In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Fusietoets, Gemeenten, Identiteit, Krimp, Kwaliteit en excellentie, Medezeggenschap en inspraak, Nieuws, Politiek, Samenwerkingsbesturen/-scholen, Schaalgrootte, Tweede kamer

VOS/ABB ziet veel positieve punten in de nota Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans van VVD-Kamerlid Karin Straus. Tegelijkertijd signaleert de vereniging helaas dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW en PvdA-Kamerlid Loes Ypma met voorstellen tot versoepeling van de regelgeving rond samenwerkingsscholen achter de feiten aanlopen.

VOS/ABB heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer die in het kader staat van het nota-overleg op 7 december aanstaande over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs en maatregelen die in verband hiermee nodig zijn.

Fusietoets
De brief gaat onder andere in op de fusietoets. Die is, zo constateert VOS/ABB, voor het primair en voortgezet onderwijs te vaak een belemmering voor fusies in situaties waarin sprake is van krimp. Ook signaleert VOS/ABB in de praktijk dat de fusietoets tot veel bureaucratie en administratieve lasten leidt.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zien dit inmiddels ook, zo blijkt uit hun aanbiedingsbrief bij het eindrapport Evaluatie Wet fusietoets.

VOS/ABB adviseert de Tweede Kamer om de Wet fusietoets af te schaffen of in elk geval zodanig aan te passen dat het funderend onderwijs ermee uit de voeten kan. ‘De krimp is nú en de Wet fusietoets werkt belemmerend. Daarom kan deze wet op deze wijze niet worden gecontinueerd’, zo staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Van kramp naar kans
Over de nota Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans van VVD-Kamerlid Straus is VOS/ABB positief. Haar nota gaat uit van goed onderwijs voor álle kinderen, wat het motto is van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

De brief benadrukt dat Straus in haar nota nadrukkelijk uitgaat van het belang van kwalitatief en bereikbaar onderwijs. ‘Dat stelt zij boven het belang van de verscheidenheid van beschikbare denominaties. VOS/ABB vindt dit een goede zaak in het licht van de kwaliteit, bereikbaarheid en een blijvend dekkend aanbod van voortgezet onderwijs op verschillende niveaus.’

Wel plaatst VOS/ABB enige kanttekeningen bij de nota van Straus. Zo ziet de vereniging er niet het nut van in om een pre-toets bij de Commissie Fusietoets toe te staan, omdat de fusie-effectrapportage juist het sluitstuk van de procedure is. ‘Dus kan zo’n document niet in een vroeg stadium zijn opgesteld.’

Openbaar onderwijs
In de brief gaat VOS/ABB uiteraard in op een aantal punten die specifiek betrekking hebben op de positie van het openbaar onderwijs. Hierbij gaat het onder andere over voorgestelde wetswijzigingen die slechts ruimte bieden aan het bijzonder onderwijs en waar het openbaar onderwijs nadeel van kan ondervinden, zoals de mogelijkheid van een nevenvestiging van een andere denominatie en richtingvrije planning.

‘De alomtegenwoordigheid van openbaar onderwijs, waar artikel 23 van de Grondwet ten principale van uitgaat, mag niet in het geding komen!’, benadrukt VOS/ABB.

Dode letter
VOS/ABB schrijft ook dat het ‘wrang is te vernemen dat de politiek nog met wijzigingen voor het verleden bezig is, terwijl het veld de toekomst inricht’. Het gaat hier om voorstellen tot versoepeling van de regelgeving rond samenwerkingsscholen. Hiermee lopen staatssecretaris Dekker en PvdA-Kamerlid in feite achter de feiten aan.

‘De politiek doet er beter aan in lijn met de huidige vorm van het onderwijsveld daadwerkelijk grondige herzieningsvoorstellen te doen’ dan om met ‘een wijziging van een inmiddels dode letter’ te komen. Overal in het land zijn en worden immers al informele samenwerkingsscholen gerealiseerd op basis van maatwerk en met eerbiediging van elkaars identiteit.

Download de brief

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen