Gezamenlijke visie op religie en levensbeschouwing

Het kan zeer waardevol zijn als het openbaar en het bijzonder voortgezet onderwijs samen een visie vormen op religie en levensbeschouwing die aansluit op actuele ontwikkelingen in onze pluriforme samenleving. Dat stellen onder anderen de beleidsmedewerkers Eline Bakker en Marleen Lammers van VOS/ABB in het godsdienstpedagogisch tijdschrift Narthex.

Bakker en Lammers schreven samen met Gerdien Bertram-Troost, Taco Visser en Aart Jon Schimmel van de protestants-christelijke en rooms-katholieke profielorganisatie Verus een artikel voor Narthex. In hun artikel analyseren zij de resultaten van een online enquête onder schoolleiders van openbare en bijzondere scholen voor voortgezet onderwijs. De vragen gingen over de wijze waarop aandacht wordt besteed aan religie en levensbeschouwing en over ideeën over de doelen, inhouden, vorm en toekomst van dit vakgebied.

Religie en levensbeschouwing als apart vak?

Uit de enquête kwam onder meer naar voren dat de respondenten uit het openbaar onderwijs een sterke voorkeur hebben voor integratie van religie en levensbeschouwing in andere vakken. Respondenten uit het bijzonder onderwijs vinden juist dat aandacht voor religie en levensbeschouwing in een apart schoolvak past.

Verder bleek dat de respondenten van de openbare scholen unaniem tegen nationale eindtermen op het gebied van religie en levensbeschouwing zijn. In het bijzonder onderwijs zijn twee op de drie schoolleiders daarop tegen. Er zou vooral ruimte moeten zijn voor eigen inhoudelijke accenten.

Download artikel De toekomst van het vakgebied religie en levensbeschouwing.

Marleen Lammers over verzuiling en artikel 23

Beleidsmedewerker Marleen Lammers van VOS/ABB spreekt tijdens de Verlichtingsborrel op 14 december in Den Haag. Zij zal ingaan op grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Lammers zet het nog steeds denominatief georganiseerde onderwijs in Nederland in het kader van de inmiddels grotendeels ontzuilde samenleving. Is het wenselijk om kinderen vanaf hun vierde levensjaar te scheiden op basis van levensbeschouwing?

De Verlichtingsborrel is op maandag 14 december van 19.30 tot 22.00 uur in stadsbrasserie De Ooievaer in Den Haag. Toegang 3 euro.

Marleen Lammers in netwerk Krimp en Identiteit

Beleidsmedewerker Marleen Lammers maakt namens VOS/ABB deel uit van het netwerk Krimp en Identiteit. Het netwerk is deze week voor het eerst bijeen geweest.

Het netwerk is bedoeld om ervaringen op het terrein van identiteitsontwikkeling bij samenwerking te delen, in verschillende delen van het land trends te signaleren en de kennis op dit gebied vergroten.

Het gaat onder andere over (in)formele samenwerkingsscholen en de vraag wat de samenwerking betekent voor de identiteit en het onderwijs op die scholen.

Het netwerk bestaat uit:

  • Marleen Lammers, beleidsmedewerker bij VOS/ABB
  • Dick den Bakker, directeur Onderwijs & Identiteit bij Verus (voorheen Besturenraad)
  • Wout Neutel, belangenbehartiger bij Verus (voorheen Besturenraad)
  • Erik Renkema, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle
  • Leendert Jan Parlevliet, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Zeeland in Middelburg
  • Henk Pol, manager bij het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden
  • Cil Wigmans, lector aan de Stenden Hogeschool

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl