Jaarcongres Brede School op 19 april

Het elfde Jaarcongres Brede School is op 19 april in de Jaarbeurs in Utrecht en heeft als hoofdthema: ‘inclusie’. Wat houdt dit begrip precies in, hoe wordt het toegepast en wat betekent het voor medewerkers op brede scholen en in kindcentra?

Drs. Jitske Kramer en dr. Jeannette Doornenbal houden een plenaire inleiding over de term inclusie. Prof. dr. Patrick Kenis geeft toelichting bij en tips voor succesvolle samenwerking in interprofessionele teams. Na de plenaire inleidingen kunnen de deelnemers kiezen uit 28 deelsessies verdeeld over zeven thema’s, waaronder samenwerken op de werkvloer, opleiden, beleid & bestuur, teamontwikkeling & professionalisering en veiligheid.

Het congres is bedoeld voor iedereen die in of voor een brede school of een kindcentrum werkt, uit verschillende sectoren: onderwijs, welzijn, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeente, sport en cultuur.De kosten zijn 295 euro exclusief btw, maar inclusief lunch.

Meer informatie en aanmelden

Gratis netwerkbijeenkomsten Steunpunt Brede Scholen

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert begin 2015 een serie gratis netwerkbijeenkomsten over onderwijs en kinderopvang. 

Netwerk ‘Effectieve aanpak’: drie bijeenkomsten over de doorontwikkeling van de brede school of het integrale kindcentrum. Lees meer…

Netwerk ‘Doorgaande lijn voor het jonge kind’: drie bijeenkomsten over een goede pedagogisch-didactische basis voor jonge kinderen. Lees meer…

Netwerk ‘Meedoen is de kunst’: drie bijeenkomsten over actieve cultuurparticipatie, creativiteit en 21st century skills. Lees meer…

Handreiking over samenwerking in integrale kindcentra

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft voor scholen en kinderopvangorganisaties een handreiking over integrale kindcentra (IKC’s) gepubliceerd.

Samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang is op veel plaatsen niet meer weg te denken. Soms ontstaat samenwerking omdat partijen een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen delen. Soms is het een manier om het eigen marktaandeel te behouden of vergroten. Of samenwerking ontstaat als sprake is van een integraal huisvestingsplan.

De meest vergaande variant van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang krijgt vorm in een IKC. Daarin is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing.

Download de handreiking van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

VOS/ABB heeft in maart jongstleden op het besloten ledengedeelte van deze website een handreiking gepubliceerd over de verschillende samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en kinderopvang. Deze handreiking gaat niet alleen over IKC’s, maar ook over minder vergaande vormen van samenwerking.

Meer uniforme kwaliteitseisen voor onderwijs en opvang

De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van PvdA en VVD aangenomen die ertoe oproept de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de daarbij behorende toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten.

Het is voor brede scholen en integrale kindcentra (IKC’s) van groot belang om de kwaliteitseisen van onderwijs en kinderopvang en de toezichtkaders beter op elkaar te laten aansluiten. Het gaat onder andere om de doorlopende ontwikkel- en leerlijn van de voor- en vroegschoolse educatie naar het basisonderwijs.

Ook op het gebied van bestuur en management, personeelszaken en huisvesting is het van belang dat de kwaliteitseisen en toezichtkaders naar elkaar toe groeien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt

In april zijn er verspreid over het land Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen bij elkaar te brengen die zich binnen en/of buiten het onderwijs bezighouden met sport en bewegen. Deelname is gratis.

Alle informatie staat op de website van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

 

KindVak Netwerkbijeenkomst met Anna Schipper

Het thema van deze KindVak Netwerkbijeenkomst ligt op het snijvlak van opvang en onderwijs. In het ochtendprogramma nemen John Ringens, Wendie Hardeman en Anna Schipper u mee in de meeste recente ontwikkelingen, die hun effecten in beide branches al hebben en zeker verder zullen krijgen. 

In de middag kunnen de bezoekers genieten van top tennis: de kwartfinales van Ordina Open Rosmalen. Netwerken en genieten van internationale topsport, dat is de formule van deze KindVak Netwerkbijeenkomst.

De Stichting Brede School Nederland verzorgt het dagvoorzitterschap.

Meer informatie en inschrijven.

Kwaliteitsboek brede scholen met korting

Het boek wordt uitgegeven door projectmanagement- en adviesbureau Hevo bv, een van de partnerorganisaties van VOS/ABB. De uitgave beschrijft de kwaliteit waaraan een brede school moet voldoen, rekening houdend met veranderde omstandigheden in het onderwijs en veranderde eisen aan schoolgebouwen en de complexiteit van brede scholen. 

Omdat de gemaakte keuzes in het ontwerp gevolgen hebben voor het klimaat, de sfeer, de werkomstandigheden, samenwerking en veiligheid gaat de Kwaliteitsrichtlijn ook op enkele van deze onderwerpen in. Het energiegebruik op scholen kan in de meeste gevallen flink omlaag. Ook het binnenmilieu kan beter. Het ontwikkelen van frisse scholen heeft als doel mensen te stimuleren, minder energie te verbruiken en het binnenmilieu te verbeteren: isoleren én ventileren. Les geven in een echoënde ruimte is dodelijk vermoeiend, onvoldoende ventilatie kan allerlei fysieke klachten tot gevolg hebben, te smalle gangen leveren problemen op tijdens de “spitstijden” en levensgevaarlijke situaties bij brand.

Alle aandachtspunten in de Kwaliteitsrichtlijn heeft Hevo laten toetsen door een aantal direct betrokkenen bij scholenbouw: gemeenten, schoolbesturen en woningcorporaties. 

De doelgroepen voor deze Kwaliteitsrichtlijn vallen zeer uiteen. Van schooldirecties en schoolbesturen in het po, kinderopvangpartners en hun besturen tot gemeenten en de partners in een ontwerpteam. In de richtlijn is er daarom ook specifieke aandacht besteed aan de proceskant, aangevuld met de technische aspecten van het bouwen van een nieuwe school. De Kwaliteitsrichtlijn bevat een goede uitleg van technische termen en afkortingen en een uitgebreide beschrijving van het bouwproces, maar het boek is ook leesbaar voor ‘niet-techneuten’.

Handig en nuttig
De publicatie van Hevo is een handig en nuttig instrument dat mede het kwaliteitsniveau van de brede school kan bepalen. Aan de hand van de richtlijn kunnen binnen gegeven budgetten weloverwogen keuzes worden gemaakt om een optimale prijs-kwaliteitsverhouding te bereiken.

Rondom de introductie van de Kwaliteitsrichtlijn organiseert Hevo twee mini-conferenties: op 27 mei in basisschool De Malburcht in Arnhem en op 5 juni in basisschool De Vlashof in Tilburg. Wilt u nadere informatie over de ‘Kwaliteitsrichtlijn huisvesting Primair Onderwijs en brede scholen’ en de activiteiten die hier betrekking op hebben, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens naar kim.sarucco@hevo.nl.

Bestellen
Normaal gesproken kost de richtlijn 25 euro, maar leden van VOS/ABB krijgen 10 euro korting. De Kwaliteitsrichtlijn Primair Onderwijs en brede scholen is dus voor 15 euro (inclusief btw en verzendkosten) te bestellen via info@hevo.nl. Vermeld daarbij dat u lid bent van VOS/ABB!

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Pleidooi voor btw-vrijstelling combinatiefuncties

Geelkerken, die tot de zomer van 2006 directeur was van VOS/ABB, overhandigde donderdag in het ministerie van OCW het eindrapport van de Taskforce Combinatiefuncties aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

De taskforce bepleit vrijstelling van omzetbelasting voor de uitwisseling van personeel in een combinatiefunctie. De oproep betreft de sectoren onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en welzijn, die op lokaal niveau met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in het kader van de brede school.

De taskforce wijst erop dat de omzetbelasting bij het detacheren van personeel voor de inlener een kostprijsverhogende factor en daarmee een belangrijke hindernis bij de uitwisseling van personeel is. De mogelijkheden voor de lokale partijen zijn minimaal om én de werkgeversrol op zich te nemen én geen hinder te ondervinden van de btw-bepalingen. Bovendien kan er veel bureaucratische rompslomp ontstaan, concludeert de taskforce.

Achtergrond
In december maakte Dijksma afspraken met het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse onderwijsorganisaties, de nationale sportkoepel NOC-NSF en de Cultuurformatie om 2500 combinatiefuncties te realiseren. Ter ondersteuning van deze doelstelling werd de Taskforce Combinatiefuncties ingesteld. Een combinatiefunctionaris is werkzaam in verschillende sectoren maar in dienst bij één werkgever, bijvoorbeeld een muziekdocent, die zowel lesgeeft op de muziekschool als op een brede school.

Het eindrapport van de taskforce staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen