VOS/ABB kreeg de laatste tijd signalen dat er enige onrust is over de brief van het ministerie van OCW over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Daarom hebben wij een korte ledenpeiling gehouden onder schoolbestuurders en schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De informatie daaruit helpt ons te bepalen of het nodig is aan de bel te trekken bij OCW. Ook wilden we weten of er ondersteuning nodig is van VOS/ABB en, zo ja, aan welke ondersteuning onze leden behoefte hebben.

De peiling bestond uit 12 vragen. Er kwamen 228 reacties binnen: 105 van schoolbestuurders en 123 van schoolleiders. Dit betreft ruim 40% van  het VOS/ABB-ledenbestand. De meeste reacties kwamen uit het primair onderwijs, gevolgd door het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. De verdeling is redelijk representatief voor de achterban van VOS/ABB. De peiling stond open van 30 maart tot en met 7 april.

Eerste analyse

Een globale analyse laat het volgende zien:

  • De brief van het ministerie van OCW over het NPO verschaft niet de gewenste duidelijkheid.
  • De toon van de brief viel niet goed.
  • Vanuit het voortgezet onderwijs is over het algemeen positiever gereageerd dan vanuit het primair onderwijs.

Er is veel zorg geuit over het tijdpad tot de zomervakantie en de hoeveelheid werk die moet worden verzet, terwijl de situatie op de scholen vanwege de coronacrisis nog steeds niet normaal is. Er is sprake van hoge werkdruk en uitval. Schoolleiders geven aan dat zij voor grote planningsvraagstukken staan en ‘bomvolle dagen’ draaien.

Ruim de helft (55%) van de respondenten in het primair onderwijs vindt dat de NPO-middelen in de huidige opzet van het programma zouden moeten worden afgewezen. In het voortgezet onderwijs vindt 42% van de respondenten dat.

In de toelichting op deze vraag zien we een genuanceerder beeld:

  • Het geld is zeker welkom, maar niet op deze manier.
  • Graag meer vrijheid om het geld naar eigen inzicht te besteden.
  • Het tijdpad is te krap.
  • Het plan niet afwijzen, maar bijstellen.
  • Niet afwijzen, maar geld graag uitsmeren over meerdere jaren.
  • Het moet structureel geld worden.
  • Het geld is welkom, maar er is vrees voor veel administratieve last.

De respondenten verwachten van VOS/ABB dat hun dubbele gevoel over het NPO wordt verwoord en dat hun vereniging krachtig stelling neemt ten opzichte van het ministerie van OCW. Ook willen ze dat VOS/ABB druk uitoefent voor een beter (haalbaar) plan. Bovenal is er behoefte aan een plan waarover de schoolbesturen en schoolleiders hebben mogen meepraten. Op die manier zou de kloof tussen de Haagse werkelijkheid en de dagelijkse praktijk in de klas kunnen worden verkleind.

Hoe verder?

VOS/ABB gaat de uitkomsten van de ledenpeiling verder analyseren en bespreken. Dat zal leiden tot een ondersteuningsaanbod, voor wie daar behoefte aan heeft. Denk aan ondersteuning op het gebied van het aantrekken van personeel en de verplichtingen die dat met zich brengt, ondersteuning bij de inzet van de middelen en de verantwoording daarover en ondersteuning bij de rol van de (G)MR. Op basis van de nadere analyse zal VOS/ABB eveneens bepalen wat de best passende strategie is voor externe lobby.

Deel dit bericht: