering van dergelijke startgroepen op dat onderwijsgeld daar niet voor bedoeld is. ‘Kinderopvang en startgroepen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW’, aldus Slob, die daaraan toevoegt dat hij deze kwestie onder de aandacht zal brengen van zijn collega Wouter Koolmees.

D66 wil moestuin voor elke school

Alle basisscholen in Nederland zouden een eigen moestuin moeten hebben. Dat vindt Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66, die onder andere landbouw en voedselproductie in zijn portefeuille heeft.

De Groot vindt moestuinen bij scholen belangrijk, omdat volgens hem alle kinderen moeten weten waar hun voedsel vandaan komt. Ook zou een moestuin bij school ertoe kunnen bijdragen dat kinderen gezonder gaan eten.

Het geld voor de aanleg van moestuinen bij basisscholen zou uit een pot kunnen komen voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. In die pot zit 170 miljoen euro.

D66-Kamerlid Paul van Meenen, met onderwijs in zijn portefeuille, heeft benadrukt dat het idee van zijn partijgenoot niet moet worden gezien als een extra verplichting voor basisscholen. ‘Een moestuin is geen moettuin’, aldus Van Meenen.

Staking: voorbeeldbrieven voor personeel en ouders

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben in verband met de aangekondigde staking in het primair onderwijs twee voorbeeldbrieven gepubliceerd die schoolbesturen en -directeuren kunnen gebruiken om personeel en ouders te informeren.

De voorbeeldbrief voor personeelsleden gaat uit van het principe dat bij een staking doorbetaling van personeel niet is toegestaan. Als u desondanks besluit om tijdens de staking door te betalen, kunt u de brief zelf aanpassen.

De voorbeeldbrief voor ouders gaat onder andere in op de opvang van kinderen tijdens de staking. Als ouders hun kind dan  niet thuis kunnen houden en opvang nodig hebben via de school, dan geldt daarvoor dat zij daarvoor moeten betalen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de voorbeeldbrieven downloaden.

Download voorbeeldbrief personeel

Download voorbeeldbrief ouders

 

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Linkse oppositie wil 700 miljoen extra

SP, GroenLinks en de PvdA in de Tweede Kamer willen 700 miljoen euro extra voor het primair onderwijs bovenop de eerder toegezegde 720 miljoen. Ze dienden daartoe een amendement op de onderwijsbegroting in, maar de colitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan daar niet in mee.

Het extra geld is volgens Peter Kwint van de SP, Lisa Westerveld van GroenLinks en Kirsten van den Hul van de PvdA nodig vanwege ‘een achterblijvende beloning, een angstaanjagende hoeveelheid burn-outs, een toenemende werkdruk en te grote klassen’ die volgens hen het primair onderwijs ‘onder grote druk’ zetten.

De 720 miljoen euro extra die het kabinet tot nu toe heeft toegezegd, is volgens de linkse oppositieleden niet genoeg. Daarmee scharen zij zich achter de eis van PO in Actie en de sociale partners, waaronder de PO-Raad. Er is voor 12 december een nieuwe staking aangekondigd om de eis voor meer geld kracht bij te zetten.

Onderwijsminister Arie Slob zegt begrip te hebben voor de problemen die in het primair onderwijs worden ervaren, maar er komt volgens hem geen extra geld beschikbaar bovenop de eerder toegezegde 720 miljoen. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Tweede Kamer scharen zich achter Slob.

VO-raad: Extra geld voor leraren goed terechtgekomen

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben meer dan de 65 miljoen euro die zij eind 2013 ontvingen voor het behouden en aannemen van leraren, ingezet voor personeel. De sector wist daarmee 3300 fte personeel extra aan te nemen en in dienst te houden. De VO-raad benadrukt dat dit blijkt uit de Financiële Staat van het Onderwijs 2016 van de Inspectie van het Onderwijs.

De sectororganisatie wijst erop dat lange tijd in twijfel werd getrokken of het extra geld voor leraren wel goed terecht was gekomen, omdat critici vermoedden dat het aan andere zaken was besteed of was opgepot. De analyse van de inspectie toont volgens de VO-raad aan dat het geld wel degelijk goed besteed is, namelijk aan extra leraren.

Lees meer…

Nog subsidie voor advies duurzame schoolgebouwen

Schoolbesturen die hun gebouwen willen verduurzamen doen er goed aan nú subsidie aan te vragen. Er zijn tot en met 29 december 2017 nog enkele tientallen subsidies beschikbaar. Dat meldt Green Deal Scholen.

De subsidie is bedoeld om schoolbesturen en gemeenten op weg helpt met praktische informatie en stappenplannen. Schoolbesturen kunnen 50 procent van de kosten vergoed krijgen voor het inhuren van extern advies, tot een maximum van 3500 euro.

Lees meer…

Ultimatum verlopen: staking op 12 december

De aangekondigde staking in het primair onderwijs op dinsdag 12 december gaat door nu het ultimatum is verlopen dat de lerarengroep PO in Actie en de sociale partners aan onderwijsminister Arie Slob hadden gesteld om meer geld vrij te maken.

De staking zou niet doorgaan als het kabinet dinsdagochtend uiterlijk om 10 uur bekend zou maken 680 miljoen euro extra vrij te maken voor hogere lonen en minder werkdruk in het primair onderwijs, bovenop de eerder toegezegde 720 miljoen.

PO in Actie en de sociale partners eisen dus in totaal 1,4 miljard. Slob heeft eerder laten weten dat er geen extra geld komt en daar is geen verandering in gekomen.

Het is nog afwachten of de stakingsbereidheid net zo groot zal zijn als de vorige keer. Er komt geen landelijke stakingsbijeenkomst, zoals op 5 oktober toen leraren uit het primair onderwijs massaal naar het Zuiderpark in Den Haag kwamen.

Bovendien betalen niet meer alle schoolbesturen de leraren door als die gaan staken. Dat betekent dat leraren of aanspraak moeten maken op de stakingskas van hun vakbond of, als zij geen lid zijn van een bond, op de stakingsdag geen geld krijgen.

PO-Raad blijft aandringen op onderzoek naar bekostiging

Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad blijft aandringen op een parlementair onderzoek naar de bekostiging van het primair onderwijs. 

Zij zegt in het Financieele Dagblad dat een parlementair onderzoek een einde kan maken aan de welles-nietesdiscussie tussen de scholen die vinden dat ze te weinig geld krijgen en de regering die stelt voldoende geld te geven.

‘We willen een parlementair onderzoek, zodat voor eens en voor altijd duidelijk wordt of de bekostiging toereikend is om alle verwachtingen en ambities waar te maken. Als het antwoord hierop ‘ja’ is, is de discussie wat ons betreft gesloten en hoor je ons hier niet meer over. Maar als het antwoord ‘nee’ luidt, dan betekent dat maar één ding: dat de regering niet langer kan wegkijken, maar serieus moet investeren in het primair onderwijs. Bezuinigen op onderwijs is funest voor de hele maatschappij’, aldus Den Besten.

Lees meer…

‘Schrap doelmatigheidskorting onderwijs’

De Stichting van het Onderwijs roept de politiek op de doelmatigheidskorting voor het hele onderwijs te schrappen.

‘De ambities voor de samenleving en kenniseconomie, en daarmee het onderwijs, zijn onveranderd hoog. De korting in het teken van ‘doelmatiger onderwijs’ rijmt daar niet mee’, zo meldt de Stichting van het Onderwijs. De doelmatigheidskorting loopt op tot 183 miljoen euro.

Voorzitter Paul Rosenmöller, tevens voorzitter van de VO-raad, benadrukt dat een doelmatige besteding van onderwijsgeld belangrijk is en dat de sector daar verantwoording over wil afleggen, maar volgens hem vertaalt het kabinet de focus op doelmatigheid naar een besparing op onderwijs.

‘Dat is niet de manier om met onderwijs om te gaan. Omwille van de belangen van onze leerlingen, studenten en ons onderwijspersoneel roepen wij dan ook de politiek op om de doelmatigheidskorting voor alle onderwijssectoren ongedaan te maken’, aldus Rosenmöller.

Lees meer…

‘Loonsverhoging gaat niet helpen’

‘Wie als buitenstaander nuchter naar de arbeid in het primair onderwijs kijkt, voelt weinig voor een algehele loonsverhoging’, zegt directeur Frank Kalshoven van De Argumentenfabriek in de Volkskrant.

Een algehele loonsverhoging zal er volgens hem niet toe leiden dat het aantal mensen in het onderwijs dat in deeltijd werkt zal afnemen, terwijl met meer voltijders het personeelstekort kan worden teruggedrongen.

Ook zal een loonsverhoging er niet toe leiden dat meer mannen in het onderwijs werken, stelt Kalshoven, terwijl dat volgens hem wel hard nodig is. Hij wijst er daarnaast op dat het onderwijs de laatste jaren financieel gezien ‘extreem goed bedeeld is’ en dat desondanks de kwaliteit er volgens hem niet op vooruit is gegaan.

‘Waarom zou de belastingbetaler (want die voldoet de rekening) zo’n sector nog meer euro’s toebedelen? Zonder er iets voor terug te krijgen?’, vraagt Kalshoven zich af.

Lees meer…

Netwerkbijeenkomsten Financieel Management 2018

Alle data in 2018 van onze regionale netwerkbijeenkomsten Financieel Management zijn bekend. De bijeenkomsten zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en ervaringen uit te wisselen.

Zit u nog niet in een van onze netwerken Financieel Management? Meld u aan bij Ronald Bloemers: rbloemers@vosabb.nl.

Hieronder staat per regio wanneer de bijeenkomsten voor het primair onderwijs zijn. Ook staan de locaties vermeld (van twee bijeenkomsten is de locatie nog niet bekend).

Na de regio’s staat wanneer de netwerkbijeenkomsten Financieel Management voor het voortgezet onderwijs zijn. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Regio Noordwest
30 januari, 09.15-12.00 uur, Spaarnesant Haarlem
5 juni, 09.15-12.00 uur, Present Grootebroek
25 september, 09.15-12.00 uur, Ronduit Alkmaar

Regio Middenoost
7 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
13 juni, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
3 oktober, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Regio Zuidoost
25 januari, 09.15-12.00 uur, Akkoord! po Venlo
31 mei, 09.15-12.00 uur, PlatOO Helmond
27 september, 09.15-12.00 uur, Swalm en Roer Roermond

Regio Zuidwest
11 januari, 13.45-16.30 uur, Inos Breda
7 juni, 13.45-16.30 uur, Archipel Scholen Vlissingen
20 september, 13.45-16.30 uur, OBO West-Brabant Roosendaal

Regio Noordoost
8 februari, 09.15-12.00 uur, Van der Valk Zuidbroek
14 juni, 09.15-12.00 uur, Westerwijs/Penta Primair Grootegast
4 oktober, 09.15-12.00 uur, Ambion Oudeschoot

Regio Oost
24 januari, 09.15-12.00 uur, OPO Deventer
30 mei, 09.15-12.00 uur, locatie volgt
26 september, 09.15-12.00 uur, locatie volgt

Voortgezet onderwijs
14 februari, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
20 juni, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden
10 oktober, 09.15-12.00 uur, VOS/ABB Woerden

Schoolbesturen staan er financieel goed voor

Het aantal schoolbesturen dat onder aangepast financieel toezicht staat, is in het afgelopen jaar verder afgenomen. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer. Zij baseren zich op het inspectierapport Financiële Staat van het Onderwijs 2016.

Er zijn nog maar enkele besturen die financieel kwetsbaar zijn, melden de ministers. ‘De inspectie constateert daarbij dat er geen verband bestaat tussen het feit dat een bestuur onder aangepast financieel toezicht staat enerzijds en leerlingendaling of geografische ligging anderzijds.’

Wel blijkt dat kleine besturen relatief grotere marges aanhouden dan grote besturen. ‘Een klein bestuur kan een tegenvaller immers minder gemakkelijk opvangen dan een groot bestuur en heeft daarvoor een relatief grote buffer nodig’, zo staat in de brief.

Daarin staat ook dat de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs er eind 2016 over het algemeen financieel goed voor staan. ‘De gemiddelde liquiditeit en de solvabiliteit zijn positief, wat aantoont dat de besturen in staat zijn om zowel op de korte als op de lange termijn aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.’

De onderwijsministers constateren op basis van het inspectierapport dat de omvang van het personeelsbestand in de afgelopen jaren stabiel is gebleven en er dus geen handen uit de klas zijn verdwenen.

Lees meer…

OCW: Stakende leraren doorbetalen mag

Het ministerie van OCW zal niet korten op de bekostiging als schoolbesturen werknemers doorbetalen als die op 12 december meedoen aan de mogelijke volgende staking voor meer geld en minder werkdruk in het primair onderwijs. Dat bevestigt het ministerie tegenover VOS/ABB.

‘We kunnen bevestigen dat OCW niet de bekostiging gaat terugvorderen bij besturen die salaris doorbetalen tijdens de staking van 12 december’, zo laat het ministerie desgevraagd weten.

Daarmee stelt OCW zich op hetzelfde standpunt dat het innam voorafgaand aan de staking op 5 oktober. Toen liet een woordvoerder van het ministerie aan VOS/ABB weten dat OCW niet voornemens was ‘om schoolbesturen te straffen als die besluiten om werknemers die (…) aan de staking meedoen door te betalen’.

De woordvoerder stelde toen ook dat vakbonden weliswaar een stakingskas hebben, maar dat het ‘strikt genomen niet verboden is voor besturen om leraren bij een staking door te betalen’. Hij benadrukte echter dat zijn woorden slechts betrekking hadden op de staking op 5 oktober, maar ze gelden ook als er op 12 december wordt gestaakt, meldt OCW nu.

Doorbetalen: móet niet, mág wel

De woorden het ministerie betekenen niet dat het verplícht is stakers door te betalen. Met andere woorden: het móet niet, maar het mág wel van het ministerie. Schoolbesturen kunnen er dus ook voor kiezen om stakers niet door te betalen.

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB geven aan dat volgens de wet leraren niet mogen worden doorbetaald. Ten eerste geldt het principe ‘geen arbeid, geen loon’ en ten tweede zou doorbetaling kunnen worden beschouwd als onrechtmatige besteding van rijksbekostiging.

Het ministerie denkt daar dus anders over, en herhaalt expliciet dat doorbetaling niet verboden is en dat het dus niet zal korten op de bekostiging.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Stakende leraren krijgen loon niet meer doorbetaald

Een deel van de schoolbesturen heeft besloten om het salaris van leraren die op 12 december mogelijk gaan staken, niet door te betalen. Bij de vorige staking op 5 oktober voor meer geld en minder werkdruk in het primair onderwijs kozen vrijwel alle besturen om door te betalen.

Het Algemeen Dagblad meldt dat bijvoorbeeld de schoolbesturen in Rotterdam en vrijwel alle besturen in Den Haag hebben besloten om niet door te betalen.

In een brief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam staat dat iedereen het recht heeft om te staken en dat leraren die lid zijn van een vakbond, een beroep kunnen doen op een stakingskas.

Het bestuur van De Haagse Scholen vinden een staking nu niet het juiste middel. ‘Er is sprake van een eerste handreiking van een nieuw kabinet en een minister die nog maar net is gestart’, zegt een woordvoerder van De Haagse Scholen in het AD.

VOS/ABB handhaaft voordelige ledentarieven

De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is ermee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief in 2018 niet te verhogen.

Openbare schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten blijven 2,60 euro, niet-openbare besturen 1,60 euro per leerling per jaar betalen. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

De leden gaven op de ALV hun goedkeuring aan de jaarrekening 2016. Ook de begroting voor 2018 werd goedgekeurd, nadat directeur Hans Teegelbeckers hier een uitgebreide toegelichting op had gegeven. Daarbij ging hij onder andere in op de ambities voor 2018 en daarna, waarbij de aanwezige leden actief meedachten.

Bestuurswisselingen

Tijdens de ALV werd het terugtreden bekendgemaakt van bestuursvoorzitter Peter Snijders en de bestuursleden Lambèrt van Genugten en  Alina Kuiper. Als nieuwe bestuursleden stelden zich voor Ron den Hartog en Peter Adriaans.

Den Hartog is bestuursvoorzitter van het de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda, Adriaans is directeur-bestuurder van de Stichting Akkoord! po in Venlo en omgeving. Later wordt besloten wie de nieuwe bestuursvoorzitter wordt. Het voorzitterschap is tijdelijk in handen van vicevoorzitter Rudi Meulenbroek.

Samenwerkingsscholen

Teegelbeckers gaf op de ALV ook een toelichting op de rol van VOS/ABB in het licht van het openbaar onderwijs in relatie tot nieuwe wetgeving rond samenwerkingsscholen en -besturen en het duale onderwijsbestel.

Dit najaar zijn diverse regionale bijeenkomsten geweest, waarop leden van VOS/ABB hun visie op samenwerking met het bijzonder onderwijs en het duale bestel konden geven. Een belangrijke uitkomst van deze bijeenkomsten is dat samenwerking altijd in het teken moet staan van goed onderwijs voor alle kinderen.

De opdracht van de leden was dat VOS/ABB zich actief moet inzetten om het bestaande onderwijsbestel aan te passen. De identiteit van de openbare scholen moet nu worden bewaakt. Tegelijkertijd kan als stip op de horizon het toekomstconcept School! kunnen worden gezien, dat uitgaat van onderwijs dat boven de denominaties is uitgestegen.

Meer informatie over het VOS/ABB-lidmaatschap.

Weer geld voor regionale pilots lerarentekort

Het Arbeidsmarktplatform PO ondersteunt schoolbesturen en pabo’s ook in het schooljaar 2018-2019 bij regionale pilots om het lerarentekort aan te pakken.

Hebt u een inspirerende aanpak om het aantal en de kwaliteit van toekomstige leerkrachten te vergroten? Of verbetert u liever de huidige werkwijze om het tekort in uw regio te verminderen? Kunnen collega’s elders in het land van uw experiment, project of idee leren na uw opgedane ervaring?

Dan komt u misschien in aanmerking voor een financiële steun in de rug van het Arbeidsmarktplatform PO. U kunt tot en met 15 april 2018 een aanvraag indienen

Lees meer…

Praktijkonderwijs wil toelatingscriteria behouden

De Sectorraad Praktijkonderwijs heeft een manifest opgesteld waarin onder andere wordt aangedrongen op het behoud van de toelatingscriteria. Het manifest staat in een artikel in het VOS/ABB-magazine Naar School! en wordt op 13 december gepresenteerd tijdens de landelijke PrO-dag in Ede.

Het behoud van de toelatingscriteria is van groot belang, omdat er anders meer leerlingen met gedragsproblemen uit cluster 4 van het speciaal onderwijs naar de praktijkscholen zullen gaan, vreest directeur Arian Koops van de openbare regionale school voor praktijkonderwijs Het Segment in Gouda, die mede namens de Sectorraad Praktijkonderwijs spreekt.

Leerlingen uit cluster 4 matchen volgens hem niet met de kwetsbare leerlingen die nu in het praktijkonderwijs zitten. ‘We hebben dat herhaaldelijk uitgelegd in gesprekken met ambtenaren van het ministerie van OCW, maar het leek er steeds op dat onze bezwaren daar niet werden begrepen’, zegt Koops.

Nu er een nieuw kabinet is met Arie Slob als minister, hoopt hij dat ‘het eindelijk bij het ministerie en de politiek doordringt hoe belangrijk handhaving van de toelatingscriteria is’. Dat is volgens hem ‘echt noodzakelijk in het belang van onze leerlingen en daarmee van onze samenleving, omdat we immers met elkaar een grote verantwoordelijkheid hebben voor deze groep’.

Praktijkonderwijs moet zelfstandige richting blijven

In het manifest staat ook dat het praktijkonderwijs een zelfstandige richting met volwaardige bekostiging moet blijven. Ook zou moeten worden afgezien van speciale regelingen binnen het passend onderwijs, omdat het praktijkonderwijs geen baat heeft bij een bureaucratische versnippering over de samenwerkingsverbanden.

Ook dringt de Sectorraad Praktijkonderwijs erop aan dat overal in Nederland, dus ook in krimpregio’s, een volwaardig aanbod van praktijkonderwijs moet blijven bestaan. Het laatste punt in het manifest gaat over het schooladvies in groep 8. Daar zou ‘praktijkonderwijs’ aan moeten worden toegevoegd. Nu is vmbo-basisberoeps nog het laagste advies.

Manifest voor minder lesuren in voortgezet onderwijs

Leraren in het voortgezet onderwijs willen maximaal 20 uur per week lesgeven in plaats van 25 uur. Dit staat in een manifest van de lerarengroep VO in Actie.

Het manifest staat in het teken van verlaging van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Het is dinsdag overhandigd aan de Vaste Kamercommissie OCW.

De Telegraaf citeerde eerder Kim van Strien, lerares Frans en bestuurslid van VO in Actie. Zij verwijst naar het voortgezet onderwijs in Finland, waar het volgens haar beter geregeld is dan in Nederland: ‘Daar hebben docenten gemiddeld per jaar 550 contacturen met leerlingen, tegen 750 uur in Nederland. We moeten ons echt afvragen of zoveel uur nog wel werkbaar is voor het docentenkorps.’

AOb: Stakende leraren kunnen worden gekort

Schoolbesturen kunnen stakende leerkrachten korten op hun salaris, meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) in antwoord op vragen over de mogelijke staking in het primair onderwijs op 12 december. 

De mogelijke staking op 12 december staat wederom in het teken van de hoge werkdruk die veel leraren ervaren en de volgens hen te lage lerarensalarissen. In antwoord op de vraag of leraren ook kunnen gaan staken als ze geen lid zijn van een vakbond, antwoordt de AOb dat dit kan, omdat staken een grondrecht is.

Maar er zijn volgens de bond wel consequenties verbonden aan staken voor wie geen lid is van een vakbond en dus geen aanspraak kan maken op geld uit een stakingskas. ‘Zo kan een werkgever korten op jouw salaris: je bent immers niet aan het werk. Mogelijke juridische consequenties komen ook voor eigen rekening’, aldus de AOb.

Volgend jaar al extra geld voorschoolse educatie

Het kabinet gaat komend jaar al extra geld investeren in de voorschoolse educatie. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten pedagogisch medewerkers in de kinderopvang volgend jaar moeten ontslaan, terwijl zij in 2019 weer nodig zijn, meldt het ministerie van OCW.

Volgens minister Arie Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs is voorschoolse educatie van groot belang. ‘Elk kind verdient de kans om zijn of haar volledige potentieel te benutten, waar diegene ook vandaan komt. Door komend jaar al extra te investeren krijgen deze kinderen het steuntje in de rug dat zij verdienen en nemen we tegelijkertijd onzekerheid bij de pedagogisch medewerkers weg’, aldus de minister.

In het regeerakkoord staat dat extra geld voor de voorschool pas in 2019 beschikbaar zou komen, maar dat wordt dus 2018.

Lees meer…

Hoeveel onderwijsachterstandsgeld krijgt uw gemeente?

Het ministerie van OCW heeft de indicatieve bedragen van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid in 2018 gepubliceerd.

Voor de indicatieve bedragen is rekening is gehouden met de gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2018. De bedragen zijn onder voorbehoud van de officiële beschikkingen van DUO.

Indicatie bedragen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2018

Meer budget voor Erasmus+

Er komt meer geld voor het Europese subsidieprogramma Erasmus+. In totaal komt er in 2018 in Nederland 55,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan in totaal 10,7 miljoen bestemd is voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat meldt het Nuffic.

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen via het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport subsidie aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun personeel en voor samenwerkingsprojecten.

De aanvraag wordt vanuit de school (of het schoolbestuur) ingediend. Individuele aanvragen van docenten zijn niet mogelijk. De aanvraag kan eens per jaar worden ingediend.

Voor projecten en activiteiten die starten op of na 1 juni 2018 ligt de deadline voor de aanvraag op 1 februari. De uiterste startdatum is 31 december 2018. Een project duurt minimaal 12 en maximaal 24 maanden.

Lees meer…

ABP-premie stijgt, pensioenen niet omhoog

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat onder andere de onderwijspensioenen beheert, verkeert nog altijd in zwaar weer. Vanwege de slechte financiële positie van het fonds, stijgen de premies volgend jaar opnieuw en kunnen de pensioenen wederom niet omhoog.

De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 21,1 procent nu naar 22,9 procent in 2018. In 2019 volgt opnieuw een premiestijging, zo kondigt het ABP nu al aan.

Volgens het ABP zijn de premieverhogingen nodig, omdat de pensioenen duurder zijn geworden door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. De vereenvoudiging van de  middelloonregeling heeft volgens het fonds ook een verhogend effect. Daarentegen zorgt de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar voor een zekere demping.

Pensioenen niet omhoog

Het ABP meldt ook dat het vanwege de huidige financiële situatie de pensioenen in 2018 niet kan verhogen. Daarvoor was de beleidsdekkingsgraad van 100,2 procent op 31 oktober 2017 niet voldoende. Om te kunnen indexeren, moet die graad minimaal 110 procent zijn.

Het ABP verwacht dat het de komende vijf jaar ook niet of nauwelijks de pensioenen kan verhogen.

Lees meer…

Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

In onze online Toolbox zijn twee geactualiseerde rekeninstrumenten geplaatst. Het gaat om instrumenten voor het basisonderwijs.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Lonen voortgezet onderwijs redelijk marktconform

Leraren in het voortgezet onderwijs hebben gemiddeld een iets lager bruto-uurloon dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Dat blijkt uit het rapport Wat een leraar in het voortgezet onderwijs verdient.

Leraren in het voortgezet onderwijs verdienen gemiddeld 31 euro per uur (situatie 2016). Dat is ongeveer 1 procent minder dan het uurloon van vergelijkbare werknemers in de marktsector.

Het verschil is groter bij leraren met een eerstegraadsbevoegdheid. Zij verdienen gemiddeld 4 procent minder dan vergelijkbare werknemers in de marktsector. Leraren met een tweedegraads lesbevoegdheid in de gammavakken daarentegen verdienen tot 9 procent méér dan wanneer ze in de marktsector zouden werken.

Het gemiddelde bruto uurloon van schoolleiders in het voortgezet onderwijs was vorig jaar 6 procent hoger dan dat van vergelijkbare werknemers in de marktsector. In de jaren daarvoor verdienden schoolleiders in het voortgezet onderwijs minder dan in de marktsector.

Lees meer…