VVD wil onbevoegde techniekdocenten voor de klas

De VVD in de Tweede Kamer pleit voor de inzet van onbevoegde techniekdocenten. Zo zou een einde kunnen worden gemaakt aan de tekorten in het voortgezet onderwijs en het mbo.

‘Wij stellen een noodmaatregel voor om de bevoegdheid even in de ijskast te zetten en mensen gedurende drie of vier jaar de mogelijkheid te geven voor de klas te staan’, zo citeert Trouw VVD-Kamerlid Dennis Wiersma. Hij verwacht dat op deze manier meer mensen uit het bedrijfsleven voor het onderwijs zullen kiezen.

De VVD wil de werkervaring van mogelijke techniekdocenten centraal stellen en niet hun lesbevoegdheid. De verantwoordelijkheid daarvoor zou bij de scholen moeten komen te liggen.

Lees meer…

Mogelijk teambevoegdheid voor 10-14-scholen

Onderwijsminister Arie Slob onderzoekt of er een teambevoegdheid kan komen voor 10-14-onderwijs. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer.

In het schooljaar 2017-2018 zijn zes 10-14-scholen gestart met een pilot. Daar hebben zich in 2018-2019 nog eens zes initiatieven bij aangesloten. Deze scholen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar bieden één programma aan met een doorlopende leerlijn van basis- naar voortgezet onderwijs.

Het doel van 10-14-scholen is om voor leerlingen het selectiemoment voor het voortgezet onderwijs uit te stellen. Ze bieden maatwerk voor brede talentontwikkeling. Het kabinet beschouwt 10-14-scholen in het licht van kansengelijkheid.

Problemen

De 10-14-scholen werken binnen de huidige wettelijke kaders. Dat leidt soms tot problemen. Zo blijkt het lastig om te werken met verschillende leraren die bevoegd zijn voor het primair of voortgezet onderwijs. Daarom gaat Slob nu onderzoeken of er een teambevoegdheid kan komen voor het 10-14-onderwijs.

‘Een leraar heeft dan de eigen bevoegdheid in één onderwijssoort. Deze bevoegdheden gezamenlijk vormen de bevoegdheid van het team als geheel’, aldus de minister.

Het probleem dat de leraren van 10-14-scholen onder verschillende cao’s vallen en dus verschillende salarissen krijgen, kan Slob niet oplossen. ‘De rijksoverheid is geen partner in de cao-afspraken. Ik laat het daarom over aan de besturen en de cao-partijen om hierover indien gewenst het gesprek te voeren’, aldus de minister.

Lees meer…

Ondersteuning VOS/ABB

VOS/ABB kan u adviseren over 10-14-onderwijs en u procesmatig begeleiden bij het opzetten van een 10-14-school. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het opstellen van contracten en samenwerkingsovereenkomsten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs:

Rozemarijn Boer, 06-20010418, rboer@vosabb.nl
Arjen Toet, 06-51618659, atoet@vosabb.nl
Eline Vrenken, 06-11724058, evrenken@vosabb.nl

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u een handreiking over 10-14-onderwijs downloaden.

Nieuw bevoegdhedenstelsel moet leraren trekken

Voor leraren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs komt er een ander bevoegdhedenstelsel. De minister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob willen daarmee werken in het onderwijs aantrekkelijker maken.

In een brief van de ministers aan de Tweede Kamer staat dat bevoegdheden worden gestapeld: ‘We ontwerpen compacte bevoegdheden, die op verschillende manieren samengevoegd kunnen worden. Het wordt dan bijvoorbeeld mogelijk te kiezen voor de breedte (een bevoegdheid voor één doelgroep over vakken heen) of voor de diepte (een vakspecialistische bevoegdheid voor meerdere doelgroepen).’

Een combinatie kan volgens hen nog steeds leiden naar een bevoegdheid zoals we die nu kennen. Als voorbeeld noemen ze de huidige eerstegraads bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs. ‘Daarmee behouden we wat goed werkt en creëren ruimte voor specialisaties op specifieke onderdelen van het onderwijs.’

De ministers willen dat het nieuwe bevoegdhedenstelsel geen strikte scheidingen meer kent tussen verschillende schoolsoorten. Zo kan volgens hen niet alleen het vak van leraar aantrekkelijker worden gemaakt, maar kunnen ook meer kansengelijkheid en sociale cohesie tussen verschillende groepen leerlingen worden gecreëerd.

Lees meer…

Pabo’ers met certificaat bevoegd voor vmbo

Pabo-gediplomeerden met het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis- en kader’ zijn voortaan bevoegd om les te geven in de onderbouw van het vmbo.

De bevoegdheid geldt voor de leerwegen basis/kader en de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan. Minister Slob heeft officieel ontheffing gegeven voor deze gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Scholing voor bevoegdheid

Ongeveer 800 leraren hebben dit certificaat al behaald via een kortdurend scholingstraject bij een van de acht hbo-lerarenopleidingen die dit aanbieden. Zij zijn nu dus officieel bevoegd. Leraren die deze scholing willen volgen, kunnen een vergoeding van 80 procent aanvragen. Zonder het certificaat ‘Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader’ mogen pabo-gediplomeerden geen les geven in deze leerwegen. De Inspectie van het Onderwijs gaat hier voortaan op letten.

Meer informatie

AOb verbolgen over noodmaatregelen lerarentekort

De Algemene Onderwijsbond is verbolgen over de tijdelijke noodmaatregelen die scholen voor primair onderwijs in het kader van het lerarentekort mogen nemen.

AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen laat in een brief aan het ministerie van OCW weten dat de vakbond niet zal deelnemen aan overleg over het lerarentekort. Evenmin zal de AOb aanwezig zijn op een bijeenkomst over de regionale aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs.

De vakbond wil met het wegblijven aangeven dat ‘zonder structurele maatregelen het lerarentekort niet opgelost kan worden’. Daarmee doelt Verheggen op meer geld voor hogere lerarensalarissen en minder werkdruk. De AOb stelt bovendien dat Slob met de noodmaatregelen ‘tornt aan de onderwijskwaliteit’.

Welke noodmaatregelen zijn toegestaan?

De tijdelijke noodmaatregelen behelzen onder andere het tijdelijk invoeren van een vierdaagse schoolweek. Ook kunnen in bepaalde gevallen onbevoegden voor de klas worden gezet. De Inspectie van het Onderwijs zal niet handhaven mits de school kan aantonen dat tijdelijk onorthodoxe maatregelen noodzakelijk zijn.

Lees meer… 

 

Meeste onbevoegde lessen op vmbo’s in Den Haag

In het vmbo in Den Haag wordt het vaakst onbevoegd lesgegeven, terwijl in het vwo in Parkstad Limburg de minste onbevoegde lessen worden gegeven. Dat blijkt uit het rapport Bevoegdheden en vakken in het vo.

Het rapport is gebaseerd op de recentste bevoegdheidscijfers, namelijk die over het jaar 2015. Toen werd in het vmbo in Den Haag 14,5 procent van de lessen gegeven door docenten die niet bevoegd waren.

Andere regio’s met in het vmbo hoge onbevoegdheidspercentages (boven 10 procent) waren in 2015 onder andere Oost-Groningen, Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) en de stad Utrecht.

Onbevoegde lessen vwo

In het vwo wordt veel minder onbevoegd lesgegeven dan in het vmbo. Het vwo in Parkstad Limburg had in 2015 met 0,2 procent het laagste onbevoegdheidspercentage. Het vwo in de regio Rijnmond scoorde toen het slechtst met 7,9 procent onbevoegde lessen.

Lees meer…

Betere meetmethode: meer bevoegd gegeven lessen

Het aandeel bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs is aanzienlijk groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers waarover staatssecretaris Sander Dekker van OCW een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uit de meest recente meting over 2014 blijkt dat 88,2 procent van de lessen worden gegeven door een bevoegde docent. In 2013 was dat nog 77,4 procent. Het aandeel onbevoegd gegeven lessen is volgens de laatste meting 5,6 procent. Dat was in 2013 nog 15,9 procent. De verschillen komen volgens Dekker door een verbeterde meetmethode.

Hij ziet ook dat schoolbesturen, lerarenopleidingen en gemeenten zich beter bewust zijn van het belang dat voor elke les een bevoegde leraar moet worden geregeld. ‘In gesprekken met schoolleiders en leraren merk ik dat scholing en professionalisering hoog op de agenda staat. Dat straalt ook weer af op lerarenopleidingen: van hen wordt verwacht passend scholingsaanbod in te richten. Ook gemeenten zijn actief: zij ondersteunen en stimuleren scholen en opleidingen om de onderwijskwaliteit te verbeteren via goede, bevoegde leraren voor de klas. Zo is er een gezamenlijke visie ontstaan, waarbij de inspanningen van scholen, opleidingen en gemeenten elkaar versterken.’

De positieve uitkomsten ‘betekenen niet dat we er al zijn’, aldus de staatssecretaris. ‘Uit de cijfers blijkt namelijk dat een kind in Nederland gemiddeld nog steeds één tot vier uur per week onbevoegd les krijgt. Dit aantal is afhankelijk van regio, vakkenkeuze en schooltype. En elke onbevoegd gegeven les is er in mijn ogen één te veel.’

Lees meer…

Conversietabel getuigschriften en vakken

In de onlangs gepubliceerde Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO kunnen leraren zien welke (huidige en oude) getuigschriften een bevoegdheid opleveren voor de nieuwe vmbo-profielvakken.

De regeling heeft ook betrekking op vakken of programmaonderdelen in het voortgezet onderwijs waar geen passende lerarenopleidingen voor bestaan. Dit laatste betreft onder andere de vakken rekenen, Onderzoek en ontwerpen en Natuur, leven en technologie (NLT).

Ook geeft de regeling aan wat de reikwijdte is voor het bekwaamheidsgebied en wordt erin vermeld of en zo ja welke aanvullende voorwaarden gesteld worden. De regeling geldt per 1 mei 2016.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Leraren voortgezet onderwijs in basisscholen

Het primair onderwijs mag met ingang van het schooljaar 2016-2017 leraren uit het voortgezet onderwijs inzetten.

Het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES zijn in verband met de uitbreiding van de inzet van vakdocenten in het primair onderwijs gewijzigd. Het besluit maakt het mogelijk dat een deel van het onderwijs in het (speciaal) basisonderwijs wordt verzorgd door vakleerkrachten die bevoegd en bekwaam zijn om in het voortgezet onderwijs les te geven.

Het doel hiervan is om scholen meer ruimte te geven om hun toptalenten uitdagend onderwijs te bieden. Tevens kan de inzet van docenten uit het voortgezet onderwijs in het primair onderwijs een bijdrage leveren aan de verbetering van de overgang van leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Bevoegdheid leraren: wetswijzigingen op komst

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil in het kader van bevoegdheid van leraren in het voortgezet onderwijs een aantal wetswijzigingen doorvoeren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Op bepaalde gebieden sluit de (naleving van de) wetgeving niet aan op de praktijk van het onderwijs’, schrijft Dekker. Daar wil hij verandering in brengen. Zo wil hij het wettelijk mogelijk maken dat pabo-afgestudeerden bevoegd les kunnen geven in de onderbouw van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo.

De staatssecretaris streeft ernaar een wetswijziging daartoe begin 2017 naar de Tweede Kamer te sturen. Hij wil daarin ook regelen dat pabo-afgestudeerden bevoegd les kunnen geven in internationale schakelklassen of gekwalificeerd zijn voor het lesgeven in Nederlands als tweede taal (NT2).

Verder wil hij deze zomer een beleidsregel maken voor de beoordeling van bekwaamheid,
waarin staat onder welke voorwaarden leraren een erkenning van bekwaamheid (bij het ontbreken van een lerarenopleiding) of ontheffing van de bevoegdheidseisen (in geval van buitengewone bekwaamheid en bijzondere omstandigheden) kunnen aanvragen.

Dit vormt een tussenoplossing voor leraren die lesgeven aan nieuwkomers. Totdat in wetgeving is vastgelegd hoe ook zij bevoegd kunnen lesgeven aan nieuwkomers in het voortgezet onderwijs, kunnen zij een ontheffing aanvragen, mits zij beschikken over de vereiste NT2-kennis.

Voor vakken waarvoor lerarenopleidingen geen bevoegdheid afgeven, wil Dekker duidelijk maken op welke manier leraren bevoegd kunnen worden. ‘Dit gebeurt onder andere door een aanpassing van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO, waarin voor vakken zonder duidelijk aanwijsbare lerarenopleiding wordt vastgelegd met welke getuigschriften een leraar bevoegd is om vakken te geven’, schrijft de staatssecretaris.

In de toekomst wil hij de conversietabel jaarlijks aanpassen, zodat die goed blijft aansluiten op de praktijk.

Pabo’ers in VO gewaardeerd

Ruim 1600 leraren met enkel een pabo-diploma geven les in het vmbo. Officieel zijn ze daarvoor niet bevoegd, maar ze worden zeer gewaardeerd. Er zijn verschillende opties om ze te behouden.

Dat blijkt uit het het onderzoeksrapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’ dat staatssecretaris Dekker deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het rapport valt te lezen dat het merendeel van de ondervraagde schoolleiders en bestuurders de pabo-gediplomeerden heel geschikt vindt voor het vmbo en wel vanwege hun sterke pedagogisch-didactische kwaliteiten. Ook als het gaat om leerlingzorg worden deze leraren positiever beoordeeld dan tweedegraads opgeleide leraren, en evenmin wordt getwijfeld aan hun inhoudelijke kennis. Meestal geven ze las in kernvakken uit het primair onderwijs, Nederlandse taal en rekenen/wiskunde, maar ze verzorgen ook mentorlessen, aardrijkskunde en geschiedenis.

De meeste schoolleiders en besturen eisen van de pabo’ers dat zij hun tweedegraadsbevoegdheid halen en de meesten beginnen daar ook aan. Toch is er een percentage dat hier tegenop ziet vanwege de grote belasting in tijd en geld, terwijl ze weinig meerwaarde te zien.

Drie opties
Het onderzoeksbureau ResearchNed concludeert dat er drie opties zijn om ervoor te zorgen dat pabo-gediplomeerden sneller bevoegd worden voor het vmbo. Dat zijn:
1. het verruimen van de bevoegdheden van pabo-gediplomeerden voor onderbouw vmbo
2. Het generiek verkorten van de tweedegraads lerarenopleiding voor pabo-gediplomeerden
3. Het inrichten van individuele maatwerkscholing bij lerarenopleidingen.

Staatssecretaris Dekker heeft zich nog niet uitgesproken over de aanbevelingen. Hij gaat overleggen met PO-Raad, VO-raad en lerarenopleidingen en zal de uitkomsten daarvan betrekken bij zijn plan van aanpak ‘Tegengaan onbevoegd lesgeven’, dat hij dit najaar bij de Kamer wil indienen.

Lees hier het rapport ‘Wel bekwaam, (nog) niet bevoegd’.

 

 

Ruim driekwart lessen gegeven door bevoegde docenten

Ruim driekwart van alle lessen in het voortgezet onderwijs wordt gegeven door bevoegde docenten. Met de Lerarenbeurs kan ervoor worden gezorgd dat dit aandeel groter wordt.

RTL Nieuws meldt dat 77,4 procent van alle lessen wordt gegeven door docenten met het juiste diploma. 15,9 procent wordt gegeven door onbevoegde leraren. De commerciële nieuwszender baseert zich op cijfers van het ministerie van OCW.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW wil dat in 2017 geen enkele les meer wordt gegeven door onbevoegde docenten. Hij zegt dat de Inspectie van het Onderwijs daar strenger op gaat toezien. Een maatregel om ervoor te zorgen dat er meer bevoegde docenten komen, is de instelling van de Lerarenbeurs.

Lees meer…

Meer bevoegde lessen in voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs wordt meer bevoegd lesgegeven, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en wiskunde.

Uit de Integrale Personeelstelling Onderwijs 2013 (IPTO) blijkt dat van 2011 tot 2013 scholen in het voortgezet onderwijs hebben gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor. In het havo/vwo wordt bijna 89 procent van de lessen gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. In het vmbo is dat bijna 80 procent.

Uit de IPTO komen regionale verschillen naar voren. De meeste bevoegde lessen worden gegeven in de regio’s Westelijke Mijnstreek, Parkstad Limburg en Brabant. In de regio’s Rijnmond, Haaglanden en Twente is het aantal onbevoegd gegeven lessen het hoogst.

Lerarenregister
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt in dit kader het belang van het Lerarenregister. ‘Door zich in te schrijven in het Lerarenregister tonen leraren aan dat zij hun kennis bijhouden door nascholing. Ik moedig leraren dan ook aan zich te registreren’, zo meldt hij op de website van het ministerie van OCW.

Het is de bedoeling dat in 2017 alle leraren geregistreerd zijn in het Lerarenregister.

Inspectie ziet strikt toe op Verklaring Omtrent het Gedrag

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 controleert de Inspectie van het Onderwijs strikt of personeelsleden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

Strikt toezicht op de aanwezigheid van VOG’s en óók op de bevoegdheid van leraren is belangrijk, zo meldt de inspectie, omdat leerlingen les moeten krijgen van gekwalificeerde docenten. Wat de bevoegdheid betreft, let de inspectie de komende jaren in het bijzonder op het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so). De strikte handhaving op de aanwezigheid van VOG’s geldt nadrukkelijk voor alle onderwijssectoren.

Wat de bevoegdheidscontroles in het (v)so betreft: met ingang van het nieuwe schooljaar 2014-2015 checkt de inspectie voorafgaand aan alle kwaliteitsonderzoeken en de onderzoeken naar kwaliteitsverbetering de gegevens rond bevoegdheid van leraren. Bij het ontbreken van de juiste onderwijsbevoegdheid vraagt de inspectie om herstel.

U kunt een stroomschema gebruiken om zelf na te gaan of de leraren aan de bevoegdheidseisen voldoen.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Het uitgangspunt is dat iedereen die (betaald of onbetaald) werkt met kinderen en jongeren in het onderwijs een VOG moet hebben. Voor het onderwijzend personeel is het bezit van de VOG een eis om te mogen werken. Een leerkracht die geen VOG heeft, mag niet lesgeven.

Als de VOG ontbreekt, moet het bestuur die per direct aan de betreffende persoon vragen én deze persoon op non-actief zetten tot de verklaring is overhandigd.

Lees meer over de VOG-verplichting

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl