Vraag naar openbaar VO in Peel en Maas

Tegen de stroom in ijvert een groep ouders en professionals in de Limburgse gemeente Peel en Maas voor openbaar voortgezet onderwijs. Dat is er niet in deze regio en de initiatiefgroep wil de onderwijskeuze vergroten.

Na een eerdere afwijzing door het gemeentebestuur en de provincie, vraagt onderwijsminister Arie Slob nu aanvullende informatie bij de prognosecijfers. Hij wil minstens 183 verklaringen van ouders die een openbare vo-school wensen.

Voldoende vraag naar openbaar vo

De initiatiefgroep Agora Maas en Peel beschikte al over prognoses waaruit blijkt dat er onder ouders in deze regio ruim voldoende belangstelling is voor een openbare vo-school, een ‘buurtcollege’, in Maasbree. Deze prognoses zijn gemaakt op basis van een indirecte meting.

Toch besloten burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas eind september 2018 om geen medewerking te verlenen aan het oprichten van een openbare vo-school. Daarna gaf ook de provincie Limburg aan er niet aan te willen meewerken.

Minister Slob antwoordt op het verzoek van de initiatiefgroep dat hij erover wil beslissen als er minimaal 183 verklaringen van ouders komen, waarin die aangeven dat ze openbaar voortgezet onderwijs wensen voor hun kind(eren) in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar. Dat betekent dat de initiatiefgroep opnieuw de boer op moet om ouders te vragen die officiële verklaring te ondertekenen. De initiatiefgroep heeft die oproep aan ouders inmiddels gedaan.

Steun VOS/ABB

Enkele jaren geleden is in Maasbree na eenzelfde lange strijd een openbare basisschool geopend. VOS/ABB heeft dat initiatief gesteund en steunt nu ook de ouders die streven naar voortgezet openbaar onderwijs in Maasbree.

Beroep tegen openbare basisschool Maasbree ongegrond

De Raad van State heeft bepaald dat de openbare basisschool voor Maasbree op het plan van scholen 2016-2019 van de gemeente Peel en Maas mag blijven staan. De poging van de stichting Kerobei om dat terug te draaien, is mislukt.

De stichting Kerobei, die in Maasbree de katholieke basisschool De Violier exploiteert, vond dat bij de vaststelling van het plan van scholen onvoldoende rekening was gehouden met haar belangen. Kerobei vreest dat door de oprichting van een openbare basisschool minder leerlingen naar de katholieke school zullen gaan.

Kerobei had daarom bij bij de Raad van State beroep ingesteld, maar het hoogste bestuursrechtorgaan ging niet mee in de argumenten van de stichting. Het beroep is ongegrond verklaard. Dit betekent dat de openbare basisschool voor Maasbree op het plan van scholen 2016-2019 van de gemeente Peel en Maas blijft staan.

Ouders willen openbare basisschool Maasbree

In Maasbree probeert een groep ouders al jaren een openbare basisschool in hun dorp te krijgen. Ze willen dat er in het dorp voor ouders de mogelijkheid moet zijn om te kiezen tussen openbaar en katholiek onderwijs.

VOS/ABB ondersteunt deze ouders in Maasbree op juridisch en publicitair gebied.

Lees de uitspraak van de Raad van State.

Groen licht voor openbare basisschool in Maasbree

Het ministerie van OCW heeft groen licht gegeven voor een openbare basisschool in het Limburgse dorp Maasbree.

Het ministerie heeft het plan van scholen van de gemeente Peel en Maas goedgekeurd. In dit plan wordt voorgesteld om op 1 augustus 2016 te starten met een openbare basisschool in Maasbree.

OCW vindt dat op basis van de overlegde gegevens aannemelijk is gemaakt dat de gewenste openbare school binnen vijf jaar vanaf de voorgestelde datum van ingang van de bekostiging en voorts gedurende ten minste 15 jaar daarna, zal worden bezocht door het wettelijk vereiste aantal van ten minste 200 leerlingen. Hierbij heeft het ministerie rekening gehouden met de uitkomsten van een directe behoeftemeting in 2014.

De gemeente Peel en Maas en de besturen van Stichting Akkoord (beoogd aanbieder van openbaar onderwijs in Maasbree) en Kerobei (huidige aanbieder van katholiek basisonderwijs in Maasbree) gaan op korte termijn om tafel om de vervolgstappen te bespreken.

VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp. Op dit moment is daar alleen maar katholiek basisonderwijs, waardoor ouders geen keuzevrijheid hebben.

Raad van State negeert behoefte aan openbaar onderwijs

Het Noord-Limburgse dorp Maasbree moet langer wachten op een openbare basisschool. Dit komt doordat de Raad van State een beroep van de gemeente Peel en Maas ongegrond heeft verklaard. Dit beroep was gericht tegen het besluit van staatssecretaris Sander Dekker van OCW om het positieve resultaat van een directe meting naar de behoefte aan openbaar basisonderwijs buiten beschouwing te laten.

In januari werd bekend dat Peel en Maas beroep zou aantekenen bij de Raad van State tegen de afwijzing door staatssecretaris Dekker van de aanvraag voor openbaar basisonderwijs in het dorp Maasbree. Hij had in zijn afwijzing aangegeven dat de uitkomst van de directe behoeftepeiling onder ouders, die in het voorjaar van 2014 in Maasbree is gehouden, niet door hem gebruikt mocht worden. Uit die enquête bleek dat in Maasbree bijna de helft (48 procent) van de ouders met schoolgaande kinderen openbaar onderwijs wil. Dat zou betekenen dat de school de stichtingsnorm van 200 leerlingen ruim zou halen.

De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris terecht de directe meting buiten beschouwing heeft gelaten, omdat er geen bijzondere omstandigheden zouden zijn die het gebruik van de directe meting zouden kunnen rechtvaardigen. De gemeente Peel en Maas spreekt van ‘een onverwacht snelle uitspraak, die helaas geen positieve uitslag kent’.

Wens van ouders genegeerd
Juridisch adviseur Ronald Bloemers, die namens VOS/ABB nauw bij de ontwikkelingen in Maasbree betrokken is, noemde het in januari ‘betreurenswaardig’ dat Dekker zich strikt formeel opstelde in deze kwestie. ‘Hij had binnen de wetgeving tot een positief besluit kunnen komen door de uitkomst van de directe meting mee te nemen. Er is al een voorbeeld van het gebruik van een dergelijke enquête elders in het land. Dat de staatssecretaris zich bewust slechts baseert op een meting die de behoefte van ruim 30 jaar geleden weergeeft, is op zijn minst opmerkelijk. Ook hij moet inzien dat bijna de helft van de ouders in Maasbree tegenwoordig openbaar onderwijs wil’, aldus Bloemers.

Over de afwijzing van het beroep merkt Bloemers nu op dat ‘het wederom betreurenswaardig is dat ook de Raad van State niet binnen de geest van de wet handelt, maar strikt naar de letter ervan en de bestaande jurisprudentie’. Hij benadrukt dat de wetgever heeft bedoeld dat er meer ‘bijzondere omstandigheden’ kunnen zijn dan alleen een groot verschil in bevolkingssamenstelling, zoals dat nu ook door de Raad van State als argument voor de afwijzing wordt gebruikt.

De staatssecretaris stelde zich op het standpunt dat het verschil tussen het huidige aandeel van 6 procent openbaar onderwijs in de gemeente Peel en Maas en de wens van 48 procent van de ouders om in Maasbree een openbare basisschool te krijgen, zo groot is dat dit verschil slechts gerechtvaardigd is wanneer er een andere bevolkingssamenstelling is. Die samenstelling verschilt echter niet, dus mag de uitkomst van de directe behoeftemeting niet worden gebruikt, vond Dekker. De Raad van State steunt hem daar nu in.

‘Het is helaas duidelijk dat de Raad van State net als de staatssecretaris slechts bij dat ene voorbeeld blijft en niet wil kijken en luisteren naar mogelijk andere bijzondere omstandigheden’, aldus Bloemers. Het lijkt er volgens hem sterk op dat niet alleen Dekker maar ook de Raad van State bang is dat er veel meer nieuwe scholen in het land kunnen ontstaan als de uitkomst van de directe behoeftepeiling serieus wordt genomen.

Nieuwe aanvraag
Op het plan van scholen 2016-2018 van de gemeente Peel en Maas zal weer een openbare basisschool in Maasbree worden gezet. Naar verwachting is er nu meer kans op toekenning van het plan van scholen en daarmee op de stichting van een openbare basisschool in Maasbree. Die kans wordt groter geacht in verband met de onderbouwing van de staatssecretaris van zijn afwijzing in relatie tot de meest recente gegevens.

Het aandeel van het openbaar onderwijs in de gemeente Peel en Maas is dit jaar namelijk flink gestegen. Dit komt met name door de forse groei van het aantal leerlingen op de openbare school in het dorp Panningen. De staatssecretaris verklaarde eerst dat het lage percentage van 15 procent openbaar onderwijs in Panningen een tegenargument was. Het aandeel bedraagt inmiddels 38 procent. De beoordeling van de nieuwe aanvraag zou uiterlijk op 31 december 2015 duidelijkheid moeten verschaffen.

In Maasbree is slechts katholiek basisonderwijs beschikbaar. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp.

Naar Raad van State voor openbare school Maasbree

De gemeenteraad van Peel en Maas tekent beroep aan bij de Raad van State tegen de afwijzing door staatssecretaris Sander Dekker van OCW van de aanvraag voor openbaar basisonderwijs in het dorp Maasbree.

Dekker gaf in zijn afwijzing aan dat de behoefte-enquête onder ouders die in het voorjaar van 2014 in Maasbree is gehouden niet door hem gebruikt mag worden. Uit die enquête, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen, bleek dat bijna de helft van de ondervraagden openbaar onderwijs wil. Dat zou betekenen dat de school de stichtingsnorm van 200 leerlingen ruim zou halen.

Wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) van de gemeente Peel en Maas liet in reactie daarop aan de regionale zender L1 weten dat Dekker ‘een nogal formeel standpunt’ inneemt. Hij zei ook dat het college van B en W ‘met teleurstelling’ heeft kennisgenomen van het negatieve besluit van Dekker.

Politieke onwil
De reactie van VOS/ABB was, dat het betreurenswaardig is dat Dekker zich vooralsnog strikt formeel opstelt in deze kwestie. ‘Hij had binnen de wetgeving tot een positief besluit kunnen komen door de uitkomst van de directe meting mee te nemen. Er is al een voorbeeld voor het gebruik van een dergelijke enquête elders in het land’, zegt juridisch adviseur Ronald Bloemers die actief bij deze kwestie betrokken is.

‘Dat de staatssecretaris zich nu bewust slechts baseert op een meting die de behoefte van ruim 30 jaar geleden weergeeft, is op zijn minst opmerkelijk. Ook hij moet inzien dat de bijna de helft van de ouders in Maasbree tegenwoordig openbaar onderwijs wil’, aldus Bloemers.

Het lijkt volgens hem op politieke onwil van de staatssecretaris dat hij niet alle mogelijkheden van de wetgeving benut. De ruimte voor het gebruik van de enquête was immers aanwezig.

‘Hangt dit samen met angst dat ouders ook elders in het land een andere vorm van onderwijs willen dan wat er in hun omgeving beschikbaar is? Als dat zo is, dan heeft de staatssecretaris wel wat uit te leggen. Het mag niet zo zijn, dat ouders als gevolg van politieke onwil gebonden zijn aan onderwijs dat zij niet willen.’

In Maasbree is slechts katholiek basisonderwijs beschikbaar. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp.

De lokale Omroep P&M heeft aandacht besteed aan het besluit van de gemeenteraad om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Bekijk het item.

 

 

 

Dekker blokkeert bewust keuzevrijheid van ouders

VOS/ABB vindt het betreurenswaardig dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW de aanvraag van de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas om openbaar onderwijs in het dorp Maasbree mogelijk te maken heeft afgewezen. ‘Hij negeert hiermee de wens van veel ouders, die hier al jaren voor strijden. De afwijzing lijkt gebaseerd op politieke onwil van de staatssecretaris’, aldus jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB, die als adviseur actief bij deze zaak betrokken is.

Dekker geeft in zijn afwijzing aan dat de enquête die in het voorjaar van 2014 in Maasbree is gehouden niet door hem gebruikt mag worden om een positief besluit te nemen. Uit die enquête, die werd uitgevoerd door onderzoeksbureau ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen, blijkt dat bijna de helft van de ondervraagden openbaar onderwijs wil. Dat zou betekenen dat de school de stichtingsnorm van 200 leerlingen ruim zou halen.

Wethouder Raf Janssen (PvdA/GroenLinks) van de gemeente Peel en Maas laat aan de regionale zender L1 weten dat Dekker ‘een nogal formeel standpunt’ inneemt. Hij zegt ook dat het college van B en W ‘met teleurstelling’ heeft kennisgenomen van het negatieve besluit van Dekker.

De gemeente kan bij de Raad van State in beroep gaan tegen de afwijzing. Of dat ook gaat gebeuren bespreekt de gemeenteraad op 20 januari. Janssen op L1: ‘We proberen nu in beeld te brengen welke alternatieven we hebben. Die bespreken we volgende week in het college en dan leggen we de zaak 20 januari aan de gemeenteraad voor. Die zal uiteindelijk een standpunt moeten innemen in de kwestie.’

VOS/ABB vindt het betreurenswaardig dat Dekker zich strikt formeel opstelt in deze kwestie. ‘Hij had binnen de wetgeving tot een positief besluit kunnen komen door de uitkomst van de directe meting mee te nemen. Er is al een voorbeeld voor het gebruik van een dergelijke enquête elders in het land.’

Dat de staatssecretaris zich nu bewust slechts baseert op een meting die de behoefte van ruim 30 jaar geleden weergeeft, is op zijn minst opmerkelijk. Ook hij moet inzien dat de bijna de helft van de ouders in Maasbree tegenwoordig openbaar onderwijs wil’, aldus jurist Ronald Bloemers.

Het lijkt volgens hem op politieke onwil van de staatssecretaris dat hij niet alle mogelijkheden van de wetgeving benut. De ruimte voor het gebruik van de enquête was immers aanwezig. ‘Hangt dit samen met angst dat ouders ook elders in het land een andere vorm van onderwijs willen dan wat er in hun omgeving beschikbaar is? Als dat zo is, dan heeft de staatssecretaris wel wat uit te leggen. Het mag niet zo zijn, dat ouders als gevolg van politieke onwil gebonden zijn aan onderwijs dat zij niet willen.’

In Maasbree is slechts katholiek basisonderwijs beschikbaar. VOS/ABB ondersteunt de oudergroep die zich al jaren inzet voor de komst van een openbare basisschool in het Noord-Limburgse dorp.

VVD’er Karin Straus voor openbare basisschool Maasbree

‘Als er voor ouders geen keuze is, lopen we de kans dat de kwaliteit van onderwijs te wensen overlaat.’ Dat benadrukt Tweede Kamerlid Karin Straus van de VVD na een recent werkbezoek aan de Limburgse gemeente Peel en Maas. In het dorp Maasbree dat tot deze gemeente behoort, willen ouders een openbare basisschool. Tot nu toe is er in dit dorp alleen rooms-katholiek basisonderwijs.

Op de website van de VVD Peel en Maas dat Straus zeer onder de indruk was van het feit ‘dat het juist ouders zijn die zich voor 100 procent inzetten voor de openbare school in Maasbree’. Zij ondersteunt het streven van vrije keuze van onderwijs.

Met steun van VVD en PvdA/GroenLinks heeft de gemeenteraad van Peel en Maas in juni een aanvraag voor een openbare basisschool in Maasbree op het plan van scholen 2015-2017 gezet. De aanvraag is ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW. Binnenkort wordt de reactie op deze aanvraag verwacht.

VOS/ABB ondersteunt de ouders in Maasbree die een openbare basisschool willen. In februari 2012 besteedde magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs aandacht aan hun initiatief.

Download het artikel Nieuwe openbare basisschool kwestie van volhouden.

Openbaar onderwijs Maasbree op plan van scholen

De Limburgse gemeente Peel en Maas heeft de door veel ouders gewenste openbare basisschool in het dorp Maasbree op het plan van scholen gezet. Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. Hiermee is een volgende stap gezet op weg naar openbaar onderwijs in Maasbree, waar tot nu toe slechts katholiek basisonderwijs wordt aangeboden.

Uit een directe meting die in april is gehouden door middel van een enquête onder ouders in Maasbree met kinderen van 0 tot en met 11 jaar, kwam naar voren dat bijna de helft (48 procent) voorkeur heeft voor openbaar basisonderwijs. De voedingsbodem voor openbaar onderwijs bedraagt daarmee tussen de 317 en 370 kinderen die ouder zijn dan 4 jaar.

De gemeente Peel en Maas concludeerde op basis van het resultaat van de enquête dat er in Maasbree een ‘reële voedingsbodem’ is voor openbaar onderwijs. Nu de gemeenteraad de gewenste openbare basisschool op het plan van scholen heeft gezet, moet het ministerie van OCW  er nog zijn fiat aan geven. Daarvoor zal worden gekeken naar de verwachte krimp van het aantal leerlingen in Maasbree.

Het initiatief voor openbaar basisonderwijs in Maasbree komt van een groep ouders. Zij willen dat er in het dorp een keuze mogelijk is tussen het al bestaande katholiek basisonderwijs en openbaar onderwijs. VOS/ABB ondersteunt deze oudergroep.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Voldoende animo in Maasbree voor openbare basisschool

In het Noord-Limburgse dorp Maasbree is een ‘reële voedingsbodem’ voor openbaar basisonderwijs. Dat meldt de gemeente Peel en Maas op grond van het resultaat van een directe behoeftemeting. VOS/ABB ondersteunt een oudergroep in Maasbree die zich al jaren sterk maakt voor openbaar onderwijs in dit dorp.

De directe meting is in april gehouden door middel van een enquête onder ouders in Maasbree met kinderen van 0 tot en met 11 jaar. Bijna de helft (48 procent) geeft aan voorkeur te hebben voor openbaar onderwijs. De voedingsbodem voor openbaar onderwijs bedraagt daarmee tussen de 317 en 370 kinderen die ouder zijn dan 4 jaar.

Van de ouders die voorkeur hebben voor openbaar onderwijs, geeft 59 procent aan dat hun kind (vrijwel) zeker naar een openbare school in het dorp zal gaan. Dit betekent dat, rekening houdend met een foutenmarge, ongeveer 175 tot 223 kinderen (vrijwel) zeker naar een openbare basisschool zullen gaan.

Dit aantal ligt daarmee rond de stichtingsnorm van 200 leerlingen die voor de gemeente Peel en Maas geldt. Worden de mensen meegeteld die voorkeur opgegeven hebben voor openbaar onderwijs maar nog niet zeker weten of hun kind daarnaar toe gaat, dan ligt het potentieel aantal kinderen natuurlijk hoger.

Daarnaast gaf 43 procent van de responderende ouders aan dat zij een voorkeur hebben voor katholiek onderwijs. Daarmee is de verwachting dat er in Maasbree voor zowel openbaar als katholiek onderwijs voldoende draagvlak is. Een katholieke basisschool is er al.

Het resultaat van de enquête wijst er volgens de gemeente op dat er een ‘reële voedingsbodem’ is voor openbaar onderwijs. De gemeenteraad zal nu het plan van scholen moeten vaststellen, waarna het ministerie van OCW  zijn fiat moet geven. Daarvoor zal ook worden gekeken naar de verwachte krimp van het aantal leerlingen in Maasbree.

Het initiatief voor openbaar basisonderwijs in Maasbree komt van een groep ouders. Zij willen dat er in het dorp een keuze mogelijk is tussen het al bestaande katholiek basisonderwijs en openbaar onderwijs. VOS/ABB ondersteunt deze oudergroep.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Posteractie voor openbare basisschool in Maasbree

Met een posteractie onderstrepen inwoners van Maasbree dat er in dit Noord-Limburgse dorp een openbare basisschool moet komen.

Een initiatiefgroep van ouders probeert al jaren om in Maasbree een openbare basisschool te krijgen. Daarmee willen ze keuzevrijheid realiseren. Het dorp heeft tot nu toe alleen een katholieke basisschool.

Na jarenlang politiek getouwtrek werd in januari bekend het huidige college van B&W van de gemeente Peel en Maas een motie uitvoert die een openbare basisschool in Maasbree mogelijk moet maken. De motie werd in december door de gemeenteraad aangenomen.

In april wordt een directe behoeftemeting gehouden om te kijken of er onder ouders in Maasbree voldoende belangstelling voor openbaar onderwijs is. In mei moeten de resultaten van deze meting bekend zijn. Op 10 maart was er in Maasbree een informatiebijeenkomst over deze meting. VOS/ABB gaf op deze bijeenkomst uitleg.

Als uit de meting blijkt dat er in Maasbree voldoende belangstelling is voor openbaar basisonderwijs, wordt na de zomervakantie een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord! po gebracht.

Een wetsverandering geeft de ouders tegenwoordig een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van B&W in actie komen. De oudergroep maakt daar nu met steun van VOS/ABB gebruik van.

De posteractie in het dorp is bedoeld om het initiatief voor openbaar basisonderwijs kracht bij te zetten. De posters met de leus ‘Kies voor keuze’ zijn beschikbaar gesteld door VOS/ABB.

In magazine School! stond in februari 2012 een interview met Margreet Schouren, een van de initiatiefnemers uit Maasbree, en directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! po.

Openbare school Maasbree komt in zicht

De realisatie van openbaar onderwijs in het Noord-Limburgse dorp Maasbree lijkt na jaren echt in zicht te komen. De gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas heeft op 17 december een motie aangenomen die tot de oprichting van een openbare school in de kern Maasbree moet leiden.

Er komt nu allereerst een directe meting en als daaruit blijkt dat er voldoende belangstelling is voor openbaar onderwijs, wordt een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord!po gebracht.

De motie werd gesteund door alle politieke partijen in de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA. De meeste raadsleden lieten meewegen dat er in Maasbree al jaren wordt gevraagd om openbaar onderwijs naast de bestaande bijzondere (katholieke) school. Zij geven aan dat er nu nieuwe wetgeving op komst is, waardoor het stichten van een nieuwe school eenvoudiger wordt. Ook melden de partijen in de motie dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor het in stand houden van openbaar onderwijs en dat de gemeente daarom participeert in de stichting Akkoord!po.

Lees hier de Motie Peel en Maas 17-12-13.

Een groep ouders in Maasbree ijvert al jaren voor openbaar onderwijs en in 2011 nam de gemeenteraad al een motie aan om de wethouder te op te roepen in gesprek te gaan met de stichting Akkoord!po. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. VOS/ABB ondersteunt de initiatiefgroep. Een nieuw wetsvoorstel geeft de ouders een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van burgemeester en wethouders in actie komen. Meer hierover in de gerelateerde berichten in de rechterkolom hiernaast.

 

 

Openbaar onderwijs in Maasbree: waar een wil is…

Er komt een nieuwe peiling naar de behoefte aan een openbare basisschool in Maasbree. Dat meldt Dagblad De Limburger.

Als uit het onderzoek blijkt dat de behoefte aan openbaar primair onderwijs er nog steeds is, wil de gemeente Peel en Maas bekijken hoe een openbare basisschool in het dorp gerealiseerd kan worden. Dat laat verantwoordelijk wethouder Paul Sanders (VVD) aan de Limburgse krant weten.

Een groep ouders uit Maasbree strijdt al acht jaar voor openbaar onderwijs in het dorp. Een zelfstandige school is niet haalbaar, omdat de stichtingsnorm niet wordt gehaald. Echter, een dislocatie van openbare basisschool De Omnibus in het naburige Baarlo zou in principe wel kunnen, zo heeft adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk aan de verslaggeefster van de krant uitgelegd.

Volgens de gemeente Peel en Maas staat de gemeentelijke verordening voor onderwijshuisvesting een dislocatie niet toe. Dat kan volgens de gemeente pas als de openbare school in Baarlo uit haar jasje zou groeien. Maar de ouders weten zich gesteund door VOS/ABB: ‘Een dislocatie is wél mogelijk, als de gemeente bereid is de eigen verordening te wijzigen’, aldus Bloemers.

Wethouder Sanders wil het openbaar onderwijs eind dit jaar aan de orde stellen als het integrale onderwijshuisvestingsplan in de gemeenteraad aan de orde komt.

VOS/ABB ondersteunt de oudergroep in Maasbree die openbaar basisonderwijs wil. In magazine School! stond in februari 2012 een interview met Margreet Schouren, een van de initiatiefnemers uit Maasbree, en directeur-bestuurder Peter Adriaans van de Stichting Akkoord! primair openbaar, waartoe de openbare basisscholen in de gemeenten Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas en Beesel behoren.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Foto van de Dorpsstraat in Maasbree: MartijnL, Wikimedia Commons