Weer examentrainingen bij Albert Heijn

Eindexamenkandidaten die bij Albert Heijn werken, kunnen via de Zaanse grootgrutter weer gratis examentrainingen volgen.

Vorig jaar volgden 2000 eindexamenkandidaten de examentrainingen. De meest gekozen vakken waren wiskunde, economie en Engels.

Lees meer…

CvTE blij met pleidooi voor herijking examinering

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is positief over het pleidooi van de VO-raad voor een herijking van de examinering in het voortgezet onderwijs.

De VO-raad stelt dat de huidige examensystematiek de diepgang in het onderwijs beperkt en niet goed aansluit bij het vervolgonderwijs en de eisen die de maatschappij stelt. ‘Daardoor staat de waarde van het diploma onder druk’, aldus de sectororganisatie.

De VO-raad pleit onder andere voor meer examenmomenten per schooljaar. Ook zouden gezakte leerlingen behaalde vakken moeten kunnen behouden. De sectororganisatie pleit bovendien voor een accentverschuiving in de examinering van cognitieve aspecten naar socialisatie en persoonsvorming.

Lees meer bij de VO-raad…

Waardevolle bijdrage

Voorzitter Pieter Hendrikse van het CvTE zegt dat zijn organisatie de roep om vernieuwing en meer flexibiliteit hoort. ‘Het CvTE is volop bezig om nieuwe ontwikkelingen te beproeven: onder meer de centrale examens in de nieuwe profielvakken zijn daarvan een voorbeeld’, aldus Hendrikse.

Hij wijst erop dat ook de scholen zelf aan zet zijn. Zij kunnen in de schoolexamens meer eigen accenten leggen. Hendrikse: ‘Investeren in de schoolexamens maakt het voor scholen mogelijk zich te profileren en zo hun kwaliteiten te etaleren.’

De CvTE-voorzitter wijst erop dat de Onderwijsraad rond de zomer met een advies komt over toetsen en examens. Het pleidooi van de VO-raad sluit volgens hem daarop aan en is daarvoor een ‘waardevolle bijdrage’.

Lees meer bij het CvTE

Leerlingen willen Chinees leren

De komende jaren zullen steeds meer leerlingen in het vwo kiezen voor Chinees als eindexamenvak. Dat meldt Nuffic, de organisatie voor internationalisering het onderwijs.

Deze week doen in het hele land 170 vwo-leerlingen op 15 scholen eindexamen Chinees. Het is dit jaar voor het eerst een officieel eindexamenvak. Tot nu toe was dat voorbehouden aan een klein aantal scholen dat meedeed aan een pilot, die startte in 2010 op 9 scholen. In de eerste lichting deden 20 kandidaten eindexamen. Sindsdien is dat aantal gestaag gegroeid en inmiddels bieden bijna 70 scholen dit vak aan. Overigens is er voor Chinees geen centraal eindexamen, het wordt afgesloten met een schoolexamen. Nuffic werkt samen met docenten om de kwaliteit van het vak en het examen Chinees te waarborgen.

Nuffic verwacht dat die groei de komende jaren sterk zal doorzetten omdat China steeds belangrijker wordt in de internationale handel.

Meer informatie

Correctievolgorde examens niet omgedraaid

De huidige correctievolgorde van de eindexamens in het voortgezet onderwijs blijft gehandhaafd. Het voorstel van voormalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW om de correctievolgorde om te draaien, is van de baan.

Onderwijsminister Arie Slob heeft in de Tweede Kamer gezegd dat de correctievolgorde niet wordt omgedraaid. Het blijft dus zo dat eerst de ‘eigen’ leraar en daarna een leraar van een andere school de examens nakijkt.

Oud-staatssecretaris Dekker wilde de volgorde omdraaien, omdat uit onderzoek van het Cito bleek dat de tweede correctieronde lang niet altijd integraal werd uitgevoerd. Docenten zagen het voorstel van Dekker vooral als een blijk van wantrouwen.

Lees meer bij de VO-raad

Rekentoets telt vanaf dit schooljaar niet meer mee

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de rekentoets dit schooljaar niet meer meetelt voor het vwo-eindexamen. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob vrijdag getwitterd. Kort daarna verscheen er een brief met toelichting.

Slob liet onlangs al weten dat zijn inzet was om de rekentoets niet meer mee te laten tellen voor het vwo-eindexamen. Dat zei hij in antwoord op Kamervragen van Rudmer Heerema van de VVD, Paul van Meenen van D66 en Lisa Westerveld van GroenLinks.

Zij benadrukten dat leerlingen, docenten en scholen snel moesten weten waar ze aan toe zijn. Die helderheid is er nu dus: de rekentoets telt niet meer mee. Dat was overigens al het geval voor de eindexamens havo en vmbo.

Rekentoets nog wel afgenomen

In de brief met toelichting van Slob staat dat de rekentoets nog wel wordt afgenomen. Leerlingen kunnen het cijfer dat zij behalen, gebruiken als het gunstig is voor het behalen van cum laude. Als het daar ongunstig voor is, telt het niet mee. Deze mogelijkheid geldt alleen dit schooljaar. In de toelichting staat ook dat het behaalde cijfer voor de rekentoets wordt vermeld op de cijferlijst.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) reageert laaiend enthousiast op het nieuws:

Kindje van Dekker

De rekentoets werd in het schooljaar 2013-2014 ingevoerd. Toenmalig VVD-staatssecretaris Sander Dekker van OCW dacht dat hiermee de rekenkwaliteiten in het voortgezet onderwijs konden worden verbeterd.

Er kwam echter veel kritiek op de toets, omdat die vooral een toets begrijpend lezen zou zijn en niet de rekenkwaliteiten van leerlingen zou meten. Dekker bleef eraan vasthouden, maar nu hij van het politieke onderwijstoneel is verdwenen sneuvelt de toets.

Het mag wel opmerkelijk worden genoemd dat de ministerraad met afschaffing heeft ingestemd, in die zin dat Dekker daar nu als minister van Rechtsbescherming deel van uitmaakt. Het positieve bericht van Slob over het definitieve einde van de rekentoets – live and direct getweet – staat in contrast met het enthousiasme dat Dekker er altijd over tentoonspreidde.

Inspectie gaat niet over kwaliteit examens

Het behoort niet tot de taak van de Inspectie van het Onderwijs om een inhoudelijk oordeel te vellen over de inhoud en kwaliteit van de centrale examens in het voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW benadrukt dat hij dat zo wil houden.

Dekker laat dit weten in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij had de vragen gesteld naar aanleiding van de kwaliteit van het centrale vwo-examen Frans, waarover in het afgelopen schooljaar veel gedoe was.

De staatssecretaris stelt dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de signalen die over dit examen binnenkwamen, op correcte wijze heeft afgehandeld. ‘Het CvTE heeft gehandeld conform de lijn die geldt voor docentbetrokkenheid bij de totstandkoming en normering van examens’, aldus Dekker.

Hij benadrukt dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen het CvTE en de inspectie niet wordt gewijzigd: ‘Tijdens het algemeen overleg op 24 juni 2015 heb ik aangegeven dat ik wil vasthouden aan deze verdeling’. De kwestie rond het vwo-examen Frans brengt daar voor hem geen verandering in.

Albert Heijn geeft gratis examentraining

Albert Heijn organiseert in de vier grote steden examentrainingen voor scholieren die vakkenvuller of caissière zijn, meldt NRC Handelsblad.

Sinds april organiseert de supermarktketen tweewekelijks examenklassen voor de 8000 vakkenvullers en caissières die eindexamen doen. De ouders hoeven hier niet voor te betalen. Ook is er gratis online examenbegeleiding. Albert Heijn wil zijn jonge werknemers hiermee een goede start geven op de arbeidsmarkt, schrijft NRC.

De VO-raad is er blij mee, meldt de krant. ‘Mooi voor kinderen die geen rijke ouders hebben’, reageert een woordvoerder van de sectororganisatie.

Lees meer…

Albert Heijn en gelijke kansen

Particuliere bijlessen waarvoor ouders wel moeten betalen, worden de laatste tijd in verband gebracht met kansenongelijkheid. Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW zeiden in januari in reactie op Kamervragen van GroenLinks dat het funderend onderwijs de verantwoordelijkheid heeft om alle leerlingen onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit aan te bieden.

De minister en de staatssecretaris zeiden echter ook dat ouders de vrijheid hebben om ervoor te kiezen buitenschoolse begeleiding in te schakelen. ‘Er heeft en zal altijd een particuliere markt voor bijlessen en huiswerkbegeleiding bestaan’, aldus Bussemaker en Dekker.

Lees meer…

 

Eindexamens goed gemaakt

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn dit jaar goed gemaakt. Het slagingspercentage was met 92,7 procent op het hoogste punt sinds 2008, meldt het ministerie van OCW op basis van een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

In totaal haalden 3300 scholieren gemiddeld een 8,0 of hoger op hun diploma, waardoor ze de aantekening ‘cum laude’ in de wacht sleepten. Dekker merkt op dat de goede resultaten samenvallen met de aanscherping van de exameneisen.

Volgens hem stimuleert de aantekening ‘cum laude’ leerlingen om ‘net dat stapje extra te zetten’.  Het toekennen van het judicium cum laude is een maatregelen uit het plan van aanpak Toptalenten 2014-2018.

Eindexamens beter nagekeken

Dekker schrijft in de brief ook dat de examens steeds beter worden nagekeken door de tweede corrector. Hij houdt vast aan de huidige praktijk, waarbij eerst de eigen docent nakijkt en daarna een tweede docent. Hij baseert zich hierbij op het rapport De praktijk van de eerste en tweede correctie CSE.

Lees meer…

Alleen slechte vwo’ers zakken voor rekentoets

De zeldzame vwo’ers die geen voldoende scoren op de rekentoets, halen sowieso al niet hun eindexamen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Op basis van eerdere cijfers meldde Dekker dat de rekentoets in het vwo goed was gemaakt. Inmiddels zijn er nieuwe cijfers beschikbaar waaruit blijkt dat het resultaat nog beter is dan hij al dacht.

‘Uit de definitieve resultaten (…) blijkt dat afgerond 100 procent van de vwo-eindexamenkandidaten een 5 of hoger heeft gehaald en bijna 95 procent een voldoende (6 of hoger)’, aldus de staatssecretaris.

Er zijn volgens hem wel vwo-eindexamenkandidaten die voor de rekentoets lager dan een 5 hebben gehaald, maar ‘zij zouden (…) vanwege hun resultaten op andere examenonderdelen het diploma sowieso niet hebben gehaald’.

Vanaf het afgelopen schooljaar 2015-2016 telt het resultaat op de rekentoets mee voor het behalen van het vwo-diploma.

Lees meer…

Nul meldingen over illegale contracten eindexamen

Er zijn dit jaar bij de Inspectie van het Onderwijs geen meldingen bekend van scholen voor voortgezet onderwijs die een of meerdere leerlingen onterecht hebben uitgesloten van het eindexamen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

VVD-Kamerlid Rick Grashoff wilde van Dekker weten hoeveel scholen contracten sluiten met leerlingen om hen uit te sluiten van het eindexamen als zij te lage cijfers voor het schoolexamen halen om te kunnen slagen. Dergelijke contracten zijn wettelijk verboden.

Terecht uitgesloten van eindexamen

De staatssecretaris schrijft op basis van informatie van de inspectie dat er vorig jaar casussen rond uitsluiting zijn geweest op acht scholen. Bij de helft van de leerlingen was interventie niet meer nodig, omdat de kandidaten alsnog waren toegelaten. Bij de andere helft was het terecht dat de leerlingen waren uitgesloten van het eindexamen, omdat zij niet voldeden aan de eisen van het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Verder meldt Dekker dat er dit jaar bij de inspectie geen gevallen bekend zijn van scholen die een of meer leerlingen onterecht hebben uitgesloten van het examen.

Lees meer…

Nog af en toe ‘wurgcontract’ eindexamenkandidaat

Het is in de afgelopen twee jaar nog af en toe voorgekomen dat scholen slecht presterende leerlingen een overeenkomst hebben laten ondertekenen op basis waarvan deze leerlingen niet mochten meedoen aan het eindexamen. Eerder dit jaar noemde staatssecretaris Sander Dekker van OCW deze verboden overeenkomsten ‘wurgcontracten’.

De Volkskrant meldt dat er de afgelopen twee jaar ten minste zeven scholen zijn geweest die slecht presterende leerlingen verboden eindexamencontracten lieten ondertekenen. Omdat dergelijke contracten niet zijn toegestaan, zijn ze niet rechtsgeldig.

In april van dit jaar benadrukte staatssecretaris Dekker dat de wet bepaalt dat leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, zonder restricties tot het eindexamen moeten worden toegelaten. Het is verboden om met ‘wurgcontracten’ beperkingen op te leggen, zo liet hij aan de Tweede Kamer weten.

Lees meer…

Vso-leerling heeft voordeel van examens op maat

De verschillende manieren waarop in het voortgezet speciaal onderwijs examens worden afgenomen zijn helemaal niet nadelig voor leerlingen in die sector. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Loes Ypma van de PvdA.

Ypma stelde in haar vragen aan de staatssecretaris dat de omstandigheden waaronder vso-leerlingen examens moeten afleggen in hun nadeel is, maar daar is Dekker het duidelijk niet mee eens.

De staatssecretaris is het wel met Ypma eens dat er verschillen zijn ten opzichte van het reguliere voortgezet onderwijs, maar hij stelt dat die verschillen juist in het voordeel zijn van vso-leerlingen. Volgens hem staat bij de examinering in het vso maatwerk centraal.

Lees meer…

Inspectie vindt scholen slordig met eindexamens

Nog te vaak zijn onregelmatigheden bij de afname van eindexamens in het voortgezet onderwijs te wijten aan slordigheden van de scholen. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In 2016 zijn door scholen 607 onregelmatigheden gemeld bij de afname van eindexamens. Dat leidde ertoe dat de inspectie 1370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaarde. Dit aantal is fors hoger dan vorig jaar. Toen ging het om 850 gevallen van ongeldig verklaard examenwerk.

Verkeerde eindexamens uitgedeeld

De inspectie meldt dat onregelmatigheden soms buiten de invloedssfeer van een school ontstaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om een stroomstoring of het onwel worden van een leerling. ‘Maar nog te vaak zijn onregelmatigheden te wijten aan slordigheden van de school zelf’, aldus de inspectie.

Als voorbeelden noemt de inspectie verkeerde hulpmiddelen, slechte ICT-voorzieningen, onjuiste exameninstructie, uitdelen van het verkeerde examen en onrust in de examenzaal.

Lees meer…

VO-raad wil twee examenperiodes, maar Dekker niet

De VO-raad is blij met de oproep van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) om in het voortgezet onderwijs twee examenperiodes per jaar te organiseren. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft het idee echter direct afgeschoten.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de sectororganisatie zegt in Trouw dat de oproep van zijn collega Pieter Hendrikse van het CvTE past bij de wens om de examenperiode te flexibiliseren. ‘Prima dat nu in Pieter Hendrikse een bondgenoot vinden’, aldus Rosenmöller in de krant.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is er eveneens blij mee, zegt LAKS-voorzitter Andrej Josic: ‘Absoluut een goede stap. Iedereen is het erover eens dat het onderwijs meer maatwerk moet bieden.’

In Trouw komt ook Jasper Rijpma aan het woord. Hij is leraar van het jaar en werkt op het Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord. Hij denkt dat leerlingen die eerder in het jaar eindexamen doen, de resterende tijd kunnen besteden aan extra vakken of aan voorbereiding op het hoger onderwijs.

Voorzitter Hendrikse van het CvTE denkt aan twee examenperiodens in juni en in november. Leerlingen zouden zelf kunnen kiezen welke examens ze wanneer doen.

Extra examenperiode te veel gedoe

Het plan voor meerdere examenmomenten in het voortgezet onderwijs is niet nieuw. In 2004 maakte toenmalig minister Maria van der Hoeven van OCW bekend dat er op beperkte schaal mee zou worden geëxperimenteerd.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW maakte in 2009 een einde aan dat experiment, omdat het te veel gedoe opleverde om meer dan één eindexamenperiode te organiseren. Lees de brief waarin Van Bijsterveldt het einde bekendmaakte van het project ‘Meerdere examenmomenten’.

Staatssecretaris Dekker heeft op basis van de eerdere bevindingen direct laten weten dat hij het idee voor een extra examenperiode niet omarmt.

Dit jaar geen meldingen van examenfraude

Er zijn dit jaar via de Examenlijn geen meldingen binnengekomen van examenfraude in het voortgezet onderwijs, meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

Dat er geen meldingen zijn binnengekomen, wil nog niet zeggen dat er geen examenfraude is gepleegd. Volgens Dekker zal fraude nooit helemaal kunnen worden uitgebannen. Hij baseert zich voor die uitspraak op informatie van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat hij wel met zekerheid kan stellen, is dat er dit jaar via de Examenlijn geen meldingen van fraude zijn binnengekomen.

Ibn Ghaldoun
De grootste fraudezaak ooit rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs was in 2013. Toen stal een aantal leerlingen van de islamitische Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam eindexamens uit een kluis.

Alleen vakken met onvoldoende overdoen

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW is positief over het idee om leerlingen die zijn gezakt voor hun eindexamens, alleen die vakken over te laten doen waarvoor ze een onvoldoende hebben.

Dat bleek woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer over dit idee van D66’er Paul van Meenen. Dekker vindt het plan aansluiten bij de bestaande ontwikkelingen in het onderwijs rond flexibilisering en maatwerk.

De VO-raad laat in de media weten groot voorstander te zijn van het idee om gezakte eindexamenkandidaten niet meer het hele jaar over te laten doen. Wat de sectororganisatie betreft, wordt het zo snel mogelijk ingevoerd.

 

Trucjes of leesstrategieën? Het laatste, vindt Dekker

Staatssecretatris Sander Dekker van OCW ontkent dat er simpele trucjes zijn waarmee het buitengewoon gemakkelijk is om de juiste antwoorden op examenvragen te geven.

RTL Nieuws meldde dat leerlingen eindexamentrainingen volgen waarop hun wordt geleerd om met bepaalde trucjes de juiste antwoorden te geven op havo- of vwo-eindexamenvragen Engels, Frans en Duits. Het gaat onder andere om het herkennen van bepaalde signaalwoorden in teksten. Zo zouden stellingen met daarin woorden als ‘never’ of ‘kaum’ bijna altijd fout zijn.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft in verband met de berichtgeving op RTL contact opgenomen met de Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Het CvTE wilde nagaan in hoeverre met het aanleren van trucjes examenkandidaten tot de juiste antwoorden kunnen komen.

Trucjes zijn leesstrategieën

‘Uit dit contact werd duidelijk dat SSL examenkandidaten leesstrategieën aanleert. Deze strategieën helpen examenkandidaten sneller de gevraagde informatie uit de tekst te halen’, zo staat in een brief van Dekker aan de Tweede Kamer.

‘Het bewust toepassen van een leesstrategie kun je als een trucje ervaren, maar dit is dan wel een ‘trucje’ dat het tekstbegrip ondersteunt in lijn met het toetsdoel van de centrale examens moderne vreemde talen’, aldus de staatssecretaris.

Ritalin tegen stress populair onder Gooise leerlingen

Examenkandidaten in het Gooi misbruiken op grote schaal het adhd-medicijn Ritalin als ‘concentratiedoping’. Dit blijkt uit onderzoek dat twee vwo-leerlingen van het christelijke Comenius College in Hilversum voor hun profielwerkstuk hebben uitgevoerd.

Ritalin zou worden verhandeld en illegaal geslikt. Eén op de drie havo-leerlingen in het Gooi zou Ritalin gebruiken om minder last van stress te hebben.

Het onderzoek naar het gebruik van Ritalin onder scholieren is in de categorie Natuur en Gezondheid bekroond met de Onderwijsprijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW).

In de regionale krant De Gooi- en Eemlander staat er een artikel over.

Examentraining inkopen is en blijft vrije keuze

Er is geen sprake van dat scholieren extern een examentraining moeten inkopen, zegt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen van de PvdA’ers Tanja Jadnanansing en Joyce Vermue.

‘Het is de verantwoordelijkheid van scholen om eindexamenkandidaten goed voor te bereiden op de examens. De benodigde voorbereiding en eventuele school-eigen of ingehuurde examentraining verzorgen scholen vanuit hun eigen budget. Uiteraard staat het scholieren en ouders vrij om als particulieren naast datgene wat de school aanbiedt extra examentrainingen af te nemen bij een partij die zij daarvoor geschikt achten’, zo schrijft de staatssecretaris.

Examentraining met korting

Jadnanansing en Vermue wilde ook van Dekker weten hoe hij denkt de aanwending van de CJP Cultuurkaart om 100 euro korting te krijgen op examentraining. Er is een aanbieder van dergelijke trainingen die deze kortingregeling kent. ‘Het is een individuele keuze van kaarthouders van de cultuurkaart om gebruik te maken van de aanbiedingen die aan het cultuurkaarthouderschap verbonden zijn’, aldus de staatssecretaris.

Het is volgens Dekker niet zo dat een dergelijke aanbieding scholen stimuleert om examentrainingen ‘af te schuiven op externe aanbieders’, zoals Jadnanansing en Vermue het in hun vragen verwoordden.

‘Wurgcontracten’ examenkandidaten verboden

De wet garandeert dat leerlingen, die aan de voorwaarden voldoen, zonder restricties tot het eindexamen moeten worden toegelaten. Het is scholen verboden om hun met ‘wurgcontracten’ beperkingen op te leggen. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

D66-Kamerlid Paul van Meenen had vragen aan Dekker gesteld naar aanleiding van een uitzending van De Monitor over scholen voor voortgezet onderwijs die in contracten met leerlingen zouden vastleggen dat die pas aan het eindexamen mogen meedoen als zij hun gemiddelde cijfers verbeteren.

In sommige gevallen zouden leerlingen zelfs voortijdig van hun school worden gestuurd als de kans dat ze slagen klein is. Daarmee zouden deze leerlingen niet meetellen in slagingspercentages die scholen gebruiken om nieuwe leerlingen te werven.

Wurgcontracten verboden!

Dekker antwoordt dat er noch bij de Inspectie van het Onderwijs, noch bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) gevallen bekend zijn van scholen die zich herhaaldelijk schuldig maken aan het afsluiten van contracten met leerlingen.

‘Zodra er een melding komt bij LAKS of bij de inspectie van een dergelijk contract, spreekt LAKS of de inspectie de betreffende school aan. Hierna is, tot nog toe, het contract meteen van tafel gegaan’, aldus de staatssecretaris.

Mochten er scholen zijn die zich hier wel herhaaldelijk aan schuldig maken, dan zal de inspectie deze scholen een sanctie opleggen. Dekker is het met Van Meenen eens dat alle leerlingen die aan de voorwaarden voldoen, moeten worden toegelaten tot het eindexamen. Dit is wettelijk zo geregeld.

LAKS zoekt vrijwilligers voor klachtenlijn examens

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zoekt leerlingen die willen komen helpen bij de Eindexamenklachtenlijn 2016.

Het LAKS heeft daarvoor in het kantoor in Amsterdam voor de examenperiode van 12 tot en met 27 mei per dag minimaal acht vrijwilligers nodig.

Een lunch wordt geregeld en ’s avonds is het mogelijk om op kosten van het LAKS mee te eten. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Aanmelden

Voorwaardelijk naar eindexamenjaar mag niet!

Het is scholen verboden om leerlingen voorwaardelijk over te laten gaan naar het
examenjaar. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing van de PvdA.

De vragen van Jadnanansing volgden op een melding van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) aan het programma De Monitor van KRO-NCRV dat er scholen voor voortgezet onderwijs zijn die voorwaarden stellen aan eindexamenleerlingen om deel te mogen nemen aan het eindexamen. Wie te veel onvoldoendes heeft, zou niet mogen meedoen. Scholen zouden dit doen voor een zo hoog mogelijk slagingspercentage.

Dekker benadrukt dat dit verboden is. ‘Elk jaar wordt melding gemaakt van dergelijke contracten. Er zijn vorig jaar 30 meldingen bij LAKS binnengekomen, waarvan 19 meteen teniet zijn gedaan na een gesprek met de school. Van de meldingen die de inspectie – al dan niet via LAKS – heeft binnengekregen, is na ingrijpen van de inspectie het contract van tafel gegaan’, schrijft de staatssecretaris.

Het tv-programma De Monitor heeft zondagavond aandacht besteed aan de kwestie. Staatssecretaris Dekker herhaalde in de uitzending dat het verboden is.

Lees meer… 

‘Spellingcontrole moet blijven voor dyslectici’

De landelijke vereniging Balans van ouders met kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis vindt dat dyslectische eindexamenkandidaten gebruik moeten kunnen blijven maken van de spellingcontrole op de computer.

Vorig schooljaar mochten leerlingen met een beperking tijdens examens nog gebruikmaken van de spellingcontrole op de computer. Het College voor Toetsen en Examens heeft daar een einde aan gemaakt, omdat vanaf dit jaar voor elke leerling de spellingvaardigheid voor het examencijfer meetelt.

Volgens Joli Luijckx van Balans betekent de maatregel dat ‘heel veel leerlingen’ in het voortgezet onderwijs het examen niet op het niveau gaan halen dat bij hen past. Zij vreest dat leerlingen met dyslexie nu buiten de boot gaan vallen, zo zei ze op Radio 1.

CDA-Kamerlid Michel Rog zei, ook op Radio 1, dat leerlingen met een beperking zoals dyslexie een serieuze kans moeten hebben om hun examens te halen. Volgens hem moet het daarom voor deze groep leerlingen mogelijk blijven de spellingcontrole te gebruiken.

De kwestie zal in februari in de Tweede Kamer aan de orde worden gesteld in het debat over passend onderwijs.

Lees meer…

Genoeg informatie over leenstelsel, vindt minister

Minister Jet Bussemaker van OCW vindt dat eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs genoeg informatie kunnen vinden over het leenstelsel voor studenten.

Bussemaker reageert op Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie, die Kamervragen heeft gesteld over de resultaten van een enquête van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en een bericht daarover in de Telegraaf. Uit die enquête kwam naar voren dat het leenstelsel abracadabra is voor toekomstige studenten.

De minister denkt dat dat wel meevalt. Volgens haar zijn toekomstige studenten doorgaans goed op de hoogte van de grote lijnen van het stelsel van studiefinanciering. Heel specifieke informatie – zoals exacte bedragen of aflostermijnen – zoeken ze volgens haar op als ze die informatie daadwerkelijk nodig hebben.

Ze verwijst in haar reactie naar de website duo.nlstartstuderen.nl en studiekeuze123.nl.

Leenstelsel maakt einde aan lange reis na vwo-eindexamen

De afgelopen twee schooljaren gingen meer vwo’ers direct na hun eindexamen naar de universiteit. Minder leerlingen gingen er een jaar tussenuit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de circa 32.000 vwo’ers die in 2014 hun vwo-diploma behaalden, ging 80 procent meteen na de zomervakantie naar de universiteit. In 2012 en de jaren daarvoor schommelde dit rond de 71 procent.

Er zijn tegenwoordig minder vwo’ers die na de zomervakantie geen onderwijs meer volgen en bijvoorbeeld voor een tussenjaar kiezen om te reizen of werken. Het CBS legt hier een verband met het leenstelsel voor studenten.

Lees meer…