AOb ziet problemen bij uitbetaling loonsverhogingen

Het advies van de VO-raad aan de schoolbesturen om een deel van de afgesproken loonsverhogingen in november uit te betalen terwijl er nog geen nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is, leidt tot een vreemde gang van zaken. Dit stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De bond benadrukt dat het slechts een advies van de VO-raad is om de loonsverhogingen van in totaal 2,05 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro in november uit te betalen.  De sectororganisatie kan de afzonderlijke schoolbesturen niet verplichten te betalen zolang er geen nieuwe cao is.

Uitvoering van het advies zou een eenzijdige loonsverhoging buiten de cao om betekenen. Dat heeft volgens de AOb een hoop consequenties. Zo kunnen werknemers er geen rechten aan ontlenen. Bovendien blijven salaristabellen in de cao onveranderd. ‘Wat een nieuwe werknemer die op 1 december in dienst komt, gaat verdienen is dus niet duidelijk.’

Deze manier van uitbetalen zorgt volgens de AOb ook voor specifieke problemen in het openbaar onderwijs. ‘Daar regelt de gemeentelijke verordening de rechtspositie, inclusief lonen van het personeel. Wanneer er geen landelijke cao is, kan deze verordening niet gebruikt worden als basis voor de uitbetaling’, schrijft de AOb.

Lees meer…

Uitbetaling loonsverhogingen voortgezet onderwijs

De VO-raad doet een beroep op zijn leden om dat deel van het in de zomer gesloten loonakkoord dat betrekking heeft op 2015 in november uit te betalen.

‘Ondanks het feit dat het nog niet gelukt is een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs af te sluiten, hebben mensen nu recht op deze salarisverhoging’, meldt de sectororganisatie.

De VO-raad stelt voor om onderstaande salarisverhoging in lijn met de loonruimte-overeenkomst voor 2015 uit te voeren:

  • Met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 met 0,8 procent
  • Met terugwerkende kracht per 1 september 2015 met 1,25 procent

Alle werknemers in het voortgezet onderwijs die op 1 september 2015 in dienst waren van de werkgever, ontvangen een eenmalige uitkering van 500 euro bruto (op basis een normbetrekking).

Lees meer op de website van de VO-raad

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Uitbetaling loonsverhogingen pas in juli 2016

De afgesproken loonsverhogingen worden in het primair onderwijs pas uitbetaald nadat er een nieuwe cao is afgesloten. Dat zal waarschijnlijk pas in juli 2016 het geval zijn.

Afgelopen juli, vlak voor de zomervakantie, sloten de overheid, de vakbonden en overheids- en onderwijsorganisaties een akkoord over de loonontwikkeling in 2015 en 2016. Deze afspraken zullen ertoe leiden dat alle medewerkers in het primair onderwijs in 2015 en 2016 loonsverhogingen krijgen, maar de uitbetaling daarvan zal waarschijnlijk pas in juli 2016 (met terugwerkende kracht) plaatsvinden.

Het gaat om de volgende loonsverhogingen:

  • Iedereen die in september 2015 in dienst was, krijgt eenmalig naar rato van de omvang van het dienstverband 500 euro;
  • Loonsverhoging van 1,25 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2015;
  • Loonsverhoging van 1,6 procent per 1 januari 2016 van 1,6 procent (extra kabinetsbijdrage);
  • Loonsverhoging van 1,4 procent per 1 januari 2016 (aanpassing pensioenregeling);
  • Loonsverhoging op basis van verlaging van pensioenpremie per 1 januari 2015.

De afgesproken extra eenmalige uitkering op de Dag van de Leraar van 328 euro naar rato van de omvang van het dienstverband kan conform een eerdere afspraak worden uitbetaald bij de salarisbetaling van oktober 2015.

Wet werk en zekerheid
Afgezien van de eenmalige uitkering in oktober, wordt de betaling van alle overige loonsverhogingen dus uitgesteld. Dat heeft te maken met de Wet werk en zekerheid (WWZ), waarvoor tot juli 2016 een overgangsregeling geldt.

Als er vóór juli 2016 een nieuwe CAO PO zou worden afgesloten, zou de overgangsregeling voor de WWZ eindigen, wat voor de schoolbesturen zeer ernstige arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen zou hebben wat betreft vervangingen.

VOS/ABB maakt uit informatie van de PO-Raad op dat de uitbetaling van de loonsverhogingen moet worden uitgesteld totdat er voor het primair onderwijs een nieuwe cao is waarin de WWZ zal zijn meegenomen.

De consequentie hiervan is dus wel dat mensen die in het primair onderwijs werken waarschijnlijk tot juli 2016 moeten wachten totdat (met terugwerkende kracht) wordt overgegaan tot uitbetaling van de eerder afgesproken loonsverhogingen, tenzij er een juridische uitweg uit de huidige impasse kan worden gevonden.

Kort geding
De FNV voert actie tegen het loonruimte-akkoord. De vakcentrale heeft in verband hiermee een kort geding aangespannen. De uitspraak van dit kort geding is op 1 oktober. Als de FNV gelijk krijgt, gaan de afspraken niet door en ontstaat er een geheel nieuwe situatie.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl