VVD’er Dijkhoff pleit voor algemene acceptatieplicht

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff heeft opnieuw gepleit voor algemene acceptatieplicht in het primair en voortgezet onderwijs. Hij deed dat maandagavond in het interconfessionele Edith Stein College in Den Haag. Daar ging hij met zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers in debat over artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs.

Aanpassing van artikel 23 hoeft van Dijkhoff niet per se, zolang alle scholen maar worden verplicht om elke leerling toe te laten. Dat kan wat hem betreft in een wet worden geregeld, zodat er geen tijdrovende grondwetswijziging nodig is.

Nu is het nog zo dat scholen voor bijzonder onderwijs (bijvoorbeeld christelijke en islamitische scholen) met de grondwet in de hand op grond van religieuze uitgangspunten leerlingen mogen weigeren of wegsturen. Openbare scholen doen dat nadrukkelijk niet. Het openbaar onderwijs is immers van en voor iedereen. Diversiteit en wederzijds respect zijn in het openbaar onderwijs kernbegrippen.

Valt wel mee?

Segers zei in het debat dat het wel meevalt met het weigeren en wegsturen van leerlingen door bijvoorbeeld christelijke scholen. Volgens hem doet ‘3, 4 of 5 procent’ van de bijzondere scholen dat tegenwoordig nog.

Dat klinkt wellicht weinig, maar het komt erop neer dat er volgens Segers nog altijd tot circa 300 bijzondere scholen in Nederland zijn die religieus gemotiveerd en met het oog op uniformiteit hun deuren gesloten houden voor leerlingen als die in de ogen van die scholen niet passen bij bepaalde religieuze normen.

Van en voor iedereen

VOS/ABB benadrukt dat het niet meer past bij de huidige samenleving dat scholen leerlingen kunnen weigeren op grond van religieuze argumenten. Algemene acceptatieplicht móet dan ook (eindelijk) bij wet worden geregeld, vinden wij.

Dat geldt tevens voor algemene benoembaarheid, omdat ook het weigeren van personeelsleden op basis van hun levensbeschouwing en/of levenswijze in onze ogen maatschappelijk niet meer acceptabel is.

ChristenUnie houdt stug vast aan verzuild onderwijs

Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie hoopt dat het openbaar onderwijs een zuil wordt binnen het bijzonder onderwijs. Met zijn uitspraak in het kader van de campagne Ik heb hoop! van de christelijke profielorganisatie Verus laat hij zien niet op de hoogte te zijn van de identiteit en de maatschappelijke meerwaarde van de openbare scholen.

‘Mijn hoopvolle idee voor Nederland is dat ook openbare scholen een zuil mogen worden in het bijzonder onderwijs. Want de ChristenUnie staat voor kleine en middelgrote scholen met sterke identiteit, waarbij ouders, leerlingen en leraren vrijuit hun geloof kunnen belijden, en dat gunnen we ook zo ontzettend de leraren en de leerlingen in het openbaar onderwijs. Dus maak al het openbaar onderwijs ook bijzonder’, aldus Bruins.

 

Bruins snapt het niet…

Met zijn uitspraken geeft de onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie er blijk van dat hij niet goed op de hoogte is van de identiteit en de maatschappelijke meerwaarde van het openbaar onderwijs. Openbare scholen gaan immers op basis van hun kernwaarden uit van aandacht voor godsdienst en levensbeschouwing. Juist in de algemeen toegankelijke openbare scholen, die geen onderscheid maken op basis van onder meer geloof, kunnen leraren en leerlingen op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid vrijuit zijn wie zij zijn.

Bijzondere scholen daarentegen hebben op basis van grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs nog steeds de mogelijkheid om leraren en leerlingen te weigeren als hun levensbeschouwing en levenswijze niet bij de godsdienstige uitgangspunten van de school zouden passen.

Concept School!

VOS/ABB gunt het openbaar én bijzonder onderwijs ontzettend het concept School!, dat toekomstgericht is en de 20e-eeuwse zuilen achter zich laat. In de School!Week is er op dinsdag 21 maart in Woerden een discussiemiddag over dit toekomstconcept, dat door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs is ontwikkeld.

Een eerste stap naar het concept School! is de invoering van algemene acceptatieplicht, opdat ook christelijke en andere bijzondere scholen geen leerlingen meer mogen weigeren. Onlangs heeft VOS/ABB daarover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

ChristenUnie ziende blind voor cijfers segregatie

Fractieleider en lijsttrekker Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is ziende blind voor cijfers die aantonen dat grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs segregatie in de hand werkt. 

De christelijke profielorganisatie Verus kwam onlangs met cijfers die zouden aantonen dat het bijzonder onderwijs geen segregerend effect heeft. Wie deze cijfers niet sec bekijkt, maar in een bredere context plaatst, ziet dat het tegenovergestelde het geval is.

Verus benadrukt dat 60 procent van de leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond op bijzondere scholen zit en 40 procent op openbare scholen.

Context

Wie deze cijfers beziet in het licht van het feit dat van het totale aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs (speciaal onderwijs uitgezonderd) 26,3 procent op openbare scholen zit, signaleert direct een significant verschil met de bovengenoemde 40 procent. Het openbaar onderwijs heeft relatief veel van deze leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Andersom: van het totale aantal leerlingen (weer primair en voortgezet onderwijs bij elkaar opgeteld, het speciaal onderwijs uitgezonderd) zit 73,7 procent in het bijzonder onderwijs, terwijl hier slechts 60 procent van de leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond onderwijs krijgt. In het bijzonder onderwijs zitten dus relatief weinig van deze leerlingen.

Het bovenstaande laat zien dat artikel 23, dat het bijzonder onderwijs in staat stelt om leerlingen te weigeren, een segregerend effect heeft. Woordvoerder Wouter van den Berg van Verus meldt op Twitter dat het bijzonder onderwijs voor het grootste deel uit protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen bestaat en dat die dus het beeld bepalen.

Politieke schijnwereld

In reactie op de constatering dat artikel 2 een segregerend effect heeft, laat fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie op Twitter weten dat verscheidene politieke partijen stellen dat de vrijheid van onderwijs geen segregerend effect heeft, maar slechts tot vrijheid leidt:

Beweringen uit een politieke schijnwereld zijn voor Segers en daarmee voor de ChristenUnie kennelijk overtuigender dan keiharde cijfers waaruit duidelijk blijkt dat artikel 23 niet alleen gaat over de vrijheid van onderwijs, maar ook een segregerend effect heeft.

ChristenUnie wil meer kerels voor de klas

‘Meer kerels voor de klas’. Dat wil Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie.

Onderdeel van zijn plan Kerels voor de klas is dat er in het basisonderwijs meer fulltimebanen komen, omdat veel mannen niet in deeltijd zouden willen werken en daarom niet voor de klas zouden willen staan. Ook wil hij maatregelen nemen om het basisonderwijs aantrekkelijker te maken voor mannelijke zij-instromers.

Veel Meer Meester!

Bruins is bepaald niet de eerste die een poging onderneemt om het sterk vervrouwelijkte basisonderwijs meer masculien te maken. In 2015 werd de campagne Veel Meer Meester! gelanceerd om met name jonge mannen te interesseren voor een baan als leerkracht in het basisonderwijs.

Eerder werden ook al pogingen ondernomen om het aantal mannen in het basisonderwijs te vergroten. Zo konden scholen gebruikmaken van subsidie om mannen aan te trekken, zijn er scholen die meesters extra in het zonnetje zetten en waren er diverse initiatieven onder de noemer ‘hij-instroom’. Tot nu toe heeft dat allemaal weinig resultaat gehad.

Gereformeerde voorzitter positief over concept ‘School!’

Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde concept ‘School!’, dat boven de denominaties uitstijgt, legt een basis voor een ontzuild onderwijsbestel. Dat stelt voorzitter Jan Westert van het Landelijke Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS).

In de recente publicatie ‘De school van de burger – Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving’ van het Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie, waarvan Westert ook voorzitter is, staat dat het duale onderwijsbestel van openbaar en bijzonder onderwijs zijn beste tijd heeft gehad. Dat bestel paste naadloos bij de verzuilde samenleving, maar niet meer bij de huidige maatschappelijke diversiteit.

Westert schrijft dat de ChristenUnie grote waarde blijft hechten aan artikel 23 van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs, ook nu het bijna 100 jaar geleden is dat de gelijke overheidsfinanciering van openbaar en bijzonder onderwijs werd vastgelegd. ‘Maar het is de vraag of die verdediging langs de bestaande lijn, gericht op de belangen van het bijzonder (lees: vooral christelijk) onderwijs in een duaal bestel toekomstbestendig is’, aldus de LVGS-voorzitter.

Keuzepatroon
Hij beseft dat nog maar weinig ouders zich voor hun keuze voor een school laten leiden door hun geloofsovertuiging. ‘Het keuzepatroon van de ouders richt zich steeds meer op leerresultaten, sociale vaardigheden en het pedagogisch klimaat. Ook een praktische zaak als bereikbaarheid is belangrijker geworden. Behalve bij de orthodox-christelijke stromingen is het godsdienstige motief bijna geheel uit de ranglijst van keuzemotieven verdwenen.’

Hierdoor staat het begrip ‘richting’ (protestants-christelijk, rooms-katholiek, islamitisch enz.) volgens Westert onder druk en vervaagt het onderscheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Wat de openbare scholen betreft, merkt Westert op dat die in tegenstelling tot voorheen tegenwoordig aandacht hebben voor de diverse godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen. Tegelijk hebben verschillende richtingen in het bijzonder onderwijs zich opengesteld in hun aanname- en benoemingsbeleid.

Gelijkwaardigheid
In dit kader noemt Westert het concept ‘School!’, dat eerder dit jaar door VOS/ABB en VOO is gepresenteerd. Dit concept voor een toekomstig onderwijsbestel stijgt boven de denominaties uit. Er zijn dan geen openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke of wat voor scholen dan ook, maar ‘scholen’. Die gaan allemaal uit van gelijkwaardigheid van en aandacht voor de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen.

Westert ziet dit concept als een basis voor zijn ideaal dat al het onderwijs bijzonder wordt, waarbinnen het openbaar onderwijs een eigen richting zou kunnen zijn. ”School!’ vormt een gemeenschap waarin iedereen en alle zienswijzen terecht kunnen en gelijkwaardig zijn. Zo kan onderwijs een bijdrage leveren aan een tolerante samenleving’, aldus Westert.

Behoefte aan openbaar onderwijs
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW ziet niets in het pleidooi van Westert om al het onderwijs bijzonder te maken. Dat laat hij weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie.

‘De overheid moet volgens internationaal recht algemeen toegankelijk en neutraal onderwijs garanderen. In Nederland geven wij deze garantie door middel van het openbaar onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet. Wanneer alle burgers kiezen voor bijzonder onderwijs, is er geen behoefte aan openbaar onderwijs. Maar wanneer die behoefte er wel is, is het aan de overheid om dit onderwijs te garanderen’, aldus Dekker.

Hij staat achter de recente constatering van de Onderwijsraad dat het duale onderwijsbestel nog steeds van grote waarde is. ‘Ik ben het daarmee eens, en heb dit recent ook nog zo met de Kamer besproken in het debat over artikel 23’, benadrukt de staatssecretaris.

De school van de burger – Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving is het vierde deel in de serie ‘Christelijk sociaal 2030 van het Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie. Het staat in het kader van 100 jaar onderwijsvrijheid in 2017.

In maart van dit jaar hebben VOS/ABB en VOO de School!Gids gepresenteerd. Deze publicatie gaat over het concept ‘School!’ dat boven de denominaties uitstijgt.

CU-voorzitter ziet wél toekomst voor christelijke scholen

Voorzitter Piet Adema van de ChristenUnie spreekt tegen als zou hij twijfelen aan het voortbestaan van christelijke basisscholen in regio’s met demografische krimp. Hij reageert op een bericht op de website van het protestants-christelijk basisonderwijs in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel, waarin stond dat hij zich afvraagt of het nog wel opportuun is om in kleine dorpen aparte openbare en christelijke basisscholen in stand te houden. 

De partijvoorzitter van de ChristenUnie, die tevens waarnemend burgemeester is van de Drentse gemeente Tynaarlo, was onlangs een van de sprekers tijdens het symposium ‘De kameleon: van kleur verschieten of koers houden’, dat was georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van protestants-christelijke basisschool De Wrâlpoarte in het Friese dorp Garyp.

Op de website van het bestuur van deze school, PCBO Tytsjerksteradiel, stond dat Adema het weliswaar van belang vindt dat ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat past bij hun opvoeding, maar ook dat hij zich afvraagt of het in krimpregio’s nog wel vol te houden is om openbare en christelijke scholen los van elkaar voort te laten bestaan.

Adema zei volgens het webbericht van PCBO Tytsjerksteradiel ook dat fusies tussen scholen in dorpen vaak ‘uitmonden’ in openbaar onderwijs en dat hierdoor de identiteit van de scholen vervlakt.

Onjuiste weergave
Adema laat aan VOS/ABB weten dat de weergave van zijn woorden op de website van PCBO Tytsjerksteradiel niet juist was. Hij zegt namelijk absoluut niet te twijfelen aan het voortbestaan van christelijk onderwijs in krimpregio’s. Wel erkent hij dat de keuze voor christelijk onderwijs niet meer vanzelfsprekend is. ‘Naast identiteit wordt kwaliteit in schoolkeuze steeds belangrijker. Veel organisaties gaan van grondslagorganisatie naar doelorganisatie, met als gevolg vervaging van identiteit.’

Op het symposium kwam de vraag aan de orde wat de gevolgen zijn van demografische krimp. ‘Ik heb daarbij de vraag gesteld die ik in de samenleving hoor: is het nog van deze tijd om twee scholen van 50 leerlingen, een christelijke en openbare, naast elkaar te laten bestaan?’, aldus Adema.

Hij zegt ferm achter het concept van de laatste school van de richting te blijven staan. ‘Ik zie geen meerwaarde in de samenwerkingsschool. Ik wijs dit af, omdat dan de identiteit vervaagt. Het christelijk onderwijs mag niet in een positie komen waarin het zich moet verdedigen om zelfstandig te blijven. Duaal is het uitgangspunt vanwege pluriformiteit in de samenleving’, benadrukt Adema tegenover VOS/ABB.

Kleine christelijke scholen moeten zich volgens hem niet ‘op eigen erf terugtrekken’, maar samenwerking zoeken met andere scholen met dezelfde identiteit. Hij stelt dat de christelijke identiteit meer is dan alleen een gebed aan het begin van de dag. ‘Dan kan het bord christelijk er wel af’, aldus Adema. Het gaat er volgens hem om dat christelijke scholen in samenwerking met onder andere de kerk hun identiteit vormgeven.

‘Er is wat mij betreft dus bestaansrecht voor kleine christelijke scholen op het platteland. Bijzonder onderwijs zorgt voor kleur in onderwijsland, christelijk onderwijs past daarin. Als het maar duidelijk zichtbaar is voor de omgeving’, zo sluit de ChristenUnie-voorzitter zijn reactie aan VOS/ABB af.

Concept School!
Het symposium in Garyp werd tevens door oud-directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bijgewoond. Hij pleitte voor het mede door VOS/ABB ontwikkelde concept School!, dat boven de denominaties uitstijgt. Limper benadrukte het belang van ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden.

VOS/ABB en VOO hebben de gezamenlijke publicatie School!Gids gemaakt, waarin het concept School! uitgebreid wordt toegelicht.

CU-voorzitter twijfelt aan voortbestaan christelijke scholen

Is het opportuun om in een dorp een christelijke en een openbare basisschool in stand te houden als de krimp toeslaat? Dat vraagt Piet Adema zich af. Hij is voorzitter van de ChristenUnie en waarnemend burgemeester van de Drentse gemeente Tynaarlo.

Adema was onlangs een van de sprekers tijdens het symposium ‘De kameleon: van kleur verschieten of koers houden’, dat was georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van protestants-christelijke basisschool De Wrâlpoarte in het Friese dorp Garyp.

Op de website van het bestuur van deze school, PCBO Tytsjerksteradiel, staat dat Adema het weliswaar van belang vindt dat ouders kunnen kiezen voor onderwijs dat past bij hun opvoeding, maar ook dat hij zich afvraagt of het in krimpregio’s nog wel vol te houden is om openbare en christelijke scholen los van elkaar voort te laten bestaan.

Adema benadrukte tijdens het symposium dat het voor een christelijke school onvoldoende is om de identiteit alleen maar tot uiting te laten komen in de dagopening en -sluiting. Dan heeft de christelijke school volgens hem geen bestaansrecht.

Hij zei hij ook dat fusies tussen scholen in dorpen vaak ‘uitmonden’ in openbaar onderwijs en dat hierdoor de identiteit van de scholen vervlakt.

Concept School!
Het symposium werd tevens door oud-directeur Rob Limper van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) bijgewoond. Hij pleitte voor het mede door VOS/ABB ontwikkelde concept School!, dat boven de denominaties uitstijgt. Limper benadrukte het belang van ontmoeting tussen kinderen met verschillende achtergronden.

VOS/ABB en VOO hebben de gezamenlijke publicatie School!Gids gemaakt, waarin het concept School! uitgebreid wordt toegelicht.

ChristenUnie poogt discriminatie van homo’s te handhaven

Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft een amendement ingediend waarmee hij voor het bijzonder onderwijs de mogelijkheid wil behouden om werknemers op grond van godsdienstige uitgangspunten te discrimineren. 

Het amendement van Segers houdt verband met het voorstel tot het schrappen van de enkele-feitconstructie uit de Algemene wet gelijke behandeling. Dat voorstel is ingediend door D66-Kamerlid Vera Bergkamp en haar collega’s Tamara van Ark van de VVD, Keklik Yücel van de PvdA, Jasper van Dijk van de SP en Jesse Klaver van GroenLinks. Woensdag heeft de Kamer hierover gedebatteerd. Op 27 mei wordt erover gestemd.

Segers wil dat bijzondere scholen (en andere instellingen) ten aanzien van personen op grond van godsdienst, levensovertuiging of politieke gezindheid onderscheid mogen maken ‘voor zover deze kenmerken vanwege de aard van de betrokken specifieke beroepsactiviteit of de context waarin deze wordt uitgeoefend een wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd beroepsvereiste vormen, gezien de grondslag van de instelling en de houding van goede trouw en loyaliteit die nodig zijn voor de verwezenlijking daarvan.’

Met de wet in de hand
Het bovenstaande komt er in feite op neer dat de ChristenUnie met dit amendement vast wil houden aan de mogelijkheid voor het bijzondere onderwijs om met de wet in de hand werknemers te weigeren of te ontslaan als hun levenswijze niet zou passen bij de godsdienstige uitgangspunten van de school.

Het amendement gaat nog verder dan de bestaande enkele-feitconstructie, omdat die verbiedt een werknemer te weigeren of te ontslaan op basis van het enkele feit dat hij of zij bijvoorbeeld homoseksueel is. In het amendement wordt gesproken over ‘kenmerken’ die zouden kunnen botsen met de grondslag van de school.

Het lijkt erop dat Segers geen onderscheid wil maken tussen ‘kenmerken’ van een persoon en het leven dat die persoon onder meer op grond van die kenmerken leidt. Alleen de ‘kenmerken’ zouden dus al grond voor weigering of ontslag kunnen zijn.

Reformatorische scholen
De discriminatie van onder anderen homoseksuele personeelsleden en leerlingen speelt vooral op orthodoxe scholen, waaronder reformatorische. In deze scholen wordt een levenswijze die afwijkt van wat volgens orthodoxe christenen door de Bijbel is toegestaan gezien als een overtreding van wat God van de mens eist.

Homoseksuelen of transgenders worden volgens deze leer op zich geaccepteerd, maar het wordt niet geaccepteerd als zij uiting geven aan hun geaardheid. Dit kan op basis van de huidige wetgeving reden tot weigering of ontslag zijn.

Openbare scholen
In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs staat expliciet vermeld dat alle leerlingen en alle bekwame personeelsleden welkom zijn, ‘ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dit geldt nadrukkelijk ook als mensen hieraan uiting geven.

Reactie Segers
Gert-Jan Segers spreekt tegen als zou hij met het amendement laten blijken voorstander te zijn van discriminatie. In een discussie op Twitter tussen hem en VOS/ABB benadrukt hij dat discriminatie bij wet verboden is en dat dat zo moet blijven. Hij verdedigt de inhoud van zijn amendement door erop te wijzen dat er in Nederland vrijheid van godsdienst en vrijheid van onderwijs is.

VOS/ABB is van mening dat de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs niet in stelling mogen worden gebracht om bepaalde mensen uit te sluiten op grond van hun persoonlijke kenmerken, hetgeen Segers met zijn amendement voorstaat. Uitsluiting van personen op grond van hun persoonlijke kenmerken is immers discriminatie.

Wie maakt het onderwijsbeleid?

Wie maakt het onderwijsbeleid? Het kabinet of de oppositie? De laatste, zo lijkt het. De constructieve oppositie dan wel te verstaan – dus D66, ChristenUnie en SGP. Het kabinet heeft de steun van die partijen hard nodig om ook in de Eerste Kamer te kunnen rekenen op een werkbare meerderheid. 

Ook in de politiek geldt ‘voor wat, hoort wat’, zo blijkt uit het feit dat D66 met miljoenen voor het onderwijs mag strooien. Onderwijswoordvoerder Paul van Meenen mag even voor ministertje spelen door in totaal 40 miljoen euro te verdelen. Dat geld was gereserveerd om de afschaffing van de kleinescholentoeslag in goede banen te leiden. Nu die toeslag blijft bestaan, kan het geld andere bestemmingen krijgen. Voorbeelden zijn schone en energiezuinige scholen, passend onderwijs en het Nederlandse onderwijs in het buitenland. Dat laatste past bij D66 als een partij die zich graag als kosmopolitisch profileert.

Als D66 mooie sier mag maken met onderwijsgeld, dan mag de ChristenUnie dat als constructieve oppositiepartij natuurlijk ook. De partij van Joël Voordewind mag bekendmaken dat er 29 miljoen extra in de lumpsum van de samenwerkingsverbanden komt. Dat is niet-geoormerkt geld, maar de ChristenUnie is een politieke partij, dus die heeft al wel een idee waar het aan besteed kan worden. Een deel zou moeten worden gebruikt om de verevening in het kader van de invoering van passend onderwijs te verzachten. Vooral voor samenwerkingsverbanden in krimpgebieden is dit goed nieuws. De keuze past bij de ChristenUnie, omdat die partij haar stemmers vooral in de regio vindt.

Opmerkelijk is dat niet minister Jet Bussemaker of staatssecretaris Sander Dekker van OCW met het nieuws komen over extra geld voor het onderwijs, maar twee oppositiepartijen (waar blijft de SGP?). Het lijkt dus wel of niet het kabinet, maar de oppositie het onderwijsbeleid bepaalt. Wie regeert er nu eigenlijk?

Nu echter D66 en ChristenUnie met geld hebben mogen strooien als beloning voor goed gedrag, lijkt het feestje voorbij. Arie Slob van de ChristenUnie zet het kabinet in de discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit onder druk. Als het kabinet dat plan van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie doorzet, trekt Slob de stekker uit de gedoogconstructie en wordt het kabinet in de Eerste Kamer weer vleugellam.

Het is goed dat de strafbaarstelling van illegaliteit kennelijk een breekpunt is. Afgezien van de algemene politieke vraag of strafbaarstelling wenselijk is – in die discussie wil ik mij als directeur van VOS/ABB niet mengen – signaleer ik dat het onderwijs in een onmogelijke positie kan komen als Teeven zijn zin krijgt. Want wat wordt er dan van scholen verwacht als zij weten van het illegale verblijf in Nederland van bepaalde leerlingen en hun ouders? Moeten zij dat dan melden, omdat ze immers op de hoogte zijn van een strafbaar feit? Nee, het mag nooit zo zijn dat scholen het verlengstuk van de opsporingsdiensten worden!

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

‘Zachte landing’ bij verevening passend onderwijs

Er wordt structureel 29 miljoen euro toegevoegd aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden. Het voorstel is om een deel van het geld te gebruiken om de negatieve gevolgen van de verevening in het kader van de invoering van passend onderwijs te verzachten. Dat meldt de ChristenUnie.

Het bedrag maakt deel uit van een eerder geschrapte bezuiniging van 50 miljoen euro. In het Herfstakkoord werd op initiatief van de zogenoemde constructieve oppositie van ChristenUnie, SGP en D66 deze voorgenomen bezuiniging teruggedraaid. Het ging toen specifiek om de 21 miljoen euro voor het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs.

Het is nu duidelijk geworden dat van het structurele bedrag van 50 miljoen euro dat in het Herfstakkoord vermeld staat, 29 miljoen euro bedoeld is voor passend onderwijs. Dit geld gaat ongeoormerkt naar de lumpsum van de samenwerkingsverbanden.

Verevening verzachten
Voorgesteld wordt, zo meldt de ChristenUnie, dat van dit budget in 2016 en 2017 een bedrag van 4,6 miljoen euro per jaar wordt gebruikt om de negatieve verevening, die vooral krimpregio’s raakt, te verzachten.

Doordat het budget voor passend onderwijs wordt herverdeeld over het land, krijgen sommige regio’s minder budget dan in het verleden is vastgesteld. Onderwijswoordvoerder Joël Voordewind van de ChristenUnie over de gevolgen van de verevening: ‘Hierdoor zouden regio’s in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland extra geraakt worden. Met ontslag van personeel en minder begeleiding van zorgleerlingen als gevolg. Door de extra middelen kan de afbouw geleidelijker gaan dan gepland.’

Volgens Voordewind is het van belang om de verevening ‘soepel te laten verlopen in kwetsbare krimregio’s’. Hij spreekt in dit kader van ‘een zachte landing’. Het voorstel is om de afbouwpercentages voor de schooljaren 2016/17 en 2017/18 aan te passen van respectievelijk 90 naar 95 en van 75 naar 80.

Onderkant én bovenkant
Bij de toevoeging van de 29 miljoen euro aan de lumpsum van de samenwerkingsverbanden wordt verder uitgegaan van een brede definitie van de doelstelling van passend onderwijs. Het moet zowel naar leerlingen ‘aan de onderkant’ als om leerlingen ‘aan de bovenkant’ (hoogbegaafden).

Het is voorts ‘van prioritair belang’, zo staat in een toelichting die de ChristenUnie aan VOS/ABB heeft gemaild, ‘dat leraren de complexe vaardigheden beheersen als het gaat om de invulling van passend onderwijs’. Hiermee wordt gedoeld op het omgaan met verschillen. Dat zou moeten worden meegenomen bij de uitwerking van de lerarenagenda.

Informatie: Heklpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Verkiezingen komen eraan: kleinescholentoeslag blijft

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is bereid de kleinescholentoeslag te handhaven. Dat is het resultaat van een lobby van ChristenUnie, SGP en D66, zo bevestigt Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie tegenover het Reformatorisch Dagblad.

Dekker had in zijn krimpplan aangekondigd dat de kleinescholentoeslag stapsgewijs zou worden omgezet in een bonus voor kleine scholen die met elkaar samenwerken. De mogelijkheid om die bonus te krijgen, zou blijven bestaan, maar die komt dus niet in de plaats van de kleinescholentoeslag.

Veel kleine plattelandsscholen vreesden voor hun voortbestaan als de kleinescholentoeslag zou verdwijnen. Bovendien was er vooral bij christelijke scholen verzet tegen samenwerking met het openbaar onderwijs, omdat daardoor de christelijke identiteit van die scholen onvoldoende gewaarborgd zou zijn.

VOS/ABB benadrukt altijd dat samenwerking tussen het openbaar en bijzonder onderwijs gepaard gaat met behoud van elkaars identiteit. Het is een kans om op het platteland goede onderwijskwaliteit te behouden. Doorgaan op de huidige weg leidt vroeg of laat tot de sluiting van steeds meer kleine plattelandsscholen, met of zonder kleinescholentoeslag. Het is zaak om deze negatieve ontwikkeling nu te keren.

Slob zet in het Reformatorisch Dagblad dat hij blij is met het resultaat van zijn lobby met SGP, die steun kreeg van D66: ‘Het voornemen van het kabinet betekende een kaalslag. Dat mocht niet gebeuren. Samen met mijn collega Kees van der Staaij hebben we in de achterliggende maanden hier hard voor geknokt. Ik ben heel dankbaar voor dit resultaat.’

Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan!
Het is niet bekend of het resultaat van de christelijke lobby slechts verband houdt met het behoud van kleine plattelandsscholen. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, lijk het erop dat de coalitiepartijen VVD en PvdA toegeven aan punten die voor ChristenUnie en SGP (en in mindere mate voor D66) belangrijk zijn. VVD en PvdA zouden de gedachte kunnen hebben om op deze manier hun tanende populariteit op in dit geval het platteland nog enigszins te kunnen opvijzelen.

Onlangs behaalde de ChristenUnie ook al een succes met de lobby om de sollicitatieplicht voor bijstandsmoeders te schrappen, zoals het kabinet had voorgesteld.

Petitie tegen seksuele voorlichting Dr. Corrie

Het Comité Bezorgde Ouders wil dat Dr. Corrie van de buis verdwijnt. Deze fictieve arts geeft seksuele voorlichting in het Schooltv Weekjournaal. Ze zou dat op respectloze wijze doen. Het comité heeft dinsdag 8000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd.

De petitie is bedoeld om Dr. Corrie op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. In die Kamer zet met name Joël Voordewind van de ChristenUnie zich in om Dr. Corrie van de buis te krijgen. Hij zegt niets tegen seksuele voorlichting te hebben, maar wel tegen de ludieke manier waarop dat in het Schooltv Weekjournaal aan bod komt.

Yvonne Koopman van het Comité Bezorgde Ouders zegt op de website van de NOS dat de publieke omroep niet aan seksuele voorlichting moet doen. Volgens haar is dat de taak van de ouders. Daarmee lijkt ze het feit te omzeilen dat seksuele vorming sinds 2012 in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs zit. De protesten tegen Dr. Corrie komen tot nu toe vooral van christelijke ouders.

De seksuele voorlichting van Dr. Corrie richt zich op 10- tot 12-jarige kinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW antwoordde op Kamervragen van de ChristenUnie dat hij er geen problemen mee heeft. De Volkskrant meldt dat de VVD’er een aantal afleveringen heeft teruggekeken en dat hij Dr. Corrie ‘informatief en best grappig’ vindt.

Op de website van de NTR staat uitleg over Dr. Corrie.

ChristenUnie moet het doen met Dr. Corrie

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft geen moeite met de vooral in christelijke kringen omstreden Dr. Corrie. Dit personage geeft seksuele voorlichting in het Schooltv-Weekjournaal voor het basisonderwijs.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie had Dekker vragen gesteld over Dr. Corrie. Op de vraag of de staatssecretaris beseft dat er ouders zijn die niet gediend zijn van haar luchtige en vaak humoristisch bedoelde manier van seksuele voorlichting, antwoordt Dekker dat het een bekend gegeven is dat seksualiteit voor ouders een lastig onderwerp kan zijn om met hun kinderen te bespreken.

‘Hoeveel ouders moeite hebben met het item, is lastig te bepalen’, aldus Dekker. Er komen volgens hem bij het Schooltv-Weekjournaal ook veel positieve reacties binnen van ouders en leerkrachten.

Volgens de staatssecretaris wil de NTR met Dr. Corrie leerkrachten ‘een handvat bieden om een gesprek te beginnen in de klas’. Humor kan volgens hem helpen om ‘een meer ontspannen sfeer’ te creëren. Dekker wijst erop dat elke school zelf kan bepalen of er in de klas naar Dr. Corrie wordt gekeken.

Voordewind is niet tevreden met de antwoorden van Dekker. Op Twitter meldt hij dat de actie www.stopdoktercorrie.nl doorgaat.

Samenwerkingsbonus vervangt kleinescholentoeslag?

De christelijke oppositiepartijen CDA en ChristenUnie zijn tegen het plan van VVD en PvdA om de kleinescholentoeslag te vervangen door een stimuleringsbonus voor samenwerking.

VVD en PvdA sturen erop aan om de kleinescholentoeslag om te zetten in een samenwerkingsbonus. CDA-Kamerlid Michel Rog – de oud-voorzitter van CNV Onderwijs – noemt dit een 'verschrikkelijk voorstel' en een 'dwaas plan'. Hij vreest dat scholen worden gedwongen om met elkaar samen te werken, wat de autonomie van de schoolbesturen zou aantasten.

Arie Slob van de ChristenUnie is ook tegen. Het schrappen van de kleinescholentoeslag en het instellen van een samenwerkingsbonus noemt hij 'desastreus'. D66-Kamerlid Paul van Meenen is het met VVD en PvdA eens dat samenwerking tussen kleine scholen moet worden bevorderd.

VVD en PvdA hebben voor hun plan voldoende steun nodig in de Eerste Kamer, waar ze geen meerderheid hebben. Het voorstel volgt op het advies Grenzen aan kleine scholen van de Onderwijsraad, waarin staat dat alle basisscholen met minder dan 100 leerlingen dicht zouden moeten. Alles wijst erop dat dit advies, dat de afgelopen tijd veel kritiek kreeg in het onderwijs, geen realiteit zal worden.

Verdedigbaar
VOS/ABB vindt het plan voor de samenwerkingsbonus verdedigbaar, mits dit niet gepaard gaat met een bezuiniging. Al het geld voor de kleinescholentoeslag moet voor het onderwijs behouden blijven. VOS/ABB heeft dit onlangs tijdens een overleg met het ministerie van OCW benadrukt.

Als samenwerking financieel wordt gestimuleerd, moet de politiek wel snel werk maken van een wetswijziging om het ook voor openbare schoolbesturen mogelijk te maken om samenwerkingsscholen in stand te houden. Nu kan het openbaar onderwijs dat nog niet, terwijl het bijzonder onderwijs die mogelijkheid wel heeft. De achtergestelde positie van het openbaar onderwijs moet zeer spoedig worden opgeheven!