Hengelose leerlingen positief over seksuele diversiteit

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW complimenteert mede namens onderwijsminister Arie Slob de leerlingen van groep 8 van de openbare Anninksschool in Hengelo voor de positieve manier waarop zij met het thema seksuele diversiteit bezig zijn.

De complimenten volgen op kritische vragen van Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul van de PvdA. Zij stelde die vragen naar aanleiding van een artikel in de Twentse krant Tubantia. Deze krant meldde dat de directeur van de school het geen goed idee vond om twee jongens in de eindmusical van groep 8 een stelletje te laten spelen. Dat zou bezwaarlijk kunnen zijn voor een meisje van ouders die tot de Jehovah’s Getuigen behoren.

‘Ik weet hoe mensen van dit geloof hierover denken. Je mag wel homo zijn, maar je mag het niet praktiseren. Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten. En mijn uitgangspunt is dat álle kinderen bij dit afscheid van school moeten zijn’, zo citeerde Tubantia de directeur van de Anninksschool.

Van den Hul plaatste de keuze van de directeur in een homofoob kader. Van de minister wilde ze onder andere horen dat ook kinderen van Jehovah’s Getuigen moeten worden voorbereid ‘op de Nederlandse samenleving waarin wèl mensen voorkomen die homoseksualiteit praktiseren en dat ook hun goed recht is’.

Respect en diversiteit

De minister benadrukt in haar antwoorden dat alle leerlingen op school les moeten krijgen over het respectvol omgaan met diversiteit, waaronder ook seksuele en genderdiversiteit. ‘Daarnaast is de school verantwoordelijk voor een sociaal veilig en inclusief klimaat, voor alle leerlingen, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en ongeacht geloof’, aldus Van Engelshoven.

Op de vraag van Van den Hul wat de minister in deze zaak gaat ondernemen, antwoordt Van Engelshoven dat het hier gaat om ‘een debat dat in de school moet worden gevoerd’. Uit contact met de schooldirecteur blijkt volgens haar dat dit debat volop en op een positieve manier wordt gevoerd.

Om dit te illustreren, wijst de minister erop dat zowel de leerlingen van de musicalklas als de directeur in roze shirts naar school zijn gekomen, dat er gesprekken zijn geweest met ouders en dat de school met homobelangenorganisatie COC in gesprek is over het ontwikkelen van een protocol voor dit soort situaties.

Van Engelshoven spreekt nadrukkelijk haar complimenten uit voor de wijze waarop de leerlingen van groep 8 van de Anninksschool met het thema ‘seksuele diversiteit’ omgaan.

Lees meer…

‘Godsdienstleraar kan moslimleerling beter overtuigen’

Een juf op een openbare basisschool kan een islamitische leerling minder goed overtuigen dan een godsdienstleraar op een islamitische school, stelt Marietje Beemsterboer in NRC. Zij deed als promovenda aan de Universiteit Leiden onderzoek naar de religieuze identiteit van islamitische basisscholen in de maatschappelijke context waarin deze scholen zich bevinden.

Beemsterboer interviewde voor haar onderzoek directeuren, leraren en godsdienstleerkrachten van negentien islamitische basisscholen. Haar conclusie is dat islamitisch onderwijs de integratie van moslims kan bevorderen.

‘Door de geborgen omgeving kunnen moeilijke onderwerpen worden besproken. Als een boodschap met veel tact en respect voor de islamitische achtergrond wordt gebracht, is de kans groter dat een leerling zich ervoor openstelt. Hij of zij komt dan niet in een loyaliteitsconflict met de thuissituatie’, zo citeert NRC haar.

Homoseksualiteit

Als voorbeeld noemt ze homoseksualiteit. ‘Op een openbare basisschool zal de juf vertellen dat je verliefd kunt zijn op zowel mannen als vrouwen. Kinderen uit een islamitisch gezin denken dan: ‘Mijn juf weet dat misschien niet, maar die boodschap geldt niet voor mij.’

Op een islamitische basisschool wordt het onderwerp niet behandeld door de juf, maar door een godsdienstleerkracht. ‘Die wordt door leerlingen en ouders vertrouwd. Als díe vertelt dat homoseksualiteit in Nederland geaccepteerd is, en dat je niets te maken hebt met het privéleven van een ander, dan is de kans groter dat de boodschap aankomt’, aldus Beemsterboer.

Lees meer…

Hoe bespreekt u gevoelige onderwerpen?

Onderwerpen als aanslagen, homoseksualiteit en antisemitisme liggen maatschappelijk gevoelig en komen ook de school binnen. Stichting School & Veiligheid organiseert daarom de conferentie Met Alle Respect.

Op deze conferentie wordt ingegaan op de pedagogische taak van de school, op de wijze waarop moeilijke thema’s in de klas kunnen worden besproken en op de vraag hoe de school vanuit gemeenschappelijke waarden kan handelen.

De conferentie Met Alle Respect is op dinsdag 19 april van 09.30 tot 16.30 uur in De Rijtuigenloods in Amersfoort. Deelname kost 50 euro per persoon (inclusief materialen en lunch). U kunt zich tot 4 april online inschrijven.

Scholieren (iets) positiever over homo’s

Scholieren zijn iets positiever geworden over niet-heteroseksuele leeftijdgenoten. Onder jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond wordt nog steeds het negatiefst gedacht over homo- en biseksualiteit en transgenders. Dat blijkt uit het rapport Wel trouwen, niet zoenen van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Op de vraag aan 11- tot 16-jarige scholieren of homo- of biseksuelen vriend mogen zijn, antwoordt in het basis- en voortgezet onderwijs respectievelijk 67 en 76 procent positief. In 2009, toen het SCP een vergelijkbaar onderzoek deed, was dat 51 respectievelijk 59 procent. Hoewel dit duidt op een positievere houding ten opzichte van homo- en biseksualiteit, benadrukken de onderzoekers dat niet kan worden gesproken van een ontwikkeling, omdat er nog maar twee meetmomenten zijn.

De vraag of het ‘vies’ is als homo- of biseksuele jongens en meisjes met elkaar zoenen, is voor het huidige onderzoek minder vaak bevestigend beantwoord. Hier is net als in 2009 een onderscheid te zien tussen jongens en meisjes. Zoenende meisjes worden minder vaak ‘vies’ gevonden als zoenende jongens.

Als wordt gekeken naar etniciteit, dan wordt duidelijk dat scholieren met een autochtone achtergrond over het algemeen positiever zijn over niet-heteroseksuele leeftijdgenoten dan allochtone leerlingen. Scholieren met een Turkse en Marokkaanse achtergrond zijn het vaakst negatief. Er is daarbij een verband met hun islamitische achtergrond.

Iedereen heeft recht op eigen profiel

In het openbaar onderwijs is iedereen welkom. Elke leerling en elk personeelslid mag op basis van wederzijds respect laten zien wie hij of zij is. Dan mag het niet zo zijn dat homoseksuele leerkrachten wordt opgeroepen over hun geaardheid te zwijgen.

In de Vlaamse krant De Standaard stond onlangs een opiniestuk van rector Rik Torfs van de Katholieke Universiteit in Leuven. Hij reageerde op de volgens hem laffe houding van directeur-generaal Charles Huygens van het stedelijk (openbaar) onderwijs in Brussel.

Huygens had leraren aangeraden om over hun privéleven te zwijgen, omdat openbaar onderwijs neutraal moet zijn. Aanleiding voor het advies was dat de homoseksuele leerkracht David Degreef van een Brusselse schooldirecteur te horen had gekregen dat het niet verstandig zou zijn om tegenover leerlingen uit de kast te komen.

Torfs wijst erop dat de kwestie samenhangt met ‘enkele moslims die homoseksualiteit niet aanvaarden’. Het volgens hem verlicht klinkende argument van neutraliteit inroepen noemt Torfs laf, onnozel en gevaarlijk. Neutraliteit kan volgens hem alleen betrekking hebben op de school en niet op een leerkracht, omdat die een ‘volwaardig mens blijft en dus over al zijn mensenrechten beschikt’.

De Leuvense rector heeft gelijk: in het openbaar onderwijs kan iedereen op basis van wederzijds respect zijn wie hij of zij is. Of iemand nu hetero-, homo- of biseksueel is, dat mag voor het onderlinge respect niet uitmaken. Iedereen in het openbaar onderwijs, dus ook elke leraar, heeft recht op een eigen profiel, mening of seksuele geaardheid. Dat is een groot goed waarmee we zorgvuldig moeten omgaan.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB

Hoofdprijs voor lesmateriaal over seksuele diversiteit

Basisschooldocent Piet Karsten heeft de hoofdprijs gewonnen van de lesmaterialenwedstrijd over seksuele diversiteit. 

De jury viel volgens de jury op, omdat de benadering persoonlijk is, goed aansluit bij leerlingen van groep 8 en iedere week wordt herhaald. ‘Daardoor komt het onderwerp van homoseksualiteit op een vanzelfsprekende manier aan de orde’, aldus de jury.

De homoseksuele Karsten geeft les op de rooms-katholieke Jozefschool in het Noord-Hollandse dorp Venhuizen. De prijs is aan hem uitgereikt op Roze Zaterdag in Eindhoven door onderwijswethouder Jannie Visscher van die gemeente en haar collega Bianca van Kaathoven, die diversiteit in haar portefeuille heeft.

In het septembernummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs komt een artikel over de lesmaterialenwedstrijd, die was georganiseerd door de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit

Bussemaker wil aandacht seksuele diversiteit vasthouden

Minister Jet Bussemaker van OCW reageert verheugd op de uitkomsten van het rapport Anders in de klas van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In dat rapport over de aandacht in het onderwijs voor seksuele diversiteit staat onder andere dat lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen en transgenders (lhbt) zich veiliger zijn gaan voelen.

‘Het is blijkbaar effectief om al op de basisschoolleeftijd aandacht te hebben voor seksuele diversiteit’, aldus Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Wat betreft het voortgezet onderwijs merkt ze op dat ook daar niet-heteroseksuele leerlingen zich veiliger zijn gaan voelen.

‘Leerlingen zijn aan het denken gezet, leraren zijn alerter geworden, en er is meer draagvlak op school’, schrijft de minister. Ze verwacht dat aandacht voor seksuele diversiteit op de lange termijn zijn vruchten blijft afwerpen, maar dan moeten scholen hier wel actief op blijven.

Voorlichting seksuele diversiteit vergroot acceptatie

Aandacht voor homo- en biseksualiteit en transgenders vergroot de acceptatie hiervan op scholen. Dat blijkt uit een evaluatie van een pilot op ruim 130 scholen, waarover het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Anders in de klas heeft gepubliceerd.

Het effect van voorlichting over seksuele diversiteit blijkt het grootst in het basisonderwijs. In het evaluatierapport staat echter dat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs die lesbische, homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben of transgender zijn (LHBT) zich veiliger gaan voelen in de klas.

‘De tolerantie voor en veiligheid van LHBT’ers op de scholen is daarmee echter niet voltooid’, schrijft het SCP. Het woord ‘homo’ wordt nog onverminderd gebruikt als scheldwoord. Verder blijkt dat voorlichting door LHBT’ers effectief kan zijn, mits de voorlichting goed is ingebed in lessen op school.

Daarnaast blijkt het effectief wanneer leerlingen zelf in de klas vertellen over LHBT’ers uit hun familie of vriendenkring. Voorwaarde is een open en veilige sfeer in de klas.

Inspectie onderzoekt voorlichting seksuele diversiteit

De Inspectie van het Onderwijs gaat volgend jaar onderzoek doen naar de invoering van de verplichte voorlichting op scholen over seksuele diversiteit. Dat heeft minister Jet Bussemaker van OCW toegezegd in het Kamerdebat over het emancipatiebeleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT).

Basis voor het onderzoek van de inspectie worden de resultaten van een aantal lopende onderzoeken, zoals een onderzoek naar de uitwerking van het nieuwe kerndoel in lesmateriaal en docentenhandleidingen en de veiligheidsmonitor over de positie van LHBT-leerlingen. Minister Bussemaker verwacht dat het onderzoek van de inspectie in de eerste helft van 2016 klaar zal zijn.

Sinds december 2012 is voorlichting over seksuele diversiteit opgenomen in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs. Het onderzoek van de inspectie was een uitdrukkelijke wens van homobelangenorganisatie COC en de Tweede Kamerfracties van D66 en VVD.

‘Voldoende aandacht voor seksuele diversiteit’

De Inspectie van het Onderwijs houdt voldoende in de gaten of scholen in het primair en voortgezet onderwijs voldoen aan de kerndoelen op het gebied van seksualiteit en seksuele diversiteit. Dat heeft minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van een motie van de VVD.

In hun motie stellen de Kamerleden Tamara van Ark en Remco Dijkstra van de VVD dat de Inspectie van het Onderwijs de voorlichting op scholen in het primair en voortgezet onderwijs over seksualiteit en seksuele diversiteit moet monitoren. Dit in verband met de kerndoelen die voor dit onderdeel van het funderend onderwijs gelden.

Bussemaker antwoordt dat de inspectie risicogericht toezicht houdt op de kerndoelen over seksualiteit en seksuele diversiteit. ‘Scholen die hieraan onvoldoende invulling geven, zullen daarop zo nodig worden aangesproken. Ook zal de inspectie meer aandacht geven aan de sociale opbrengsten van scholen, inclusief het leren respectvol om te gaan met seksualiteit en seksuele diversiteit.’

Verder laat de minister aan de Kamer weten dat de Monitor Sociale Veiligheid in 2014 en 2016 opnieuw wordt uitgevoerd in het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Volgens haar zullen seksuele diversiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag daarbij extra aandacht krijgen. Een ander punt dat zij noemt, is dat er een analyse wordt uitgevoerd van veel gebruikte leermiddelen op het gebied van seksuele diversiteit. De resultaten daarvan worden eind 2014 bekend.

Ten slotte vermeldt Bussemaker in haar reactie dat seksualiteit en seksuele diversiteit in het kader van het pestbeleid extra aandacht krijgen in de lerarenopleidingen.

Lees de reactie van Bussemaker.

Veel homo’s kiezen voor werk in het onderwijs

In het onderwijs werken relatief veel homoseksuelen. Dit blijkt uit het rapport Seksuele oriëntatie en werk, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau in opdracht van het ministerie van OCW heeft opgesteld. 

Het rapport is gebaseerd op een kwantitatieve analyse van gegevens uit enquêtes onder ruim 9000 werknemers met verschillende seksuele oriëntaties. Daar komt onder andere uit naar voren dat maar weinig homo- en biseksuelen kiezen voor werk in de productie en industrie. Het onderwijs is wel populair onder hen. Biseksuelen voelen zich over het algemeen meer tot de zorg aangetrokken. Het onderwijs scoort hoog als het gaat om de acceptatie van homo- en biseksuelen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat werknemers van wie bekend is dat zij homo- of biseksueel zijn gemiddeld hoger zijn opgeleid dan heteroseksuele werknemers. Ook wonen veen van hen in de stad en zijn ze vaker dan hetero’s single. Deze drie factoren hebben volgens de onderzoekers te maken met het feit dat homo’s en lesbo’s gemiddeld vaker van baan veranderen dan hetero’s.

Nieuwe petitie: Dr. Corrie moet blijven!

Dr. Corrie moet blijven! Dat is de inzet van een nieuwe petitie na de petitie die oproept om de sekslessen van Dr. Corrie in het Schooltv Weekjournaal van de buis te weren.

De petitie tégen Dr. Corrie kreeg steun van Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. Het verzet tegen de als te expliciet en respectloos ervaren sekslessen van het personage Dr. Corrie kwam vooral van christelijke ouders. De petitie werd door meer dan 8000 mensen ondertekend.

Inmiddels is er een nieuwe petitie vóór Dr. Corrie. De voorstanders vinden dat zij ‘op een gezonde hedendaagse manier voorlichting geeft aan kinderen uit groep 7 en 8 met betrekking tot puberteit, seksualiteit en relaties.’ De initiatiefnemer van de nieuwe petitie stelt dat Dr.Corrie leerkrachten in staat stelt ‘op een zorgvuldige en veilige manier verder te praten’.

U kunt de petitie vóór Dr. Corrie ondertekenen.

Petitie tegen seksuele voorlichting Dr. Corrie

Het Comité Bezorgde Ouders wil dat Dr. Corrie van de buis verdwijnt. Deze fictieve arts geeft seksuele voorlichting in het Schooltv Weekjournaal. Ze zou dat op respectloze wijze doen. Het comité heeft dinsdag 8000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd.

De petitie is bedoeld om Dr. Corrie op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. In die Kamer zet met name Joël Voordewind van de ChristenUnie zich in om Dr. Corrie van de buis te krijgen. Hij zegt niets tegen seksuele voorlichting te hebben, maar wel tegen de ludieke manier waarop dat in het Schooltv Weekjournaal aan bod komt.

Yvonne Koopman van het Comité Bezorgde Ouders zegt op de website van de NOS dat de publieke omroep niet aan seksuele voorlichting moet doen. Volgens haar is dat de taak van de ouders. Daarmee lijkt ze het feit te omzeilen dat seksuele vorming sinds 2012 in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs zit. De protesten tegen Dr. Corrie komen tot nu toe vooral van christelijke ouders.

De seksuele voorlichting van Dr. Corrie richt zich op 10- tot 12-jarige kinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW antwoordde op Kamervragen van de ChristenUnie dat hij er geen problemen mee heeft. De Volkskrant meldt dat de VVD’er een aantal afleveringen heeft teruggekeken en dat hij Dr. Corrie ‘informatief en best grappig’ vindt.

Op de website van de NTR staat uitleg over Dr. Corrie.

Theater AanZ scoort met verdraagzaamheid

VOS/ABB’s samenwerkingspartner Theater AanZ is verkozen tot Ambassade van de Verdraagzaamheid 2013.

Theater AanZ maakt (seksuele) diversiteit zichtbaar en bespreekbaar door middel van interactieve theatervoorstellingen in onder andere scholen. VOS/ABB werkt samen met Theater AanZ, omdat aandacht voor diversiteit past binnen de kernwaarden van het openbaar onderwijs.

Speciaal voor de School!Week 2014 heeft Theater AanZ een aanbod waar scholen gebruik van kunnen maken. Het aanbod kan interessant zijn voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs.

De jaarlijkse verkiezing van de Ambassade van de Verdraagzaamheid is een initiatief van de stichting Paleis van de Verdraagzaamheid.

VN-baas: onderwijs is sleutel tot homo-emancipatie

Het onderwijs heeft een essentiële rol als het gaat om het tegengaan van negatieve stereotypen en het bevorderen van begrip voor de ander. Dat stelt secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties in een toespraak die is uitgesproken tijdens een internationaal congres in Den Haag over homo-emancipatie.

De toespraak werd eerder deze maand namens Ban Ki-Moon uitgesproken door de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Navanethem Pillay. Het internationale congres over homo-emancipatie kreeg steun van koningin Máxima.

Ban Ki-Moon ziet de strijd tegen homofobie en voor seksuele gelijkwaardigheid als een onderdeel van een breder streven naar mensenrechten voor iedereen. Het onderwijs speelt hierin volgens hem een essentiële rol.

Meer acceptatie van homo’s door vmbo’ers

Onder leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs is de acceptatie van homoseksualiteit de afgelopen twee jaar enigszins gegroeid. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in Nederland 2013 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vooral in het basisonderwijs en het vmbo is de graad van acceptatie toegenomen. Was in 2010 61 procent van de leerlingen positief over homoseksualiteit, in 2012 is dat toegenomen tot 74 procent. In havo, vwo en mbo bleef dit percentage gelijk: 75 procent.

Kerkelijkheid blijkt een negatieve invloed te hebben op de acceptatie van homoseksualiteit. Van leerlingen die per week vaker dan één keer naar de kerk gaan (in de praktijk zijn dit vooral reformatorische kinderen/jongeren) staat 26 procent negatief tegenover homoseksualiteit. Van kinderen/jongeren die nooit naar de kerk gaan, is dat slechts 2 procent.

Het SCP signaleert ook etnische verschillen in de acceptatie van homoseksualiteit. Vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond oordelen negatief. Nederlanders met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond zijn minder negatief. Autochtone Nederlanders zijn het meest positief over homoseksualiteit.

Politieke voorkeur blijkt ook verband te houden met de mate van acceptatie van homoseksualiteit. Opmerkelijk is dat van de mensen die op de Partij voor de Vrijheid (PVV) stemmen 10 procent ronduit negatief is over homo’s, terwijl PVV-leider Geert Wilders zijn pleidooien voor de acceptatie van homoseksualiteit politiek inzet om zich af te zetten tegen moslims die hierover een negatief beeld hebben.

VOS/ABB en SGP in debat over artikel 23

Reformatorische scholen hebben meer aandacht voor diversiteit dan over het algemeen wordt gedacht. Dat benadrukte schooldirecteur Jan Willem Nieuwenhuyzen vrijdagavond in Arnemuiden tijdens een debat met VOS/ABB. Tegelijkertijd blijft het op deze scholen voor homoseksuele leerlingen en leerkrachten onmogelijk om daadwerkelijk voor hun geaardheid uit te komen, zo legde SGP-Kamerlid Roelof Bisschop uit. Hij deed ook aan het debat mee.

VOS/ABB was door Bisschop uitgenodigd om deel te nemen aan het debat in de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente in Arnemuiden. Het debat was georganiseerd door de SGP-jongeren op Walcheren. Het centrale thema was grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs, dat de SGP koste wat kost ongewijzigd wil laten. Namens VOS/ABB deed adjunct-directeur Anna Schipper aan het bebat mee, samen met algemeen directeur Rudi Meulenbroek van de Stichting Openbaar Onderwijs Kampen.

God schrijft voor
Kamerlid Bisschop gaf voorafgaand aan het debat een statement voor behoud van artikel 23. Hij stelde dat het voor het reformatorische onderwijs van essentieel belang is dat de opvoedingssituatie thuis overeenkomt met de pedagogisch-didactische omgeving van de school. Cruciaal in beide situaties zijn volgens hem de normen en waarden zoals God die in de Bijbel voorschrijft. ‘Als thuis en school in tegenspraak met elkaar zijn, raken kinderen de kluts kwijt’, aldus Bisschop. Tegelijkertijd moeten kinderen in het gezin en op school leren om vanuit een ‘goedverankerd waarden-en-normenpatroon’ anderen respectvol tegemoet te treden en ‘hun naasten lief te hebben als God en zichzelf’.

De SGP’er gaf ook andere argumenten voor het behoud van artikel 23, dat in 1917 tot stand kwam. Zo heeft het duale bestel van openbare en bijzondere scholen een historische basis om de verschillende denominaties ruimte te bieden. Bisschop staat kritisch tegenover het gelijkheidsdenken, dat volgens hem in de politiek te veel aandacht krijgt. Een ander punt is dat het duale bestel volgens hem door ouders wordt gelegitimeerd. Zij willen immers een vrije keuze hebben. Daar komt bij dat de keuze voor reformatorisch onderwijs volgens Bisschop sterker is dan voor openbaar onderwijs.

Kernwaarden openbaar onderwijs
Adjunct-directeur Anna Schipper benadrukte in haar statement de kernwaarden van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Daarin staan onder andere algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid centraal. Andere punten uit de kernwaarden zijn respect, waarden en normen en aandacht voor de diverse godsdiensten en levensbeschouwingen. Zij gaf een persoonlijke invulling aan haar statement door te benadrukken dat zij als kind pas in het openbaar onderwijs ontdekte dat de wereld veel meer te bieden heeft dan wat zij thuis van haar streng-christelijke ouders had meegekregen.

‘Waarom zouden we nog vasthouden aan het hokjesdenken?’, aldus Schipper. ‘Ik geef het toe, het is veilig en gemakkelijk. Met gelijkgestemden om je heen hoef je je niet te verplaatsen in de ander, kun je ervan uitgaan dat de mensen uit je eigen kring dezelfde basis hebben, jou direct begrijpen. Maar het betekent ook dat je de diversiteit die de huidige samenleving kenmerkt – en die zo bepalend is voor de kansen op succes van jezelf en de ander – bewust buiten de deur houdt.’

Seksuele geaardheid
Schipper ging in haar statement ook in om de enkele-feitconstructie. Deze wettelijke bepaling maakt het voor het bijzonder onderwijs mogelijk om leerlingen en personeelsleden te weigeren als zij in hun leven niet voldoen aan de monogame heteroseksuele eis, zoals die in de Bijbel omschreven staat in het zevende gebod. Aan de enkele-feitconstructie ‘moet het liefst gisteren nog een einde worden gemaakt’, aldus Schipper.

Directeur Jan Willem Nieuwenhuyzen van de reformatorische Petrus Immensschool in Middelburg wees er in het debat op dat van ‘hokjesdenken’ allang geen sprake meer is. Volgens hem hebben de reformatorische scholen tegenwoordig veel aandacht voor diversiteit, maar dan wel vanuit de eenduidigheid van de Bijbel. Daar hoort volgens Bisschop bij dat de docent ook in de privésituatie leeft volgens de Bijbelse waarden en normen, opdat de leerlingen hun christelijke identiteit kunnen ontwikkelen.

Algemeen directeur Rudi Meulenbroek van het openbaar primair onderwijs in Kampen reageerde daarop door te stellen dat kinderen in de openbare school leren om zelf hun identiteit te ontdekken. Op de vraag van zijn zesjarige dochtertje of Meulenbroek in God geloofde, vroeg hij haar hoe zij bij die vraag was gekomen. Het gaat er volgens hem om kinderen te leren hoe zij zelf antwoorden kunnen formuleren. Volgens Nieuwenhuyzen zijn in elk geval jonge kinderen daar niet toe in staat.

Verbinding leggen
Het ging tijdens het debat ook over het concept SCHOOL, waarin alle denominaties samenkomen. VOS/ABB ziet dit concept als een ideaal voor het onderwijs in de toekomst, omdat alle leerlingen ongeacht hun achtergrond dan met en van elkaar kunnen leren. Volgens Kamerlid Bisschop is het onmogelijk om in één school recht te doen aan alle denominaties. Schipper en Meulenbroek reageerden daarop door te stellen dat specifieke aandacht voor bepaalde godsdienstige stromingen mogelijk blijft als ouders daarom vragen. Waar het volgens hen om gaat is dat SCHOOL op basis van diversiteit verbindingen legt.

Manifest roept op tot veilig schoolklimaat voor homo’s

Scholen in Rotterdam worden opgeroepen aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Daartoe heeft onder anderen de Rotterdamse wethouder Korrie Louwes (D66) een manifest ondertekend. Louwes heeft participatie in haar portefeuille.

De ondertekening van het manifest De Rotterdamse School – een veilige haven voor iedereen was op VMBO Slinge Zuid, dat onder het bij VOS/ABB aangesloten bestuur LMC voortgezet onderwijs valt.

Ook lanceerde de wethouder de website www.andersopschool.nl. Op deze site kunnen scholen die aandacht willen besteden aan seksuele diversiteit steun en informatie vinden. Scholen kunnen daar overigens al langer voor terecht op de website www.openbaaronderwijs.nu, waar VOS/ABB een factsheet seksuele diversiteit online heeft staan.

De wethouder bekrachtigt met de ondertekening van het manifest de intentie van de gemeente Rotterdam om scholen veiliger te maken, in het bijzonder voor homojongeren. De stad wil koploper zijn op het gebied van de emancipatie van homo- en biseksuele en transgenderjongeren.

Openbare school distantieert zich van islamprediker

'De ideeën van imam Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school'. Dat meldt het Scheldemond College in Vlissingen nu blijkt dat de aula afgelopen zaterdag was gehuurd door een islamitische jongerenorganisatie die deze omstreden imam had uitgenodigd.

Het Scheldemond College meldt op zijn website dat het de aula's geregeld verhuurt. 'In dit geval was dat aan de (lokale) werkgroep Isra, onderdeel van de Stichting Droom uit Vlissingen. Men had gezegd dat het een middag betrof over opvoedingsproblematiek. Er is niet doorgevraagd over sprekers. Hierdoor wijzer zullen we een volgende keer wel doorvragen.'

De lokale werkgroep Isra meldt op Facebook dat 'we met elkaar het integratieproces bevorderen'. Bij de uitnodiging stond een afbeelding van Yasin. De van oorsprong Amerikaanse imam, die nu werkt vanuit Groot-Brittannië, staat bekend als iemand met radicale ideeën. Hij zou begrip kweken voor terrorisme en tegen homo's zijn. Hij zou ook vinden dat moslims niet bevriend mogen zijn met niet-moslims. Deze standpunten worden tegenover VOS/ABB weersproken door Nourdeen Wildeman, die bij de organisatie betrokken is. 

Het is volgens de openbare school ongepast om deze spreker in de aula van een school uit te nodigen. De omstreden imam was er op zaterdag, dus de leerlingen waren er op dat moment niet. Achteraf bleek dat de werkgroep door de plaatselijke moskee was geweigerd, volgens de Telegraaf omdat Khalid Yasin was uitgenodigd. Aan de school was niet verteld dat deze prediker zou komen.

'Wij distantiëren ons dan ook volledig van deze imam en van zijn denkbeelden. De ideeën van Khalid Yasin staan haaks op onze boodschap als openbare school. Wij gaan uit van respect voor de ander, ongeacht het geloof, de overtuiging, sekse, geaardheid of afkomst van die ander, respect voor je omgeving en respect voor jezelf', aldus het Scheldemond College.

Omroep Zeeland heeft aandacht besteed aan deze kwestie. Bij het nieuwsitem kunt u een gesprek beluisteren dat de regionale omroep met rector Hendrik Jan van Arenthals had.

De toespraak van Khalid Yasin in Vlissingen is door de stichting Ontdek Islam op YouTube geplaatst.