Cao-gesprek geklapt – PO-Raad wil eenmalige uitkering

Het hervatte gesprek over een nieuwe cao voor het primair onderwijs, is direct mislukt. De PO-Raad meldt dat de vakbonden het eindbod van de werkgevers hebben afgewezen.

Er lag een loonbod van 3 procent, maar dat vonden de vakbonden te mager. De PO-Raad meldt dat de looneisen van de vakbonden zo hoog waren, dat die het noodzakelijk hadden gemaakt om in het personeelsbestand te snijden.

Nu er voorlopig geen nieuwe cao komt, krijgt het personeel in het primair onderwijs geen structurele loonsverhoging. De PO-Raad adviseert schoolbesturen om met het beschikbare geld over te gaan tot een eenmalige uitkering.

Meer dan salaris

Het gesprek tussen de sociale partners ging over meer dan salaris. Zo wilde de PO-Raad onder andere een actualisatie van de functies voor directeuren en onderwijsondersteunend personeel. Hiervoor waren volgens de sectororganisatie nieuwe voorbeeldfuncties beschikbaar.

De PO-Raad meldt verder bereid te zijn geweest een afspraak te maken over een individueel professionaliseringsbudget. De werkgevers wilden ook dat de bovenwettelijke uitkeringen zouden worden versoberd. Voor het openbaar onderwijs wilde de PO-Raad de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren vertalen in een nieuwe cao-tekst.

Bonden geven PO-Raad de schuld

De Algemene Onderwijsbond (AOb) beschouwt de opstelling van de PO-Raad als een signaal dat de werkgevers nog steeds niet lijken te snappen dat de vakbonden het lerarentekort als de grootste zorg beschouwen. Volgens de nieuwe AOb-voorzitter Eugenie Stolk (de opvolger van de opgestapte Liesbeth Verheggen) ligt de schuld voor het wederom mislukken van het cao-overleg volledig bij de PO-Raad.

Volgens CNV Onderwijs weigerde de PO-Raad akkoord te gaan met ‘een redelijke salarisverhoging’. Volgens waarnemend voorzitter Jan de Vries van de christelijke bond moet de PO-Raad ‘zijn werkgeversverantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een eerlijke salarisverhoging’.

Cao-lonen in onderwijs stijgen het sterkst

Het onderwijs was in het derde kwartaal van dit jaar de sector met de hoogste stijging van de cao-lonen. De stijging bedroeg gemiddeld 3,2 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Als naar alle sectoren wordt gekeken, stegen de cao-lonen in het derde kwartaal met 2,2 procent. Dat was volgens het CBS de grootste stijging sinds 2009.

De lonen bij de overheid stegen het hardst, met het onderwijs als koploper. Dit heeft te maken met de nieuwe cao’s in het onderwijs. Zo zijn leraren in het primair onderwijs er 8,5 procent op vooruitgegaan.

Mensen die in de financiële dienstverlening, de zorg of in de sector ‘cultuur, sport en recreatie’ werken, gingen er het minst op vooruit. Daar gingen de cao-lonen met 1,2 tot 1,7 procent omhoog.

Lees meer…

Teksten CAO PO 2018-2019

De PO-Raad heeft de teksten van de CAO PO 2018-2019 gepubliceerd. Deze cao gaat in op 1 augustus 2018 en regelt loonsverhogingen en extra uitkeringen voor leraren.

De gepubliceerde teksten zijn de uitwerking van het onderhandelaarsakkoord dat de PO-Raad en vakbonden op 6 juni sloten.

De CAO PO 2018-2019 geldt tot 1 maart 2019.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Leraren krijgen er 8,5 procent bij, maar acties gaan door

De leraren in het primair onderwijs krijgen er 8,5 procent bij, maar dit betekent nog niet dat de acties in het primair onderwijs voorbij zijn.

In het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO staat dat er een salarisverhoging komt van 2,5 procent. Daarnaast komen er flink hogere salarisschalen, meldt de PO-Raad.

Daarbovenop krijgen de leraren in het primair onderwijs in oktober een eenmalige uitkering van 42 procent van hun nieuwe maandsalaris en in november een eenmalige uitkering van 750 euro (beide naar rato van de aanstelling en aanstellingsduur).

‘De totale loonstijging is voor een basisschoolleraar naar verwachting gemiddeld 8,5 procent: dat komt neer op 3100 euro bruto per jaar’, meldt het ministerie van OCW.

De PO-Raad en de vakbonden hebben ook met elkaar afgesproken dat er voor leraren meer professionele ruimte komt. De schoolbesturen zetten het beleid uit, de teams geven er invulling aan.

Acties gaan door

Thijs Roovers van de vakbond PO in Actie, die samen met de overige bonden en de PO-Raad de stakingen in het primair onderwijs organiseert, zegt dat de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO nog niet goed genoeg zijn.

‘Onze acties gaan door, want de politiek is nu weer aan zet’, aldus Roovers in het AD. De sociale partners vinden de 700 miljoen euro extra van het kabinet voor hogere salarissen en minder werkdruk in het primair onderwijs te mager. Ze eisen het dubbele, maar onderwijsminister Arie Slob heeft herhaaldelijk gezegd dat het bij 700 miljoen extra blijft.

Op 30 mei was er een regiostaking in de provincies Gelderland en Overijssel. De leraren werken de komende weken naar de zomervakantie toe. Daarna gaan ze weer staken, in Zuid-Holland en Zeeland. Dat zal waarschijnlijk op 12 september zijn.

Lees meer…

Kabinet dekt loonsverhoging voortgezet onderwijs

De VO-raad heeft van het kabinet de bevestiging ontvangen dat de loonsverhoging in juni wordt gedekt in de bekostiging van 2018.

Het gaat om de loonsverhoging van 2,35 procent, die de VO-raad eenzijdig aan zijn leden heeft geadviseerd, zonder dat er nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is.

De sectororganisatie liet eerder weten dat de onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs ‘onaanvaardbaar lang’ duren en dat er daarom eenzijdig is besloten tot de loonsverhoging.

De onderwijsbonden vragen een salarisverhoging van 3,5 procent en willen een reductie van het aantal lesuren van 25 naar 20 uur per week. Dat zijn volgens voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad onrealistische eisen.

Lees meer…

Rekeninstrumenten

In de map Voortgezet onderwijs van de online Toolbox van VOS/ABB zitten rekeninstrumenten waarin de loonsverhoging is verwerkt:

Let op: deze instrumenten staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. U moet als lid van VOS/ABB zijn ingelogd om ze te kunnen downloaden.

Salarisverhoging verwerkt in rekeninstrumenten Toolbox

In de map Voortgezet onderwijs in onze Toolbox zijn nieuwe rekeninstrumenten opgenomen die rekening houden met de salarisverhoging van 2,35 procent per 1 juni 2018. Let op: deze instrumenten staan in het besloten gedeelte van de Toolbox dat alleen toegankelijk is voor leden van VOS/ABB!

Ondanks het uitblijven van een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, roept de VO-raad zijn leden op per 1 juni een structurele salarisverhoging uit te betalen van 2,35 procent. De VO-raad wilde niet langer wachten op hervatting van het cao-overleg door de vakbonden en besloot daarom zelf te adviseren de salarissen te verhogen.

De salarisverhoging van 2,35 procent is verwerkt in deze rekeninstrumenten:

Let op: deze instrumenten staan in het besloten ledengedeelte van de Toolbox. U moet als lid van VOS/ABB zijn ingelogd om ze te kunnen downloaden.

Advies VO-raad: geen cao, wel loonsverhoging

Ondanks het uitblijven van een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, roept de VO-raad zijn leden op per 1 juni een structurele loonsverhoging uit te betalen van 2,35 procent. De VO-raad wil niet langer wachten op hervatting van het cao-overleg door de vakbonden.

De onderwijsbonden hebben het overleg met de werkgeversorganisatie over nieuwe cao-afspraken op 20 februari afgebroken.Dat kwam door meningsverschillen over de loonontwikkeling en de aanpak van werkdruk.

De bonden eisten een loonsverhoging van structureel 3,5 procent en een lessenreductie van 25 naar 20 uur per week. Voor de VO-raad is een loonsverhoging van 2,35 procent het maximum. Ook wijst de raad een generieke lessenreductie af. De raad vindt dat de werkdruk op schoolniveau moet worden aangepakt.

Recht op loonsverhoging

Na het vertrek van de bonden is het niet meer gelukt de onderhandelingen vlot te trekken, maar de VO-raad vindt dat het personeel in het voortgezet onderwijs wel recht heeft op een loonsverhoging.

De raad heeft tot 1 mei gewacht, maar er nu nog steeds geen reactie van de bonden is, komt het bestuur met het eenzijdige advies om over te gaan tot uitbetaling van 2,35 procent extra. Intussen blijft het bestuur van de VO-raad streven naar nieuwe cao-afspraken en hoop houden dat de bonden terugkomen naar de onderhandelingstafel.

Meer informatie en nieuwe salaristabellen

VO-raad ziet loonsverhoging zonder cao naderbij komen

De impasse in de onderhandelingen over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs duurt voort. De onderwijsbonden blijven de herhaalde oproep van de VO-raad om weer aan tafel plaats te nemen van de hand wijzen. Daarmee komt de aangekondigde eenzijdige loonsverhoging in juni steeds dichterbij, meldt de VO-raad.

De VO-raad stelt dat het aan de vakbonden ligt dat het cao-overleg sinds februari op zijn gat ligt. De bonden eisen 3,5 procent loonsverhoging en een individueel afdwingbaar recht van een lessenreductie van 25 naar 20. Dat is volgens de VO-raad niet te betalen.

De sectororganisatie roept de bonden op weer om de tafel te gaan zitten. Als die daar niet op ingaan, zegt de VO-raad over te gaan tot de aanbeveling aan zijn leden om in juni een structurele loonsverhoging toe te kennen van 2,35 procent, ook als er nog geen akkoord is over een nieuwe CAO VO.

Lees meer…

VO-raad: zonder nieuwe cao 2,35% meer loon

Als het niet lukt om voor 1 mei tot een akkoord te komen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs, adviseert de VO-raad zijn leden om vanaf 1 juni over te gaan tot een loonsverhoging van 2,35 procent.

‘De onderhandelingen over een cao in het voortgezet onderwijs duren onaanvaardbaar lang. We zijn oktober vorig jaar begonnen en er is nog geen zicht op een akkoord. De bonden hebben de onderhandelingen alweer een maand geleden afgebroken en sindsdien hebben we niets meer van hen vernomen. Wij willen onze werknemers niet langer een rechtvaardige salarisverhoging onthouden’, zegt voorzitter Paul Rosenmöller op de website van de VO-raad.

De onderwijsbonden vragen een salarisverhoging van 3,5 procent en willen een reductie van het aantal lesuren van 25 naar 20 uur per week. Dat zijn volgens Rosenmöller onrealistische eisen.

Lees meer…

Vakbond CNV Onderwijs laat in een eerste reactie op de oproep van de VO-raad weten dat werkdrukvermindering het belangrijkste punt is. Over een loonsverhoging wordt in de eerste reactie van de christelijke bond niet gerept.

Lees meer…

‘Loonsverhoging gaat niet helpen’

‘Wie als buitenstaander nuchter naar de arbeid in het primair onderwijs kijkt, voelt weinig voor een algehele loonsverhoging’, zegt directeur Frank Kalshoven van De Argumentenfabriek in de Volkskrant.

Een algehele loonsverhoging zal er volgens hem niet toe leiden dat het aantal mensen in het onderwijs dat in deeltijd werkt zal afnemen, terwijl met meer voltijders het personeelstekort kan worden teruggedrongen.

Ook zal een loonsverhoging er niet toe leiden dat meer mannen in het onderwijs werken, stelt Kalshoven, terwijl dat volgens hem wel hard nodig is. Hij wijst er daarnaast op dat het onderwijs de laatste jaren financieel gezien ‘extreem goed bedeeld is’ en dat desondanks de kwaliteit er volgens hem niet op vooruit is gegaan.

‘Waarom zou de belastingbetaler (want die voldoet de rekening) zo’n sector nog meer euro’s toebedelen? Zonder er iets voor terug te krijgen?’, vraagt Kalshoven zich af.

Lees meer…

CAO PO: in financiële dekking ontbreekt 10 miljoen

De PO-Raad heeft mede naar aanleiding van vragen en opmerkingen van VOS/ABB de dekking van de loonparagraaf van de CAO PO gepubliceerd. Een aantal kwesties is verduidelijkt, maar er blijven ook punten onbenoemd. Het betreft de wijze waarop de loonsverhoging wordt bepaald en een deel van de pensioenpremie. In totaal ontbreekt er in de financiële dekking structureel circa 10 miljoen euro.

In de uitleg van de PO-Raad staat wanneer schoolbesturen op welke wijze er geld bij hebben gekregen als gevolg van verlaging van werkgeverslasten of kabinetsbijdrages. Er wordt ook weergegeven hoeveel dit was en in welke zin dit als dekking voor de cao geldt.

Tevens is aangegeven hoe de geschatte kabinetsbijdrage voor 2017 moet worden gezien. Zoals wij in ons vorige nieuwsbericht meldden, is deze geschatte kabinetsbijdrage gebaseerd op vertrouwen in positieve economische prognoses.

CAO PO en loonsverhoging

Een punt waarover de PO-Raad niets meldt, is de manier waarop de loonsverhoging van 3,8 procent wordt bepaald. Het blijft daardoor onduidelijk of die loonsverhoging wordt bepaald op het loonbedrag waar de eerdere loonsverhoging van 1,25 procent al in zit.

Als er op die manier wordt gerekend, zoals is gedaan bij de onlangs afgesloten bestuurders-cao voor het primair onderwijs, is er sprake van een extra kostenpost van 0,05 procent.

VOS/ABB krijgt vanuit verschillende bronnen het signaal dat de salaristabellen zullen worden gebaseerd op het hogere bedrag. Dat betekent dus extra kosten.

CAO PO en pensioenpremie

Een ander (klein) onbenoemd punt is dat de structurele kosten van het deel van de pensioenpremie dat betrekking heeft op de Algemene nabestaandenwet en het arbeidsongeschiktheidspensioen, niet in de berekening is meegenomen.

De manier waarop de loonsverhoging hoogstwaarschijnlijk wordt berekend en de niet meegenomen pensioenkosten hebben relatief gezien kleine gevolgen voor de financiële dekking van de CAO PO. Toch gaat het om een structureel tekort van circa 10 miljoen euro.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Kabinet compenseert premieopslag ABP

Het kabinet compenseert de pensioen-premieopslag die het ABP per 1 april van dit jaar doorvoert, zo heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten. De sectorraden in het onderwijs hadden hierom gevraagd, omdat de onverwachte premiestijging een integrale uitvoering van het loonruimteakkoord onmogelijk maakte.

Afgelopen zomer was in die loonruimte-overeenkomst een loonsverhoging afgesproken van 5,05%. Voorwaarde daarbij was dat er geen premie-opslagen zouden worden geheven. Eind januari besloot het ABP-bestuur echter alsnog om per 1 april een premieopslag van 1% te heffen. Hiermee kwam de loonsverhoging voor 2016 in gevaar. Met het kabinetsbesluit deze premieopslag te compenseren, is een belangrijk struikelblok in het cao-overleg weggenomen.

Nieuwe cao’s
Voorafgaand aan het besluit tot premieopslag per 1 april is de pensioenpremie per 1 januari van dit jaar op 17,8% (in plaats van de verwachte 17,4%) uitgekomen. Dit verschil is het gevolg van de renteontwikkeling en de uitkomst van grondslagenonderzoek (waarbij er onder andere een inschatting wordt gemaakt van de levensverwachting). Dit resulteert in een tekort van ongeveer 0,15% van de loonsom, dat niet door het kabinet gecompenseerd wordt. Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, kan hier wel mee leven. ‘Het gaat er nu om een keer met een nieuwe cao te komen. Als cao-partijen een budgettair neutrale oplossing vinden voor de extra kosten van de transitievergoeding, staat niets een cao-resultaat in de weg’, aldus Rosenmöller.

Dat laatste probleem speelt ook in het primair onderwijs, maar daar ligt nog een andere kwestie die eveneens te maken heeft de Wet werk en zekerheid: het ketenbeding waardoor het vervangen van zieke leerkrachten complexer wordt. Met de bonden wordt gesproken over de mogelijkheden om in de cao flexibele inzet van vervangers op te nemen.

Dinsdag 16 februari wordt het overleg voor de cao VO hervat. De PO-Raad hoopt in de loop van maart duidelijkheid te geven over de uitkomst van de gesprekken met de vakbonden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Loonsverhoging niet uitbetaald

Een loonsverhoging van 3 procent in het primair en voortgezet onderwijs wordt nog niet uitbetaald, omdat er nog geen nieuwe cao is en bovendien de bekostiging niet toereikend is. Dit hoort VOS/ABB van aangesloten schoolbesturen.

In het Loonruimteakkoord is voor het primair en voortgezet onderwijs afgesproken dat er per 1 januari 2016 een loonsverhoging wordt uitbetaald van 3 procent. Dit percentage is opgebouwd uit twee componenten: 1,6 procent op basis van een extra kabinetsbijdrage en 1,4 procent op basis van aanpassing van de pensioenregeling. Voor beide componenten geldt echter dat ze afhankelijk zijn van nieuwe cao-afspraken tussen de respectievelijke sectorraden PO-Raad en VO-raad en de vakbonden.

Vorig jaar werd wel een loonsverhoging uitbetaald, omdat de gemaakte afspraak volledig in de bekostiging was opgenomen en cao-partners daartoe een gezamenlijke oproep deden. Nu er nog geen nieuwe cao’s zijn (en het ziet ernaar uit dat het nog wel even duurt voordat die rond zijn) en bovendien het budget voor uitbetaling niet aanwezig is, krijgt VOS/ABB van leden te horen dat zij het mede voor hen afgesloten Loonruimteakkoord niet kunnen uitvoeren. De niet doorgevoerde structurele verlaging van de premie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en de recente mededeling van het ABP dat die premie met 1 procentpunt omhoog gaat, spelen daarbij een grote rol.

Schoolbesturen willen aan de ene kant als goed werkgever afspraken nakomen, aan de andere kant speelt mee dat het in het licht van de continuïteit van de organisatie een gevaar is om de loonsverhoging nu uit te betalen. De financiële basis daarvoor ontbreekt immers. Schoolbesturen hebben al aangegeven de loonsverhoging niet uit te betalen, zolang er geen nieuwe cao is. Dit geldt ook voor het geringe deel dat al wel in de bekostiging is opgenomen. VOS/ABB adviseert de betreffende schoolbesturen het deel dat in de bekostiging is opgenomen te reserveren voor latere uitbetaling.

VO-raad en PO-Raad
Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad heeft naar aanleiding van bovenstaande problematiek laten weten dat het de bedoeling is het Loonruimteakkoord dat afgelopen zomer is gesloten, uit te voeren. Het kabinet moet dan van hem wel met geld over de brug komen.

‘Wij willen graag een goede cao en dus uitbetaling van de loonsverhoging voor 2016, maar het gaat te ver dit jaar een rekening te betalen waar geen compensatie tegenover staat en die dus rechtstreeks ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Als vakbonden en sectorraden het daarover eens blijven, ga ik ervan uit dat we daar met het kabinet uitkomen.’ Uitbetaling van de loonsverhoging is in elk geval voorlopig onmogelijk, stelt de VO-raad.

VOS/ABB steunt de visie van de VO-Raad. Geen geld erbij betekent te weinig geld voor de structurele lasten en dan zou dit akkoord ontslagen in plaats loonsverhoging opleveren en uiteindelijk dus zelfs grotere klassen.

De PO-Raad laat bij monde van woordvoerder Harm Gerven in reactie op berichtgeving van het Algemeen Dagblad weten dat de scholen er geld moeten bij krijgen, omdat ze anders failliet gaan. ‘Dan zijn we verder van huis’, aldus Van Gerven.

AOb en CNV Onderwijs
Bestuurder Ben Hoogenboom van de Algemene Onderwijsbond (AOb) merkte naar aanleiding van de aangekondigde verhoging van de ABP-premie op dat de loonsverhoging niet kan doorgaan als het kabinet de extra kosten niet op zich neemt. CNV Onderwijs heeft vooralsnog niets gemeld over het feit dat veel schoolbesturen nog niet overgaan tot uitbetaling van de loonsverhoging per 1 januari.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Handreiking uitbetalen loonsverhoging

Schoolbesturen in het primair onderwijs wordt gevraagd om in november de eenmalige uitkering van 500 euro en met terugwerkende kracht 1,25 procent loonsverhoging uit te betalen. Een dergelijk advies geldt al langer voor het voortgezet onderwijs. De Helpdesk van VOS/ABB heeft een handreiking opgesteld over de mogelijkheid om in november over te gaan tot uitbetaling van de eenmalige uitkering en loonsverhoging. Deze handreiking heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

De PO-Raad heeft met de vakbonden CNV Onderwijs, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) afspraken gemaakt die volgens de sectororganisatie een nieuwe cao voor het primair onderwijs dichterbij brengen. Er zijn afspraken gemaakt over de uitbetaling van de loonsverhoging en de eenmalige uitkering van 500 euro, over de ketenbepaling in de Wet werk en zekerheid (WWZ)en over de transitievergoeding uit de WWZ.

Download de afspraken.

In oktober werden binnen het voortgezet onderwijs vergelijkbare afspraken gemaakt.

De Helpdesk van VOS/ABB heeft een handreiking opgesteld over de mogelijkheid om in november over te gaan tot uitbetaling van de eenmalige uitkering en loonsverhoging. Deze handreiking heeft betrekking op het primair en voortgezet onderwijs.

Download de handreiking (alleen voor VOS/ABB-leden!)

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

 

Sociale partners eisen van kabinet premiecompensatie

Als het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) de pensioenpremie verhoogt, moet het kabinet dat compenseren. Dat eisen de sociale partners in de onderwijssector.

In een brief aan het kabinet van onder andere de PO-Raad en VO-raad staat dat het ABP aan de vooravond staat van een eventuele verhoging van de pensioenpremie.

Als de premie omhoog gaat, wordt het onderwijs voor ‘zeer grote problemen’ gesteld, omdat er ook is afgesproken dat de lonen in het onderwijs omhoog gaan. Dat laatste zou deels moeten worden betaald door de pensioenpremie te verlagen, maar ‘het tegenovergestelde dreigt nu dus: een premieverhoging’.

‘Alles overziende is er slechts één oplossing, mocht het tot een stijging van de pensioenpremie begin 2016 komen, en dat is dat het kabinet de daarmee gemoeide kosten voor zijn rekening neemt’, zo staat in de brief.

Financiering loonsverhoging in december uitgekeerd

De schoolbesturen in het primair onderwijs krijgen in december in totaal 18 miljoen euro voor de financiering van de loonsverhoging van 1,2 procent voor de periode 1 september tot en met 31 december 2014.

Het gaat om een zogenoemde kasschuif: het bedrag wordt in 2015 weer ingehouden van de extra middelen die in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord zouden worden uitgekeerd. Het bedrag moet dus worden gezien als eerder ontvangen lumpsum. In januari 2015 wordt bekend hoe de overige intensiveringsmiddelen worden toegekend.

Het bedrag van 18 miljoen wordt onder het kopje ‘bijzondere bekostiging’ als een bedrag per leerling toegevoegd aan de lumpsum 2014/2015. Voor het (speciaal) basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs komt dit neer op een bedrag van 11,35 euro per leerling, waarbij wordt uitgegaan van de leerlingtelling van 1 oktober 2013.

Dekking
De financiering van de structurele 1,2 procent loonsverhoging per 1 januari 2015 moet worden gedekt vanuit de compensatie voor gestegen arbeidskosten voor het kalenderjaar 2015. Deze compensatie wordt in mei/ juni 2015 gepubliceerd en wordt vastgesteld aan de hand van de referentiesystematiek.

Deze systematiek vertaalt de ontwikkeling van arbeidskosten in de marktsector door naar de overheidssector. De marktsector is dus het referentiepunt: stijgen/dalen de arbeidskosten in de marktsector, dan stijgt/daalt de compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten voor het primair onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl